לעברית בלבד

English Text  

חובת עם ישראל להיות "אור לגויים"

The Duty of the Israeli Nation to be “A Light to The Nations

Обязанность народа Израиля быть “Светом для народов мира”

1. הגמר של תיקון העולם, אי אפשר שיהיה, זולת בהכנסת כל באי עולם בסוד עבדותו ית', כמ"ש: והיה ה' למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד. ודייק הכתוב, ביום ההוא, ולא לפני זה. (בעל הסולם, הערבות, כ')

1. Baal Hasulam. The Arvut, 20
The end of the correction of the world will only be by bringing all the people in the world under His work, as it is written, “And the Lord shall be King over all the earth; in that day shall the Lord be One, and His name one” (Zechariah, 14:9). And the text specifies, “on that day,” and not before.

1. Бааль Сулам. “Поручительство”, п.20
Окончание исправления мира наступит, когда все соединятся в своем стремлении к Творцу, как писали мудрецы: «И станет Творец Царем Вселенной. В тот день станут Он и Имя Его едины». И уточнил написавший: «в тот день», — и не ранее.

2. ישראל, עשה אותם הקב"ה, לב של כל העולם. וכך הם ישראל בין שאר האומות, כמו לב בין האיברים. וכמו שאיברי הגוף לא יכלו להתקיים בעולם אפילו רגע אחד בלי הלב, כך כל העמים אינם יכולים להתקיים בעולם בלא ישראל. (זוהר לעם, פרשת פנחס, למה ישראל בצער יותר משאר העמים, 152)

2. Zohar, Pinhas, Item 152
Israel among the nations is like a heart among the organs. And as the organs of the body cannot exist in the world even a minute without the heart, all the other nations cannot exist in the world without Israel.

2. Зоар для всех. Глава Пинхас, п.152
Исраэль сделал Творец сердцем всего мира. И так Исраэль среди прочих народов – как сердце среди органов. И как органы тела не смогли бы существовать в мире даже мгновение без сердца, так и народы не могут существовать в мире без Исраэля.

3. יש בחינת ממוצע בין כללות העולמות לבורא והוא נפש הישראלי שהיא גבוהה מאד בשורשה והיא חלק אלוקי ממש והיא הממוצע והמחבר בין כללות כל העולמות לבורא. ועל ידה נמשך השפע והחיוּת והקיום לכל העולמות כולם, ועל כן בישראל תלוי הכל. (ליקוטי הלכות, ברכת הריח וברכת הודאה, הלכה ד')

3) Likutei Halachot, The Blessing of Smell and the Blessing Prayer, Law #4
There is a median point between all of the worlds and the Creator. It is the Jewish soul, which is very exalted in its root and is an actual part of divinity. This is the medium connecting between all of the worlds and the Creator. Through her, the abundance, life force and existence are extended to all the worlds. Therefore, everything depends on Israel.

3. Сборник законов. Благословение запаха и благословение благодарения, закон 4

Есть нечто промежуточное между всеми мирами и Творцом, и это душа Исраэля, очень высок ее корень, это на самом деле божественная часть, и она промежуточное и соединяющее звено между всеми мирами и Творцом. Благодаря ей распространяется изобилие, жизненная энергия и существование на все миры, и поэтому от Исраэля зависит все.

4. נודע כי כל העולם עם כל הנבראים צריכים לקבל החיות מהבורא בכל עת ובכל רגע, ולכך נאות ויפה לו לצדיק, שיהיה ממוצע בין הבורא ברוך הוא ובין העולם ומלואו, לקשר הכל בו ית'. שעושה שביל ומסילה, מעבר השפע, והחיות, וצינור, להריק לכל הנבראים. שהוא המייחד שמים וארץ, שמקשר כל העולם ומלואו להבורא, שלא יהיו מופסקין ממנו ית'. (מאור עינים, פרשת יתרו)

4. Maor Einayim, Parashat Yitro
It is known that all the world and all the creations must receive life from the Creator at each and every moment. Hence it befits the righteous to mediate between the Creator and the fullness of universe, to connect everything to Him. To make a trail and a pathway for the passage of the abundance, a conduit to deliver to all creations, since he unites heaven and earth and connects the whole world in full to the Creator, so that they will not be separated from Him.

4. Книга «Свет глаз» (Маор Эйнаим). Глава Итро
Известно, что весь мир со всеми творениями должен получать жизненную силу от Творца в любое время и в каждое мгновение, как сказано «своей милостью обновляет каждый день сотворение мира»… и так же каждое мгновение необходимо, чтобы не прекращалась у них жизненная сила, и давалась бы им постоянно, при снисхождении сверху вниз, от Творца. Если вдруг образуется некое Его отсутствие в мире даже на одно мгновение, весь мир просто исчезнет. И поэтому хорошо и прекрасно праведнику, чтобы он пребывал в середине между Творцом и всем миром и связывать все с Творцом, прокладывая тропу и дорогу, проход для света, и жизненную силу, и канал, и передавая всем творениям, связывая небо и землю, весь мир с Творцом, чтобы не отделялись от Него, Благословенного.

5. ישראל המה המקבלים בראש וראשונה את כל ההשפעה, ומאִתם יתחלק לכל העולמות. ועל כן נקראים ישראל  "לי - ראש", כלומר, שהמה בבחינת הראש לקבל הברכה בראשונה, ואחר כך לשאר באי עולם. (באר מים חיים, פרשת תרומה)

5. Be’er Mayim Chaim, Parashat Terumah, Chapter 25
Israel is the first and foremost to receive all the abundance, and from them it is dispensed to all the worlds. For this reason they are called Israel, meaning “Li-Rosh”, namely that they are in the discernment of Rosh (head), to receive the blessing first, and after them the rest of the world.

5. Беэр Маим Хаим (Источник живительной воды). Глава Трума
Исраэль первыми получают все изобилие, а от них всё распространяется на все миры, и поэтому они называются Исраэль, что означает “ли-рош” (досл. Мне - голова), то есть они являются первыми, кто получают благословение, а затем это распространяется на всех остальных.

6. עיקר הבריאה והבחירה, ותיקון וקלקול העולם, הכול תלוי בישראל. (שיח יצחק, חלק ב', ליקוטים א')

6. Siach Yitzhak, Part 2, Likutim 1
The essence of creation and choice, and the correction of the corruption of the world, all this depends on Israel.

6. Сиах Ицхак (Разговор Ицхака). Часть 2, Сборник 1
Главное в творении и в выборе, и в исправлении и в испорченности мира - все зависит от Исраэля.

7. תכלית ישראל היא לאחד את העולם כולו למשפחה אחת. (הראי"ה קוק, תלחש לי סוד ההויה)

7) Rav Kook, Whisper to me the Secret of HAVAYA
The purpose of Israel is to unite the whole world into one family.

7. Рав Кук. Подскажи (прошепчи) мне тайну АВАЯ

Цель Израиля – объединить весь мир в единую семью, провозглашая имя Творца.

