Анина учионица

www.aninaucionica.wordpress.com

______________________________________________________________________________

ПРОГРАМ ТАКМИЧЕЊА ЗА 8. РАЗРЕД

Такмичење из књижевности на првом нивоу (школско) подразумеваће наставно градиво из 5, 6. и 7. разреда ,из области књижевност, као и савладано градиво из 8. разреда до краја првог полугодишта.

Општинско такмичење обухватиће и градиво из фебруара, а градско, тј, регионално, и оно из марта и априла.

За републички ниво такмичења ученици ће припремати градиво за 8. разред у целости. (Предлог распореда градива дат је у наставку).


Предлог дистрибуције градива по наставним месецима


Септембар
: народна бајка Немушти језик (или Усуд); народне епско-лирске песме (избор: Хасанагиница...); народна балада Женидба Милића Барјактара; Вук Стефановић Караџић, Српски рјечник (избор); (Вук Стефановић Караџић, Миодраг Поповић).
Књижевнотеоријски појмови: народна епско-лирска песма (одлике); балада, романса; тема, мотив (главни и споредни), интернационални; епски и лирски елементи – особености лирске и епске народне поезије (сличности и разлике); народна бајка (структура, фантастично и реалистично); приповедање, описивање, дијалог, монолог; главни јунак; симбол; драматизација.

Октобар: Почетак буне против дахија, народна епска песма; народне епске песме новијих времена (песме о ослобођењу Србије и Црне Горе): Бој на Мишару, Три сужња...(избор);
О народним певачима, Вук Стефановић Караџић; класификација народне поезије; Мемоари (одломак), Прота Матеја Ненадовић; Горски вијенац (одломци), Петар Петровић Његош; Писма из Италије (одломци), Љубомир Ненадовић.
Књижевнотеоријски појмови: народна епска поезија (одлике); лик (карактеризација; лице; јунак – главни, споредни, позадински); колективни лик; портрет; поруке; композиција; (апострофа), метафора, метонимија; епски десетерац; (алузија), басна, пословица, изрека, афоризам; казивач, народни певач, приповедач; хронолошко приповедање, ретроспективно приповедање; драмски спев; еп; епизода; мемоари; дијалог; путопис; пејзаж; хумор; књижевнонаучне врсте.

Новембар: Светли гробови, Јован Јовановић Змај; Отаџбина, Ђура Јакшић; Све ће то народ позлатити, Лаза Лазаревић; Пилипенда, Симо Матавуљ; Србија, Оскар Давичо.
Књижевнотеоријски појмови: уметничка (ауторска) лирска песма; родољубива песма; рефлексивна (мисаона) песма; социјална песма; мотив: статички, динамички, описни (дескриптивни), наративни; композиција епског дела; приповетка; новела; пејзаж у функцији карактеризације лика; идеје (поруке); епске прозне врсте (класификација); ентеријер, екстеријер; стилски правци (романтизам, реализам – основне одлике, уопштено); симбол, контраст, поређење, метафора, персонификација.
Децембар: Српска дјевојка, љубавне народне лирске песме (избор); Петрарка (избор сонета); Ромео и Јулија (одломак), Вилијем Шекспир; Ђулићи (избор), Јован Јовановић
Змај; Очију твојих да није, Васко Попа.
Књижевнотеоријски појмови: љубавна песма; класификација народне лирике; ауторска лирска песма; сонет; (сонетни венац, канцонијер); идеализација; лирски субјекат; карактеризација лика (социолошка и психолошка); актер; трагедија; протагонист, антагонист, сукоб, катарза; однос фабуле и сижеа; композициони елементи драме; дневник; строфа (катрен, терцет), рима; мотив; циклус песама, збирка песама; ритмичност, мелодичност; метричка анализа песме; преводна књижевност; стилске фигуре (систематизација).

