شرح کارنامه علمی، اجتماعی 

نسخه انگلیسی  

 

 

 

الف) مشخصات فردی: 

نام و نام خانوادگی: علی طایفی 

تاریخ تولد: 1343 

میزان ورشته تحصیلی: لیسانس ارتباطات از دانشگاه علامه طباطبایی و فوق لیسانس جامعه شناسی از دانشگاه تهران 

مدیر موسسه تحقیقات پیرامون مسائل اجتماعی RISI

مدیرمسئول نشریه مستقل جامعه شناسی ایران :   http://sociologyofiran.com/ 

مسئول بخش فارسی " جامعه شناسان بدون مرز": http://iranssf.blogspot.com/ 

وبلاگ شخصی اجتماع بیش از دو نفر ممنوع : http://atayefi.blogspot.com  

 

 

ب) آثار نوشتاری: 

کتاب)  

 1. موانع فرهنگی توسعه تحقیق درایران، نشر آزاد اندیشان، 1380 http://sociologyofiran.com/index.php?option=com_content&task=view&id=442&Itemid=65 
 2. مدار بسته استبداد: جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران، نشر باران، سوئد، http://sociologyofiran.com/index.php?option=com_content&task=view&id=876&Itemid=65  
 3. جامعه شناسی فرار مغزها، نشر فروغ، آلمان http://sociologyofiran.com/index.php?option=com_content&task=view&id=876&Itemid=65  
 4. آسیب شناسی نظام گزینش نیروی انسانی درایران، آماده چاپ 
 5. عصر مهاجرت، ترجمه اثری از کاستلز و میلز، درانتظار مجوز 
 6. جامعه شناسی کودکی با تاکید بر ایران، دردست تالیف

 

مقالات) 

