CRITERIS DE QUALIFICACIÓ I RECUPERACIÓ

ENSENYAMENT

MATÈRIA/MÒDUL

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

CRITERIS DE RECUPERACIÓ

CFGS

 

Matemàtiques

Controls de casa: 30% de la nota final

Exàmens: 60% de la nota final

Actitud: 10% de la nota final

CFGS

Català i Castellà

Redaccions i deures: 30% de la nota final

Exàmens: 60 % de la nota final

Actitud: 10 % de la nota final

CFGS

PPAU

Anglès

Redaccions i deures: 40% de la nota final

Exàmens: 50 % de la nota final

Actitud: 10 % de la nota final

CFGS

 

Física

Controls de casa: 30% de la nota final

Exàmens: 60% de la nota final

Actitud: 10% de la nota final

CFGS

Geografia

Treballs: 30% de la nota final

Exàmens: 60% de la nota final

Actitud: 10% de la nota final

CFGS

 

Biologia

Deures: 30% de la nota final

Exàmens: 60% de la nota final

Actitud: 10% de la nota final

ENSENYAMENT

MATÈRIA/MÒDUL

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

CRITERIS DE RECUPERACIÓ

CFGS

 

Ciències de la Terra

Deures: 30% de la nota final

Exàmens: 60% de la nota final

Actitud: 10% de la nota final

CFGS

Tecnologia industrial

Deures: 30% de la nota final

Exàmens: 60% de la nota final

Actitud: 10% de la nota final

CFGM

Totes les matèries

Deures: 30% de la nota final

Exàmens: 50% de la nota final

Actitud: 20% de la nota final

GES I i II

Àmbit Científico - tecnològic

Deures: 40% de la nota final

Exàmens: 50% de la nota final

Actitud: 10% de la nota final

Al final de curs es fa una recuperació de tots els mòduls cursats on només es té en compte la nota de l’examen i, si és el cas, dels treballs encomanats. La nota màxima de la recuperació serà de 6.

GES I i II

Àmbit Social

Treballs: 40% de la nota final

Exàmens: 50% de la nota final

Actitud: 10% de la nota final

Al final de curs es fa una recuperació de tots els mòduls cursats on només es té en compte la nota de l’examen i, si és el cas, dels treballs encomanats. La nota màxima de la recuperació serà de 6.

GES I i II

Àmbit Comunicació

Treballs: 40% de la nota final

Exàmens: 50% de la nota final

Actitud: 10% de la nota final

Al final de curs es fa una recuperació de tots els mòduls cursats on només es té en compte la nota de l’examen i, si és el cas, dels treballs encomanats. La nota màxima de la recuperació serà de 6.

INICIALS

I BÀSICS

Català 1

Castellà 1

Comprensió Oral: 30%

Comprensió Escrita: 15%

Expressió Escrita: 15%

Expressió Oral: 40%

Per poder fer mitjana ha de tenir aprovat el bloc d’Expressió Oral. La nota de tall per aprovar l’assignatura serà de 6,5.

ENSENYAMENT

MATÈRIA/MÒDUL

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

CRITERIS DE RECUPERACIÓ

INICIALS

I BÀSICS

Català 2

Castellà 2

Comprensió Oral: 30%

Comprensió Escrita: 20%

Expressió Escrita: 20%

Expressió Oral: 30%

Per poder fer mitjana ha de tenir aprovat el bloc d’Expressió Oral. La nota de tall per aprovar l’assignatura serà de 6,5.

INICIALS

I BÀSICS

Català 3

Expressió i comprensió Orals: 40%

Deures (comprensió i expressió escrites i gramàtica): 20%

Exàmens: 30%

Actitud: 10%

INICIALS

I BÀSICS

Anglès 1

Anglès 2

Anglès 3

Exàmens (Expressió/ Comprensió oral; Gramàtica; Vocabulari; Expressió escrita;

Comprensió lectora): 70%

Deures: 20%

Actitud: 10%

INICIALS

I BÀSICS

Francès 1

Francès 2

Francès 3

Exàmens (Expressió/ Comprensió oral; Expressió escrita; Comprensió lectora a parts iguals):80%

Exercicis fora de l’aula: 20%

A Francès 2 cal obtenir un 6 per superar el curs.

A Francès 3 cal obtenir un 6.5 per superar el curs

PPAU

Català

Castellà

Comentari de text

Deures: 30% de la nota final

Exàmens: 60% de la nota final

Actitud: 10% de la nota final