Žádost o poskytnutí dotace na činnost z rozpočtu obce Mutěnice na rok 2015

Žadatel:

Čisté Mutěnice, z.s.

Masarykova 184
696 11, Mutěnice

Statutární zástupce: Bc. Josef Vagunda-Drgáč

IČO: 03084094

Peněžní ústav: Fio banka, a. s.

č. účtu: 2000702976/2010

        

Charakteristika činnosti:  Spolek Čisté Mutěnice je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, v němž se spolčili zastánci ochrany přírody a krajiny k aktivní činnosti na jejich ochranu, k popularizaci tohoto cíle a k poskytování obecně prospěšné činnosti v oblasti ochrany životního prostředí.

 

Počet registrovaných členů celkem: 5

 

Činnost, na kterou je požadována dotace:

Právní služby

7 500 Kč

Rozbory vzorků půdy

7 500 Kč

Přednáška na téma ochrany přírody

5 000 Kč

 

Proč si myslíte, že by výše uvedená činnost měla být dotována z prostředků obce:

V roce 2014 jsme se účastnili organizování sběru podpisů pod petici proti těžbě štěrkopísku v těsné blízkosti zdroje pitné vody pro Mutěnice, dále jsme ve spolupráci s našimi kolegy ze spolku Za životní prostředí Hovoran organizovali podpisovou akci proti spalovně plastů v Šardicích. Oba tyto záměry ohrožující přírodní zdroje Mutěnic se zatím podařilo zablokovat. Nejvíce naší energie však bylo věnováno  problémovému skládkování nebezpečného odpadu v lokalitě Genže a Rokytí. Domníváme se, že obě dekontaminační plochy jsou v nevyhovujícím provozně technickém stavu. Podařilo se nám dosáhnout alespoň toho, že byly vyčištěny a zaizolovány prosakující záchytné jímky. Činnost spolku nás v loňském roce stála bezmála 40 000,- Kč (rozbory, právní služby) a stovky hodin práce. V roce 2015 budeme dále v této práci pokračovat. Zejména zadáme zpracování právní analýzy řešení problému a zpracování znaleckého posudku původu znečistění v lesíku vedle skládky v Genžích, jakožto i nevyhovujícího stavebně technického stavu obou dekontaminačních ploch.

Dále v tomto roce chceme uspořádat přednášku na téma ochrany přírody pro veřejnost.

 

Kontaktní osoba: Josef Vagunda-Drgáč                                 telefon: 605443839

 

Prohlašuji, že všechny výše uvedené údaje jsou pravdivé.

 

Zpracoval: Josef Vagunda-Drgáč                                             Podpis:.......................................

 

Dne: 17.3.2015