 1. تعهدعلمی و عملی جامعه شناسی، رونق، 1370 
 2. انفعال درعصرتهاجم فرهنگی، همشهری، 1371 
 3. توسعه انسانی:اولویت ها و ضرورت ها، همشهری، 1371 
 4. رویکرد سیستمی درآموزش ومشارکت زنان درتوسعه، 1372 
 5. حامعه شناسی سیستمی، مجله رشد علوم اجتماعی، 1372 http://sociologyofiran.com/index.php?option=com_content&task=view&id=501&Itemid=39 و http://sociologyofiran.com/index.php?option=com_content&task=view&id=489&Itemid=39  
 6. ایران و مهاجرت، همشهری، 1372 
 7. ایرانیان مهاجردرامریکا، همشهری، 1372 
 8.  همگرایی درنظریه های جامعه شناسی، رشد علوم اجتماعی، 1372 
 9. رویکردسیستمی درآموزش، تحقیق و بهره وری درارتباطات، پژوهش وسیما، 1373 
 10. بخش خصوصی درایران، همشهری، 1373 
 11. خصوصی سازی درایران، همشهری، 1373 
 12. توسعه منابع انسانی درایران، اطلاعات سیاسی و اقتصادی، 1374                                  http://dbase.irandoc.ac.ir/00180/00180714.htm 
 13. نظریه های همگرا درقشربندی جوامع صنعتی، اطلاعات سیاسی و اقتصادی، 1374 
 14. تلویزیون و خانواده: فروپاشی یا بقا، سروش، 1374 
 15.  تحول فرهنگی در آموزش منابع انسانی، فرهنگ توسعه، 1374 
 16. توسعه منابع انسانی درایران، همشهری، 1374 
 17. جمعیت و نظام آماری درایران: ابهامات وکاستی ها، همشهری، 1375 
 18. بهره وری و توسعه درایران، همشهری، 1375 
 19.  رویکرد سیستمی درمسئله شناسی تحقیق درایران، رهیافت، 1376 http://sociologyofiran.com/index.php?option=com_content&task=view&id=403&Itemid=35  
 20.  بررسی طرح ملی تحقیقات درایران: اهداف، سیاستها و عملکرد، رهیافت، 1377 http://database.irandoc.ac.ir/fulltext/IN/f.htm?17612 
 21. خروج متخصصان ازکشور، فرار مغزها یا شکارمغزها، 1377 
 22. فرهنگ علمی و پژوهشی درایران: فرصتها و تهدیدها، رهیافت،  1378 http://science.iran-emrooz.de/more.php?id=9213_0_18_0_M 
 23. پیوستار خدمت تا خیانت: از عوام فریبی تا عامه پسندی، 1378  
 24. سیاست های علمی درامریکا؛ رهیافت، 1379 http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1799&Number=22&Appendix=0 
 25. سیاست های علمی درانگلستان، رهیافت، 1380 http://dbase.irandoc.ac.ir/00259/00259422.htm + http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1799&Number=24&Appendix=0 
 26. تامین اجتماعی بدون کودکان، ایران امروز، 1380 http://www.iran-emrooz.de/archiv/maqal/1382/tayefi820506.html 
 27. وایتلی و نظریه او درباره علم و جامعه، فرهنگ و پژوهش،1381 http://sociologyofiran.com/index.php?option=com_content&task=view&id=877&Itemid=35  
 28. تامین اجتماعی و مطبوعات، نوروز، 1382 
 29. آمار تامین اجتماعی، آتیه، 1381 
 30. نقدی بر کتاب ایران در 1400: اثر منصوری، 1381 
 31. اتحادیه های کارگری: رویای تعبیر نشده، نوروز، http://www.iran-emrooz.de/archiv/maqal/1382/tayefi820228.html 
 32. کاستی های تامین اجتماعی درایران، نوروز، 1381 http://www.iran-emrooz.de/archiv/maqal/1382/tayefi820313.html 
 33. فرار مغزها، قراردولت، نوروز، 1381  
 34. کودکی درابهام، ایران امروز، 1382 http://www.iran-emrooz.de/archiv/maqal/1382/tayefi820215.html 
 35. تامین اجتماعی و فرارمغزها، نوروز، 1382  
 36.  کودکان خشونت، ایران امروز، 1382 http://www.iran-emrooz.de/archiv/maqal/1382/tayefi820220.html 
 37. کودکان بی هویت وهویت کودکان، ایران امروز، 1382 http://www.iran-emrooz.de/archiv/maqal/1382/tayefi820303.html 
 38. ازدواج و طلاق کودکان درایران، ایران امروز، 1382 http://www.iran-emrooz.de/archiv/maqal/1382/tayefi820121.html 
 39. کودکان خیابانی، مردمان خیابانی، ایران امروز، 1382 http://www.iran-emrooz.de/archiv/maqal/1382/tayefi820121.html 
 40. روسپیگری درایران: آسیب پذیری یک مفهوم، ایران امروز، 1382 http://www.iran-emrooz.de/archiv/maqal/1382/tayefi820121.html 
 41. کام ایرانی، آمیزش جنسی، ایران امروز، 1382 http://www.iran-emrooz.de/archiv/maqal/1382/tayefi820209.html 
