TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KHOA ĐỊA LÝ- TRUNG TÂM CARGIS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Lịch thực hành HK II - 2017

Địa điểm: Tầng 6, nhà T5 -  Phòng thí nhiệm Đại cương

Cán bộ kỹ thuật: ThS. Nguyễn Quốc Huy – 0974260867

Học kỳ II: Tuần lễ: 3 Từ ngày16/01/2017 đến ngày 22/01/2017

Thời gian

Lớp

Mã môn học

Môn học

Số SV

Số tiết

Tình trạng trang thiết bị

GV hướng dẫn

Ghi chú

Ngày

Ca

Giờ

Thứ 2

16/01/2017

Sáng

8h

K60

ĐLTN

GEO

3233

Ứng dụng phần mềm ARCGIS cơ bản

20

2

ThS. Hoàng Tuấn Anh

Chiều

Thứ 3

17/01/2017

Sáng

8h

K59

QLĐĐ

GEO

3269

Hệ thống thông tin đất đai

40

2

TS. Phạm Thị Phin

Chiều

Thứ 4

18/01/2017

Sáng

8h

K59

ĐLTN

GEO

3233

Thực tập viễn thám & GIS

21

2

PGS.TS. Phạm Văn Cự

TS. Nguyễn Thị Thúy Hằng

Chiều

13h

K59

QLĐĐ

GEO

3270

Xử lý số liệu đo đạc

40

2

PGS.TS. Trần Quốc Bình

Thứ 5

19/01/2017

Sáng

8h

K58

QLĐĐ

GEO

3145

Phân tích không gian trong quản lý TNTN

2

TS. Bùi Quang Thành

Chiều

Thứ 6

…../……

Sáng

Chiều

Thứ 7

…../……

Sáng

Chiều

CN

…../……

Sáng

Chiều

Học kỳ II: Tuần lễ: 4 Từ ngày23/01/2017 đến ngày 29/01/2017

Thời gian

Lớp

Mã môn học

Môn học

Số SV

Số tiết

Tình trạng trang thiết bị

GV hướng dẫn

Ghi chú

Ngày

Ca

Giờ

Thứ 2

23/01/2017

Sáng

8h

K60

ĐLTN

GEO

3233

Ứng dụng phần mềm ARCGIS cơ bản

20

2

ThS. Hoàng Tuấn Anh

Chiều

Thứ 3

24/01/2017

Sáng

8h

K59

QLĐĐ

GEO

3269

Hệ thống thông tin đất đai

40

2

TS. Phạm Thị Phin

Chiều

Thứ 4

25/01/2017

Sáng

8h

K59

ĐLTN

GEO

3233

Thực tập viễn thám & GIS

21

2

PGS.TS. Phạm Văn Cự

TS. Nguyễn Thị Thúy Hằng

Chiều

13h

K59

QLĐĐ

GEO

3270

Xử lý số liệu đo đạc

40

2

PGS.TS. Trần Quốc Bình

Thứ 5

26/01/2017

Sáng

8h

K58

QLĐĐ

GEO

3145

Phân tích không gian trong quản lý TNTN

2

TS. Bùi Quang Thành

Chiều

Thứ 6

…../……

Sáng

Chiều

Thứ 7

…../……

Sáng

Chiều

CN

…../……

Sáng

Chiều


Học kỳ II: Tuần lễ: 5 Từ ngày 30/01/2017 đến ngày 31/01/2017

Thời gian

Lớp

Mã môn học

Môn học

Số SV

Số tiết

Tình trạng trang thiết bị

GV hướng dẫn

Ghi chú

Ngày

Ca

Giờ

Thứ 2

30/01/2017

Sáng

8h

K60

ĐLTN

GEO

3233

Ứng dụng phần mềm ARCGIS cơ bản

20

2

ThS. Hoàng Tuấn Anh

Chiều

Thứ 3

31/01/2017

Sáng

8h

K59

QLĐĐ

GEO

3269

Hệ thống thông tin đất đai

40

2

TS. Phạm Thị Phin

Chiều

Thứ 4

…../……

