Published using Google Docs
Mejduchasie obshti usloviya
Updated automatically every 5 minutes

Образователен център “Междучасие” - Общи условия

Общи разпоредби  

1. С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между Образователен център “Междучасие” и потребителите на услугите, свързани с обучение, които той предлага.

2. Услугата се осигурява от Образователен център “Междучасие” въз основата на заявка - записване за съответната услуга, от всеки клиент.

I. Основни понятия по смисъла на настоящите Общи условия. Изброените понятия са използвани със следното значение:

"Курсист" е всяко физическо лице, което ползва обучителните услуги на Образователен център “Междучасие”.  

"Родител" е родителят или настойникът на курсист под 18 години.  

Курсовете на “Междучасие” са разделени на модули. Всеки модул включва определен брой занятия..

“Записване (регистрация)” за курс на обучение включва подаване на заявка за курс по телефона или чрез електронната система на www.mejduchasie.com и плащане на такса от страна на курсиста/родителя.  

II. Записване за курс

1. Записването за курс става чрез подаване на заявка за курс по телефона или чрез електронната система на www.mejduchasie.com и заплащане на таксата за обучение за съответния курс в определените срокове, съобразно обявените на сайта ни цени и условия. Записването става в обявените срокове или до изчерпване на свободните места.  

2. Записването се приема, че е настъпило след заплащане на курса, съобразно обявените на сайта ни цени и условия..  

3. Записването на курсисти под 18 години се прави от родител/настойник.  

4. При курсовете за подготовка по БЕЛ и Математика, Курсистите могат да изберат курс на обучение само по единия предмет или и по два предмета, като ползват целогодишно обявената отстъпка от таксата за втория предмет.

III. Такси, начин на плащане и отстъпки  

1. Таксите на обучение за всеки курс са посочени на сайта на Образователен център “Междучасие” - www.mejduchasie.com.  

2. Начин на плащане

2.1  Курсовете се ПРЕДПЛАЩАТ при обявените на www.mejduchasie.com цени, съответно модул за модул по определен график  в течение на учебната година, освен ако обучението не е платено авансово с приспаднатите обявени отстъпки.

2.2 При плащане на вноски сроковете за плащане са следните: Първа вноска: до 7 дни след първоначалното записване; Следващи вноски: съгласно график, раздаден на курсистите при започване на курса.

2.3 Обявените на сайта ни цени НЕ включват учебници и учебни пособия. Когато използването на такива е необходимо, всеки преподавател препоръчва на родителите/курсистите в неговия курс закупуването на конкретни материали.

3. Отстъпки - На интернет сайта ни (www.mejduchasie.com), на страницата за съответния клас са обявени всички видове отстъпки (За записване в Лятна кампания, за предишна година, за второ дете от семейството и т.н.), които се приспадат при внасянето на съответната такса.

4. Образователен център “Междучасие” си запазва правото да прави едностранни промени в таксите на обучение.  

IV. Прекъсване на обучението и отсъствие от обучение от страна на клиента

1. Когато курсистът е записан за конкретен курс на обучение, той заема място в курса за целия период на обучение.

2. При прекъсване на обучението едностранно от курсиста, Образователен център “Междучасие” може да възстанови заплатената такса за ПЪРВИ модул в пълен размер (равен на сумата, която е внесена) единствено, ако Образователен център "Междучасие" е уведомен писмено за отказа до третото занятие на Първи модул от съответния курс.

3. При отсъствие от занятие инцидентно курсистът може да вземе пропуснатото занятие в друг ден или с друга група на съответния курс.

4. Ако на курсист се наложи да прекъсне курса поради изключителни обстоятелства, всеки случай се решава индивидуално от управителя.

5. Със записването си на курс, курсистът прави избор да посещава учебните занятия. В случай на отсъствие и пропускане на учебни занятия, Образователен център “Междучасие” не връща част от таксата на курсиста.  

6. Случаи с по-продължителни отсъствия по медицински причини, се разглеждат индивидуално от Управителя на Образователен център “Междучасие”

V. Прекратяване на обучението от страна на Образователен център “Междучасие”

1. Обучението на курсист може да бъде прекратено от страна на Образователен център “Междучасие” в следните случаи:

1.1 Лошо поведение на курсиста. Образователен център “Междучасие” има правото да прекрати обучението на курсист, който  има лошо поведение и с това пречи на протичането на нормален учебен процес, без да дължи на курсиста връщане на такса.

1.2 Неплащане на такса. Образователен център “Междучасие” има правото да прекрати обучението на курсист, който забавя или не плаща вноските на обучение в сроковете, посочени в графика на съответния курс.

2. Образователен център “Междучасие” си запазва правото да отмени курс в случай, че не се съберат достатъчно курсисти. В такива случаи ще предложим алтернатива - в друг офис, в друга група или възстановяване на цялата такса за обучение. Такса за обучение се връща в пълен размер единствено и само при отмяна на курс.

VI. График на занятията. Обучение

1. На първото занятие курсистите получават Предварителен график на занятията, периода на провеждане на Пробните изпити и периода на внасяне на таксите за следващите модули. Възможно е да бъдат направени промени в Предварителния график в течение на учебната година, като учениците и родителите се известяват предварително с и-мейл и (или по възможност с хартиено писмо).

2. Когато ученикът се обучава в частен урок, при невъзможност от страна на ученика или учителя да се явят по уговорения график, урокът се отменя за друга дата или час, които се уговарят допълнително.

3. Графикът на занятията се прави преди началото на всеки курс, като Образователен център “Междучасие” се съобразява само и единствено със смяната на курсистите в държавните училища.  4. Обучението в курсовете на Образователен център “Междучасие” е групово и при изготвяне на графика за провеждането на курса Образователен център “Междучасие” не се съобразява с програмата или с други занимания на курсистите извън смяната им в държавните училища.

5. Родителят е длъжен да информира за промени в смяната на курсиста 2 седмици преди началото на всеки модул.

6. Образователен център “Междучасие” си запазва правото да прави промени в графика на учебните занятия при възникнали неочаквани обстоятелства.  

VII. Конфиденциалност и защита на лични данни

1. Образователен център “Междучасие” може да събира, обработва, използва и съхранява лични данни за курсиста и неговите родители/настойници. При записване за курс, курсистът и неговите родители/настойници предоставят доброволно необходимите лични данни и се съгласяват да бъдат ползвани и съхранявани съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

2. Образователен център “Междучасие” има правото да снима учебния процес и да използва материалите за презентационни цели на своята дейност.  

VIII. Предложения, жалби и молби могат да бъдат подадени на електронната поща mejduchasie@gmail.com.

Настоящите Общи условия се утвърждават със Заповед на Управителя и влизат в сила за всички нови и настоящи клиенти от 11 май 2015 г. Образователен център “Междучасие” прави общите си условия публични за клиентите си, като ги публикува в уебстраницата си (www.mejduchasie.com). Общите условия могат да бъдат променяни, като уведомяването на клиентите за промяната става чрез публикуването на променените Общи условия в уебстраницата на Образователен център “Междучасие” (www.mejduchasie.com).