 42. آدم ادم است، آدم مرد!، نگاهی بر نیمه پنهان زن، ایران امروز، 1382 http://www.iran-emrooz.de/archiv/maqal/1382/tayefi820211.html 
 43.  چالشهای تامین اجتماعی در ایران، ایران امروز، 1382 http://www.iran-emrooz.de/archiv/maqal/1382/tayefi820313.html 
 44.  رانت های تحصیلی و پدیده شبه نخبگان، ایران امروز، 1382 http://jomhouri.com/a/03art/004553.php + http://www.iran-emrooz.de/archiv/maqal/1382/tayefi820403.html 
 45.  طبقه کارگر، طبقه درخود، ایران امروز، 1382 http://www.iran-emrooz.de/archiv/maqal/1382/tayefi820217.html 
 46. تحصن نمایندگان مجلس: فشار از بالا، چانه زنی از کجا؟، ایران امروز، 1382 http://politic.iran-emrooz.de/print.php?id=2788_0_11_0 
 47. شکاف بین نسلی درایران، ایران امروز، 1382 http://www.iran-emrooz.de/archiv/maqal/1382/tayefi820408.html 
 48. اجتماع بیش از دونفر، ایران امروز، 1382 http://www.iran-emrooz.de/archiv/maqal/1382/tayefi820207.html 
 49. سرمایه های گریز پا درایران، ایران امروز، 1382 http://www.iran-emrooz.de/archiv/maqal/1382/tayefi820619.html 
 50. زندان زنان و زنان زندانبان، ایران امروز، 1382  
 51. خلق را تقلیدشان برباد داد، ایران امروز، 1382 http://www.iran-emrooz.de/archiv/maqal/1382/tayefi820707.html 
 52. حجاب مردان: تقیه درایران، ایران امروز، 1382 http://www.iran-emrooz.de/archiv/maqal/1382/tayefi820225.html 
 53. فرار مغزها یا چرخش مغزها، ایران امروز، 1382 
 54. همه با هم برابرند، برخی برابرتر، ایران امروز، 1382 
 55. پارادوکس های معاش و معاد، ایران امروز، 1383 http://think.iran-emrooz.de/more.php?id=4835_0_12_0_M 
 56. کارکودکان درایران، ایران امروز، 1383 http://www.iran-emrooz.de/maqal/tayefi820125.html 
 57. بیگانه ستیزی و بیگانه پرستی درایران، ایران امروز، 1383 http://think.iran-emrooz.de/more.php?id=10571_0_12_0_C 
 58. جامعه شناسی رفتارسیاسی ایرانیان درانتخابات، ایران امروز، 1383 http://politic.iran-emrooz.de/more.php?id=3424_0_11_0_M 
 59. خانواده ایرانی: خانواده مقدس، ایران امروز، 1383 http://social.iran-emrooz.de/more.php?id=5189_0_19_0_M 
 60. زنان بدون مردان: وضعیت زنان سرپرست خانوار، ایران امروز، 1383 http://social.iran-emrooz.de/more.php?id=4775_0_19_0_M 
 61. پارادوکسهای وضعیت زنان درایران، ایران امروز، 1383 
 62.  فراریا مهاجرت مسلمانان، ایران امروز، 1383 http://social.iran-emrooz.de/more.php?id=9176_0_19_0_M 
 63. زلزله بم: تاسف یا تعقل، ایران امروز، 1383 http://social.iran-emrooz.de/more.php?id=2687_0_19_0_M 
 64. سوء استفاده نظامی از کودکان، ایران امروز، 1384 http://sociologyofiran.blogspot.com/2006/06/islam-christianity-and-democracy.html + http://social.iran-emrooz.net/index.php?/politic/more/3369/ 
 65.  پارادوکس های مسجد و کتابخانه، ایران امروز، 1384 http://think.iran-emrooz.net/index.php?/think/more/3295/ 
 66. فرهنگ تسلیم پذیری درایران، ایران امروز، 1384 
 67. انتخابات و مقاومت مدنی، ایران امروز، 1384 http://politic.iran-emrooz.net/index.php?/politic/more/2238/ 
 68. یک و نیم قرن مدار بسته استبداد درایران، ایران امروز، 1384 http://politic.iran-emrooz.de/more.php?id=11475_0_11_0_C 
 69. راهیابی مسائل کودکان، ایران امروز، 1384 http://www.iranstreetchildren.com/maghalat/childrennews041101.htm + http://social.iran-emrooz.de/more.php?id=8979_0_19_0_M 
 70. اززندان تا اعدام کودکان، ایران امروز، 1384 http://www.iran-emrooz.net/index.php?/social/more/4466/ 
 71. زنان سنتی و مدرن درایران، ایران امروز، 1384 http://zanan.iran-emrooz.de/more.php?id=6950_0_10_0_M 
 72. آسیب شناسی اپوزیسیون خارج از کشور، ایران امروز، 1384 
 73. الگوهای سنت و مدرنیزم درایران، ایران امروز، 1384 
 74. موج نسل چهارمی ها در راهند!، ایران امروز، 1384 