Sáng

Chiều

Thứ 5

…../……

Sáng

Chiều

Thứ 6

…../……

Sáng

Chiều

Thứ 7

…../……

Sáng

Chiều

CN

…../……

Sáng

Chiều


Học kỳ II: Tuần lễ: 1 Từ ngày 01/02/2017 đến ngày 05/02/2017

Thời gian

Lớp

Mã môn học

Môn học

Số SV

Số tiết

Tình trạng trang thiết bị

GV hướng dẫn

Ghi chú

Ngày

Ca

Giờ

Thứ 2

…../……

Sáng

8h

Chiều

Thứ 3

…../……

Sáng

8h

Chiều

Thứ 4

01/02/2017

Sáng

8h

K59

ĐLTN

GEO

3233

Thực tập viễn thám & GIS

21

2

TS. Nguyễn Thị Thúy Hằng

Chiều

13h

K59

QLĐĐ

GEO

3270

Xử lý số liệu đo đạc

40

2

PGS.TS. Trần Quốc Bình

Thứ 5

02/02/2017

Sáng

8h

K58

QLĐĐ

GEO

3145

Phân tích không gian trong quản lý TNTN

2

TS. Bùi Quang Thành

Chiều

Thứ 6

…../……

Sáng

Chiều

Thứ 7

…../……

Sáng

Chiều

CN

…../……

Sáng

Chiều


Học kỳ II: Tuần lễ: 2 Từ ngày 06/02/2017 đến ngày 12/02/2017

Thời gian

Lớp

Mã môn học

Môn học

Số SV

Số tiết

Tình trạng trang thiết bị

GV hướng dẫn

Ghi chú

Ngày

Ca

Giờ

Thứ 2

06/02/2017

Sáng

8h

K60

ĐLTN

GEO

3233

Ứng dụng phần mềm ARCGIS cơ bản

20

2

ThS. Hoàng Tuấn Anh

Chiều

Thứ 3

07/02/2017

Sáng

8h

K59

QLĐĐ

GEO

3269

Hệ thống thông tin đất đai

40

2

TS. Phạm Thị Phin

Chiều

Thứ 4

08/02/2017

Sáng

8h

K59

ĐLTN

GEO

3233

Thực tập viễn thám & GIS

21

2

PGS.TS. Phạm Văn Cự

TS. Nguyễn Thị Thúy Hằng

Chiều

13h

K59

QLĐĐ

GEO

3270

Xử lý số liệu đo đạc

40

2

PGS.TS. Trần Quốc Bình

Thứ 5

09/02/2017

Sáng

8h

K58

QLĐĐ

GEO

3145

Phân tích không gian trong quản lý TNTN

2

TS. Bùi Quang Thành

Chiều

Thứ 6

…../……

Sáng

Chiều

Thứ 7

…../……

Sáng

Chiều

CN

…../……

Sáng

Chiều


Học kỳ II: Tuần lễ: 3 Từ ngày 13/02/2017 đến ngày 19/02/2017

Thời gian

Lớp

Mã môn học

Môn học

Số SV

Số tiết

Tình trạng trang thiết bị

GV hướng dẫn

Ghi chú

Ngày

Ca

Giờ

Thứ 2

13/02/2017

Sáng

8h

K60

ĐLTN

GEO

3233

Ứng dụng phần mềm ARCGIS cơ bản

20

2

ThS. Hoàng Tuấn Anh

Chiều

Thứ 3

14/02/2017

Sáng

8h

K59

QLĐĐ

GEO

3269

40

2

TS. Phạm Thị Phin

Chiều

Thứ 4

15/02/2017

Sáng

8h

K59

ĐLTN

GEO

3233

Thực tập viễn thám & GIS

21

2

PGS.TS. Phạm Văn Cự

TS. Nguyễn Thị Thúy Hằng

Chiều

13h

K59

QLĐĐ

GEO

3270

40

2

PGS.TS. Trần Quốc Bình

Thứ 5

16/02/2017

Sáng

8h

K58

QLĐĐ

GEO

3145

2

TS. Bùi Quang Thành

Chiều

Thứ 6

…../……

Sáng

Chiều

Thứ 7

…../……

Sáng

Chiều

CN

…../……

Sáng

Chiều


