logo-faf.png

Prona ne ankand

Truall me sipërfaqe totale 300 (treqind) m2 ,nga kjo Truall me sipërfaqe totale 300 (treqind) m2 , nga kjo ndërtesë me sipërfaqe 41 (dyzet e një) m2 me adresë Glinë -Gjirokastër, në pronësi të Shoqërisë së Parë Financiare të Zhvillimit  FAF-Sh.a.

 

  1. Data e zhvillimit te ankandit 08/09/2015 ne oren 13.00.
  2. Vlera fillestare e ankandit 1.160.000 (njëmilion e njëqind e gjashtëdhjetëmijë) lekë