PhDr. Jan Balon, Ph.D. (nar. 1973)

Email: janbalon (at) seznam.cz

VZDĚLÁNÍ

(2001–2005) doktorský program teoretické sociologie (Institut sociologických studií FSV UK). Téma disertace: „Sociologická teorie: příběh krize a fragmentace – projekt obnovy a rekon-strukce.“ (Školitel: Prof. PhDr. Miloslav Petrusek, Csc.). Termín obhajoby: 9. 5. 2005.

(1999–2001) magisterský program teoretické sociologie (Institut sociologických studií FSV UK). Téma diplomové práce: „Reflexivita současné sociální teorie: vybrané sociologické koncepce reflexivity.“ (Vedoucí práce: Prof. PhDr. Miloslav Petrusek, Csc.).

 (1995–1999) bakalářský program humanitní vzdělanosti (FHS UK). Téma bakalářské práce: „Pozitivistické, post-pozitivistické a anti-pozitivistické koncepce sociální vědy.“ (Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Müller, Csc.).

VÝZKUMNÉ A PEDAGOGICKÉ ZÁJMY

Dějiny sociologie a sociálního myšlení; klasická, moderní a současná sociální teorie; filosofie sociální vědy; obecná metodologie

SOUČASNÉ ZAMĚSTNÁNÍ

Vědecký pracovník, Filosofický ústav Akademie věd ČR, 2000–.

Odborný asistent, Katedra sociologie, Institut sociologických studií, FSV, Karlova Univerzita, 2002–.

PŘEDCHOZÍ ZAMĚSTNÁNÍ

Přednášející, Fakulta humanitních studií, Karlova Univerzita, 2004–2006.

AKADEMICKÁ OCENĚNÍ

Stipendium Fulbrightovy nadace (podpora půlročního výzkumného projektu na Northwestern University v Chicagu), 2009–2010.

   

Prémie Otto Wichterleho (ocenění za mimořádné výzkumné výsledky udělované Akademií věd ČR), 2008.

Libellus Primus (oceňení za nejlepší knižní prvotinu mladého vědce v oboru humanitních a sociálních věd udělované Vzdělávací nadací Jana Husa), 2008.

Stipendium Vzdělávací nadace Jana Husa, 2007.

VÝZKUMNÉ GRANTY

Řešitel grantového projektu „Teoretické dědictví americké sociologie“ (2010–2012) – grant poskytla Grantová agentura ČR.

Řešitel grantového projektu „Sociální vědy – obory bez hranic?“ (2009–2012) – grant poskytla Grantová agentura ČR.

Vedoucí pracovní skupiny Výzkumného záměru Institutu sociologických studií FSV UK (2005–2010) „Spravedlnost, solidarita a sociální soudržnost v české společnosti“. Název dílčího pro-jektu: „Civilizační pokrok nebo krize kultury a morálky“ (složení pracovní skupiny: PhDr. Jan Balon, Ph.D., Prof. PhDr. Miloslav Petrusek, Csc., Prof. PhDr. Josef Kandert, Csc., PhDr. Tomáš Dvořák, Ph.D., PhDr. Tomáš Holeček, Ph.D.).

Řešitel grantového projektu Cursus Innovati (2002–2005) 0201 / NIF I „Teoretická sociologie“ (Rekonstrukce výuky teoretické sociologie na FSV UK) – grant poskytla Veřejná vzdělávací nadace Jana Husa.

Spolupráce na výzkumných seminářích komparativních a interkulturních výzkumných metod (společný workshop University of Sussex a University of Birmingham, podpořeno ESCR/National Research Centre for Research Methods) – držitel grantu Prof. John Holmwo-od.

EDIČNÍ ČINNOST

Hostující editor tematického čísla (spolu s Miloslavem Petruskem), Proměny teoretické sociolo-gie. Sociologický časopis/Czech Sociological Review (Praha), vol. 44 (5), 2008.

Editor tematického čísla, Racionalita a pokrok. Teorie vědy/Theory of Science (Praha), vol. 30 (4), 2008.

Editor tematického čísla, Filosofie a sociální vědy. Teorie vědy/Theory of Science (Praha), vol. 29 (3/4), 2007.

Editor tematického čísla, Sociologie a její publikum. Teorie vědy/Theory of Science (Praha), vol. 28 (4), 2006.

Editor tematického čísla, Kultura a pokrok. Teorie vědy/Theory of Science (Praha), vol. 27 (4), 2005.

Editor tematického čísla, Teorie a společnost. Teorie vědy/Theory of Science (Praha), vol. 26 (4), 2004.

Editor tematického čísla, Teorie a jednání. Teorie vědy/Theory of Science (Praha), vol. 25 (4), 2003.

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

Přednesený příspěvek: „Contradictions of Sociological Theories of Action.“ Action and Agency. Social Science History Association, November, 2009. Long Beach, California.

Přednesený příspěvek: „Theoretical Research in Sociology: Its Conditions of Possibility.” Social Theory and the Sociological Discipline(s). Social Theory Conference (RN29), European So-ciological Association, September, 2008. Innsbruck.

Přednesený příspěvek: „The Dialogical Turn in Social Inquiry.” Philosophy and the Social Sciences Conference. May, 2007, Prague.

Přednesený příspěvek: „The Theory of Action after Parsons.” Who Now Reads Parsons? Social Theorists, Methodologists and Methods. July, 2006 Manchester.

