DEURES DE RECUPERACIÓ ESTIU

curs 2016/2017

1r d’ESO (en 2 pàgines)

Els alumnes que tenen matèries pendents hauran de presentar els treballs d’estiu corresponents a l’inici de l’examen de setembre. Aquests treballs comptaran per la nota segons el percentatge indicat.

MATÈRIA

TREBALL ESTIU

%

Cultura i valors ètics.

Se’ls lliurarà una fotocòpia a consergeria amb la feina que caldrà realitzar de cada tema treballat.

80%

Anglès

Fer tots els exercicis del Workbook  en una llibreta (pot ser la d´anglès), copiats amb teoria  inclosa. (pàg. 96 a 105). Copiar i traduïr les pàgines 4,5,6, 8,10 i 12.

Alumnes que han fet Switch 1:

Workbook:copiar teoria i activitats a la llibreta de la pàgina 64-77

Vocabulari Workbook:

copiar i traduir p. 84-86-88-90-92-94-96-98-100

20%

Castellà

Presentar el día del examen las siguientes actividades del libro de texto:

- Pruebas de competencias básicas que aparecen al final de cada unidad (9 en total), con enunciados completos copiados. Si no se presentan estas actividades, se pierde el derecho a realizar el examen.

40%

Català

El dia de l’examen els examinands hauran de presentar resoltes en paper totes les activitats d’Avaluació del llibre de text que es troben al final de cadascuna de les 9 unitats (pàgines 26-27, 50-51, 74-75, 100-101, 126-127, 150-151, 178-179, 202-203, 228-229; les pàgines amb número parell contenen només text de lectura). Presentar les activitats és condició necessària per fer l’examen.

Fins a un 40%

Biologia  i Geologia

Mapa conceptual o resum de cada unitat didàctica realitzada durant el curs (T1, T2, T3, T4, T5, T7, T8, T9, T10, T11).

30%

Ciències Socials

1.-Resum de tots i cadascun dels temes que s'han fet durant el curs.

2.-Tenir molta cura en la presentació.

20%

Competència informàtica (TIB)

La feina estarà penjada al moodle. Per evitar possibles problemes informàtics recomanem fer la feina el juliol.

70%

Educació Física

Treball escrit a mà i control de la informació obtinguda(es faran preguntes sobre el treball: cal estudiar-lo!), sobre els següents esports:Basquetbol,Handbol i Esports de raqueta.Requisits mínims;20 folis,Index i Bibliografía.

100%

Educació Visual

Grups A, B i C: Realitzar el dossier de pràctiques i qüestionaris que caldrà comprar a consergeria. Caldrà presentar-lo grapat i ordenat i amb totes les activitats realitzades i una presentació acurada. En cas de no presentar el dossier, no es podrà realitzar l’examen.

Grups D i E: Presentar la llibreta completa. Si no es presenta, no es podrà fer l’examen.

60%

Matemàtiques

Presentar el dia de l'examen un formulari-resum i els exercicis d'autoavaluació (són al final de cada unitat) de les lliçons: 1,2,3,4,5,6,8,10,13

20%

Música

Presentar la llibreta completa de tot el curs i realitzar un dossier d’exercicis que trobaran a consergeria.

80%

Tecnologia

Realitzar tots els exercicis del dossier en una llibreta i un resum de cada unitat de 2 pàgines (tot escrit a mà, bona presentació i sense faltes d’ortografia

30%


2n d’ESO (en 2 pàgines)

Els alumnes que tenen matèries pendents hauran de presentar els treballs d’estiu corresponents  a l’inici de l’examen de setembre. Aquests treballs comptaran per la nota segons el percentatge indicat.

