Při tvorbě nových dokumentů, které chceme převádět do PDF, bychom se měli nejprve rozhodnout:

- zda budeme chtít převést soubor do některého ze standardů PDF

- zda je nezbytné, aby pro účel, pro který je budeme vytvářet obsahovaly prvky, které zamezí jejich převodu do příslušného standardu PDF

Základními požadavky, kterých bychom se přitom měli držet jsou požadavky na standard PDF/A, který garantuje zobrazitelnost / reprodukovatelnost dokumentu v budoucnosti.

PDF/A  musí  obsahovat:

PDF/A  nesmí  obsahovat:

PDF/A  může  obsahovat:

Z výše uvedených požadavků jsou požadavky na to, co PDF/A musí obsahovat společné s ostatními standardy (PDF/X pro tiskovou přípravu, PDF/E pro inženýrskou dokumentaci) a měli bychom je tedy dodržet VŽDY.

V případě fontů mimo výše uvedené musíme zohlednit i problém se špatně lokalizonamými / chybně zakódovanými fonty, které mohou činit problémy při korektním zápisu i zobrazování českého nebo vícejazyčného textu obsahujícího specifické znaky (diakritická znaménka).

Výše uvedené požadavky na to co musí, nesmí a může obsahovat soubor PDF/A by se neměly nesprávně zaměňovat s požadavky na zdrojový soubor, z něhož chceme PDF vytvořit. Pokud se uvádí, že PDF nesmí obsahovat průhlednost a vrstvy nebo Open Type fonty, neznamená to, že nemohou být ve zdrojovém souboru. Vrstvy a průhlednost / průsvitnost jsou při korektním exportu do PDF/A sloučeny, Open Type fonty převedeny na True Type nebo Type 1.

Co to znamená pro zdrojový soubor:

Fonty / písma [6]. :

 1. Používat pouze ty fonty, ke kterým máme taková oprávnění, abychom je mohli vložit do souboru PDF. (Písmo se vloží pouze pokud obsahuje nastavení od výrobce písma, které povoluje vložení písma.) Obecně by se mělo jednat o fonty, které máme legálně nainstalovány na svém počítači s operačním systémem, aplikačním SW nebo zakoupeny jako takové.
 2. Nepoužívat typy fontů / formáty písem, které nelze nikdy vložit do PDF bez ohledu na standard PDF. Obecně to znamená nepoužívat bitmapové fonty[7]. Z fontů vyskytujících se na běžném počítači jsou to fonty systémové. Pokud se podíváme do složky fontů[8] najdeme tam s ikonou s  velkým červeným A, příponou *.fon a informací o typu fontu Raster.
 3. Používat pouze ty typy fontů / formáty písem, které lze vložit do PDF ve standardu PDF/A nebo budou při vložení korektně převedeny na povolený typ. Tzn.: Lze používat písma Type 1, True Type, Open Type. (Ve všech třech případech se jedná o písma s vektorovým popisem) Základní údaje o typu písma najdeme opět ve složce fontů. Písma rozeznáme  nejjednodušším způsobem ikonkou (malé červené a = Type 1, velká šedá a modrá TT = True Type, velké šedozelené O = Open Type). Písma Open Type lze vkládat až do PDF verze 1.6 a proto je standard PDF/A nedovoluje. To však neznamená, že by je tvůrci souborů v aplikacích nemohli využívat, protože písma Open Type se do PDF 1.4 vkládají jako jiný formát - Type 1 nebo True Type v závislosti na typu křivek použitých pro definici tvaru glyfů písma Open Type.
 4. Při volbě fontu je třeba vyhnout se chybně lokalizovaným / zakódovaným fontům (tento problém za nás PDF ano PDF/A nevyřeší). Nejčastěji se jedná o TrueType fonty, zvláště staršího data nebo z pochybných zdrojů (největší počet freewarových a sharewarových písem je ve formátu True Type). Není to problém True Type fontů jako tako formátu. Jde o případy, kdy tvůrce fontu vytvořil písmo nekorektní.
 5. Chceme - li se vyvarovat možných problémům s vícejazyčným textem, měli bychom používat Open Type fonty[9].
 6. Pokud vytváříme PDF bezprostředně po vytvoření souboru na svém počítači můžeme použít i fonty, které nejsou běžně dostupné jiným uživatelům. Měli bychom to však činit s rozvahou.
 7. Obecně bychom však měli používat pro běžné účely (nebo pokud chceme zajisti práci se zdrojovým souborem v budoucnosti) používat základní systémové rodiny fontů (Arial, Courier, Courier New, Tahoma, Times New Roman, Trebuchet MS, Verdana).
 8. Konečně lze doporučit, aby uživatel zbytečně nekombimoval v jednom dokumentu různé fonty, naučil se efektivně používat odstatcové a znakové styly (měl kontrolu nad fonty, s nimiž pracuje).