Học kỳ II: Tuần lễ: 4 Từ ngày 20/02/2017 đến ngày 26/02/2017

Thời gian

Lớp

Mã môn học

Môn học

Số SV

Số tiết

Tình trạng trang thiết bị

GV hướng dẫn

Ghi chú

Ngày

Ca

Giờ

Thứ 2

20/02/2017

Sáng

8h

K60

ĐLTN

GEO

3233

Ứng dụng phần mềm ARCGIS cơ bản

20

2

ThS. Hoàng Tuấn Anh

Chiều

Thứ 3

21/02/2017

Sáng

8h

K59

QLĐĐ

GEO

3269

40

2

TS. Phạm Thị Phin

Chiều

Thứ 4

22/02/2017

Sáng

8h

K59

ĐLTN

GEO

3233

Thực tập viễn thám & GIS

21

2

TS. Nguyễn Thị Thúy Hằng

Chiều

13h

K59

QLĐĐ

GEO

3270

40

2

PGS.TS. Trần Quốc Bình

Thứ 5

23/02/2017

Sáng

8h

K58

QLĐĐ

GEO

3145

2

TS. Bùi Quang Thành

Chiều

Thứ 6

…../……

Sáng

Chiều

Thứ 7

…../……

Sáng

Chiều

CN

…../……

Sáng

Chiều


Học kỳ II: Tuần lễ: 5 Từ ngày 27/02/2017 đến ngày 28/02/2017

Thời gian

Lớp

Mã môn học

Môn học

Số SV

Số tiết

Tình trạng trang thiết bị

GV hướng dẫn

Ghi chú

Ngày

Ca

Giờ

Thứ 2

27/02/2017

Sáng

8h

K60

ĐLTN

GEO

3233

Ứng dụng phần mềm ARCGIS cơ bản

20

2

ThS. Hoàng Tuấn Anh

Chiều

Thứ 3

28/02/2017

Sáng

8h

K59

QLĐĐ

GEO

3269

40

2

TS. Phạm Thị Phin

Chiều

Thứ 4

…../……

Sáng

Chiều

Thứ 5

…../……

Sáng

Chiều

Thứ 6

…../……

Sáng

Chiều

Thứ 7

…../……

Sáng

Chiều

CN

…../……

Sáng

Chiều


Học kỳ II: Tuần lễ: 1 Từ ngày 01/03/2017 đến ngày 05/03/2017

Thời gian

Lớp

Mã môn học

Môn học

Số SV

Số tiết

Tình trạng trang thiết bị

GV hướng dẫn

Ghi chú

Ngày

Ca

Giờ

Thứ 2

…../……

Sáng

Chiều

Thứ 3

…../……

Sáng

Chiều

Thứ 4

01/03/2017

Sáng

8h

K59

ĐLTN

GEO

3233

Thực tập viễn thám & GIS

21

2

TS. Nguyễn Thị Thúy Hằng

Chiều

13h

K59

QLĐĐ

GEO

3270

40

2

PGS.TS. Trần Quốc Bình

Thứ 5

02/03/2017

Sáng

8h

K58

QLĐĐ

GEO

3145

2

TS. Bùi Quang Thành

Chiều

Thứ 6

…../……

Sáng

Chiều

Thứ 7

…../……

Sáng

Chiều

CN

…../……

Sáng

Chiều


Học kỳ II: Tuần lễ: 2 Từ ngày 06/03/2017 đến ngày 12/03/2017

Thời gian

Lớp

Mã môn học

Môn học

Số SV

Số tiết

Tình trạng trang thiết bị

GV hướng dẫn

Ghi chú

Ngày

Ca

Giờ

Thứ 2

06/03/2017

Sáng

8h

K58

QLĐĐ

GEO

2313

Ứng dụng GIS trong nghiên cứu bảo vệ tài nguyên và môi trường đất

2

TS. Trần Văn Trường

Chiều

Thứ 3

07/03/2017

Sáng

8h

K60

QLĐĐ

GEO

2319

Hệ thống thông tin địa lý

(Thực hành phần mềm IDRISI)

35

2

PGS.TS. Nguyễn Đình Minh

Chiều

13

K60

QLĐĐ

GEO

2319

Hệ thống thông tin địa lý

(Thực hành phần mềm IDRISI)

