ART ROMÀNIC

1. Quin any es produí la divisió de l'imperi romà?

La divisió de l’imperi romà es produí l’any 395.

2. Com quedà dividida la conca mediterrània?

La conca mediterrània quedà dividida en: l’Imperi Bizantí, l’Europa occidental i els territori musulmà.

3. On estava situada Bizanci?

Bizanci estava situada a l’antic imperi Romà d’Orient.

4. En quina data va ser presa dels turcs? Quin significat especial té aquesta data?

L’any 1453 els musulmans van aconseguir Bizanci. Aquesta data va ser important perquè els musulmans van aconseguir molts territoris.

5. A quin segle neix l'Islam?

L’islam va néixer al segle VII.

6. On s'originà l'Islam?

A la península d’Aràbia.

7. Quan es va iniciar la conquesta musulmana de la península Ibèrica?

La conquesta musulmana de la península Ibèria es va iniciar l’any 711.

8. Digues les fases per les que va passar l'ocupació musulmana?

La conquesta àrab del regne visigot va començar l’any 711, i l’any 715 els musulmans ja havien conquerit la major part del territori. L’expansió islàmica s’estengué fins a la Gàl·lia, on van ser derrotats pels francs a la batalla de Poitiers, l’any 732.

9. En quina data va acabar la predominància musulmana a la Península Ibèrica? Quin significat especial té aquesta data?

La seva desaparició es va consumir el 1492. Aquesta data té un significat especial perquè va ser l’any en que els reis Catòlics van conquerir el regne de Granada i perquè Cristòfor Colom va descobrir Amèrica.

10. Quin poble es va establir a la Península Ibèrica amb la desaparició de l'imperi Romà?

Amb la desaparició de l’Imperi Romà els visigots es van establir a la Península Ibèrica.

11. Què era la Marca Hispànica? Com estava organitzada?

La Marca Hispànica era una barrera creada perquè els musulmans no poguessin avançar i conquerir més territori,  estava organitzada en comtats.

12. Com es va aconseguir la independència dels comtats catalans?

Els comtats catalans van ser hereditaris després de la mort de Guifré i deixaren de ser designats pels reis francs.

13. Quina casa comtal va prendre més importància a través d'aquest procès?

El Casal de Barcelona va prendre més importància a través d’aquest procés.

14. Què es el feudalisme?

El feudalisme és el sistema que configura l’organització política i social de la major part dels països de l’Occident Europeu.

15. Fes un esquema de la societat feudal

16. En què va consistir la “treva de Déu?

La treva de Déu consistia en la prohibició de cometre actes violents en determinats dies de la setmana i durant algunes festivitats religioses senyalades.

17. Explica com era el domini feudal.

El domini era la terra del senyor feudal i es dividia en dos parts:

18. En què consistia la relació de vassallatge? Quins avantatges tenia pels privilegiats?

La relació de vassallatge consistia en què

19. On i quan apareix l'art romànic?

L’art romànic va aparèixer a l’Europa Occidental del segle X.

20. Quines característiques comunes va tenir l'art romànic?

- Formes simples i austeres.

- Sobrietat en la decoració.

- Preocupació per la simetria i per les proporcions.

21. Quins trets caracteritzen l'arquitectura romànica?

- Estil eminentment religiós.

- Els edificis característics d’aquest estil van ser les esglésies i els monestirs.

22. Quines dependències tenia un monestir romànic?

- El monestir romànic tenia les dependències següents:

23. Quina era la funció de l'escultura romànica?

La funció de l’escultura romànica era decorativa i doctrinal.

24. Quin material era emprat per l'escultura?

La fusta.

25. Quina era la temàtica recurrent de l'escultura?

- Religiosa: la Bíblia i la vida dels Sants.

- Profana: animals, flors i geomètrics.

26. Quines eren les característiques principals de la pintura romànica?

- Influència de l’art bizantí.

- Ús de la tècnica del fresc.

- Poc domini de la perspectiva.

- Colors plans.

- Imatges rígides, hieràtiques.

- Absència de fons o de paisatges.

27. Quina era la funció principal de la pintura?

La funció de la pintura era evangelitzadora, ja que s’empraven per narrar passatges de les sagrades escriptures amb les quals els capellans i els monjos complementaven els seus sermons i ensenyaments.

28. Quina tècnica es feia servir a la pintura

Pintura sobre taula (tècnica del temple) i pintura mural (tècnica dels fresc).