 75. پارادوکس های سه فرهنگ:اسلامی، ایرانی، غربی، گویا، 1384 http://news.g00ya.com/politics/archives/041551.php 
 76.  فرار نحبگان، قرارپخمگان، ایران امروز، 1384 http://politic.iran-emrooz.de/more.php?id=6591_0_11_0_M 
 77. شاخص های نظامی درایران، گویا، 1385 
 78. شاخص های رسانه ها درایران، گویا، 1385 
 79. شاخص های اعدام درایران، گویا، 1385 http://www.fariborzbaghai.org/archives/individual/000154.php 
 80. شاخص های مهاجرت درایران، گویا، 1385 
 81. جوامع مبتنی بر دانایی، گویا، 1385 
 82. جامعه شناسی صدقه، گویا، 1385 http://news.gooya.eu/society/archives/044065.php 
 83. ختنه زنان درجهان وایران، کویا، 1385 
 84.  سربازی کودکان در جهان و ایران، گویا؛ 1385 
 85.  چالشهای مدرنیزم و سنت درایران، اخبارروز، 1385 http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=2320 
 86. سیمای اقتصادی ایران درجهان ، جامعه شناسی ایران،  1385http://irancpi.net/index.php?mekan=digran/matn.php?id=621 
 87. بحران جامعه شناسی درایران: ازمارکسیزم تا جامعه شناسی اسلامی، اخبارروز، 1385   http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=2548 + http://news.gooya.eu/politics/archives/047101.php 
 88. قناعت در اخلاق پروتستان و اسلامی، اخبارروز، 1385  http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=2916+ http://news.gooya.eu/society/archives/047703.php 
 89. دمکراسی در اسلام و مسیحیت، اخبارروز، 1385  http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=3375 & http://www.ayandehnegar.org/s_1.php?news_id=2546 
 90. پیوستار خدمت تا خیانت: از عامه فریبی تا عامه پرستی، ایران امروز، 1385   http://www.iran-emrooz.de/archiv/maqal/1382/tayefi820309.html                                http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=5781 
 91. اسلام و دمکراسی درایران، اخبارروز، 1385    http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=3556 
 92. نگرش ایرانیان درباره ارتباط جنسی پیش از ازدواج در ایران و امریکا، اخبار روز، 1385   http://sociology.myblog.ir/More-188.ASPX 
 93. چالشهای مسائل اجتماعی: تعاریف و مفاهیم، اخبارروز، 1385     http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=6586 
 94. شکاف جنسی درجهان و ایران، اخبارروز، 1385   http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=7172 
 95.  افزایش فقرا و میلیاردرها در جهان، اخبارروز، 1385   http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=7383 
 96. عصر جهانی شدن:عصر رویارویی بنیادگرایان، جامعه شناسان بدون مرز، 1385   http://sociologyofiran.com/index.php?option=com_content&task=view&id=308&Itemid=73  & 
 97. اوشو و انسان طغیانگر،  ایران امروز، 1385    http://sociologyofiran.com/index.php?option=com_content&task=view&id=366&Itemid=65    + http://think.iran-emrooz.net/index.php?/think/more/12102/  
 98. بدون مرزها: فقط یک مرز، حقوق بشر، جامعه شناسان بدون مرز، 1385    http://sociologyofiran.com/index.php?option=com_content&task=view&id=372&Itemid=65 
 99. نقش زنان در جامعه شناسی، ایران امروز، 1385  http://social.iran-emrooz.net/index.php?/social/more/12279   
 100. ازدواج کودکان و مسائل زنان، نشریه جامعه شناسی ایران، 1387 http://sociologyofiran.com/index.php?option=com_content&task=view&id=674&Itemid=42  
 101. جامعه شناسی کودکی درایران، نشریه جامعه شناسی ایران، 1387 http://sociologyofiran.com/index.php?option=com_content&task=view&id=474&Itemid=42  
 102. آسیب شناسی احزاب درایران، نشریه جامعه شناسی ایران، 1387 http://sociologyofiran.com/index.php?option=com_content&task=view&id=864&Itemid=33    
 103. درباره قتل های ناموسی: پدیده جان سخت دینی و سنتی
 104. خانواده‌ی "مقدس" ایرانی به شدت در حال فروپاشی است
 105. حکمیت بین قربانی و مجرم ، یک روش ناکارآمد و منسوخ است