8. דע, שענף הנמשך מהפנימיות המה עם ישראל, שנבחרו לפועלי התיקון והתכלית הכללי. ויש בהם אותה ההכנה, שיכולים להתפתח ולגדול, עד שיגיעו גם יניעו את האומות להגיע אל התכלית הכללי. והענף הנמשך מחיצוניות הם שאר האומות, שלא הוכנו בהם אותם הסגולות, שיהיו ראויים לקבל את דרכי התפתחות התכלית בזה אחר זה, אלא שמוכשרים לקבל את התיקון בבת אחת בכל מלואו, על דרך שורשם העליון. (בעל הסולם, שפחה כי תירש גבירתה)

8. Baal Hasulam, A Handmaid that is Heir to her Mistress 
Know that a branch that extends from the internality is the people of Israel, which has been chosen as an operator of the general purpose and correction. It contains the preparation required for growing and developing until it moves the nations of the worlds, too, to achieve the common goal. The branch that extends from the externality is the nations of the world. They have not been imparted the qualities that make them worthy of receiving the development of the purpose one at a time. Rather, they are fit to receive the correction at once and to the fullest, according to their Higher Root.

8. Бааль Сулам. “Служанка, наследующая своей госпоже”
Знай, что ветвь, которая тянется от внутренней части, – это народ Израиля, избранный на роль исправителя, ведущего к общей цели. В нем есть задатки, которые могут развиваться и расти, пока народ не достигнет общей цели и не подвигнет народы к ее достижению.
А ветвь, которая тянется от внешней части, – это остальные народы. В них не заложены те особые свойства, благодаря которым они были бы достойны идти к цели путем поочередного развития. Напротив, народы способны получить исправление во всей его полноте единовременно – в соответствии со своим Высшим корнем.

9. אמר, שמקודם יהיה תיקון העולם, ואח"כ יהיה הגאולה השלימה, שהוא סוד ביאת המשיח, שהוא סוד "והיו עיניך רואות את מוריך" וכו', "ומלאה הארץ דעה". שזה ענין מה שכתב, שמקודם יתוקן פנימית העולמות ואח"כ חיצוניות העולמות. אבל צריכים לדעת, שחיצוניות העולמות, שיתקנו, זהו מדרגה יותר גדולה מתיקון הפנימיות. וישראל, שורשן מפנימיות העולמות, שזה סוד "כי אתם המעטים מכל העמים". אלא שעל ידי זה שמתקנים את הפנימיות, אז יתוקן גם החיצוניות. רק חלקים קטנים, וכל פעם ופעם מתוקני החיצוניות יתוקן (עד שפרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון), עד שיתוקן את כל החיצוניות. (בעל הסולם, שמעתי, מאמר סט. מקודם יהיה תיקון העולם)

9. Baal Hasulam, 69. FIRST WILL BE THE CORRECTION OF THE WORLD

He said that first will be the correction of the world, then will be the complete redemption, the coming of the Messiah. This is the meaning of “but thine eyes shall see thy Teacher,” etc., “and the whole earth shall be full of the knowledge.” This is the meaning of what he wrote, that first the interior of the worlds will be corrected, and subsequently the exterior of the worlds. But we must know that the externality of the worlds is a higher degree than the correction of the internality.
And the root of Israel is from the interior of the worlds. This is the meaning of “for ye were the fewest of all peoples.” However, by correcting the interior, the exterior is corrected, too, though in small pieces. And the exterior will be corrected every time (until many pennies accumulate into a great sum), until all the exterior is corrected.

9. Бааль Сулам. Шамати 69. "Вначале будет исправление всего мира"
Сказано, что вначале достигается исправление мира, а затем происходит полное освобождение, то есть приход Машиаха, когда «увидят глаза твои Учителя твоего», «и наполнится земля знанием Творца». Это соответствует тому, что вначале исправляется внутренняя часть миров, а затем наружная часть. Но необходимо знать, что при исправлении наружной части миров достигается более высокая ступень, чем при исправлении внутренней части.
Исраэль относится к внутренней части миров, как сказано: «А вы – малый из народов». Но исправлением внутренней части исправляется также наружная, внешняя часть, только постепенно, малыми порциями. И каждый раз понемногу исправляется внешняя часть (как «грош к грошу собирается целый капитал»), пока вся внешняя часть не будет исправлена.

10. רק בערך הנשמה יש להבחין בין ישראל לאומות העולם. אבל בערך הגוף הם שוים, שגם הגוף של ישראל דואג רק לתועלת עצמו. לכן, כשיתקנו הפרטים בדרך כלל ישראל, ממילא יתוקנו כללות העולם. נמצא, בשיעור שאנו מתקנים את עצמנו, בשיעור הזה יתוקן אומות העולם. וזה סוד מה שאמרו חז"ל: "זכה, מכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות". ולא אמרו: "מכריע את כלל ישראל", אלא כי "ואת העולם כולו לכף זכות". היינו, שהפנימיות יתקן את החיצוניות. (בעל הסולם, שמעתי, מאמר סט. מקודם יהיה תיקון העולם)

10. Baal Hasulam, 69. FIRST WILL BE THE CORRECTION OF THE WORLD
The difference between Israel and the nations of the world should only be made concerning the soul; but concerning the body, they are equal: Israel’s body, too, cares only for its own benefit.
Hence, when individuals in the whole of Israel are corrected, the whole world will naturally be corrected. It follows that the nations of the world will be corrected to the extent that we correct ourselves. This is the meaning of what our sages said, “Rewarded—sentences himself and the whole world to a scale of merit.” And they did not say, “sentences the whole of Israel,” but “the entire world to a scale of merit.” In other words, the internal will correct the external.

10. Бааль Сулам. Шамати 69. "Вначале будет исправление всего мира"

Только душами отличается Исраэль от других народов. А телами они подобны, ведь и тело Исраэль заботится только о своей пользе. Поэтому, когда исправятся отдельные части, относящиеся к Исраэль, исправится, в общем, и весь мир. Получается, что в той мере, в которой мы исправляем себя, в той же мере исправляются все народы мира. И потому сказано мудрецами: «Удостоившийся – исправляет и оправдывает не только себя, но и весь мир», а не сказано: «оправдывает Исраэль». Именно «оправдывает весь мир», потому что внутренняя часть исправляет внешнюю.

11. בני ישראל נעשו ערבים לתקן כל העולם בכח התורה. וזה שנאמר להם "כי לי כל הארץ. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים, וגוי קדוש". הכל תלוי בבני ישראל. כמו שמתקנים עצמם, נמשכין כל הברואים אחריהם. (שפת אמת, ספר שמות, פרשת יתרו)

11. Sfat Emet. Shemot. Parashat Yitro

The people of Israel became responsible for the correction of the world through the power of the Torah. And they were told “for the whole earth is Mine, and you shall be unto me a nation of priests and a holy people”. Indeed, everything depends on the children of Israel. When they correct themselves, all the created beings follow after them.