MATÈRIA

TREBALL ESTIU

%

Anglès

Copiar gramàtica i fer exercicis p. 96-107,p.110-111. Copiar vocabulari i traduir p.4,5,6,8,10,12,14,18 ( a la llibreta d´anglès)

20%

Castellà

Presentar el día del examen las siguientes actividades del libro de texto: Pruebas de competencias básicas que aparecen al final de cada unidad (9 en total), con enunciados completos copiados. Si no se presentan estas actividades, se pierde el derecho a hacer el examen. Los alumnos de 2º E deberán entregar el dossier completo.

40%

Català

El dia de l’examen els examinands hauran de presentar resoltes en paper totes les activitats d’Avaluació del llibre de text que es troben al final de cadascuna de les 9 unitats (pàgines 28-29,  52-53, 80-81, 106-107, 130-131, 158-159, 208-209, 238-239; les pàgines amb número parell contenen exclusivament lectures). Presentar les activitats és condició necessària per fer l’examen.

Els alumnes de 2n E han de completar el dossier (moodle i consergeria)

Fins a un 30%

80%

Ciències Naturals

Fer el dossier d’estiu penjat al mooddle.

30%

Ciències Socials

1.-Resum de tots i cadascun dels temes que s'han fet durant el curs.

2-Tenir molta cura en la presentació.

20%

Treball de síntesi

Trobareu les activitats clicant en aquest enllaç: RECUPERACIÓ Síntesi 2n ESO

100%

Educació

Física

 Treball escrit a mà i control oral(cal estudiar el propi treball !!) sobre els següents continguts:a)L’Escalfament b)Qualitats Físiques Bàsiques.20 folis mínim,Index,Bibliografia i Fonts de la Informació.

100%

Matemàtiques

2n ESO A,B,C i D presentar el dia de l'examen un formulari-resum i els exercicis d'autoavaluació (són al final de cada unitat) de les lliçons: 1,2,3,4,5 ( menys equacions de 2n grau ) ,7,8,9,10,11,12 i 14.

2n ESO E presentar el dia de l’examen dossier que han de comprar a consergeria.  

20%

50 %

Música

Presentar la llibreta completa de tot el curs i fer un dossier d’exercicis que trobaran a consergeria.

80%

Religió

Realitzar tota la feina pendent del curs (inclosos els treballs trimestrals). Presentar la llibreta i els exercicis de repàs final.(els trobareu al modle).

20%

Tecnologia

Realitzar tots els exercicis del dossier en una llibreta i un resum de cada unitat de 2 pàgines (tot escrit a mà, bona presentació i sense faltes d’ortografia

30%

OPT Francès 2a llengua

Presentar en un quadern el vocabulari treballat durant el curs i els exercicis del cahier d’ activités de les unitats  1, 2, 3.

20%

OPT Aplicacions Google

Presentar les activitats (no hi ha examen) que trobareu en aquest enllaç: RECUPERACIÓ Aplicacions Google

100%

OPT Dibuix Artístic

Caldrà realitzar el dossier de l’optativa que trobareu a concergeria.

No hi ha examen.

OPT Economia i Cinema

Exercici a presentar el dia de l’examen que han de comprar a consergeria.

100%

OPT Esports de Raqueta

pendent

OPT Lit. i arts visuals i plàstiques

 Cal realitzar i presentar per escrit les tres activitats següents, en castellà:

-Seleccionar una obra artística que representi un mite clàssic i fer-ne un comentari.

-Establir les principals diferències entre el rei Artur històric i el literari.

-Confeccionar una breu peça teatral amb personatges de la Commedia dell’Arte.

OPT Robòtica

pendent


3r d’ESO (en 2 pàgines)

Els alumnes que tenen matèries pendents hauran de presentar els treballs d’estiu corresponents  a l’inici de l’examen de setembre. Aquests treballs comptaran per la nota segons el percentatge indicat.

MATÈRIA

TREBALL ESTIU

%

Anglès

Grups A,B i C:

Copiar en una llibreta del Workbook, la Grammar Reference més exercicis i el Vocaulary Reference de la pàgina 80 fins a la 111,excepte les pàgines 104,105,106 i 107 (que corresponen a la unitat 6.) fer les redaccions que hi ha al final de cada unitat del Student Book de les unitats 1,2,3,4,5 i 7.