Јануар: Житије Светог Саве, Теодосије; Обичаји о различнијем празницима (одломак из Живота и обичаја народа српскога, Вука Стефановића Караџића); Свети Сава у народној књижевности (избор легендарних прича и предања).
Књижевнотеоријски појмови: биографија; (топоним, клетва); средњовековна књижевност; портрет; легендарна прича, предање; фантастични мотиви; приповедач; екстеријер.

Фебруар: Грађанин племић (одломак), Молијер; Сумњиво лице, Бранислав Нушић;
Бонтон, Јасминка Петровић.
Књижевнотеоријски појмови: комедија; комедија ситуације; вербална комика; дидаскалије; чин, појава; монолог, драмски дијалог, реплика; драмска радња; композициони елементи драмског текста; карактеризација ликова у драми; режисер, режија.

Март: Писмо мајци, Сергеј Јесењин; Кроз мећаву, Петар Кочић; Иво Андрић, избор приповедака о деци: Књига, Панорама, Деца...
Књижевнотеоријски појмови: сажетак (резиме); лирска песма; песничка слика; врсте ауторске лирске поезије (дескриптивна, љубавна, родољубива, мисаона, социјална, елегија); функција мотива у композицији лирске песме; врсте риме; строфа, стих, преводна књижевност; елегија; врсте описа; приповетка; збирка приповедака; поетика (писца); психолошка анализа лика; карактер, карактеризација ликова: психолошка, социјална, језичка; структура уметничког текста (композиција; однос фабуле и сижеа); драмски елементи у прозном тексту; хронолошко и ретроспективно приповедање; форме приповедања (систематизација).

Април, мај: Сеобе I (одломак), Милош Црњански; Мост на Жепи, Иво Андрић.
Књижевнотеоријски појмови: роман (одлике); приповетка; наратор; тачка гледишта; перспектива; пејзаж, екстеријер; симбол; есеј (оглед); инспирација; песнички језик; метафора, епитет, поређење; приповедање (субјективно и објективно); ауторска књижевност; приповедање у првом и трећем лицу; перспектива; субјективно и реалистичко приповедање; унутрашњи монолог; колективни лик; психолошка
анализа лика; поруке (идеје).

Тумачење текста

Оспособљавање ученика за самосталну анализу књижевноуметничког дела (лирска и епска песма, приповетка, роман и драма) уз помоћ развијеног плана и теза. Процењивање идејно-естетских, језичко-стилских и других вредности уметничког дела.

Стицање поузданог критеријума за избор, анализу и процену књижевног текста. Упућивање ученика у коришћење одабране и приступачне литературе о делима и писцима. Подстицање и развијање критичког односа у проблемском приступу делу и писцу.

Основни појмови о стилу у штампи.

Систематизовање знања о народној књижевности (на примерима из лектире).

Књижевнотеоријски појмови

Лирика

Стилска средства: метонимија, рефрен, антитеза, асонанца и алитерација

Лирске врсте: љубавна народна лирика; љубавна народна и ауторска песма.

Сонет.

Епика

Епско-лирске врсте: поема, балада, романса.

Спев.

Путопис. Мемоари.

Есеј.

Драма

Трагедија.Трагично (појам).

Драма у ужем смислу.

Протагонист и антагонист.

Разрешење сукоба. Катарза.

Сценски знакови. Режија.

Систематизације књижевнотеоријских појмова

Систематизација књижевних родова и врста у народној и ауторској књижевности.

Систематизација облика казивања (форми приповедања) у књижевноуметничким текстовима: нарација (приоведање у 1. и 3. лицу); хронолошко и ретроспективно приповедање; дескрипција (портрет, пејзаж, појам ентеријера и екстеријера), наративна дескрипција; дијалог; монолог, унутрашњи монолог.

Језичкостилска изражајна средства (систематизација).

Структура уметничког текста (композиција, однос фабуле и сижеа, драмски елементи: експозиција, заплет, кулминација, перипетија, расплет).

Мотиви: динамички, статички, наративни, описни, интернационални.

(Преузето са: http://drustvosj.fil.bg.ac.rs)