37

2

PGS.TS. Nguyễn Đình Minh

Thứ 4

…../……

Sáng

Chiều

Thứ 5

09/03/2017

Sáng

8h

K60

QLĐĐ

GEO

3304

35

2

PGS.TS. Đinh Thị Bảo Hoa

Chiều

13h

K60

QLĐĐ

GEO

3304

37

2

PGS.TS. Đinh Thị Bảo Hoa

Thứ 6

10/03/2017

Sáng

8h

K59

QLĐĐ

GEO

3275

20

2

GVC. Nguyễn Thị Hải

Chiều

13h

K59

QLĐĐ

GEO

3275

20

2

GVC. Nguyễn Thị Hải

Thứ 7

…../……

Sáng

Chiều

CN

…../……

Sáng

Chiều


Học kỳ II: Tuần lễ: 3 Từ ngày 13/03/2017 đến ngày 19/03/2017

Thời gian

Lớp

Mã môn học

Môn học

Số SV

Số tiết

Tình trạng trang thiết bị

GV hướng dẫn

Ghi chú

Ngày

Ca

Giờ

Thứ 2

13/03/2017

Sáng

8h

K58

QLĐĐ

GEO

2313

Ứng dụng GIS trong nghiên cứu bảo vệ tài nguyên và môi trường đất

2

TS. Trần Văn Trường

Chiều

Thứ 3

14/03/2017

Sáng

8h

K60

QLĐĐ

GEO

2319

Hệ thống thông tin địa lý

(Thực hành phần mềm IDRISI)

35

2

PGS.TS. Nguyễn Đình Minh

Chiều

13

K60

QLĐĐ

GEO

2319

Hệ thống thông tin địa lý

(Thực hành phần mềm IDRISI)

37

2

PGS.TS. Nguyễn Đình Minh

Thứ 4

…../……

Sáng

Chiều

Thứ 5

16/03/2017

Sáng

8h

K60

QLĐĐ

GEO

3304

35

2

PGS.TS. Đinh Thị Bảo Hoa

Chiều

13h

K60

QLĐĐ

GEO

3304

37

2

PGS.TS. Đinh Thị Bảo Hoa

Thứ 6

17/03/2017

Sáng

8h

K59

QLĐĐ

GEO

3275

20

2

GVC. Nguyễn Thị Hải

Chiều

13h

K59

QLĐĐ

GEO

3275

20

2

GVC. Nguyễn Thị Hải

Thứ 7

…../……

Sáng

Chiều

CN

…../……

Sáng

Chiều


Học kỳ II: Tuần lễ: 4 Từ ngày 20/03/2017 đến ngày 26/03/2017

Thời gian

Lớp

Mã môn học

Môn học

Số SV

Số tiết

Tình trạng trang thiết bị

GV hướng dẫn

Ghi chú

Ngày

Ca

Giờ

Thứ 2

20/03/2017

Sáng

8h

K58

QLĐĐ

GEO

2313

Ứng dụng GIS trong nghiên cứu bảo vệ tài nguyên và môi trường đất

2

TS. Trần Văn Trường

Chiều

Thứ 3

21/03/2017

Sáng

8h

K60

QLĐĐ

GEO

2319

Hệ thống thông tin địa lý

(Thực hành phần mềm IDRISI)

35

2

PGS.TS. Nguyễn Đình Minh

Chiều

13

K60

QLĐĐ

GEO

2319

Hệ thống thông tin địa lý

(Thực hành phần mềm IDRISI)