11. Сфат Эмет (Язык Истины). Книга Шмот, глава Итро
Сыны Исраэля стали поручителями исправления всего мира силой Торы. И сказано им: «Ибо Моя вся земля. А вы будете у Меня царством священнослужителей и народом святым». Все зависит от сынов Исраэля. Когда они исправляют себя, тянутся все создания за ними

12. כתוב "ועתה, אם שמוע תשמעו בקולי, ושמרתם את בריתי". כלומר, לעשות ברית, על זה שאני אומר אליכם כאן. דהיינו, "והיתם לי סגולה מכל העמים". כלומר, שאתם תהיו לי הסגולה. שעל ידיכם, תעבור ניצוצי הזדככות וצירוף הגוף, אל כל העמים ואומות העולם. בהיות, שכל אומות העולם, עדיין אינם מוכנים כלל לדבר הזה. וצריך אני לאומה אחת, על כל פנים, להתחיל בה עתה, שתעשה סגולה מכל העמים. ועל כן מסיים על זה: "כי לי כל הארץ". כלומר, כל עמי הארץ שייכים לי, כמותכם. וסופם להדבק בי, אלא עתה, באותה שעה, שהמה עדיין אינם מסוגלים לתפקיד הזה, הנה לעם סגולה אני צריך. ואם אתם מסכימים לזה, דהיינו להיות הסגולה מכל העמים, הרינו מצוה אתכם, אשר "ואתם תהיו לי "ממלכת כהנים". (בעל הסולם, הערבות, אות כ"ח)

12. Baal Hasulam. “The Arvut”, Item 28
It says, “Now therefore, if ye will hearken unto My voice indeed, and keep My covenant,” meaning make a covenant on what I am telling you here, that ye shall be Mine own treasure from among all peoples. This means that you will be My treasure, and sparks of purification and cleansing of the body shall pass through you unto all the peoples and the nations of the world, for the nations of the world are not yet ready for it. And at any rate, I need one nation to start with now, so it will be as a remedy for all the nations. And therefore he ends, “for all the earth is Mine,” meaning all the peoples of the earth belong to Me, as do you, and are destined to cleave to Me. But now, while they are still incapable of performing that task, I need a virtuous people. And if you agree to be the remedy for all the nations, I command you to “be unto Me a kingdom of priests”.  

12.  Бааль Сулам. “Поручительство”, п.28
Написано: «Имеющий уши да услышит глас Мой, и храните союз, заключенный со Мной». То есть, заключим союз, о котором Я говорю вам здесь, в том, что будете вы избранным народом из всех народов, то есть, будете избраны служить Мне. И через вас искры очищения будут переданы всем народам мира, объединив их в одно целое. А пока не готовы к этому остальные народы мира, Мне нужен один народ, чтобы начать, и станете вы избранными из всех народов, и заканчивает: «... потому что Мне вся земля», что означает - все народы мира принадлежат Мне, как и вы, и все придут к слиянию со мной.
«Однако сейчас, пока другие еще не готовы к этой роли, Мне нужно избрать народ, и если согласны вы стать народом, избранным из всех народов, Я буду повелевать вами, и станете вы «царством служителей»

13. תעודת ישראל, להיות לאור עולם, להוציא את כל יושבי תבל מחשכת הבערות והבלי הדעות הכוזבות, שהביאו גם להפסד סדר העולם החומרי וגם לשקיעת הרוח האנושי. וע"כ בחר אדון כל המעשים בעמו ישראל להיות העם, אשר על ידו תתגלה אמיתת אחדות השי"ת בעולם, ותתאמת ההשגחה הפרטית, שהיא היא הידיעה היותר מועילה להיישרת הדרכים והדעות של כל המין האנושי. (הראי"ה קוק, "תעודת ישראל ולאומיותו")

13. Rav Kook. The Role of Israel and Their Destiny  
Only through Israel’s observance of the Torah will come final peace and true love. And the pure feeling of love and brotherhood between men and his friend will be made known, for we are the sons of One God, who is the Lord of all the earth. And when this development within us will be complete, at the level worthy of being an example to many, all the nations will acknowledge it and then the blessing of peace will begin to dwell in be world.

13. Рав Кук. "Предназначение Израиля и его всенародность"

Предназначение Израиля заключается в том, чтобы быть светом для других народов, вывести людей со всего мира из тьмы невежества и глупых ложных мнений, которые нанесли ущерб материальному мировому порядку и привели к упадку человеческого духа. И потому избрал Творец народ Израиля для того, чтобы все его действия были направлены на раскрытие истины единства и Творца в мире. И тогда это будет соответствовать частному управлению, которое относится к более плодотворному познанию, сглаживающему пути и мнения всего человечества.

14. האחדות המגולה של העולם המוסרי, הרוחני, והשכלי, עם העולם החומרי, המעשי, הטכני, והחברותי, מתבטאת בעולם ע"י ישראל. וסגולתה של ארץ ישראל היא לכונן בעולם גילוי אחדות זו, הנותנת פנים חדשות לכל התרבות האנושית. (הראי"ה קוק, אורות הקודש ד, עמוד תקיט)

14. Rav Kook, Orot Hakodesh 4 (page 519)
The unity that is revealed in the moral, spiritual and intellectual world, along with the material, practical, technical and social world, is expressed in the world through Israel. And the remedy of Israel is to establish and reveal this unity in the world and give a new face to all the culture of humanity.

14. Рав Кук.  Орот а-Кодеш (Света святости) 4, стр. 519

Явное соединение между умственным, духовным, нравственным миром и миром материальным, техническим, общественным ярко выражено в государстве Израиль. И особое качество Израиля заключается в том, чтобы настроить мир на это раскрытие, несущее в себе новое содержание для всей человеческой культуры.

15. עובדה היא שישראל שנואים מכל האומות, אם מטעם דת, אם מטעם גזע, אם מטעם קפיטליזם, אם מטעם קומוניזם, אם מטעם קוסמופוליטי וכו'. כי השנאה קודמת לכל הטעמים, אלא שכל אחד פותר שנאתו לפי הפסיכולוגיה שלו. (בעל הסולם, כתבי הדור האחרון)

15. Baal Hasulam. Last Generation
It is a fact that Israel is hated by all nations, whether for religious reasons, racial reasons, capitalist reasons, communist reasons, or for cosmopolitan reasons, etc. It is so because the hatred precedes all reasons, but each merely resolves its loathing according to its own psychology.

15. Бааль Сулам. “Последнее поколение”

Известно, что народ Израиля ненавистен всем народам – в силу религии, национальности, капитализма, коммунизма, космополитизма, и т.д. Ведь ненависть первична по отношению ко всем доводам, просто каждый мотивирует свою ненависть в соответствии с присущей ему психологией

16. ובדור כזה, כל בעלי החורבן שבאומות העולם, מרימים ראש, ורוצים בעיקר להשמיד ולהרג את בני ישראל, דהיינו כמ"ש ז"ל (יבמות ס"ג): "אין פורענות באה לעולם, אלא בשביל ישראל". כמ"ש בתיקונים, שהם גורמים, עניות וחרב ושוד והריגות והשמדות, בעולם כולו. (בעל הסולם, הקדמה לספר הזוהר, אות ע"א)

16. Baal Hasulam, Introduction to the Book of Zohar, Item 71
In such a generation, all the destructors among the Nations of the World raise their heads and wish primarily to destroy and to kill the Children of Israel, as it is written
(Yevamot 63), “No calamity comes to the world but for Israel.” This means, as it is written in the above corrections, that they cause poverty, ruin, robbery, killing, and destruction in the whole world.

16. Бааль Сулам. Предисловие к Книге Зоар, п. 71
В таком поколении все разрушители народов мира поднимают голову и, в основном, желают уничтожения сынов Израиля, как сказано в Талмуде: "Все страдания приходят в мир только для Израиля", то есть, как сказано в "Тикуней Зоар": они вызывают своими поступками голод, бедность, жестокость, унижение, убийства и грабеж во всем мире.

