ECLUB 2017/18 - STUDENTSKÁ SMLOUVA

Uzavřená dne Datum mezi níže uvedenými stranami jako Smlouva podle § 51 občanského zákoníku jako Smlouva nepojmenovaná (dále jen „Smlouva“):

Nadace CZECH TECHNICAL UNIVERSITY MEDIA LABORATORY, IČ: 27448649, se sídlem Praha 2, Karlovo nám. 13, PSČ 12135, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl N, vložka 586, zastoupená Prof. Ing. Vladimírem Maříkem, DrSc. a  Prof. Ing. Vladimírem Kučerou, DrSc. (dále jen „Nadace“)

a

Student Jmeno Prijmeni, r.č. rodnecislo, bytem Adresa, který je v době uzavření této Smlouvy Studentem vysoké školy VysokaSkola (dále jen „Student“, příp. „Stipendista“)

PREAMBULE

Hlavní náplní činnosti Nadace je podpora všech druhů výzkumu, šíření vzdělanosti a vývoje pokročilých technologií pro rozvoj České republiky za účelem vytvořit prostředí pro maximální rozvoj budoucích pokročilých technologií (hi-tech) na území České republiky pro pokrok a všestranný rozvoj české společnosti, umožnit talentovaným studentům českých technických a dalších vysokých škol, aby uplatnili svou vynalézavost a genialitu již v průběhu studia, a umožnit i jiným tvůrcům invencí a inovací v České republice, aby tyto invence rozvinuli ve spolupráci se Studenty českých vysokých škol. V rámci své činnosti Nadace založila eClub.

Student bude v rámci eClubu řešit projekt, vybraný studentem a potvrzený vedením eClubu. V případě splnění všech níže uvedených podmínek, Nadace řešení projektu v období od července 2017 do konce května 2018 podpoří stipendiem. Výše stipendia bude  3 000,- Kč za měsíc za čtyři odpracované dni v kalendářním měsíci. 6.000,- Kč za osm odpracovaných dní v měsíci nebo 9000,- Kč za 12 odpracovaných dní v měsíci. Stipendium může být upraveno na návrh Mentora.

 1. Definice

Strany se dohodly, že níže uvedené termíny budou mít pro účely této Smlouvy následující význam:

 1. Členem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která se na základě členské smlouvy s Nadací zaváže poskytnout Nadaci členský příspěvek.

 1. Informací“ se rozumí všechny informace týkající se Smlouvy a všechny informace obdržené v souvislosti s touto Smlouvou

 1. Nadací“ se rozumí Nadace CZECH TECHNICAL UNIVERSITY MEDIA LABORATORY.

 1. Partnerem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která se na základě partnerské smlouvy zaváže poskytnout Nadaci partnerský příspěvek.

 1. Projektem“ se rozumí NazevProjektu projekt v rámci eClub.

 1. Příspěvkem“ se rozumí částka stipendia schválená Nadací na podporu Projektu Studenta.

 1. Smlouvou“ se rozumí tato studentská smlouva uzavřená mezi Studentem a Nadací.

 1. Mentor“ je osoba určená Nadací, která průběžně dohlíží na plnění Projektu Studentem, a která poskytuje Nadaci doporučení o vyplacení výše stipendia Studentovi v závislosti na plnění podmínek stanovených touto smlouvou a v souladu s finančním plánem.

II. Předmět

 1. Nadace se zavazuje vyplatit Studentovi finanční prostředky ve výši tak, jak je definované v Preambuli této smlouvy. Výplata proběhne bezhotovostní platbou na běžný účet Studenta č. CisloUctu. Student bude pracovat na svém projektu, podle postupových cílů viz. Článek III této smlouvy. Při neplnění postupových cílů Studentem je Nadace na základě doporučení Mentora oprávněna výplatu stipendia zvýšit, snížit nebo zastavit. Výši vyplaceného stipendia doporučí Nadaci Mentor.
 2. Příspěvek bude Studentovi poskytnut v průběhu dvou měsíců, pokud Mentor nestanoví jinak, a to v řádném výplatním termínu Nadace. Výši stipendia schvaluje a následně doporučuje k proplacení Mentor, kterým se pro účely této Smlouvy ustanovuje MentorXX.
 3. Student nastoupí dne: Nastup