Entregar aquesta llibreta juntament amb la llibreta de l´any. Si a la llibreta de l´any hi ha espai,aprofitar la mateixa per la feina d´estiu.

3r ESO D:

Copiar en una llibreta del Workbook la Grammar Reference més els exercicis  i el vocabulary reference de la pàgina 80 fins la 99.

Fer les redaccions que hi ha al final de cada unitat del Student Book de les unitats 1,2,3 i 4.

Entregar aquesta llibreta juntament a la llibreta de l´any.Si a la llibreta de l´any hi ha espai,aprofitar la mateixa per la feina d´estiu.

20%

Biologia i Geologia

Mapa conceptual o resum de cada unitat didàctica realitzada durant el curs, amb dibuixos anatòmics dels òrgans corresponents.

30%

Castellà

Presentar el día del examen las siguientes actividades del libro de texto: Pruebas de competencias básicas que aparecen al final de cada unidad (9 en total), con enunciados completos copiados. Si no se presentan estas actividades, se pierde el derecho a hacer el examen. Los alumnos de 3º E deberán entregar el dossier completo.

30%

Català

El dia de l’examen els examinands hauran de presentar resoltes en paper totes les activitats d’Avaluació del llibre de text que es troben al final de cadascuna de les 9 unitats (pàgines 28-29, 54-55, 84-85, 112-113, 138-139, 164-165, 190-191, 216-217 i 244-245; la pàgina de número parell conté exclusivament text de lectura). Presentar les activitats és condició necessària per fer l’examen.

Fins a un 30%

Ciències Socials

1.-Resum de tots i cadascun dels temes que s'han fet durant el curs.

2.-Tenir molta cura en la presentació.

20%

Educació Física

Treball escrit a mà sobre: “Aspectes Positius de la Pràctica Esportiva i Exercici Físic”.Aspectes Fisiològics,Psicològics,Higiènics” i d’altres a considerar per l’alumne si s’escau. 25 folis.Index,Bibliografia i Fonts de la Informació obtinguda.Control Oral.(Es faran preguntes sobre el propi treball).

100%

Educació Visual

Realitzar el dossier de pràctiques i qüestionaris que caldrà comprar a consergeria. Caldrà presentar-lo grapat i ordenat i amb totes les activitats realitzades i una presentació acurada. En cas de no presentar el dossier, no es podrà realitzar l’examen.

60%

Física i Química

Mapa conceptual o resum de cada unitat didàctica realitzada durant el curs. Ha d'incloure els exercicis que trobaràs penjats al moodle

30%

Matemàtiques

3r ESO A, B, C i D presentar el dia de l'examen un formulari-resum i els exercicis d'autoavaluació (són al final de cada unitat) de les lliçons: 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,13

3r ESO E presentar el dia de l’examen dossier que han de comprar a consergeria.

20%

50%

Tecnologia

La feina està penjada al moodle. També hi haurà una còpia a consergeria.  Per evitar possibles problemes informàtics recomanem fer la feina el juliol.

30%

Religió

Realitzar tota la feina pendent del curs (inclosos els treballs trimestrals). Presentar la llibreta i els exercicis de repàs final (els trobareu al moodle).

20%

OPT Francès 2a llengua

Descripció física i de la personalitat d’ un amic/amiga (5 línies). Descripció de la teva habitació (5 línies). Explica el què menges durant una setmana. Descripció d’ una ciutat que hagis visitat. (5 línies)

20%

OPT Robòtica

Fer els12 primers exercicis d’Sketchup del moodle.Per evitar possibles problemes informàtics recomanem fer la feina el juliol.

40%

OPT aplicacions en línia

No hi ha alumnes pendents de setembre.

OPT Ciència Espectacular

Presentar els dossiers de pràctiques de l’optativa degudament omplerts

OPT Descobrint Matemàtiques

Presentar el dia de l’examen dossier que han de comprar a consergeria.