37

2

PGS.TS. Nguyễn Đình Minh

Thứ 4

…../……

Sáng

Chiều

Thứ 5

23/03/2017

Sáng

8h

K60

QLĐĐ

GEO

3304

35

2

PGS.TS. Đinh Thị Bảo Hoa

Chiều

13h

K60

QLĐĐ

GEO

3304

37

2

PGS.TS. Đinh Thị Bảo Hoa

Thứ 6

24/03/2017

Sáng

8h

K59

QLĐĐ

GEO

3275

20

2

GVC. Nguyễn Thị Hải

Chiều

13h

K59

QLĐĐ

GEO

3275

20

2

GVC. Nguyễn Thị Hải

Thứ 7

…../……

Sáng

Chiều

CN

…../……

Sáng

Chiều


Học kỳ II: Tuần lễ: 5 Từ ngày 27/03/2017 đến ngày 31/03/2017

Thời gian

Lớp

Mã môn học

Môn học

Số SV

Số tiết

Tình trạng trang thiết bị

GV hướng dẫn

Ghi chú

Ngày

Ca

Giờ

Thứ 2

27/03/2017

Sáng

8h

K58

QLĐĐ

GEO

2313

Ứng dụng GIS trong nghiên cứu bảo vệ tài nguyên và môi trường đất

2

TS. Trần Văn Trường

Chiều

Thứ 3

28/03/2017

Sáng

8h

K60

QLĐĐ

GEO

2319

Hệ thống thông tin địa lý

(Thực hành phần mềm IDRISI)

35

2

PGS.TS. Nguyễn Đình Minh

Chiều

13

K60

QLĐĐ

GEO

2319

Hệ thống thông tin địa lý

(Thực hành phần mềm IDRISI)

37

2

PGS.TS. Nguyễn Đình Minh

Thứ 4

…../……

Sáng

Chiều

Thứ 5

30/03/2017

Sáng

8h

K60

QLĐĐ

GEO

3304

35

2

PGS.TS. Đinh Thị Bảo Hoa

Chiều

13h

K60

QLĐĐ

GEO

3304

37

2

PGS.TS. Đinh Thị Bảo Hoa

Thứ 6

31/03/2017

Sáng

8h

K59

QLĐĐ

GEO

3275

20

2

GVC. Nguyễn Thị Hải

Chiều

13h

K59

QLĐĐ

GEO

3275

20

2

GVC. Nguyễn Thị Hải

Thứ 7

…../……

Sáng

Chiều

CN

…../……

Sáng

Chiều


Học kỳ II: Tuần lễ: 2 Từ ngày 03/04/2017 đến ngày 09/04/2017

Thời gian

Lớp

Mã môn học

Môn học

Số SV

Số tiết

Tình trạng trang thiết bị

GV hướng dẫn

Ghi chú

Ngày

Ca

Giờ

Thứ 2

03/04/2017

Sáng

8h

K58

QLĐĐ

GEO

2313

Ứng dụng GIS trong nghiên cứu bảo vệ tài nguyên và môi trường đất

2

TS. Trần Văn Trường

Chiều

Thứ 3

04/04/2017

Sáng

8h

K60

QLĐĐ

GEO

2319

Hệ thống thông tin địa lý

(Thực hành phần mềm IDRISI)

35

2

PGS.TS. Nguyễn Đình Minh

Chiều

13

K60

QLĐĐ

GEO

2319

Hệ thống thông tin địa lý

(Thực hành phần mềm IDRISI)

37

2

PGS.TS. Nguyễn Đình Minh

Thứ 4

…../……

Sáng

Chiều

Thứ 5

06/04/2017

Sáng

8h

K60

QLĐĐ

GEO

3304

35

2

PGS.TS. Đinh Thị Bảo Hoa

Chiều

13h

K60

QLĐĐ

GEO

3304

37

2

PGS.TS. Đinh Thị Bảo Hoa

Thứ 6

07/04/2017

Sáng

8h

K59

QLĐĐ

GEO

3275

20

2

GVC. Nguyễn Thị Hải

Chiều

13h

K59

QLĐĐ

GEO

3275

20

2

GVC. Nguyễn Thị Hải

Thứ 7

…../……

Sáng

Chiều

CN

…../……

Sáng

Chiều


Học kỳ II: Tuần lễ: 3 Từ ngày 10/04/2017 đến ngày 16/04/2017

Thời gian

Lớp

Mã môn học

Môn học

Số SV

Số tiết

Tình trạng trang thiết bị

GV hướng dẫn

Ghi chú

Ngày

Ca

Giờ

Thứ 2

10/04/2017

Sáng

8h

K58

QLĐĐ

GEO

2313

Ứng dụng GIS trong nghiên cứu bảo vệ tài nguyên và môi trường đất

2

TS. Trần Văn Trường

Chiều

Thứ 3

11/04/2017

Sáng

8h

K60

QLĐĐ

GEO

2319

Hệ thống thông tin địa lý

(Thực hành phần mềm IDRISI)