17. היהודים הם גזע ששמר על עצמו בחיות ובעוצמה, על ידי שמירה על אותם חוקים טבעיים, שההפרה שלהם גרמה לריקבון של כל כך הרבה אומות אחרות. זהו גזע שהיום ניצב לפנינו כאות לעתיקות שאליה מגיע כל העושר הרוחני שלנו. (הנרי פורד, "היהודי הבינלאומי - הבעיה המרכזית של העולם")

17. Henry Ford, The World’s Foremost Problem
The Jews are a race who kept itself alive and strong by keeping the same natural laws that, by disobeying them, caused so many other nations to decay. This is a race that stands before us today as a sign of the antiquities, from which comes all our spiritual wealth.

17. Генри Форд, "Международное еврейство - основная проблема мира"

Евреи - это народ, который хранил себя, свою мощь и жизненную силу лишь благодаря тому, что соблюдал законы природы, а их нарушение привело к распаду множества других наций. Этот народ предстаёт перед нами как символ древности, к которому относится всё наше духовное богатство.

18. במשך זמן רב מדי היהודי היה מורגל לחשוב על עצמו כעל הבעלים היחיד של ההומאניות של החברה. לחברה יש דרישה גדולה נגדו שהוא יפסיק את הייחודיות שלו, שהוא יפסיק את הניצול של העולם... ושהוא יתחיל לממש... את הנבואה העתיקה, כי דרכה כל האומות על פני כדור הארץ יבורכו. (הנרי פורד, "היהודי הבינלאומי - הבעיה המרכזית של העולם")

18. Henry Ford, The World’s Foremost Problem
For too long the Jew was accustomed to think of himself as the sole owner of humanity and society. Society has a great demand against him (the Jews), namely, that he would stop his uniqueness, that he would stop exploiting the world, that he would stop using Jewish organizations for the purpose of making profit, and that he will begin to actualize… the ancient prophecy, by which all the nations of the world will be blessed.

18. Генри Форд, "Международное еврейство - основная проблема мира"

Слишком долго еврей привык считать себя единственным гуманным господином общества. У общества возникла большая претензия к нему, чтобы он перестал выражать свою уникальность и прекратил использовать мир, а чтобы начал осуществлять древнее пророчество, так как только с его помощью благословятся все народы на всём земном шаре.

19. אם אי אפשר לתקוע בשופר כשר לגאולה, באים אויבי ישראל ותוקעים באוזננו לגאולה. הם מתריעים ומרעישים באוזננו ואינם נותנים לנו מנוח. עמלק, היטלר ימח שמו וכו', מעוררים לגאולה. לאומיות זו של השוט של 'צרת היהודים', גם בה יש מן הגאולה, אולם על שופר זה אין לברך. (הראי"ה קוק, "מאמרי הראי"ה", כרך י"א)

19. Rav Kook, Writings of Raiah, Vol 11
I
f we cannot blow the shofar of redemption properly, the enemies of Israel come to Israel and blow in our ears to redeem them. They blow and make noise in our ears and give us no rest from redemption… Amalek, Hitler and others are a call to awaken to redemption. Nationalism is the whip of ‘Israel’s trouble. This too is a sort of redemption however for this Shofar we do not bless.

19. Рав Кук. “Статьи Рава Кука”, том 11

Если мы не можем  трубить в подходящий шофар для избавления, то приходят враги Израиля и трубят об избавлении нам в уши. Они трубят и кричат нам в уши и не дают нам покоя. Амалек, Гитлер, будь он проклят, и др.. пробуждают к избавлению. В национализме этого кнута, называемого еврейской бедой, также есть своего рода избавление, однако этот шофар не следует благословлять.

20. כבר מסרתי עקרי דעותי בתרצ"ג. גם דברתי עם מנהיגי הדור, ודברי לא נתקבלו אז אע"פ שצווחתי ככרוכיה והזהרתי אז על חורבן העולם, לא עשה זה רושם. אבל עתה אחר הפצצה האטומית והמימנית אני חושב שהעולם יאמינו לי שקץ העולם מתקרב ובא בצעדים נמהרים וישראל יהיו נכוים תחילה לשאר האומות כמו שהיה במלחמה הקודמת, ע"כ היום טוב לעורר את העולם שיקבלו תרופתו היחידה ויחיו ויתקיימו. (בעל הסולם, כתבי הדור האחרון)

20. Baal Hasulam, Dor Acharon (The Last Generation) 
I have already delivered my message in 1933, and I have already spoken with the leaders of the generation, but my words were not received at that time. And even though I shouted and warned them concerning the destruction of the world, it made no impression on them. But now, after the Atom bomb, I think that the world will believe me that the end of the world is soon approaching, and quickly, and Israel will be burnt first, before the rest of the nations, just like it was in the previous war. Therefore it is good to awaken the world, that they may receive their only remedy, and live.

20. Бааль Сулам. «Последнее поколение»
Я уже высказывал свои принципиальные соображения в 1933 году. Кроме того, я общался с руководителями поколения, и слова мои не были тогда приняты. Хотя я кричал во весь голос, предупреждая тогда о мировом крахе, – это не произвело впечатления. Однако теперь, после изобретения атомной и водородной бомбы, я думаю, что мир поверит мне: конец мира надвигается стремительными шагами, и Израиль будет испепелен раньше остальных народов, как это случилось в прошлую войну. Поэтому сегодня сложились хорошие условия для пробуждения мира, чтобы люди приняли единственное лекарство, и жили, и обеспечивали свое существование.

21. גדולה היא אמונתי, שכל רעש עולמי הזה, של שעת מעבר עולם, שאנו חיים בו, לא בא בעיקרו כי אם בשביל ישראל. קרואים אנו כעת לתפקיד גדול וקדוש, למלאותו ברצון ודעה, לבנות את עצמנו ואת כל העולם ההרוס עמנו יחד. (הראי"ה קוק, "אגרות הראיה" ב')

21. Rav Kook. Igrot Raiah 2
Great is my faith that all this noise in the world, of the hour of the passing of this world wherein we live, did not come except for the sake of Israel. We are presently called to a great and holy role, to fulfill it in will and reason, to build ourselves and all the world that was destroyed together with us.

21. Рав Кук, Послания..., 2

Велика моя вера, что весь этот глобальный шум переходного момента, в котором мы живем, возник главным образом именно для Израиля. Призваны мы сейчас к нашей великой и святой роли, к выполнению ее по желанию и рассудку, чтобы воссоздать себя и весь разрушенный мир с нами вместе.

22. בנין העולם, המתמוטט כעת לרגלי הסערות הנוראות של חרב מלאה דם, דורש הוא את בנין האומה הישראלית. בנין האומה והתגלות רוחה הוא ענין אחד, וכולו הוא מאוחד עם בנין העולם, המתפורר ומצפה לכח מלא אחדות ועליונות, וכל זה נמצא בנשמת כנסת ישראל. רוח ה' מלא בה, ואי אפשר לרוח אדם, שהרגשת נשמתו פועמת בו, להיות שוקט בשעה גדולה זו, מבלי לקרא לכל הכוחות באומה: עורו וקומו על תפקידכם. (הראי"ה קוק, אורות, המלחמה, ט')

22. Rav Kook, Orot (Illuminations), the war, item 9
The building of the world, which is presently shattered, due to the fierce storms of the blood filled sward, is demanding the restoration of the Israeli nation. The building of the nation and the revealing of its spirit is one and the same, and is all connected with the building of the world, which has crumbled, and is eagerly awaiting the Upper Power of Unity. All this is found in the soul of the assembly of Israel. The spirit of the Creator dwells in her in its fullness, and it is impossible for the spirit of man, whose soul beats within him, to remain silent in this great hour, without calling upon all the powers that are concealed within this nation: ‘Awake, arise and assume your responsibilities’.