 106. تحلیلی اجتماعی بر وضعیت بازماندگان جنگ

 107. جامعه شناسی انتخابات درایران

 108. سروش و نظریه ما و نه دیگران

 109. خشونت علیه کودکان دانش آموز در نظام آموزشی

 110. کودکان مهمترین قربانی رشد جمعیت

 111. هنجارها را بشکنید : نقدی اجتماعی بر هنجارهای اجتماعی

 112. اعدام، یک جرم دولتی و رسمی است

 113. کودکان معتاد، قربانیان قدرت

 114.  طلاق یک پدیده مدرن

 115. روسپیگری: از فقرتئوری تا فقر زنان

 116. فمن: جنبش سینه لخت ها

 117. نقدی بر کامیابی های فزاینده و پروژه حماسه انتخابات

 118. کودکان زندانیان، قربانیان سنت و دین

 119. طرح یک مفهوم: "جامعه درسایه"

 

ترجمه ها) 

 1. خودکشی و همبستگی اجتماعی، کینگزلی، رونق، 1370 http://sociologyofiran.com/index.php?option=com_content&task=view&id=564&Itemid=39  
 2. مسئولیت اجتماعی زنان، رونق، 1370 
 3.  سرمایه داری در عصر قاجار، جان فوران، رونق، 1370 
 4.  تحرک اجتماعی در عصر قاجار:مطالعه موردی امین الضرب، شیرین مهدوی، رونق، 1370 
 5. ارتباطات و توسعه، ...، رسانه، 1371 
 6. توسعه وابسته، کلید اقتصاد سیاسی ایران عصر قاجار، جان فوران، اطلاعات سیاسی و اقتصادی، 1371 
 7. دولت و جامعه درایران عصر رضا خان، محمدرضا قدس، رونق،1371 
 8. دمکراسی برای تهیدستان، فرناندو کاردوزو، زمینه، 1372 
 9. دیلکتیک و فونکسیونالیزم، فون دن برگ، رشد علوم اجتماعی، 1373 
 10. زندگی شبانی، گزارش فائو، 1373 
 11. تکنولوژی، انرژی و تمدن، چارلز عیسوی، همشهری، 1374 
 12. گونه شناسی رویکرد های روشی تغییر اجتماعی، تومیناگا، فرهنگ توسعه، 1375 http://sociologyofiran.com/index.php?option=com_content&task=view&id=511&Itemid=40  
 13. ناسیونالیزم ایرانی و رضا شاه، محمدرضا قدس، فرهنگ توسعه، 1375 
 14.  پویایی شناسی نابرابری استانی درایران، هوشنگ امیراحمدی، اطلاعات سیاسی و اقتصادی، 1375 
 15. ایده دانشگاه: پیشینه و جالشهای آتی، هاوزن، رهیافت، 1377  http://ayandehnegar.org/a_1_a.php?news_id=758 
 16. مدیریت تفاوت های فرهنگی، لیزا هاکلین، همشهری، 1378  http://ayandehnegar.org/a_1_a.php?news_id=758 
 17. شرقی شدن و بهره وری، توس، 1378 
 18. تضادهای آرمانی: توسعه و مدرنیزاسیون درایران، وکیلی زاد، ترجمه مشترک با وهاب کریمی، اطلاعات سیاسی و اقتصادی، 1378 
 19. انقلاب طبقات متوسط، هوشنگ امیر احمدی، اطلاات سیاسی و اقتصادی، 1378   http://www.amirahmadi.com/Writting/Engelabhayehtaba-eye.pdf 
 20. فرهنگ در تجارت، هاکلین، فرهنگ توسعه، 1379 
 21.  بین المللی کردن علوم اجتماعی، نیل اسملسر، رهیافت، 1379  http://www.ayandehnegar.org/y05.htm + http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1799&Number=23&Appendix=0 
 22. عینیت و عقلانیت، جاکوبس، همشهری، 1380  http://www.irankhabar.com/headlines/Detailed/12214-2.html 
 23. پوپر و وبر و عقل گرایی در تبیین اجتماعی، جاکوبس، همشهری، 1382  http://www2.hamshahri.net/hamnews/1381/811224/news/thought.htm 
 24. پس از پایان تاریخ، فرانسیس فوکویاما، جامعه شناسی،     1385                http://sociology.myblog.ir/More-162.ASPX  
 25. نگری درباره نگری، معرفی کتاب، جامعه شناسی ایران، 1385       http://sociology.myblog.ir/More-172.ASPX 
 26. جامعه شناسی جامعه مدنی شیعه، برایان ترنر، اخبارروز، 1385    http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=5260 & http://sociology.myblog.ir/More-168.ASPX  
 27. عرفی شدن و دمکراتیزه شدن در جوامع خاورمیانه، مجید تهرانیان، اخبارروز، 1385    http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=5596  
 28.  مقوله های اجتماعی زامبی، مصاحبه با اولریخ بک، ایران امروز، 1385 http://www.iran-emrooz.net/index.php?/think/more/11887/ 
 29. رویارویی اندیشه و جامعه در پیدایش علوم