TUZEMSKÉ KONFERENCE

Konference Teorie jednání: jeden koncept, mnoho koncepcí (AV ČR ve spolupráci s Masarykovou sociologickou společností, 20. dubna 2007).

Přednesený příspěvek: Aktér a jeho pozorovatel. Subjektivní a objektivní perspektiva  v sociolo-gických teoriích jednání (Od Webera k Joasovi).

Spoluorganizátor (a moderátor dvou bloků) konference s mezinárodní účastí: Chaos a řád v sociologii a ve společnosti. 13. 10. 2006 (UK v Praze, Jinonice).

Spoluorganizátor konference: Postparsonovské teorie sociálních systémů. Ve spolupráci s Masarykovou sociologickou společností. 26. 5. 2006 (UK v Praze, Jinonice).

Přednesený příspěvek Implikace Parsonsovy koncepce sociálních systémů pro tvorbu pojmů v sociologii.

Spoluorganizátor konference Talcott Parsons: minulost a přítomnost jedné teorie (AV ČR, duben 2005).

Přednesený příspěvek: Talcott Parsons a idea obecné teorie jednání.

Konference: Význam hodnot v multikulturních společnostech: pořadatelé: Open Society Fund a Český rozhlas 6. Praha, říjen 2002.

Přednesený příspěvek: Problémy hodnot a hodnocení.

VÝZKUMNÉ A STUDIJNÍ POBYTY

Výzkumný pobyt na Northwestern University, Department of Sociology (červenec 2009 až leden 2010).

Studijní a konzultační pobyt na University of Birmingham, Department of Sociology (listopad 2005, srpen 2006).

Studijní pobyty na University of Sussex, Faculty of Social Sciences and Cultural Studies (srpen a září 2001, duben až červen 2002, březen 2003).

PEDAGOGICKÁ ČINNOST

Institut sociologických studií FSV UK:

(od 2002) bakalářský program

Přednášky

„Objektivita a hodnotová neutralita sociálněvědního poznání“

Kurz byl přednášen v akademickém roce: 2002–2003.

„Pojmy v sociálních vědách“

Kurz byl přednášen v akademickém roce: 2003–2004, 2004–2005, 2005–2006, 2006–2007, 2007–2008, 2008–2009, 2009–2010.

„Současná sociologie I.“

Kurz byl přednášen v akademickém roce: 2003–2004, 2004–2005, 2005–2006, 2006–2007, 2007–2008, 2008–2009, 2009–2010.

Současná sociologie II.“

Kurz byl přednášen v akademickém roce: 2003–2004, 2004–2005, 2005–2006, 2006–2007, 2007–2008, 2008–2009, 2009–2010.

(od 2003) magisterský program

Přednášky

„Magisterský seminář specializace Teoretická sociologie“

Kurz byl přednášen v akademickém roce: 2003–2004, 2004–2005.

„Sociální teorie a obecná metodologie“

Kurz byl přednášen v akademickém roce: 2003–2004, 2004–2005, 2005–2006, 2006–2007, 2007–2008.

„Osobnosti sociologie 2. poloviny 20. století“

Kurz byl přednášen v akademickém roce: 2007–2008, 2008–2009, 2009–2010.

„Osobnosti sociologie přelomu tisíciletí“

Kurz byl přednášen v akademickém roce: 2007–2008, 2008–2009, 2009–2010.

„Praktická cvičení (rétorika, rozhovor, psaní textů)“

Kurz byl přednášen v akademickém roce: 2007–2008, 2008–2009, 2009–2010.

„Řízená čtení soudobých sociologických textů“

Kurz byl přednášen v akademickém roce: 2007–2008, 2008–2009.

„Vybrané osobnosti sociologické teorie“

Kurz byl přednášen v akademickém roce: 2008–2009, 2009–2010.

Fakulta humanitních studií UK:

(od 2002 do 2005) bakalářský program

Přednášky

„Kapitoly z dějin a teorie médií“

Kurz byl přednášen v akademickém roce: 2002–2003.

„Kapitoly z dějin a teorie obrazu“

Kurz byl přednášen v akademickém roce: 2002–2003.

„Sociologické aspekty kultury a médií“

Kurz byl přednášen v akademickém roce: 2003–2004, 2004–2005.

„Média, kultura a každodenní život“

Kurz byl přednášen v akademickém roce: 2003–2004, 2004–2005.

PROFESNÍ ČINNOST

Redaktor, Teorie vědy/Theory of Science (Praha), 2000–.

Člen redakční rady: Prague Social Science Studies, 2005–.

Odborný recenzent: Sociologický časopis/Czech Sociological Review, Teorie vědy/Theory of Science, Sociální studia/Social Studies, Historická sociologie, CDK (Brno), Mladá Fronta (Praha), Slon (Praha), Portál (Praha).

Člen hodnotícího panelu humanitních a společenských věd, Grantová agentura ČR, 2008–.

Člen Oborové rady doktorského studia sociologie na Institutu sociologických studií FSV UK, 2007–.

Výkonný člen teoretické sekce Masarykovy české sociologické společnosti, 2005–.

Vedoucí magisterské specializace Teoretická sociologie na Institutu sociologických studií FSV UK, 2007–.

Tajemník doktorského studia na Institutu sociologických studií FSV UK, 2003–2006.

Tajemník Institutu sociologických studií FSV UK, 2005–2006.

Tajemník katedry sociologie FSV UK, 2006–.

Člen European Sociological Association, 2007–.

Člen International Sociological Association, 2007–.

Člen American Sociological Association, 2009–.