22. Рав Кук. Орот (Света), Война, 9

Здание мира рушится сейчас под ужасным ураганом и ударами залитого кровью меча, требуя становления народа Израиля. Построение народа и раскрытие его духа - неотделимы друг от друга и неразрывно связаны со зданием мира, рассыпающимся и ждущим этой силы, полной единства и возвышенности. И всё это находится в душе объединенного народа Израиля. Дух Творца наполняет ее, и не способен дух человека, ощущающего в себе биение своей души, остаться спокойным в тот великий час, не призвав все силы, существующие в народе: «Пробудитесь и встаньте для исполнения своей миссии!».

23. אמרו חז"ל, "שלא מצא הקב"ה, כלי מחזיק ברכה לישראל, אלא השלום". כלומר, כל זמן, שהאהבה עצמית והאגואיזם, שוררים בין האומות, גם בני ישראל לא יוכלו לעבוד את ה', על צד הטהרה, בדבר השפעה לזולתו, כמ"ש "ואתם תהיו לי ממלכת כהנים". ודבר זה אנו רואים מפי הנסיון, שהרי ביאת הארץ ובנין בית המקדש, לא יכלו להחזיק מעמד, ולקבל הברכות, אשר נשבע ה' לאבותינו. וזהו שאמרו: "לא מצא הקב"ה, כלי מחזיק ברכה". כלומר, עד כאן עדיין לא היה לבני ישראל, כלי המחזיק ברכת האבות. ועל כן, עוד לא נתקיימה השבועה, שנוכל לרשת ברכת הארץ, לנצחיית. כי רק שלום העולם, הוא הכלי היחידה, המאפשרת אותנו לקבלת ברכת האבות, כנבואת ישעיהו. (בעל הסולם, מאמר לסיום הזוהר)

19) Baal Hasulam, The Peace

Our sages said that "God did not find a vessel to hold the blessing for Israel but peace." Thus, as long as self-love and egoism exist among the nations, Israel, too, will not be able to serve the Creator in purity, as bestowal, as it is written in the explanation of the words, "And you shall be to me a kingdom of priests," in the essay, "The Arvut." And we see it from experience, for the coming to the land and the building of the Temple could not persist and receive the blessings that God has sworn to our fathers.

And this is why they said, "God did not find a vessel to hold the blessing," meaning thus far Israel did not have a vessel to hold the blessing of the fathers. Therefore, the oath that we can inherit the land for all eternity has not yet been fulfilled, because world peace is the sole vessel that enables us to receive the blessing of the fathers, as in the prophecy of Isaiah.

23. Бааль Сулам. “Мир”
Сказано мудрецами: «Благословение всего мира предшествовало освобождению», потому что «не нашел Творец другого кли, способного вместить Его благословение народу Израиля, кроме как мир». То есть, пока любовь к себе и эгоизм царят среди народов, сыны Израиля тоже не смогут выполнять работу Творца для очищения и отдачи ближнему так, как написано: «и будете вы мне царством первосвященников». И это мы видим на практике, ведь вхождение в землю Израиля и построение Храма не смогли бы осуществиться и получить благословение без клятвы Творца нашим праотцам. И сказано: «Не нашел Творец кли, способного вместить Его благословение». Другими словами, до сих пор не было у сынов Израиля кли, содержащего благословение праотцев, и еще не осуществилась клятва, чтобы смогли благословить землю навечно. Потому что только мир во всем мире является тем единственным кли, позволяющим нам получить благословение праотцев, как сказано в пророчестве Иешаяhу.

24. עבודת ה' הנתונה בידי ישראל, תכליתו היא - התרוממות כל האנושות, שאי אפשר שתתרומם אלא ע"י התרוממות עם ישראל... שתתקיים הברכה בו בעצמו, ושיוכל עי"כ להביא ברכה גם לעולם. (הראי"ה קוק, מאמר "תעודת ישראל ולאומיותו")

24. Rav Kook, The Destiny of Israel, and their Role

Israel has been given the Work of the Creator, which is to raise all humanity, who is unable to raise itself except by the raising of the nation of Israel... that through them the Blessing will manifest in them, and that through them the Blessing will come to the entire world.

24.  Рав Кук. «Предназначение Израиля и его всенародность»
Работа Творца отдана в руки народа Израиля, ее цель – возвышение всего человечества, которое может подняться только благодаря подъему народа Израиля... чтобы благословил себя и смог бы принести также и благословение в мир.

25. מוטל על האומה הישראלית, ע"י העסק בתורה ובמצוות לשמה, להכשיר את עצמם ואת בני העולם כולו, עד שיתפתחו לקבל עליהם את העבודה הגבוהה הזו של אהבת הזולת, שהוא הסולם לתכלית הבריאה, שהיא דבקותו ית'. (בעל הסולם, הערבות, אות כ)

25. Baal HaSulam - “The Arvut” (Mutual Guarantee) Item #20
I
t is upon the Israeli nation to qualify itself and all the people of the world through Torah and Mitzvot, to develop until they take upon themselves that sublime work of the love of others, which is the ladder to the purpose of Creation, which is Dvekut with Him.

25. Бааль Сулам. Поручительство, п.20
Возложено на народ Израиля, изучением Торы и выполнением законов ради Творца, совершенствовать себя и все человечество, чтобы стало возможным принятие на себя этой высокой работы любви к ближнему, что является лестницей, ведущей к достижению цели творения - слияния с Творцом.

26. האומה הישראלית נתקנה כמין מעבר, שעל ידיהם יזרמו ניצוצי ההזדככות לכל המין האנושי שבעולם כולו. באופן שניצוצי ההזדככות הללו הולכים ומתרבים יום יום, כדמיון הנותן לאוצר, עד שיתמלאו לשיעור הנרצה, דהיינו עד שיתפתחו ויבואו לידי כך, שיוכלו להבין את הנועם ואת השלווה השרויים בגרעין של אהבת זולתו. כי אז יבינו להכריע את כף הזכות ויכניסו את עצמם תחת עולו ית', וכף החובה יתבער מן הארץ. (בעל הסולם, הערבות, אות כ"ד)

26. Baal Hasulam. The Arvut, 24
The Israeli nation had been constructed as a sort of gateway by which the sparks of purity would shine upon the whole of the human race the world over.

And these sparks multiply daily, like one who gives to the treasurer, until they are filled sufficiently, that is, until they develop to such an extent that they can understand the pleasantness and tranquility that are found in the kernel of love of others. For then they will know how to shift the balance to the right, and will place themselves under His burden, and the scale of sin will be eradicated from the world.

