syAmale Meenakshi


composer:

Muthuswamy Dikshitar

song type: 

nOttuswara sAhityam

rAgam:

sankarAbharanam

tALam:

catushra Eka

ALT tALam:

Adi

language:

sanskrit

29 dheera shankaraabharaNam mela

Aa: S R2 G3 M1 P D2 N3 S

Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

lyrics

shyAmaLE mInAkSi sundarEshvarasAkSi

shankari guruguhasamudbhavE shivEvA

pAmaralOcani pankajalOcani

padmAsanavAsini hari lakSmivinutE shAmbhavi

 

 

source(s):

  1. http://www.karnatik.com/c3357.shtml

~~~


dhanyasy.org

  of