बाह्यप्रयत्ना:

Neelesh Bodas | neelesh.bodas@gmail.com | 5 Nov 2016

बाह्यप्रयत्नानाम् प्रयोग: आन्तरतम्यस्य निर्णयं कर्तुं भवति [1] |

विवार-श्वास-अघोष = खर्

संवार-नाद-घोष = हश्

अल्पप्राण

= 1, 3, 5, यण्

क् च् ट् त् प्

ग् ज् ड् द् ब्

ङ् ञ् ण् न् म्

य् र् ल् व्

महाप्राण

= 2, 4, शल्

ख्  छ् ठ् थ् फ्

श् ष् स्

घ् झ् ढ् ध् भ्

ह्

उदात्त / अनुदात्त / स्वरित - स्वरा: ।


[1] आभ्यन्तरप्रयत्नानाम् प्रयोग: तु सवर्णनिर्णयं कर्तुं भवति ।