26. Бааль Сулам. “Поручительство”, п.24
Народ Израиля был исправлен и стал своеобразным проводником искр очищения для всего человечества, которые умножаются день ото дня, что похоже на увеличивающего свое богатство, пока не достигнет оно желаемой величины, то есть пока не достигнут понимания блаженства и покоя, находящихся в ядре любви к ближнему. И тогда поймут они необходимость склонить чашу весов на сторону заслуг и примут на себя бремя работы на Творца, и тогда чаша вины будет стерта с лица земли

27. האומה הישראלית הותקנה בבחינת "מעבר", אשר באותו שיעור שישראל עצמם יוצאים מצורפין על-ידי קיום התורה, כן מעבירים את כוחם לשאר האומות. וכאשר גם יתר האומות יכריעו את עצמם לכף זכות, אז יתגלה משיח ה', אשר תפקידו מלבד מה שישלים את בני ישראל למטרה הסופית לדביקותו יתברך, כן יבוא ללמד דרכי ה' אל כל האומות. כמ"ש "ונהרו אליו כל הגויים". (בעל הסולם, אהבת ה' ואהבת הבריות)

27.  Baal Hasulam, Love for the Creator and the Love for the Created Beings
The Israeli nation was to be a “transition.” This means that to the extent that Israel cleanse themselves by keeping the Torah, so they pass their power on to the rest of the nations. And when the rest of the nations also sentence themselves to a scale of merit, then the Messiah will be revealed. That is because the role of the Messiah, is not only to qualify Israel to the ultimate goal of adhesion with Him, but to teach the ways of God to all the nations, as the verse says, “And all nations will flow onto Him.”

27. Бааль Сулам. “Любовь к Творцу и творениям”
Народ Израиля выполняет  роль "проводников". В той мере, в которой с помощью этой методики соединяется сам народ Израиля, он передает свою силу остальным народам. А когда и другие народы склонят себя на сторону заслуг, проявится вытягивающая вверх сила, единственное назначение которой состоит в том, чтобы привести народ Израиля к достижению конечной цели - слиянию с Творцом, и чтобы затем он обучил этому все народы мира, как сказано: "И хлынут к Нему все народы".  

28. בישראל שורה סוד האחדות של העולם. (הראי"ה קוק, "אורות הקודש ב'", תט"ו)

28. Rav Kook. Orot HaKodesh 2
In Israel exists the secret of the unification of the world.

28. Рав Кук. "Орот а-Кодеш, 2", 415

В Израиле находится секрет единства всего мира.

 

29. אנו קרואים לאחד את העולם, וקודם שנאחד את העולם החי החמרי, הננו קרואים לגלות את התכנית של האחדות הרוחנית, שהוא סודנו העצמי. (אגרות ראי"ה, כרך ג)

29. Rav Kook. Igrot Raiah, Vol
We are called to unite the world, but before we unite the material living world we are called to reveal the plan of spiritual unity, which is our own secret.

29. Письма Рава Кука, том 3

Мы призываем объединить мир, но прежде чем мы объединим материальный живой мир, мы призываем раскрыть программу духовного единства, являющуюся нашим собственным секретом.

30. היהדות צריכה לתת דבר חדש לגויים, ולזה המה מחכים משיבת ישראל לארץ. ואין זה בחכמות אחרות, כי בהם לא חידשנו מעולם, ובהן אנו תמיד תלמידיהם. אלא המדובר הוא בחכמת הדת ובצדק ובשלום. שבזה רוב הגויים תלמידינו הם. וחכמה זו מיוחסת רק לנו. (בעל הסולם, כתבי הדור האחרון)

30. Baal Hasulam, The Writings of the Last Generation
Judaism must present something new to the nations. This is what they expect from the return of Israel to the land! It is not in other teachings, for in that we never innovated. In them, we have always been their disciples. Rather, it is the wisdom of religion, justice, and peace. In this, most nations are our disciples, and this wisdom is attributed to us alone.

30. Бааль Сулам. "Последнее поколение"
Иудаизм должен дать народам нечто новое. Этого они ожидают от возвращения народа Израиля в свою землю. И дело не в иных науках, ибо в них мы никогда не вводили новшеств и всегда были учениками других народов. Речь же идет о науке Каббала, о справедливости и о мире. А в этом большинство народов являются нашими учениками. И наука эта относится только к нам.

31. יודע אני שבזכות ספר הזוהר הקדוש וכתבי הקבלה שיתפשטו בעולם ייצא עם ישראל לחירות, ובלימוד זה תלויה גאולתנו. (הרש"ש, "אור הרש"ש", עמ' 159)

31. The Rashash, the Light of the Rashash, Page 159 
I know that by the merit of the holy Zohar and the writings of Kabbalah that will spread in the world will the nation of Israel come to redemption, and our redemption hinges on this study.

31. РАШАШ. “Свет РАШАШа”, стр.159
Я знаю, что благодаря святой книге Зоар и трудам по каббале, которые распространятся в мире, выйдет народ Израиля на свободу, и от этой учебы зависит наше освобождение.

32. תתחזק ידידי להאיר את אור חכמת הנסתר בעולם. עתה קָרבו הימים, שהכול יכירו וידעו שישועת ישראל וישועת העולם כולו תלויה רק בהופעת חכמת הקבלה, בשפה ברורה. (הראי"ה קוק, אגרות הראי"ה ח"א)

32. Rav Kook, Letter 1, 92
Be strong, my friend, to cast the light of the hidden wisdom on the world. And the time is nearing when all will know and acknowledge that the salvation of Israel and the salvation of the world depend on the revelation of the hidden light of the internality of the secrets of Torah in a clear language.

32. Рав Кук. Письма, 81

Укрепись, мой друг в том, чтобы нести свет скрытой мудрости в мир. Близко к нашим дням, все познакомятся и будут знать, что освобождение Израиля и всего мира зависит только от появления мудрости скрытого света внутренних тайн Торы на понятном языке.

33. כֹּה אָמַר יְהֹוָה צְבָאוֹת בַּיָּמִים הָהֵמָּה אֲשֶׁר יַחֲזִיקוּ עֲשָׂרָה אֲנָשִׁים מִכֹּל לְשֹׁנוֹת הַגּוֹיִם וְהֶחֱזִיקוּ בִּכְנַף אִישׁ יְהוּדִי לֵאמֹר נֵלְכָה עִמָּכֶם כִּי שָׁמַעְנוּ אֱלֹהִים עִמָּכֶם. (זכריה, פרק ח , אות כ"ג)

33. Zechariah 8:23
Thus saith the LORD of hosts: In those days it shall come to pass, that ten men shall take hold, out of all the languages of the nations, shall even take hold of the skirt of him that is a Jew, saying: We will go with you, for we have heard that God is with you.'

33. Захария, глава 8, п.23

Так сказал Господин Воинств: в те дни десять человек из народов разноязычных, ловя за полу иудея, скажут: «Мы пойдем с вами, мы слышали: с вами — Творец».

34. יש חיוב מוקדם להגאולה, אשר כל אומות העולם יודו לתורת ישראל בסו"ה "ומלאה הארץ דעה", דוגמת יציאת מצרים, שהיה חיוב מוקדם, שגם פרעה יודה לאלקים אמת ולמצותיו וירשה להם לצאת.

וע"כ כתוב, שכל אחד מהאומות יחזיק באיש יהודי ויוליכהו לארץ הקדושה, ואינו מספיק מה שיוכלו לצאת מעצמם. ותבין אמנם, מהיכן יבא לאומות העולם דעת ורצון כזאת. תדע, שהוא ע"י הפצת החכמה האמיתית, שיראו בעליל אלקים אמת ותורת אמת. והפצת החכמה בהמון מכונה שופר, דוגמת השופר שקולו הולך עד למרחק המרובה, כן יתפשט הד החכמה בכל העולם, שאפילו האומות ישמעו ויודו, כי יש חכמת אלקים בקרב ישראל. (בעל הסולם, שופר של משיח)

34. Baal Hasulam. Messiah’s Shofar
There is a precondition for the redemption—that all the nations of the world will acknowledge Israel’s law, as it is written, "and the land shall be full of the knowledge," as in the example of the exodus from Egypt, where there was a precondition that Pharaoh, too, would acknowledge the true God and His laws, and would allow them to leave. This is why it is written that each of the nations will hold a Jewish man and lead him to the Holy Land. And it was not enough that they could leave by themselves. You must understand from where the nations of the world would come by such a will and idea. Know that this is through the dissemination of the true wisdom, so they will evidently see the true God and the true law. And the dissemination of the wisdom in the masses is called "a Shofar." Like the Shofar, whose voice travels a great distance, the echo of the wisdom will spread all over the world, so even the nations will hear and acknowledge that there is Godly wisdom in Israel.