III. Práva a povinnosti Studenta

 1. Student má tato práva:
 1. Student má právo uvádět, že je nebo byl nositelem grantu Nadace včetně jeho názvu.

 1.  Student má tyto povinnosti:
 1. Student se zavazuje plnit postupové cíle Projektu v rámci eClub, dle jeho nejlepších schopností a svého nejlepšího vědomí a svědomí.
 2. Student je povinen zúčastňovat se jednou týdně pravidelných schůzek s mentorem a společných akcí eClubu
 3. Pracovat alespoň tři dny v týdnu z eClub laboratoří LAB
 4. Postupové cíle Projektu v rámci eClub jsou následující:
 1. Vytvořit webové stránky projektu, které musí obsahovat
 1. krátký životopis Studenta,
 2. logo Nadace,
 3. logo eClubu s linkem na jejich webové stránky,
 1. Do jednoho týdne od nástupu do eClubu sepsat esej popisující projekt,
 2. Do čtrnácti dnů od nástupu napsat rešerši pro zadaný projekt,
 3. Před ukončením projektu sepsat nejméně čtyřstránkovou zprávu,
 4. Student je povinen ukládat kód, který vznikne v rámci projektu,
 5. Student si může zvolit, zda kód bude ukládán na veřejně přístupná úložiště (github) nebo podle dohody.
 6. vytvořit podle vzoru na www stránkách eClubu čtyřstránkovou prezentaci informující o závěrech projektu,
 7. pravidelně dokumentovat svojí činnost na webových stránkách,
 8. pro přístup k datům musí Student podepsat zvláštní dohodu o zachování důvěrných informací.
 1. Student je povinen aktivně pomáhat budovat dobré jméno Nadace při prezentaci v médiích, na konferencích, zahraničních stážích a dalších akcích, avšak vždy tak, aby jeho účast nenarušila plnění jeho studijních povinností, popř. plnění a zpracování Projektu.
 2. Student se zavazuje respektovat zákony České republiky, etické normy běžné v akademickém a obchodním světě a směrnice Partnera nebo Člena, je-li vybrán k užší spolupráci na specifických řešeních jako stipendista.

IV. Práva a povinnosti Nadace

 1. Nadace je povinna sdělovat informace Studentovi přednostně formou elektronických médií a výlučně prostřednictvím Mentora nebo kteréhokoliv člena správní nebo vědecké rady Nadace.

 1. Nadace je povinna umožnit Studentovi řádný a nerušený výkon jeho práv a poskytnout mu k tomu potřebnou součinnost.

 1. Nadace je při zprostředkování technické pomoci Studentovi vázána dohodou o zachování důvěrných informací tak, aby bylo dostatečně ochráněno řešení Studenta a skutečnosti o jeho obchodním modelu a interních procesech.

 1. Nadace má právo o projektu informovat veřejnost v rozsahu, který nepoškozuje autorská práva.

 1. Nadace má právo použít výsledek projektu k šíření vzdělanosti, dalšímu výzkumu a vývoji, nikoliv však ke komerčním účelům.

V. Odstoupení od Smlouvy

 1. Nadace může odstoupit od této Smlouvy, pokud Student poruší zákony České republiky, nebo v rámci Projektu spolupracuje s režimy nebo osobami považovanými mezinárodními společenstvími za nežádoucí, zejména, nikoliv však výlučně, pokud jsou takové režimy nebo osoby spojovány s terorismem nebo spolupracuje s jakoukoliv jinou osobou a hrozí tím tak porušení mlčenlivosti stanovené touto Smlouvou. V tomto případě Studentovi zaniká nárok na poskytnutí příspěvku a Student je povinen příspěvek Nadaci vrátit.