 30. جامعه شناسي جامعه مدني شيعي

 

پ) شرکت در کنفرانس ها: 

 1. کنفرانس توسعه استان کهگیلویه و بویر احمد، دانشگاه شهرکرد، 1372 
 2. کنفرانس نیروی انسانی متخصص و توسعه، دانشگاه امیر کبیر، 1373 
 3. کنفرانس بررسی مسائل پژوهشی درایران، وزارت آموزش عالی، 1378 
 4. کنفرانس مطالعه مسائل و جشم اندازهای توسعه دانش آموختگان، وزارت آموزش عالی، 1379 
 5. سمینار تامین اجتماعی و کودکان، انجمن حمایت از حقوق کودک، 1380 
 6. سمینار موانع فرهنگی تحقیق درایران، موسسه پژوهش وبرنامه ریزی اموزش عالی، 1380 
 7. سمینار فرهنگ و پژوهش درایران، انجمن جامعه شناسی ایران، 1381 
 8. سمینار فرار مغزها ازایران، مرکز پژوهش های مجلس، 1382 
 9. سمینار روسپیگری درایران، اتحادیه ایرانیان مقیم سوئد، شهر مالمو، 1382   http://news.iran-emrooz.de/more.php?id=847_0_7_0_M 
 10. سمینار فرار نخبگان ازایران، سوئد- شهر گوتنبرگ، 1382 
 11. سمینار آموزش و کودکان درایران، سوئد استکهلم، 1382   http://azad.gooya.name/politics/archives/001096.php 
 12. سمینار فرار مغزها ازایران، آلمان- مونستر، 1382 
 13. سمینار خروج نیروی متخصص ازایران، استان خوزستان، آبادان، 1382 
 14. کنفرانس بین المللی علم و فناوری، امریکا- لاس وگاس، 1384   http://www.worldacademyofscience.org/WCAC2005/ws/Program/ike21 + http://sociologyofiran.blogspot.com/2005/12/sociology-of-science.html  
 15. سمینار مطالبات اجتماعی زنان درچرخه زندگی، بوخوم، روز 8 مارس، 1387 http://www.campaignforequality.info/spip.php?article3832  
 16.  

 

ت) سوابق پژوهشی: 

