LOF Tehniskā komisija

23.11.2014

Ieteikumi distanču dienestam

Kā izvairīties no kļūdām,
kuru rezultātā anulē rezultātus

1. Ievads

Pēc Latvijas čempionāta vidējā distancē 2014.gada 6.septembrī Viesītē, kad neizlikta kontrolpunkta dēļ nācās anulēt S21E, S21A un V45 grupu rezultātus, LOF prezidents Viesturs Tamužs aicināja sacensību rīkotājus, inspektorus un žūriju izanalizēt situāciju, tās cēloņus un piedāvāt risinājumus, kā nākotnē izvairīties no līdzīgām distanču dienesta kļūdām.

Savus ieteikumus sniedza Indulis Peilāns, Gunārs Ikaunieks, Oskars Zērnis, Justs Lūkins, Jānis Gaidelis un Juris Cebulis.

Ieteikumi tika apspriesti sacensību rīkotāju seminārā 23.11.2014 Rīgā, kurā piedalījās pārstāvji no 19 LOF klubiem.

Turpmāk sniegtie ieteikumi distanču dienestam ir šīs diskusijas rezultāts.

2. Distanču dienesta rupjas kļūdas

Šajos ieteikumos apskatītas distanču dienesta rupjas kļūdas, kuru rezultātā nākas anulēt sacensību rezultātus. Biežāk pielaistas šādas rupjas kļūdas:

 • apvidū nav izlikts/pazudis kontrolpunkts
 • apvidū kļūdaini izlikts kontrolpunkts – atrodas citā vietā, nekā iezīmēts kartē
 • KP apvidū ir neprecīza karte, kā dēļ nav iespējams kontrolpunktu korekti novietot, un daļa dalībnieku zaudē laiku, meklējot KP
 • KP numurs apvidū atšķiras no KP numura uz kartes/leģendās
 • kļūdaini iespiestas kartes: grupas nosaukumam neatbilstoša distance; leģendas neatbilst distancei utml

3. Iemesli, kāpēc tiek pielaistas kļūdas

Diskusijas dalībnieki minēja šādus biežākos iemeslus, kāpēc distanču dienests pielaiž rupjas kļūdas:

 • pēdējā brīža labojumi distanču plānojumā, īpaši vairāku dienu sacensībās, kurās katrai dienai ir cits distanču fails
 • failā nav izdzēsti nevajadzīgie KP
 • vadības un koordinācijas trūkums KP vietu marķēšanas un KP izlikšanas laikā
 • saspringti un novēloti darba grafiki – visos posmos
 • papildkontroles trūkums visos sagatavošanās posmos: distanču faila sagatavošana, karšu drukāšana, KP vietu marķēšana, KP izlikšana

4. Ieteikumi distanču dienestam

Šeit sniegti ieteikumi, kā izvairīties no rupjām kļūdām distanču gatavošanā.

Ieteikumi labu distanču plānošanai un kvalitatīvai sacensību sarīkošanai lasāmi citos dokumentos.

4.1. Distanču faila sagatavošana

Kartes noformēšana: pārliecināties, vai karte ir orientēta uz magnētisko polu un vai kartes un distanču failos norādītie mērogi atbilst reālajam samazinājumam. Nedrīkst lielākam mērogam (piem. 1:10 000) zīmētu karti “mehāniski” samazināt uz mazāku mērogu (piem. 1:15 000) – šādi samazinot karti, apzīmējumi kļūst pārāk mazi un nesalasāmi.

Pēc visu distanču ievadīšanas:

 • Izdzēst kontrolpunktus, kas netiek izmantoti nevienā distancē.
 • Pārliecināties, ka visi KP un K punkts ir apsekoti dabā un KP vietas ir iemarķētas. Tāpat jāpārbauda finiša vieta un marķētais posms no pēdējā KP uz finišu.
 • Pārliecināties, ka visiem kontrolpunktiem un K punktam ir pievienoti KP novietojuma apraksti (leģendas).
 • Pārliecināties, vai visām dalībnieku grupām ir norādītas atbilstošās distances un dalībnieku skaits.
 • Pārbaudīt distančnieku karti (All controls režīmā Preview):
 • KP numuri nedrīkst aizsegt blakus KP aplīšus;
 • blakus esošiem KP jābūt nepārprotami saprotamam, kurš numurs ir pie kura KP aplīša;
 • ja atļauj vieta, KP leģendas ieteicams drukāt uz kartes (iespējams, ka leģendu novietojums atšķirsies no dalībnieku kartēm);
 • distančnieku kartes var drukāt palielinātā mērogā.
 • Visām distancēm jābūt vienā failā.

Ja tiek mainītas distances (KP, KP numuri, grupas utt), tad visas pārbaudes jāveic atkārtoti norādītajā secībā. Šādu distanču mainīšanu būtu jāveic tikai galējas nepieciešamības gadījumā.

