Exempelrapport 1: Indien och Sverige

Rapporten ska bestå av tre delar:

  1. Inledning OK

  1. Avhandling OK

Statsform:   Vilken form har staten? OK

Statschef:   Hur utses statschefen? OK

Valsystem:   Hur utses folkets representanter (på nationell nivå)? OK

Folkrepresentation/parlament: Hur är folkrepresentationen organiserad? OK

Regering:   Hur utses regeringen? OK

  1. Slutdiskussion OK

  1. Källförteckning OK

Kommentarer

Inledningen är bra eftersom du har en tydlig frågeställning och en utförlig källkritisk diskussion. I källkritiken gör du välgrundade och nyanserade reflexioner om källans relevans och trovärdighet då du inledningsvis presenterar källan, analyserar den ur de tre källkritiska perspektiven, drar slutsatser dels för varje perspektiv och dels en sammanfattande slutsats → det du kan göra för att utveckla källkritiken är att tex analysera källan ur fler perspektiv tex kontaktuppgifter och eller analysera bakomliggande organisation eller person. I detta fall är vad är Utrikespolitiska Institutet? Bidrager det till källans trovärdighet att UI står bakom?

I avhandlingen och i slutdiskussionen både redogör du och analyserar samhällens organisation utförligt och nyanserat och förklarar komplexa samband och drar välgrundade slutsatser eftersom du utöver att redogöra för vilken princip staten tillämpar också dels förklarar vad principen allmänt innebär och specifikt för landet och dels redogör för orsaker och konsekvenser samt tar upp för- och nackdelar. Den stora mängden information ger utförligt. För- och nackdelarna ger nyanserat. Du resonerar i flera led = komplexa samband. Du motiverar dina slutsatser och ställningstaganden = välgrundade dito.

Källförteckningen är korrekt utförd och imponerade lång.

Betyg E

Betyg C

Betyg A

Eleven kan redogöra för och analysera samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna.

Översiktligt

Utförligt

Utförligt och nyanserat

I sin analys förklarar eleven samband och drar slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation.

Enkla samband och enkla slutsatser

Samband och välgrundade slutsatser

Komplexa samband och välgrundade slutsatser

Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser

Någon orsak och konsekvens.

Några orsaker och konsekvenser.

Flera orsaker och konsekvenser.

I analysen använder eleven samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder.

Med viss säkerhet

Med viss säkerhet samt värderar med enkla omdömen.

Med säkerhet samt värderar med nyanserade omdömen.

I arbetet med samhällsfrågor kan eleven söka, granska och tolka information från olika källor, redovisa sina källor samt göra reflektioner om deras relevans och trovärdighet.

Med viss säkerhet och enkla reflektioner

Med viss säkerhet och välgrundade reflektioner

Med viss säkerhet och välgrundade och nyanserade reflektioner

Eleven kan och på ett strukturerat sätt uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer:

rapport

Med viss säkerhet

Med viss säkerhet, samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.

Med säkerhet, samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.