 1. بررسی اجتماعی عشایر ایلام،استانداری ایلام، 1372 
 2. بررسی موقعیت اجتماعی و فرهنگی اجتماعات ماهیگیری در استانهای جنوبی کشور، شیلات کشور، 1373 
 3. مطالعه موانع فرهنگی توسعه درایران، وزارت فرهنگ و ارشاد، 1374 
 4. مطالعه عشایر خوارطوران در سمنان، سازمان عشایر ایران، 1375 
 5. بررسی میزان رضایتمندی شغلی نیروی انسانی در پتروشیمی بندرماهشهر، شرکت پتروشیمی ماهشهر،1376 
 6. مطالعه سازمانهای اجتماعی و فرهنگی درایران، سفارش یونیسف، 1377    http://www.unicef.org/iran/fa/F-Books.xls (No.851) 
 7. بررسی کارآیی دوره های اموزشی در صنعت، موسسه تحقیقات صنعتی، 1377 
 8. مشارکت در مطالعه سیمای پژوهش درایران سال 1400، شورای پژوهشهای علمی، 1378 
 9. مشارکت در مطالعه بیانیه راهکارهای تحقیقات ملی درایران، وزارت آموزش عالی، 1378 
 10. مشارکت در مطالعه اولویت های پژوهشی درایران، سازمان برنامه و بودجه، 1378 
 11. مشارکت در مطالعه آمارتفصیلی تحقیق و توسعه، مرکز آمار ایران، 1378 
 12. بررسی موانع فرهنگی تحقیق درایران، شورای پژوهش های علمی کشور، 1378 http://database.irandoc.ac.ir/fulltext/IN/f.htm?17078 
 13. مطالعه موانع اشتغال و سرمایه گذاری دربخش فرهنگ، وزارت فرهنگ و ارشاد، 1378 
 14. بررسی انتقادی تحقیقات درایران، سازمان برنامه و بودجه، 1378 
 15. بررسی وضعیت تحقیقات درایران، سازمان برنامه و بودجه، http://database.irandoc.ac.ir/fulltext/IN/f.htm?17392 
 16. بررسی دلایل مهاجرت نیروی انسانی متخصص ازایران، موسسه عالی پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، 1379 
 17. بررسی عوامل فرهنگی و اجتماعی مهجرت داخلی نیروی انسانی متخصص پتروشیمی بندرماهشهر، شرکت پتروشیمی ایران، 1380  
 18. بررسی و مشاوره و ارزشیابی طرح جلوگیری از وقوع قتل های ناموسی در سوئد، شهر مالمو، 1386تا 1387  

 

ث) عضویت در انجمنهای علمی و اجتماعی: 

 1. عضو کمیته علوم اجتماعی در کمیسیون علمی سازمان برنامه و بودجه، 1376-78 
 2. عضو کمیسیون علوم اجتماعی در شورای پژوهشهای علمی کشور، 1376-78 
 3. انجمن روابط عمومی ایران، 1376تا 1382 
 4. انجمن صنفی روزنامه نگاران، 1378 تا 1382 
 5. انجمن جامعه شناسی ایران، 1375 تا 1382 
 6. انجمن حمایت از حقوق کودک درایران، 1380 تا 1382 
 7. مسئول انجمن جلب مشارکت ایرانیان خارج از کشور در توسعه ملی، 1381 تا 1382 
 8. مسئول انجمن بین المللی جامعه شناسان بدون مرز- شاخه ایران، 1385 تا کنون http://iswb.blogspot.com 

 

ج) سوابق شغلی: 

 1. گزارشگر مجله دریچه گفتگو، 1369 (توقیف شد) 
 2. روزنامه نگاردر مجله رونق، 1360 تا 1371 
 3. کارشناس جمعیت و منابع انسانی، سازمان برنامه و بودجه، 1370 تا 1378 
 4. مدیر روابط عمومی شرکت تولید نیروگاههای برق (مپنا)، 1373 تا 1374 
 5. دبیر بخش فرهنگ در نشریه سنجش و پزوهش، 1373 
 6. مشاور مرکز تحقیقات رسانه ها، 1373 تا 1374 
 7. مشاور نشریه اتیه، 1373 تا 1378 
 8. مسئول و مشاورامور فرهنگی و اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی، 1378 تا 1382 
 9. مشاور بخش فرهنگ مرکز پژوهشهای مجلس شورا، 1382 
 10. مشاور پژوهشکده فرهنگ، تحقیق و ارتباطات ، 1382 

 

چ) مصاحبه ها: 