35

2

PGS.TS. Nguyễn Đình Minh

Chiều

13

K60

QLĐĐ

GEO

2319

Hệ thống thông tin địa lý

(Thực hành phần mềm IDRISI)

37

2

PGS.TS. Nguyễn Đình Minh

Thứ 4

…../……

Sáng

Chiều

Thứ 5

13/04/2017

Sáng

8h

K60

QLĐĐ

GEO

3304

Trắc địa ảnh và công nghệ ảnh số

35

2

PGS.TS. Đinh Thị Bảo Hoa

Chiều

13h

K60

QLĐĐ

GEO

3304

Trắc địa ảnh và công nghệ ảnh số

37

2

PGS.TS. Đinh Thị Bảo Hoa

Thứ 6

14/04/2017

Sáng

8h

K59

QLĐĐ

GEO

3275

Thực tập công nghệ ảnh số và giải đoán điều vẽ ảnh

20

2

GVC. Nguyễn Thị Hải

Chiều

13h

K59

QLĐĐ

GEO

3275

Thực tập công nghệ ảnh số và giải đoán điều vẽ ảnh

20

2

GVC. Nguyễn Thị Hải

Thứ 7

…../……

Sáng

Chiều

CN

…../……

Sáng

Chiều


Học kỳ II: Tuần lễ: 4 Từ ngày 24/04/2017 đến ngày 29/04/2017

Thời gian

Lớp

Mã môn học

Môn học

Số SV

Số tiết

Tình trạng trang thiết bị

GV hướng dẫn

Ghi chú

Ngày

Ca

Giờ

Thứ 2

24/04/2017

Sáng

8h

K58

QLĐĐ

GEO

2313

Ứng dụng GIS trong nghiên cứu bảo vệ tài nguyên và môi trường đất

2

TS. Trần Văn Trường

Chiều

Thứ 3

25/04/2017

Sáng

8h

K60

QLĐĐ

GEO

2319

Hệ thống thông tin địa lý

(Thực hành phần mềm IDRISI)

35

2

PGS.TS. Nguyễn Đình Minh

Chiều

13

K60

QLĐĐ

GEO

2319

Hệ thống thông tin địa lý

(Thực hành phần mềm IDRISI)