34. Бааль Сулам. “Шофар Машиаха”
Есть обязательство, предшествующее избавлению, в результате которого все народы мира признают Тору Израиля, как сказано: «и наполнится земля знанием». Пример тому – исход из Египта, когда заранее было гарантировано, что Фараон тоже признает истинность Творца и Его заповедей, разрешив им выйти (из Египта)
Сказано поэтому, что каждый из народов будет держаться за человека иhуди, который поведет его в святую землю. Недостаточно того, чтобы [сыновья Израиля] вышли [из Египта] сами. Пойми однако, откуда придет к народам мира такое знание и желание. Знай же, что это произойдет благодаря распространению подлинной мудрости, дабы воочию увидели истинного Творца и истинную Тору.
Распространение этой мудрости в массах называется «Шофа́р», подобно шофару – бараньему рогу, звук которого разносится на большие расстояния. Так же и отзвук этой мудрости будет разноситься по всему миру, пока даже народы не услышат и не признают, что есть мудрость Творца в среде Израиля.

35. כשיתרומם ישראל על פי סגולתו האמיתית הפנימית ליתן לכל העולם כולו צורה חדשה ומתוקנת, אז לא ישראל בלבד יתרומם כי אם כל העולם כולו, אז תחל תקופה חדשה שאין בה שום תערובות של זוהמת הרע, הרשעה וההתקוממות לא תפעול עליה מאומה, הכעס והעצב לא יוכל לשלוט בקרבה, אז יבטל כוח הזרוע מעיקרו, והחרב תאבד את עיקר חשיבותה ותיהפך לגנאי גמור. (הראי"ה קוק, עין איה, שבת ב)

15. Rav Kook. Ein Ayah, Shabbat 2

When Israel rises according to its true inner calling, to give the whole world a new and corrected form, not only Israel will rise but the entire world. Then a new era will begin, without any mixture of the filth of evil. Wickedness and insurrection will not affect her at all, and anger and sadness will not be able to control her. Then the force of its might will be severed from its essence and the sword will lose its main importance and will become a total disgrace.

35. Рав Кук. Эйн Айя (Глаз коршуна), Шаббат 2
И когда возвысится Исраэль согласно своему истинному внутреннему свойству, придав всему миру новую исправленную форму, тогда возвысится не только Исраэль, но и весь мир, и тогда начнется новый период, когда не будет никакой примеси нечисти зла и злодейства, не будет даже малых мятежей, злобы и печали не будет там и близко. И тогда исчезнет власть силы по существу, и меч потеряет свою значимость и станет позорным совершенно.

36. כל התרבויות שבעולם יתחדשו על ידי חידוש רוחנו, כל הדעות יתיישרו, כל החיים יאורו בשמחת לידה חדשה בהתקוממותנו, כל האמונות ילבשו בגדים חדשים. ברכת אברהם לכל גויי הארץ תחל את פעולתה בתוקף ובגלוי, ועל פי יסודה יחל מחדש בניננו בארץ ישראל. החורבן העכשווי הוא הכנת תחיה חדשה לשם ה' אשר יהיה הולך ומתגלה. (הראי"ה קוק, אורות)

36. Rav Kook, Orot
All the cultures in the world will be renewed by the renewing of our spirit. All opinions will be straightened up, all life will illuminate with joy of the new birth and our establishment, and all faiths will dress in new clothing. The blessings of Abraham to all nations will begin its work with authority and openly, and according to its foundation, will begin anew, among us, our rebuilding in the land of Israel. The present destruction is a preparation for a new revival, for the sake of the Creator, who will continue to revealed.

36. Рав Кук, Орот (Света)
Все культуры мира будут обновляться в духовном возрождении, все мнения выровняются, а жизнь вся засверкает в радости от зарождения наших начинаний, и все верования обретут новое одеяние.  
Благословение Авраама народу Израиля явно начнёт обретать свою силу, и ее основа зародится заново среди наших потомков в Израиле. Сегодняшнее разрушение - это подготовка к новому возрождению во имя Творца, который будет все больше раскрываться.

37. ובדור כזה, כל בעלי החורבן שבאומות העולם, מרימים ראש, ורוצים בעיקר להשמיד ולהרג את בני ישראל, דהיינו כמ"ש ז"ל (יבמות ס"ג): "אין פורענות באה לעולם, אלא בשביל ישראל". דהיינו, כמ"ש בתיקונים הנ"ל, שהם גורמים, עניות וחרב ושוד והריגות והשמדות, בעולם כולו.

ואחר שבעונותנו הרבים, נעשינו עדי ראיה, לכל האמור בתיקונים הנ"ל. ולא עוד, אלא שמדת הדין, פגעה דוקא בהטובים שבנו, כמ"ש ז"ל (ב"ק ס'): "ואינה מתחלת, אלא מן הצדיקים תחילה". ומכל הפאר, שהיה לכלל ישראל, בארצות פולין וליטא וכו', לא נשאר לנו, אלא השרידים שבארצנו הקדושה.

הנה מעתה, מוטל רק עלינו, שארית הפליטה, לתקן את המעוות החמור הזה. וכל אחד ואחד מאתנו, שרידי הפליטה: יקבל על עצמו, בכל נפשו ומאודו, להגביר מכאן ואילך, את פנימיות התורה, וליתן לה את מקומה הראוי, כחשיבותה על מעלת חיצוניות התורה.

ואז יזכה, כל אחד ואחד מאתנו, להגביר מעלת פנימיותו עצמו, דהיינו בחינת "ישראל" שבו, שהיא צרכי הנפש, על בחינת חיצוניותו עצמו, שהיא בחינת "אוה"ע" שבו, שהיא צרכי הגוף.

ויגיע כח הזה, גם על כלל ישראל כולו, עד ש"עמי הארצות" שבנו, יכירו וידעו את השבח והמעלה של גדולי ישראל עליהם, וישמעו להם, ויצייתו להם.

וכן פנימיות אוה"ע, שהם חסידי אומות העולם, יתגברו ויכניעו את החיצוניות שלהם, שהם בעלי החורבן.

וכן פנימיות העולם, שהם ישראל, יתגברו בכל שבחם ומעלתם, על חיצוניות העולם, שהם האומות.

ואז, כל אוה"ע, יכירו ויודו, במעלת ישראל עליהם.