 1. مصاحبه درباره فرار متخصصان،ایسنا، 1380 
 2. مصاحبه درباره فرار مغزها، ایران نیوز، 1381 
 3. درباره خروج متخصصان، روزنامه نوروز، 1381  http://www.irankonkour.com/show_news.asp?id=529 
 4. درباره مسائل جامعه کارگری درایران، روزنامه یاس نو، 1381 
 5. درباره نزدیکی قومی دانشجویان، ایسنا،1381 
 6. درباره مسائل طرح نظام جامعه تامین اجتماعی، ایسنا، 1381 
 7. مصاحبه درباره ایرانیان دارای تخصص بالا درامریکا، روزنامه یاس نو، 1382 http://www.phalls.com/vbulletin/showthread.php?t=11964 + http://www.iranmania.com/News/Farsi/ArticleView/Default.asp?NewsCode=18848&NewsKind=CurrentAffairs 
 8. درباره پدیده وطن برای مهاجران نسل دوم، رادیوآلمانی دویچه وله،  1385                  http://www2.dw-world.de/persian/Jugend/1.211602.1.html & http://sociologyofiran.com/index.php?option=com_content&task=view&id=319&Itemid=83 
 9.   درباره حقوق بشر درایران از منظر جامعه شناختی، رادیوسوئدی پژواک، 1386           http://www.sr.se/webbradio/CreateRamDB.asp?audioID=498533 

http://www.sr.se/webbradio/CreateRamDB.asp?audioID=498384 

http://www.sr.se/webbradio/CreateRamDB.asp?audioID=498533  

10 . نوروز و اختراع سنت و ماهی سیاه کوچولو، گفتگوی رادیو بین مللی فرانسه درباره نوروز، 1387، http://alitayefi.persianblog.ir/post/123/  

11.  کفتکو درباره سکولاریزم و جنبش زنان: نشریه مدرسه فمینیستی، 1387 http://alitayefi.persianblog.ir/post/135/  

12. مصاحبه با رادیو پژواک درباره کتاب جامعه شناسی فرار مغزها، 1387 http://alitayefi.persianblog.ir/post/136/  

13. مصاحبه با رادیو دویچه وله درباره طرح کاهش ساعت زنان درایران، 1387 http://alitayefi.persianblog.ir/post/137/  

14. مصاحبه با نشریه مدرسه فمینیستی درباره بومی گزینی جنسیتی، 1387 http://alitayefi.persianblog.ir/post/138/  

15. گفتگو با تلویزیون ماهواره ای تیشک درباره جامعه شناسی خشونت، 1387 http://alitayefi.persianblog.ir/post/139   

16. گفتگو با رادیو فردا درباره مسئله خودسوزی درایران، 1387 http://www.radiofarda.com/articleprintview/1493518.html

17. تأسیس "بانک زنان" با چه انگیزه‌ای؟

18. یران در رتبه نخست اعدام در جهان قرار دارد

19. تعریف کودکی و ازدواج کودکان

20. افزایش خشونت و هراس مردم از ناامنی اجتماعی

21. جنبش مدنی ایران

22.سفرهای نوروزی ایرانیان به خارج، دلایل و دستاوردها

23. «چوب الف بر سر ما...» خشونت در مدارس ایران

24. درباره نشریه «جامعه‌شناسی ایران»

25. درباره قتل های ناموسی: پدیده جان سخت دینی و سنتی

26. تفکیک جنسیتی یا تبعیض جنسیتی

27. اجبار بازنشستگی استادان دانشگاه‌ها در ایران

28.ازدواج درایران: از رسمی تا غیررسمی

ح) جوایز و تقدیرها: 

 1. برنده اولین جایزه بین المللی جامعه شناسان بدون مرز بنام " تقدیرنامه آلوین گولدنر" برای فعالیت قلمی و عملی درزمینه جامعه شناسی انتقادی و عملگرا، 1385   http://sociologyofiran.com/index.php?option=com_content&task=view&id=376&Itemid=65   +   http://www.iran-emrooz.net/index.php?/news2/12176/  

     http://www.roozonline.com/archives/2007/03/002983.php  

 

خ) بیانیه های اجتماعی: 

           1. صدور بیانیه مشترک جامعه شناسان بدون مرز از سوی چهارکشور و به 6 زبان برای محکومیت تهدید    نظامی امریکا علیه ایران  http://www.petitiononline.com/0107ENG/petition.html 

 

 

 

 

  # نسخه انگلیسی کارنامه علمی و شغلی  

https://docs.google.com/document/d/1DlfLaaelJpDZmmjkwPwHFwkCegSRQ0-kM7XgMYUjM-w/edit?usp=sharing