 1. Student je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že Nadace hrubým způsobem poruší své povinnosti dle této Smlouvy. V takovém případě nejsou dotčena práva stran této Smlouvy dle článku II. této Smlouvy a Student není povinen vrátit žádnou z již poskytnutých částí příspěvku, přičemž však již nemá nárok na čerpání další části příspěvku.

VI. Závěrečná ustanovení

 1. Tato Smlouva se řídí českým právem, zejména pak příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V záležitostech výše neupravených se tato Smlouva řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

 1. Student bere na vědomí, že zakládací Smlouva a statut Nadace mají přednost před ustanoveními této Smlouvy a prohlašuje, že byl s obsahem těchto dokumentů dobře seznámen.

 1. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

 1. Tato Smlouva je platná a nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami.

 1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.května 2018. Student však bude i po tomto termínu pomáhat budovat dobré jméno Nadace.
 2. Pro účely této Smlouvy se strany dohodly, že místem pro doručování každé ze stran bude adresa uvedená v záhlaví této Smlouvy. Strany se dohodly, že veškerá oznámení, korespondence, dokumenty nebo jakékoliv jiné hmotné věci, které se vztahují k této Smlouvě, budou doručeny druhé straně osobním doručením nebo doručením kurýrní službou na adresy uvedené výše:

  pro Nadaci – Mgr. Jana Tulingerová
  ČVUT MediaLab
  Karlovo nám. 13
  121 35 Praha 2
  tel. 224-904-244
  mail:
  jana.tulingerova@cvut.cz

         pro Studenta: Jmeno Prijmeni:

        mobil: CisloMobilu

        mail: emailAdresa

        Přednostně však budou vždy využívány emailové adresy:

        Pro Nadaci: jana.tulingerova@cvut.cz

        Pro Studenty: emailAdresa

 1. Případné změny či doplňky k této Smlouvě budou prováděny po vzájemné dohodě obou smluvních stran výlučně formou písemných dodatků k této Smlouvě řádně podepsaných oběma smluvními stranami. Tyto dodatky budou číslovány vzestupně příslušnými pořadovými čísly.

 1. Strany se dále dohodly, že bude-li některé ustanovení této Smlouvy shledáno neplatným nebo nevynutitelným a tato neplatnost nebo nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost nebo vynutitelnost této Smlouvy jako celku nebo jiných ustanovení této Smlouvy, pak se strany výslovně dohodly, že tato Smlouva jako celek a ostatní ustanovení této Smlouvy jsou nadále platná vynutitelná. Strany se pokusí vynaložit přiměřené úsilí k nahrazení neplatného nebo nevynutitelného ustanovení této Smlouvy jiným ustanovením obsahově a významově mu nejbližším, kterým bude možno dosáhnout obchodních cílů zamýšlených touto Smlouvou.

 1. Žádná ze Stran není odpovědná za porušení závazků z této Smlouvy, které je způsobeno působením vyšší moci, která zahrnuje, nikoliv však výlučně, požár, povodeň, přírodní katastrofu, válku, nebo jinou událost nebo skutečnost, která je mimo přiměřenou sféru vlivu kterékoliv ze Stran. Pokud nastane působení vyšší moci, postižená Strana musí neprodleně oznámit tuto skutečnost ostatním Stranám a vynaložit veškeré úsilí k překonání následků působení vyšší moci.

 1. Strany se zavazují veškeré spory vzniklé z této Smlouvy řešit před příslušným soudem České republiky.

Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že plně porozuměly jejímu obsahu, že ji uzavírají podle své pravé, shodné a svobodné vůle, tedy nikoliv v tísni či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho ji stvrzují svými podpisy.

        V Praze dne                                         V Praze dne Datum

        ____________________                         _____________________

Nadace                                                Student

        ____________________                         

Nadace                                        

Screen Shot 2014-06-25 at 4.29.20 PM.pngScreen Shot 2014-06-25 at 4.28.02 PM.png

eClub 2017/2018

ČVUT Media Lab Foundation

www.eclubprague.com