REGULAMIN KONKURSU

I Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie

2. Konkurs jest prowadzony poprzez Skezjablog.eu

3. Organizatorem Konkursu jest Skezjablog -

4. Niniejszy konkurs nie stanowi żadnego zlecenia lub świadczenia usług przez Uczestnika

konkursu, jak również nie stanowi zobowiązania do wykonania odpłatnego określonego

dzieła, z zastrzeżeniem zasad konkursowych opisanych w niniejszym regulaminie. W tym też

zakresie uczestnik nie wykonuje żadnych czynności w imieniu i na rzecz lub ryzyko Organizatora.

II Uczestnicy konkursu

1.  W trakcie konkursu zakazuje się używania słów oraz symboli powszechnie uznanych za niedozwolone, w tym wulgaryzmów lub określeń mogących powodować obrazę uczuć religijnych lub światopoglądowych, oraz wskazujących na dyskryminację (np. rasa, orientacja seksualna).

4. Konkurs trwa do 25/10/2016

5. Nagrody przyznane w Konkursie zostaną wysłane pocztą do 7 dni od dnia otrzymania

potwierdzenia.

6. Organizator ma prawo wykluczenia uczestnika konkursu w przypadku:

a) podania fałszywych danych osobowych i tworzenie konta dla innej osoby

bez jej pozwolenia, w tym przez osoby poniżej 13. roku życia,

b) udziału w konkursie przy pomocy kilku kont użytkowania.

c) używania w odpowiedziach słów powszechnie uznanych za niedozwolone lub

zamieszczania innych wypowiedzi naruszających prawa osób trzecich, w tym

Organizatora.