Bruksvilkår Nasjonal Turbase

Nasjonal Turbase eies av Den Norske Turistforenignen (DNT) og skal tilrettelegge for innsamling og videreformidling av åpen tur- og frilufsliv data, fritt tilgjengelig for bruk og viderebruk av alle.

Ved å bruke Nasjonal Turbase sine nettsider (“Tjenesten”), eller noen annen Tjeneste fra Nasjonal Turbase (“Nasjonal Turbase”), godtar du til å binde  deg til følgende vilkår ("Bruksvilkårene"). Hvis du inngår denne avtalen på vegne av en forening eller annen juridisk person, bekrefter du herved å ha fullmakt til å representere denne juridiske personen som gis tilgang til Tjenesten og til å godta Brukervilkårene. I dette tilfelle vil uttrykkene "du" og "din" referere til den juridiske personen. Hvis du ikke har slik fullmakt kan du ikke akseptere disse Brukervilkårene eller bruke Tjenesten.

Hvis Nasjonal Turbase gjør vesentlige endringer i disse Bruksvilkårene, vil vi varsle  deg via epost eller poste en melding på våre nettsider før endringene trer i kraft. Enhver endring av Tjenesten, inklusive nye verktøy og resurser, vil omfattes av Bruksvilkårene. Ved forsatt bruk av Tjenesten etter en slik endring har du samtykket til de nye Bruksvilkårene. Du finner til en hver tid de gjeldende Bruksvilkår på: http://www.nasjonalturbase.no/bruksvilkår.

Brudd på Bruksvilkårene kan resultere i terminering av Brukerkontoen din. Selv om Nasjonal Turbase forbyr uønsket oppførsel og innhold på Tjenesten, forstår du og godtar at Nasjonal Turbase ikke kan være ansvarlig for innhold lagt ut på Tjenesten, og at du likevel kan bli utsatt for slike materialer. Du godtar å bruke Tjenesten på egen risiko.

A. Vilkår for Brukerkonto

 1. Du må være 13 år eller eldre for å bruke Tjenesten.
 2. Du må være en fysisk eller juridisk person. Brukerkontoer registrert av "bots" eller andre automatiserte metoder er ikke tillatt.
 3. Du må oppgi ditt fulle navn, en gyldig e-postadresse, og eventuelle andre opplysninger som kreves for å fullføre registreringsprosessen.
 4. Påloggingsinformasjonen er privat, og kan kun brukes av den som er blitt tildelt påloggingsinfomrasjonen.
 5. Du er ansvarlig for å opprettholde sikkerheten til din påloggingsinformasjon. Nasjonal Turbase kan ikke og vil ikke være ansvarlig for eventuelle tap eller skader som følge av din manglende overholdelse av denne forpliktelsen til sikkerhet.
 6. Du er ansvarlig for alt innhold postet og aktivitet som forekommer under din brukerkonto (selv når innholdet er lagt ut av andre som har kontoer på din konto).
 7. Samme fysiske eller juridiske person kan ikke inneha mer enn én Brukerkonto.
 8. Tjenesten må ikke brukes til ulovlige formål, herunder men ikke begrenset til krenkelse av opphavsrett eller varemerke.

B. Vilkår for bruk av API

Nasjonal Turbase kan aksesseres gjennom et API (Application Program Interface). For all bruk av API, inkludert bruk av API gjennom en tredjeparts produkt som har tilgang Nasjonal Turbase, gjelder i tillegg følgende spesifikke vilkår:

 1. Nasjonal Turbase er ikke ansvarlig for eventuelle direkte, indirekte, spesielle, eller følgeskade, inkludert men ikke begrenset til, erstatning for tap av fortjeneste, goodwill, bruk, data eller andre immaterielle tap, som følge av din bruk av API eller tredjeparts produkter med tilgang til data via API.
 2. Misbruk eller overdrevent hyppig forespørsler til Nasjonal Turbase via API kan føre til midlertidig suspensjon eller sletting av din Brukerkonto. Nasjonal Turbase vil, etter eget skjønn, avgjøre om det foreligger misbruk eller overdreven bruk av API. Nasjonal Turbase vil gjøre et rimelig forsøk via e-post for å advare eieren av kontoen før suspensjon eller sletting.
 3. Nasjonal Turbase forbeholder seg retten til når som helst å endre eller stanse, midlertidig eller permanent, din tilgang til API (eller deler av denne) med eller uten varsel.