37

2

PGS.TS. Nguyễn Đình Minh

Thứ 4

…../……

Sáng

Chiều

Thứ 5

27/04/2017

Sáng

8h

K60

QLĐĐ

GEO

3304

Trắc địa ảnh và công nghệ ảnh số

35

2

PGS.TS. Đinh Thị Bảo Hoa

Chiều

13h

K60

QLĐĐ

GEO

3304

Trắc địa ảnh và công nghệ ảnh số

37

2

PGS.TS. Đinh Thị Bảo Hoa

Thứ 6

28/04/2017

Sáng

8h

K59

QLĐĐ

GEO

3275

Thực tập công nghệ ảnh số và giải đoán điều vẽ ảnh

20

2

GVC. Nguyễn Thị Hải

Chiều

13h

K59

QLĐĐ

GEO

3275

Thực tập công nghệ ảnh số và giải đoán điều vẽ ảnh

20

2

GVC. Nguyễn Thị Hải

Thứ 7

…../……

Sáng

Chiều

CN

…../……

Sáng

Chiều


Học kỳ II: Tuần lễ: 1 Từ ngày 01/05/2017 đến ngày 07/05/2017

Thời gian

Lớp

Mã môn học

Môn học

Số SV

Số tiết

Tình trạng trang thiết bị

GV hướng dẫn

Ghi chú

Ngày

Ca

Giờ

Thứ 2

01/05/2017

Sáng

8h

K60

ĐLTN

GEO

3233

Ứng dụng phần mềm ARCGIS nâng cao

20

2

ThS. Nguyễn Quang Minh

Chiều

Thứ 3

…../……

Sáng

Chiều

Thứ 4

03/05/2017

Sáng

8h

K59

QLĐĐ

GEO

3269

Lập trình WebGIS

20

2

ThS. Nguyễn Quốc Huy

Chiều

13h

K59

QLĐĐ

GEO

3269

Lập trình WebGIS

20

2

ThS. Nguyễn Quốc Huy

Thứ 5

…../……

Sáng

Chiều

Thứ 6

05/05/2017

Sáng

8h

K60

ĐLTN

GEO

3233

Ứng dụng phần mềm ARCGIS nâng cao

20

2

ThS. Nguyễn Quang Minh

Chiều

13h

Thứ 7

…../……

Sáng

Chiều

CN

…../……

Sáng

Chiều


Học kỳ II: Tuần lễ: 2 Từ ngày 08/05/2017 đến ngày 14/05/2017

Thời gian

Lớp

Mã môn học

Môn học

Số SV

Số tiết

Tình trạng trang thiết bị

GV hướng dẫn

Ghi chú

Ngày

Ca

Giờ

Thứ 2

08/05/2017

Sáng

8h

K60

ĐLTN

GEO

3233

Ứng dụng phần mềm ARCGIS nâng cao

20

2

ThS. Nguyễn Quang Minh

Chiều

Thứ 3

…../……

Sáng

Chiều

Thứ 4

10/05/2017

Sáng

8h

K59

QLĐĐ

GEO

3269

Lập trình WebGIS

20

2

ThS. Nguyễn Quốc Huy

Chiều

13h

K59

QLĐĐ

GEO

3269

Lập trình WebGIS

20

2

ThS. Nguyễn Quốc Huy

Thứ 5

…../……

Sáng

Chiều

Thứ 6

12/05/2017

Sáng

8h

K60

ĐLTN

GEO

3233

Ứng dụng phần mềm ARCGIS nâng cao

20

2

ThS. Nguyễn Quang Minh

Chiều

13h

Thứ 7

…../……

Sáng

Chiều

CN

…../……

Sáng

Chiều


Học kỳ II: Tuần lễ: 3 Từ ngày 15/05/2017 đến ngày 22/05/2017

Thời gian

Lớp

Mã môn học

Môn học

Số SV

Số tiết

Tình trạng trang thiết bị

GV hướng dẫn

Ghi chú

Ngày

Ca

Giờ

Thứ 2

15/05/2017

Sáng

8h

K60

ĐLTN

GEO

3233

Ứng dụng phần mềm ARCGIS nâng cao

20

2

ThS. Nguyễn Quang Minh

Chiều

Thứ 3

…../……

Sáng

Chiều

Thứ 4

17/05/2017

Sáng

8h

K59

QLĐĐ

GEO

3269

Lập trình WebGIS

20

2

ThS. Nguyễn Quốc Huy

Chiều

13h

K59

QLĐĐ

GEO

3269

Lập trình WebGIS

20

2

ThS. Nguyễn Quốc Huy

Thứ 5

…../……

Sáng

Chiều

Thứ 6

19/05/2017

Sáng

8h

K60

ĐLTN

GEO

3233

Ứng dụng phần mềm ARCGIS nâng cao

20

2

ThS. Nguyễn Quang Minh

Chiều

13h

Thứ 7

…../……

Sáng

Chiều

CN

…../……

Sáng

Chiều


Học kỳ II: Tuần lễ: 4 Từ ngày 22/05/2017 đến ngày 28/05/2017

Thời gian

Lớp

Mã môn học

Môn học

Số SV

Số tiết

Tình trạng trang thiết bị

GV hướng dẫn

Ghi chú

Ngày

Ca

Giờ

Thứ 2

22/05/2017

Sáng

8h

K60

ĐLTN

GEO

3233

Ứng dụng phần mềm ARCGIS nâng cao

20

2

ThS. Nguyễn Quang Minh

Chiều

Thứ 3

…../……

Sáng

Chiều

Thứ 4

24/05/2017

Sáng

8h

K59

QLĐĐ

GEO

3269

Lập trình WebGIS

20

2

ThS. Nguyễn Quốc Huy

Chiều

13h

K59

QLĐĐ

GEO

3269

Lập trình WebGIS

20

2

ThS. Nguyễn Quốc Huy

Thứ 5

…../……

Sáng

Chiều

Thứ 6

26/05/2017

Sáng

8h

K60

ĐLTN

GEO

3233

Ứng dụng phần mềm ARCGIS nâng cao

20

2

ThS. Nguyễn Quang Minh

Chiều

13h

Thứ 7

…../……

Sáng

Chiều

CN

…../……

Sáng

Chiều