ויקיימו הכתוב (ישעיה, י"ד): "ולקחום עמים, והביאום אל מקומם, והתנחלום בית ישראל על אדמת ה'". וכן (ישעיה, מ"ט): "והביאו בניך בחוצן, ובנותיך על כתף תנשאנה". וז"ש בזוהר, נשא, דף קכד ע"ב, וז"ל: "בהאי חיבורא דילך, דאיהו ספר הזוהר, יפקון ביה מן גלותא, ברחמי [בחיבור הזה שלך, שהוא ספר הזוהר, יצאו בו מן הגלות, ברחמים]". (בעל הסולם, הקדמה לספר הזוהר, אות ע"א)

37. Baal Hasulam, Introduction to the Book of Zohar, Item 71
In such a generation, all the destructors among the Nations of the World raise their heads and wish primarily to destroy and to kill the Children of Israel, as it is written
(Yevamot 63), “No calamity comes to the world but for Israel.” This means, as it is written in the above corrections, that they cause poverty, ruin, robbery, killing, and destruction in the whole world.
And through our many faults, we have witnessed to all that is said in the above-mentioned
Tikkunim, and moreover, the judgment struck the very best of us, as our sages said (Baba Kama 60), “And it starts with the righteous first.” And of all the glory Israel had had in the countries of Poland and Lithuania, etc., there remains but the relics in our holy land. Now it is upon us, relics, to correct that dreadful wrong. Each of us remainders should take upon himself, heart and soul, to henceforth intensify the internality of the Torah, and give it its rightful place, according to its merit over the externality of the Torah.
And then, each and every one of us will be rewarded with intensifying his own internality, meaning the Israel within us, which is the needs of the soul over our own externality, which is the Nations of the World within us, that is, the needs of the body. That force will come to the whole of Israel, until the Nations of the World within us recognize and acknowledge the merit of the great sages of Israel over them, and will listen to them and obey them.
Also, the internality of the Nations of the World, the Righteous of the Nations of the World, will overpower and submit their externality, which are the destructors. And the internality of the world, too, which are Israel, shall rise in all their merit and virtue over the externality of the world, which are the nations. Then, all the nations of the world will recognize and acknowledge Israel’s merit over them.
And they shall follow the words (Isaiah 14, 2), “And the people shall take them, and bring them to their place: and the house of Israel shall possess them in the land of the Lord.” And also (Isaiah 49, 22), “And they shall bring thy sons in their arms, and thy daughters shall be carried on their shoulders.” That is what is written in
The Zohar (Nasoh, p 124b), “through this composition,” which is The Book of Zohar, “they will be delivered from exile with mercy.”

37. Бааль Сулам. Предисловие к Книге Зоар, п.71
И в таком поколении все разрушители народов мира поднимают голову и, в основном, желают уничтожения сынов Израиля, как сказано в Талмуде: "Все страдания приходят в мир только для Израиля", то есть, как сказано в "Тикуней Зоар": они вызывают своими поступками голод, бедность, жестокость, унижение, убийства и грабеж во всем мире.
А после наших больших прегрешений, мы стали свидетелями всего предсказанного в книге Зоар, и, тем более что наказание касается в первую очередь лучших из нас, как сказано в Талмуде: "Всегда начинают именно с праведников". И от всего цвета Торы, что был у Израиля в Польше и Литве, не осталось нам ничего, кроме жалких остатков в нашей стране. И теперь только на нас, на эти остатки, возложено исправить это страшное искажение.
И если каждый из нас, остатков прошлого, примет на себя, всей душой и разумом, возвеличить, отныне и далее, внутреннюю часть Торы и предоставить ей достойное место, в соответствии с ее истинной значимостью по отношению к внешней части Торы - тогда каждый из нас удостоится усилить внутреннюю свою часть, т.е. часть Израиля в себе, т.е. потребности его души, над внешней своей частью, народами мира, что в нем, являющимися потребностями тела.
И проявится эта сила также во всем народе Израиля, так что народы мира, что в нас, осознают и узнают важность и величие великих из Израиля над ними, услышат их и будут повиноваться им. И тогда внутренняя часть народов мира, праведники народов мира, усилятся и покорят их внешнюю часть, разрушителей мира. Внутренняя часть мира, Израиль, превзойдет во всем величии и важности внешнюю часть мира, народы мира.
И тогда все народы мира осознают и примут важность Израиля над ними и исполнится сказанное: " И возьмут все народы Израиль, и приведут их в место их; и дом Израиля примет их (эти народы) в наследие на земле Творца", как сказано: "И принесут сыновей твоих в поле и дочерей твоих на плечах".
И исполнится это, как предсказывает книга Зоар: "Силой этой книги выйдут из неволи милостью Творца". Да будет к этому желание. Амен!

38. ובאותו הזמן לא יהיה שם לא רעב ולא מלחמה ולא קנאה ותחרות, שהטובה תהיה מושפעת הרבה, וכל המעדנים מצויין כעפר, ולא יהיה עסק כל העולם, אלא לדעת את ה' בלבד, ולפיכך יהיו ישראל חכמים גדולים ויודעים דברים הסתומים, וישיגו דעת בוראם, כפי כח האדם, שנאמר כי מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים. (רמב"ם, משנה תורה, הלכות מלכים, פרק י"ב)

38. Rambam (Maimonides), Mishneh Torah, Hilchot Melachim, Chapter 12

At that time there will be no hunger there, nor war or envy or competition, and goodness will be imparted plentifully, and all the delicacies will be as dust, and the whole world will engage only in knowing the Lord alone, and therefore Israel will be great sages who know concealed things, and will attained the knowledge of their Creator, according to man’s ability, as it is written “The earth shall be full of the knowledge of the Lord, as the waters cover the sea.”

38.  Мишне Тора, Рамбам, Законы правителей и войн, часть 12

В то время не будет ни голода, ни войны, ни зависти, ни соперничества, благо будет изливаться в изобилии, и все яства будут иметь вкус праха, а весь мир будет занят только тем, чтобы познать Творца. И поэтому будет Израиль великими мудрецами, знающими скрытые вещи и постигнут знание Творца согласно силе человека, как сказано: «Поскольку наполнится земля знанием Творца, как вода наполняет море».

39. אנא ה', רחם עלינו ברחמיך הרבים ותגלה האמת בעולם, ותשים שלום בין עמך ישראל לעולם, ותשפיע שלום בכל העולמות, עד שיומשך השלום גם בעולם הזה הגשמי, וכל הברואים ירחמו זה על זה, ויהיה השלום גדול בין כל הברואים שבעולם, ויקוים מקרא שכתוב, ה' עוז לעמו יתן, ה' יברך את עמו בשלום. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. (לקוטי תפילות, חלק א, תפילה י"ד)

39. Likutei Tefilot. Part 1. Prayer 14
Creator, please have mercy upon us with your great mercies, and reveal the truth in the world. Make peace between your people Israel and the world and bestow peace to all the worlds, until peace is extended also to this corporeal world. May all the created beings have mercy upon each other and may there be great peace between all the created beings in the world. May the scripture be fulfilled “the Creator gives strength to His people, the Creator blesses His people with peace”. He who makes peace above will make peace upon us and upon all Israel. And everyone says Amen!

39. Сборник молитв. Часть 1, Молитва 14
Пожалуйста, Творец, сжалься над нами в великой милости твоей и раскрой истину в мире, и сделай мир среди народа твоего Израиля навечно, и воссоздай мир во всех мирах, пока не будет достигнут мир и в этом материальном мире, и все творения сжалятся друг над другом, и будет великий мир между всеми творениями в мире, и осуществится написанное:  "Творец силу даст народу Своему, Творец благословит народ Свой миром. Творящий мир в небесах, сотворит мир для нас и всего Израиля. И воскликнем: Амен!”