Průhlednost, resp. průsvitnost a vrstvy.

 1. Vrstvy potřebujeme zachovat tam, kde budeme chtít ve výsledném souboru PDF zapínat / vypínat jejich viditelnost. Opodstatnění mohou mít např. u jazykových mutací publikace, verzí zákresů do mapy. Takové případy lze při exportu do PDF ošetřit vytvořením jednoho PDF/X-4 (PDF verze 1.6, která umožňuje průhlednost, resp. průsvitnost i vrstvy) a potřebného počtu kopií se sloučenými vrstvami v PDF/A, eventuelně rastrových.
 2. To, že v souboru PDF nemohou být vrstvy a průhlednost / průsvitnost neznamená, že je nemůžeme použít ve zdrojovém souboru. Pokud tedy nepotřebujeme zachovat průhlednost, resp. průsvitnost a vrstvy ve vytvářeném souboru PDF soubor vytiskneme / vyexportujeme do PDF/A se sloučenými vrstvami. Při slučování vrstev až při tvorbě PDF/A je však důležité, abychom měli vhodný SW nástroj pro tvorbu PDF/A, který sloučení provede korektně.[10] Ke sloučení dojde při exportu/tisku. Předpokládá to pochopitelně i správné nastavení. Před tiskem/exportem do PDF/A bychom se měli ujistit, zda je zapnutá viditelnost všech vrstev, které chceme sloučit a zda jsou tyto vrstvy ve správném pořadí.[11]
 3. V případě, že nám dostupný SW nástroj pro tisk/export do PDF neslučuje korektně vrstvy, vrstvy sloučíme ve zdrojovém souboru již před tiskem. SW, v němž můžeme vrstvy vytvářet a pracovat s nimi, by měl dovolovat i jejich sloučení. Sloučení se může týkat i souborů rastrových nebo vektorových vložených do souboru, který chceme tisknout/exportovat jako ilustrace.

Software, který máme k dispozici pro vytváření souborů PDF (aplikaci, z niž exportujeme, virtuální tiskárnu), bychom měli vždy otestovat, zda vytváří korektně soubory PDF/A se správně interpretovanými a zakódovanými písmy a sloučenými průhlednými / průsvitnými vrstvami.

Pro test použitého fontu můžeme použít jednoduchý text, obsahující všechna diakritická znaménka příslušného jazyka[12] a řezy písma (tzn. nejen základní řez, ale i vyznačovací řezy (kurzíva, různá tučnost), speciální řezy (různá šířka, ozdobné varianty)), která chceme použít.

Pro soubor vícejazyčný bychom měli vyzkoušet všechny jazyky.

Pro test korektního sloučení průhledných / průsvitných objektu a vrstev postačuje vytvořit jednoduchý soubor s několika překrývajícími se objekty / prvky s nastavenou průhledností / průsvitností.

