Elektronické informační systémy školy

Škola v současné době provozuje dva elektronické informační systémy, kde lze nalézt celou řadu informací týkajících se naší školy: Elektronickou třídní knihu (ETK) a webové stránky školy. Oba informační systémy jsou mezi sebou navzájem propojené pomocí hypertextových odkazů.

Informační systém - stránka Edupage + elektronická třídní kniha (ETK)

Zde žáci i rodiče mohou pomocí přihlašovacích údajů žáka:

Rodiče mohou navíc pomocí přihlašovacích údajů rodičů:

Přihlašovací jméno žáka i rodiče je generováno automaticky a má nejčastěji tvar: JmenoPrijmeni (příklad - žák / rodič Václav Novák: VaclavNovak).

Heslo je rovněž generováno automaticky a má tvar řetězce několika náhodných písmen/číslic (přihlášený uživatel má možnost si následně heslo změnit).

Pro pohodlný přístup lze zdarma stáhnout také mobilní aplikaci Edupage (pro IS Andorid, Apple); více informací a postup stažení najdete na adrese 

https://play.google.com/store/apps/details?id=air.org.edupage.

Žáci obdrží svoje přihlašovací údaje od svých třídních učitelů, přihlašovací údaje pro rodiče / zákonné zástupce jsou odesílány automaticky elektronickou poštou. Jiný způsob jejich předání není možný!

Postup přihlášení do ETK

Co udělat

Co nastane

Do adresního řádku internetového prohlížeče zadejte: https://spschrudim.edupage.org/ (pro korektní zobrazení doporučeno používat prohlížeč Chrome)

zobrazí se přihlašovací stránka ETK.

Zadejte svoje přihlašovací údaje žáka / rodiče

zobrazí se úvodní stránka a menu ETK.

Volbou v menu lze zobrazit např.:

  • tlačítko Vyučování - Docházka; zobrazí se přehled zameškaných hodin žáka
  • tlačítko Třídní kniha; zobrazí se přehled odučených hodin a témat v jednotlivých předmětech
  • tlačítko Úvod - Přípravy; zobrazí se vyučovací plány jednotlivých předmětů
  • tlačítko Známky; zobrazí se přehled známek a poznámek žáka / elektronická žákovská knížka; rodič má možnost prohlédnuté známky a poznámky opatřit elektronickým podpisem, který se zobrazí třídnímu učiteli (návod uveden níže)
  • tlačítko Komunikace - Zprávy; zobrazí se prostředí, umožňující zasílání zpráv učitelům, zasílání omluvenek elektronickou cestou (návod uveden níže); dále zobrazí čas “pípnutí” příchodu / odchodu, přítomnost žáka ve výuce (doporučeno aktivovat všechna zatržítka v pravém sloupci Filtrovat podle typu)
  • tlačítko Komunikace - Platby; zobrazí se prostředí s informacemi o poplatcích a platbách na účet školy
  • … a řada dalších možností.

Většina uvedených tlačítek je v ETK přístupná i jiným způsobem.

Postup při zasílání zpráv, omluvenek, elektronických podpisů známek a poznámek

Co udělat

Co nastane

Do adresního řádku internetového prohlížeče zadejte: https://spschrudim.edupage.org/ (pro korektní zobrazení doporučeno používat prohlížeč Chrome)

zobrazí se přihlašovací stránka ETK.

Zadejte svoje přihlašovací údaje žáka / rodiče

zobrazí se úvodní stránka a menu ETK.

Zasílání zpráv

Klikněte Komunikace a poté Zprávy

zobrazí se okno zpráv; zde lze číst přijaté / odeslané zprávy.

Chcete-li zapsat zprávu, klikněte Nový

zobrazí se podokno psaní zpráv; zde lze volit typ zprávy:

  • Omluvenka (napíšete termín a důvod nepřítomnosti dcery / syna přímo třídnímu učiteli)
  • Zpráva - můžete napsat textovou zprávu libovolnému uživateli Edupage SPŠ Chrudim (učiteli, žákům, jiným rodičům).

K odeslání napsané zprávy / omluvenky dojde po stisknutí zeleného tlačítka Uložit / Odeslat vpravo dole.

Podepisování známek a poznámek (kontrola žákovské knížky rodičem)

Klikněte na tlačítko Známky

zobrazí se přehled známek a poznámek žáka (nepodepsané známky jsou zobrazeny tučným typem písma).

Stiskněte tlačítko Podepsat známky

třídní učitel obdrží zprávu o Vašem podpisu známky, tučné písmo se u podepsaných známek změní na normální.

Poznámka: Tlačítko Podepsat známky má k dispozici i žák ze svého přístupu (účtu); učitel ovšem pozná, kdo známky podepsal; zásadní a rozhodující je podpis rodiče.

                     Funkce Omluvenka je z přístupu žáka automaticky aktivována po dosažení jeho zletilosti.

Webové stránky školy - http://www.sps-chrudim.cz

Na těchto stránkách je možno nalézt další důležité informace a dokumenty (některé z nich, jako např. Suplování, Rozvrh,  Maturitní zkoušky a Závěrečné zkoušky jsou z důvodů lepší přehlednosti uvedeny paralelně v ETK i na www stránkách):

Složka Důležité dokumenty obsahuje např.

Další složky, kde je možno také nalézt často hledané informace:

Do www stránek školy jsou také začleněny stránky:

Oba elektronické systémy (ETK i web školy) jsou navzájem propojeny prostřednictvím odkazů. Na titulní stránce webu školy je uveden odkaz umožňující přístup do ETK a opačně.

SPŠ Chrudim

Ing. Petr Melichar, ZŘTV, editor Edupage SPŠ Chrudim

PhDr. Miroslava Jarešová, Ph.D., editor webových stránek školy

Poslední aktualizace: 18. 12. 2017