CRITERIS DE QUALIFICACIÓ I RECUPERACIÓ

-CURS 2013-2014-

ENSENYAMENT

MATÈRIA/MÒDUL

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

CRITERIS DE RECUPERACIÓ

CFGS

 

Matemàtiques

Controls de casa: 30% de la nota final

Exàmens: 60% de la nota final

Actitud: 10% de la nota final

Es poden recuperar els controls i els exàmens. La nota de les recuperacions sumaran, multiplicades per un factor 0,2, a la nota del control o de l’examen suspesos.

CFGS

Català i Castellà

Redaccions i deures: 30% de la nota final

Exàmens: 60 % de la nota final

Actitud: 10 % de la nota final

La recuperació està dirigida a aquells alumnes que no han superat els exàmens del curs i que han tingut una assistència, com a mínim, del 80%. Aquesta recuperació tindrà lloc a final de curs i consistirà en un examen de tota la matèria.

CFGS

PPAU

Anglès

Redaccions i deures: 40% de la nota final

Exàmens: 50 % de la nota final

Actitud: 10 % de la nota final

CFGS

 

Física

Controls de casa: 30% de la nota final

Exàmens: 60% de la nota final

Actitud: 10% de la nota final

Es poden recuperar els controls i els exàmens. Les notes de les recuperacions sumaran, multiplicades per un factor 0,2, a la nota del control o de l’examen suspès.

CFGS

Geografia

Treballs: 30% de la nota final

Exàmens: 60% de la nota final

Actitud: 10% de la nota final

Es farà una recuperació trimestral i una al final de curs.

CFGS

 

Biologia

Deures: 30% de la nota final

Exàmens: 60% de la nota final

Actitud: 10% de la nota final

ENSENYAMENT

MATÈRIA/MÒDUL

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

CRITERIS DE RECUPERACIÓ

CFGS

 

Ciències de la Terra

Deures: 30% de la nota final

Exàmens: 60% de la nota final

Actitud: 10% de la nota final

CFGS

Tecnologia industrial

Deures: 30% de la nota final

Exàmens: 60% de la nota final

Actitud: 10% de la nota final

CFGM

Totes les matèries

Deures: 30% de la nota final

Exàmens: 50% de la nota final

Actitud: 20% de la nota final

GES I i II

Àmbit científic-tècnic

Deures: 30% de la nota final

Exàmens: 50% de la nota final

Actitud: 20% de la nota final

GES I i II

Àmbit Social

Treballs: 40% de la nota final

Exàmens: 40% de la nota final

Actitud: 20% de la nota final

GES I i II

Àmbit Comunicació

Treballs: 40% de la nota final

Exàmens: 40% de la nota final

Actitud: 20% de la nota final

INICIALS

I BÀSICS

Català 1

Castellà 1

Comprensió Oral: 30%

Comprensió Escrita: 15%

Expressió Escrita: 15%

Expressió Oral: 40%

Per poder fer mitjana ha de tenir aprovat el bloc d’Expressió Oral. La nota de tall per aprovar l’assignatura serà de 6,5.

ENSENYAMENT

MATÈRIA/MÒDUL

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

CRITERIS DE RECUPERACIÓ

INICIALS

I BÀSICS

Català 2

Castellà 2

Comprensió Oral: 30%

Comprensió Escrita: 20%

Expressió Escrita: 20%

Expressió Oral: 30%

Per poder fer mitjana ha de tenir aprovat el bloc d’Expressió Oral. La nota de tall per aprovar l’assignatura serà de 6,5.

INICIALS

I BÀSICS

Català 3

Expressió i comprensió Orals: 40%

Deures (comprensió i expressió escrites i gramàtica): 20%

Exàmens: 30%

Actitud: 10%

INICIALS

I BÀSICS

Anglès 1

Anglès 2

Anglès 3

Exàmens (Expressió/ Comprensió oral; Gramàtica; Vocabulari; Expressió escrita;

Comprensió lectora): 70%

Deures: 20%

Actitud: 10%

INICIALS

I BÀSICS

Francès 1

Exàmens (Expressió/ Comprensió oral; Expressió escrita; Comprensió lectora a parts iguals):80%

Exercicis fora de l’aula: 20%

PPAU

Català

Castellà

Comentari de text

Matemàtiques

Deures: 30% de la nota final

Exàmens: 60% de la nota final

Actitud: 10% de la nota final