Na počítači bychom měli mít nainstalován alespoň Adobě Reader ve verzi 8.0 (a vyšší), abychom mohli zkontrolovat základní vlastnosti vytvořeného PDF souboru. Pro zjištění kompatibility se standardem PDF/A totiž není zapotřebí analýza pomocí Adobe Professional. Postačuje nastavit v Readeru verze 8.0 a vyšší zobrazování PDF v  režimu / modu PDF/A.[13] 

Při otevření souboru, který odpovídá standardu alespoň PDF/A - 1b se zobrazí modrá lišta s informací  “Tento dokument je zobrazen v režimu PDF/A” (“You are viewing this document in PDF/A mode”).

Zuzana Syrová

28.8.2011


[1] Vložení zabrání nahrazení písma při zobrazení nebo tisku souboru a zajistí, že čtenáři uvidí text v jeho původním písmu.

[2] Neznamená to, že by průhlednost resp. průsvitnost nemohl obsahovat zrojový soubor. Pokud jsou průhlednost a vrstvy v PDF, které chceme vytvořit, nezbytné, je vhodné použít PDF/X-4 odpovídá PDF verze 1.6 (dovoluje průhlednost i vrstvy).

[3] Z nich bylo pro bezproblémové použití v PDF standardizováno základních 13 fontů (Times (v3) (in regular, italic, bold, and bold italic), Courier (in regular, oblique, bold and bold oblique), Helvetica (v3) (in regular, oblique, bold and bold oblique), Symbol, Zapf Dingbats...). Ty nejsou vkládány do PDF verze 1.3 a starších. Jejich vložení je možné až v PDF 1.4 == PDF/A

[4] Open Type fonty jsou přeloženy na TrueType při vytváření souboru PDF/A

[5] Pouze ty, které existovaly už v PDF verze 1.4

[6] Termíny k písmu:

Rodiny písem (typeface) jsou sady písem, která sdílejí celkový vzhled a jsou navrženy pro společné použití, například Adobe Garamond.

Písmo je kompletní sada znaků – písmen, číslic a symbolů – které sdílejí společnou tloušťku, šířku a styl, například Adobe Garamond Bold velikosti 10 bodů.

Řez písma je verze jednotlivého písma v rodině písem. Roman nebo Normální (skutečný název se v různých rodinách liší) je obvykle základním písmem rodiny písem, která může obsahovat další řezy písem, například normální, tučné, polotučné, kurzívu a tučnou kurzívu.

Nezapomínat na to, že fonty mohou být použity i pro zobrazení různých značek a to nejen v textových dokumentech - speciální znaky.

[7] Písma Type 3 lze vložit do PDF verze 1.6 a vyšší, tedy nikoliv do PDF/A. Písma Type 32 vložit nelze.

[8] Písma se automaticky nainstalují do složky s písmy systému — Windows\Fonts u systému Windows nebo Library/Fonts u systému Mac OS.

[9] Unicode. V jednom fontu jsou obsaženy znaky potřebné pro různé jazyky.

[10] Testováno tiskem mapy s poloprůsvitnými vrstvami a bitmapou katastrální mapy z ArcMap a exportem a tiskem jednoduchého souboru s pobjekty s nastavním průsvitnosti 50% z Adobe InDesignu pomocí Acrobat Distilleru 9.0. Viz. příklady na Googla docs.

[11] Např. při tvorbě map by katastrální mapa měla být na plošnými vrstvami a pod vrstvami liniovými a bodovými.

[12] Např. pro češtinu “Příliš žluťoučký kůň úpěl ďábelské ódy.”

[13] Pro toto nastavení je zapotřebí:

V dialogovém okně Předvolby (Preferences) vybrat v části Kategorie položku Dokumenty (Documents).

Vybrat volbu pro položku Zobrazit dokumenty v režimu PDF/A (PDF/A View Mode): Nikdy (Never) nebo Pouze pro dokumenty PDF/A (Only for PDF/A documents).