C. Avslutting og opphør

 1. Du er selv ansvarlig for riktig avslutting av din Brukerkonto. Forespørsler over e-post eller telefon om å avslutte brukerkontoen anses ikke som riktig avslutting. Du kan si opp kontoen din når som helst ved å fylle ut skjema for kontoavslutting tilgjengelig på: http://www.nasjonalturbase.no/brukerkonto
 2. Alt innhold vil bli slettet umiddelbart fra Tjenesten ved avslutting. Denne informasjonen kan ikke gjenopprettes når kontoen er avsluttet.
 3. Nasjonal Turbase kan, etter eget skjønn, suspendere eller avslutte din brukerkonto og nekte enhver nåværende eller fremtidig bruk av Tjenesten, eller noen annen Tjeneste fra Nasjonal Turbase, uansett grunn og til enhver tid. Slik oppsigelse av Tjenesten vil resultere i deaktivering eller sletting av brukerkontoen din eller din tilgang til brukerkontoen din, og en tilbakelevering av alt innhold i kontoen din. Nasjonal Turbase forbeholder seg retten til å nekte tilgang til Tjenesten til alle uansett grunn og til enhver tid.

D. Endringer av Tjenesten

 1. Nasjonal Turbase forbeholder seg retten til når som helst og fra tid til annen å endre eller stanse, midlertidig eller permanent, Tjenesten (eller deler av denne) med eller uten varsel.
 2. Nasjonal Turbase skal ikke være ansvarlig overfor  deg eller noen tredjepart for endringer, suspensjon eller opphør av Tjenesten.

E. Opphavsrett, eierskap, navngivning og visning

 1. Nasjonale Turbasen erverver ikke noen rett til det materiale som du legger inn i Tjenesten utover de tillatelser som er gitt gjennom den lisensen materialet er lisensier under. Din brukerkonto og ditt material forblir dine.
 2. Materiale som gjøres tilgjengelig gjennom Tjenesten må eksplisitt lisensieres under én av følgende creative commons lisenser (a) CC BY-NC-ND 3.0 NO, (b) CC BY-NC 3.0 NO, (c) CC BY-ND 3.0 NO eller (d) CC BY 3.0 NO (jf. http://creativecommons.no/).
 3. Nasjonal Turbase kan fjerne materiale som inneholder materiale som vi avgjøre etter eget forgodtbefinnende er ulovlig, støtende, truende, skadende, ærekrenkende, pornografisk, uanstendig eller på annen måte støtende eller bryter noen parts immaterielle rettigheter eller disse Bruksvilkårene.
 4. Du godtar å bare fremføre, reprodusere, duplisere, dele, kopiere, selge, videreselge eller utnytte et hvert materiale som er tilgjengelig via Tjenesten i henhold til de vilkår materialet som fremføres, resproduseres, dupliseres, kopieres, selges, videreselges eller utnyttes er lisensiert under.
 5. Navngivning ved fremføring av materiale må skje i henhold til materialets lisens og skal være i samme skriftstørrelse, og type, som resten av teksten rundt, og skal være godt synlig for publikum. Navngivingen skal stå i tilknytting til der materialet blir vist.
 6. Du godtar å legge på en canonical link (RFC 5988), på de av dine nettsider som fremfører et hvert materiale i sin helhet og som kan indekseres av en søkemotor, til materialets opprinnelige nettside.
 7. Du skal forsvare Nasjonal Turbase mot alle erstatningskrav eller søksmål reist mot Nasjonal Turbase av en tredje part som hevder at innholdet i, eller din bruk av, Tjenesten er i strid med denne avtalen, krenker de immaterielle rettighetene til en tredjepart eller bryter med Norsk lov, og skal holde Nasjonal Turbase skadesløs for eventuelle skader tilkjent, og for rimelige advokathonorarer påført, i forbindelse med et slikt erstatningskrav eller søksmål, forutsatt at Nasjonal Turbase (a) umiddelbart gir deg skriftlig varsel om erstatningskravet eller søksmålet, (b) gir deg full kontroll over ditt forsvar og oppgjør av erstatningskravet eller søksmålet (forutsatt at du ikke godtar eventuelle erstatningskrav eller søksmål med mindre oppgjøret betingelsesløst utelater Nasjonal Turbase fra alt ansvar), og (c) gir deg all rimelig assistanse, på din regning.

