sky2.png

กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา

1421637111_samead.png

นายเสมอ วงค์วุฒิ

รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 2

นางกชพร คำวงษา

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา


นางกรณิการ์  คำแจ้

นักวิชาการศึกษาชำนาญการนางสาวทัศนา   โพธิ์แก้ว

เจ้าหน้าที่ลูกเสือ

mobile_hills-vflXufAck.png