4.2. Karšu drukāšana

Nosūtot distanču failus, jādod skaidri norādījumi karšu drukātājam par gatavo produktu – kartēm:

 • Karšu mērogs, augstumlīknes
 • Karšu skaits pa distancēm

Jāsaskaņo OCAD versija, kurā nosūtīt failus (piemēram, DigiPelei jāsūta ne jaunāku kā OCAD 9).

Pēc nodrukāto karšu saņemšanas tās jāpārbauda:

 • Kartes vizuālais izskats: krāsas, lasāmība
 • KP novietojums, distances un leģendas (KP novietoti pareizajās vietās, leģendas atbilst KP novietojumam kartē un dabā, leģendas atbilst distancēm, leģendu/distanču/grupu nosaukumi atbilst plānotajiem)
 • Karšu skaits pa distancēm, grupām
 • Tehniski defekti

Pirmo punktu pārbauda izlases kārtībā dažām kartēm.

Otro punktu pārbauda izlases kārtībā katrai distancei (grupai)

Trešo un ceturto punktu pārbauda visām kartēm.

4.3. KP vietu marķēšana un KP izlikšana

Distanču plānošana un KP vietu apsekošana[1] jāveic laicīgi, lai ar plānojumu pirms karšu/distanču drukāšanas varētu iepazīties inspektors.

KP vietu apsekošana ietver šādas darbības:

 • pārliecināties, ka KP vieta ir viennozīmīgi identificējama (piemēram, nedrīkst būt “peldoša” KP vieta vai situācija, ka kartē ir 1 sakne, bet dabā 3)
 • pārliecināties, ka nav kartē neredzamu šķēršļu KP atrašanai distances veikšanas virzienā jebkurā no iespējamiem variantiem
 • iemarķēt KP vietu dabā (labākai pamanāmībai var marķēt ar lentu, uz kuras KP numuru uzraksta ar nenomazgājamu rakstāmo; vairāku dienu sacensībās katrai dienai izmantot citas krāsas marķējumu)
 • pierakstīt KP leģendu

Galīgajā distanču plānojuma variantā visām KP vietām jābūt apsekotām.

Jebkuras korekcijas KP novietojumā jāveic gan dabā (KP marķēšana), gan failā (KP vieta + KP leģenda). Tāpat jāpārbauda korekcijas ietekme uz distanču plānojumu (pazūd etapu veikšanas varianti, parādās pretkustības utt).

KP izlikšana jāveic ar nodrukātajām kartēm.

Rūpīgi jāizvēlas distančnieku – KP licēju komanda. Katram komandas dalībniekam jābūt kvalifikācijai atbilstoši distances sarežģītības pakāpei, spējai uzņemties atbildību un pieņemt lēmumus stresa situācijās.

KP jāizliek laicīgi – jāpabeidz 1-2 stundas pirms starta, lai KP licēji varētu paspēt pēc savu punktu izlikšanas apstaigāt kolēģa izliktos KP. KP izlikšanas laikā distanču priekšniekam un visiem distančniekiem jābūt sazvanāmiem, lai varētu atrisināt problēmas, ja tādas radušās.

Vismaz elites distancēs jānorīko kontroles dalībnieki, kas var operatīvi paziņot (ņem līdzi telefonu) distanču priekšniekam par pamanītajām problēmām.

4.4. Starts, K punkts, finišs, stafetes posmu maiņas punkts

No starta uz K punktu jābūt norobežojošam marķējumam, kas novērš neatļautu distances “īsināšanu”.

Finiša vietai un marķējuma maršrutam no pēdējā KP jābūt identiskiem kartē un dabā, tai skaitā leģendās jābūt korekti norādītam attālumam no pēdējā KP līdz finišam pa marķējuma maršrutu.

Stafetēs jābūt viennozīmīgi noteiktai atzīmēšanās kārtībai posmu maiņas punktā un finišā.

Ieteicamā objektu secība finišā (posmu maiņas vietā) skriešanas virzienā:

 • finiša līnija pēdējam posmam (finišēšanas laikā tiesnesis vizuāli fiksē dalībnieku finiša līnijas šķērsošanas secību);
 • pēc ≈10m: atzīmēšanās ierīces pietiekamā skaitā (pēdējo posmu finišēšanas laikā tiesnesis seko līdzi, lai finišējušie dalībnieki atzīmējas finišēšanas secībā);
 • pēc ≈15m: stafetes posmu maiņas punkts (tiesnesis seko, lai dalībnieki nenodod stafetes maiņu pirms atzīmēšanās un pēc tam nedodas atpakaļ atzīmēties; pārkāpēji jāsoda); posmu maiņa jāorganizē tā, lai maiņas brīdī nebūtu pretkustības, kas provocētu dalībniekus uz neatļautu maršruta īsināšanu.


[1] Viss rakstītais par KP vietu apsekošanu attiecas arī uz K punktu (kartē – trīsstūris).