D. Generelle vilkår

 1. Din bruk av Tjenesten skjer på egen risiko. Tjenesten er levert "som den er" og "som tilgjengelig" basis.
 2. Du forstår at Nasjonal Turbase bruker tredjepartsleverandører og partnere for å gi den nødvendige maskinvare, programvare, nettverk, lagring og relatert teknologi som kreves for å tilby Tjenesten.
 3. Du må ikke endre, tilpasse eller hacke Tjenesten eller endre en annen nettside slik at den feilaktig antyder eller villeder brukere om at den er assosiert med Tjenesten, bruker av Tjenesten, Nasjonal Turbase, andre Tjenester fra Nasjonal Turbase eller dens partnere.
 4. Du godtar å ikke reprodusere, duplisere, kopiere, selge, videreselge eller utnytte noen del av Tjenesten, bruk av Tjenesten, eller tilgang til tjenesten uten skriftlig tillatelse av Nasjonal Turbase.
 5. Du må ikke benytte Tjenesten i forbindelse med tjenester som leverer pornografisk eller rasistisk innhold, eller som bryter med norsk lov.
 6. Du forstår at den tekniske behandlingen og overføringen av Tjenesten, inkludert ditt materiale, kan overføres ukryptert og medføre (a) overføringer over ulike nettverk, og (b) endringer for tilpasning til tekniske krav for tilkobling til nettverk eller enheter.
 7. Du må ikke laste opp, poste, overføre eller på andre måter tilgjengeliggjøre fortroelig informasjon, personlige opplysninger eller "spam".
 8. Du må ikke benytte Tjenesten for å overføre eller tilgjengeliggjøre datavirus, ormer, trojanske hester eller kode med destruktivt hensik. Kode for sporing av brukere eller fremføring av materiale er strengt forbudt.t
 9. Hvis din båndbredde vesentlig overstiger gjennomsnittlig båndbredde (som bestemmes utelukkende av Nasjonal Turbase) enn andre brukere av Nasjonal Turbase, forbeholder vi oss retten til umiddelbart å deaktivere din konto eller på andre måter bremse dine forespørsler til du kan redusere din båndbredde.
 10. Nasjonal Turbase garanterer ikke at (i) Tjenesten vil oppfylle dine spesifikke krav, (ii) Tjenesten vil være uavbrutt, i rute, sikker eller feilfri, (iii) innhold som kan nåes ved bruk av Tjenesten vil være nøyaktig eller pålitelig, (iv) kvaliteten på alle produkter, Tjenester, informasjon eller annet materiale som kan nåes gjennom Tjenesten vil oppfylle dine forventninger, og (v) eventuelle feil i Tjenesten vil bli korrigert.
 11. Nasjonal Turbase er ikke ansvarlig for eventuelle direkte, indirekte, spesielle, eller følgeskade ved bruk av Tjenesten, inkludert men ikke begrenset til, erstatning for tap av fortjeneste, renomé, bruk, data eller andre immaterielle tap.
 12. Unnlatelse fra Nasjonal Turbase sin side til å utøve eller håndheve en rettighet i disse Bruksvilkårene skal ikke betraktes som en fraskrivelse av en slik rett. Bruksvilkårene utgjør hele avtalen mellom deg og Nasjonal Turbase og styrer din bruk av Tjenesten, og erstatter alle tidligere avtaler mellom deg og Nasjonal Turbase (inkludert, men ikke begrenset til, eventuelle tidligere versjoner av Bruksvilkårene). Bruksvilkårene og din bruk av Tjenesten er regulert i henhold til Norsk lov.
 13. Spørsmål om Bruksvilkårene sendes til hjelp@nasjonalturbase.no.