100%

OPT Emprenedoria

No hi ha alumnes pendents de setembre.

OPT La prep.física, els jocs i els ...

pendent


4t d’ESO (2 pàgines)

Els alumnes que tenen matèries pendents hauran de presentar els treballs d’estiu corresponents  a l’inici de l’examen de setembre. Aquests treballs comptaran per la nota segons el percentatge indicat.

MATÈRIA

TREBALL ESTIU

%

Anglès

Fer la feina penjada al moodle sota el títol “Summer activities”.

20%

Biologia

Mapa conceptual o resum a mà de cada unitat didàctica realitzada durant el curs (fins u7. Evolució). Es tindrà en compte tant la capacitat de síntesi com la presentació (ordre, estructura, cal·ligrafia…). S’ha de fer també el recull d’exercicis competencials penjats al moodle.

30%

Castellà

Presentar el día del examen las siguientes actividades del libro de texto: Pruebas de competencias básicas que aparecen al final de cada unidad (9 en total), con enunciados completos copiados. Si no se presentan estas actividades, se pierde el derecho a hacer este examen.

30%

Català

El dia de l’examen els examinands hauran de presentar resoltes en paper totes les activitats d’Avaluació del llibre de text que es troben al final de cadascuna de les 9 unitats (pàgines 28-29, 52-53, 78-79, 104-105, 126-127, 154-155, 178-179, 208-209, 232-233; les pàgines amb número parell contenen exclusivament text de lectura). Presentar les activitats és condició necessària per fer l’examen.

Fins a un 30%

Ciències Socials

1.-Resum de tots i cadascun dels temes que s'han fet durant el curs. 2.-Tenir molta cura en la presentació.

20%

Educació Ético-cívica

Presentar el dia de l'examen tots els treballs que hem fet durant el curs. En cas de no fer-ho hi haurà un examen dels temes treballats durant el curs.

100%

Educació Física

Treball escrit a mà sobre:”L’Aparell Locomotor”:Concepte,sistema ossi,sistema articular,sistema muscular.(Parts,tipus).Localitzar 20 ossos i 20 músculs més importants del cos humà.25 Folis a mà,Index,Bibliografia i Fonts de la Informació obtinguda.Control oral.(Es faran preguntes sobre el propi treball ).

100%

Educació Visual

Realitzar el dossier de pràctiques i qüestionaris que caldrà comprar a consergeria. Caldrà presentar-lo grapat i ordenat i amb totes les activitats realitzades i una presentació acurada.

100%

Física i Química

Mapa conceptual o resum de cada unitat didàctica realitzada durant el curs. Ha d'incloure problemes tipus de cada unitat, és a dir, els més importants

30%

Francès

No hi ha cap suspès.

Informàtica

Activitats penjades al moodle.  Per evitar possibles problemes informàtics recomanem fer la feina el juliol.

70%

Matemàtiques

4t ESO A i B presentar el dia de l’examen un formulari-resum i els exercicis d’autoavaluació ( són el final de cada unitat ) de les lliçons: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15.

4t ESO C i D presentar el dia de l'examen un formulari-resum i els exercicis d'autoavaluació (són al final de cada unitat) de les lliçons: 1,2,3 ( només equacions de 1r i 2n grau  i sistemes corresponents ) ,4 ( només inequacions de primer grau ),  5,   6 ( només treballant al primer quadrant ) ,8 ( només vectors ) ,14 i 17.

20%

Música

Presentar un resum esquemàtic de les unitats realitzades durant el curs.

30%

Oral

Preparar una presentació oral.

100%

Tecnologia

La feina està penjada al moodle. També hi haurà una còpia a consergeria.  Per evitar possibles problemes informàtics recomanem fer la feina el juliol.

30%

Economia

La feina està penjada al moodle. També hi haurà una còpia a consergeria.

30%