Školní rok 2020/2021

Třída: 8.

Třídní učitel: Mgr. Jan Vopátek

Kontakt: vopatek@zsfrymburk.cz ; 723413199

Konzultační hodiny: středa 13:30 - 14:30

Prosím rodiče i žáky, aby mě v případě potřeby (pokud nelze využít email) kontaktovali na mobilním čísle od pondělí do pátku od 7:30 do 16:00. To je pracovní doba učitele. S pozdravem Mgr. Jan Vopátek

Sdělení:

26. - 30. 10. budou podzimní prázdniny.

Rozvrh hodin: L - lichý ( - X ); S - sudý ( X - )

Kontakty na vyučující:

Týdenní plány:

26. - 30. 10. - SUDÝ týden - PODZIMNÍ PRÁZDNINY

Předmět

Učivo

Domácí úloha

Český jazyk

Mluvnice - číslovky - zadání i odevzdání v teams

Literatura - antická literatura - zadání i odevzdání v teams

Čtenářská dílna - Postava sympatická a nesympatická - zadání a odevzdání v teams

Matematika

Anglický jazyk (celá třída)

Vocabulary - slovíčka

Reading - čtení

Grammar - gramatika

Listening - poslech

Speaking - rozhovor

Culture - kultura

Writing - psaní

Grammar guide - průvodce gramatikou

Progress check - ověření pokroku

Německý jazyk

Lekce 1: opakování

Tázací zájmena: wie, was, wer, wo, woher, welcher

Časování sloves: v 1., 2, 3.os.j.č (ich, du, er-sie-es,) a v 1.,3.os.mn.č (wir, sie, Sie -vykání) - slovesa heißen, kommen, wohnen, spielen, sein und mögen

Arbeitsheft (pracovní sešit): S.13/11

a S.15+16 Wiederholungstest (opakovací test) - mimo poslechového cvičení na str.16

Vypracované cvičení stačí vyfotit a poslat.

Dějepis

České země po třicetileté válce - pročtěte si uč. s. 32-35 a do sešitu vytvořte 10 klíčových slov, které toto téma charakterizují - tento úkol neposílejte

Ba

Občanská výchova

Zadané referáty do pondělí 21.9. - každé pondělí 2 vylosované (5-10 minut) - prezentace v PowerPoint (možné i v Teams) nebo Prezentace Google

Náležitosti:

 • 5-10 minut prezentace
 • body (názvy témat) o kterých žák mluví zpaměti nebo s podporou o připravené poznámky (ne text v prezentaci)
 • obrázky, videa, zdroje

Zeměpis

Lidé na zemi, Světové hospodářství

učebnice str. 9-12-výpisky do sešitu

do konce týdne tj. 23.10- zaslat na email referáty dle zadání-do předmětu napište napište třída,jméno(-a),název

prezentace v PowerPoint (možné i v Teams) nebo Prezentace Google

Fyzika

19.10. - 23.10. - DISTANČNÍ VÝUKA

Téma týdne: Světelné jevy

Potřeby: Sešit 565, zakládací desky

ČT a PÁ

1.úkol

Vypracujte prezentaci na téma lidské oko (může být ve Wordu, Powerpointu, či jen jako fotka plakátu, který doma vytvoříte na papír) a vložte pod zadání v TEAMS.

Prezentace bude obsahovat:

 • strukturu lidského oka (anatomie)
 • co je to akomodace (stručné vysvětlení slovní)
 • vady oka - co je krátkozrakost, dalekozrakost a jak a čím se kompenzují

Hodnocení prezentace:

 • Vlastní přepis informací (NEKOPÍRUJTE PASÁŽE Z INTERNETU)
 • Splnění všeho co bude obsahovat prezentace (anatomie oka, akomodace, vady oka viz. výše)

Práce bude známkována

(Více informací k zadání hledej na TEAMS)

 - Vypracovat pracovní list z páteční hodiny - rovinné zrcadlo. List je ke stažení ZDE. Práci je potřeba mít vypracovanou (založíte ji do desek až se uvidíme ve škole)

 - Odevzdat prezentaci na téma LIDSKÉ OKO (více info v TEAMS). Termín odevzdání do 23.10.

Práce z minulé hodiny (měly by být založený v deskách)

 • LIST č.1 Graf závislosti dráhy na čase(ke stažení již brzy)

 • LIST č.2 Graf závislosti rychlosti na čase (ke stažení již brzy)

 • LIST č.3 Pracovní list pohyb (ke stažení již brzy)

 • LIST č.4 List s příklady o síle (ke stažení již brzy)

Přírodopis

Kostra člověka opakování

Zaslat VČAS pracovní listy na Teams !!!

Chemie

Voda a vzduch úvod

Poznámky zapsat do sešitu

Fyzikální praktika

19.10. - 23.10. - DISTANČNÍ VÝUKA

- V tomto termínu prozatím neprobíhají

Téma týdne: -

Potřeby:

PO- 19.10. - Tento týden fyzikální praktika  neprobíhají

Elektronika

19.10. - 23.10. - DISTANČNÍ VÝUKA

Téma týdne: Elektrický obvod

Potřeby:

ST

1.úkol

Pomocí simulátoru el. obvodů, který je zdarma online: https://dcaclab.com/en/lab

Splň úlohu v TEAMS (název ELEKTRONIKA - Elektrický obvod), termín vypracování je do 29.10 do 23:59.

Práce bude známkována

(Více informací k zadání hledej na TEAMS)

ČT 

1.úkol

Pomocí simulátoru el. obvodů, který je zdarma online: https://dcaclab.com/en/lab

Splň úlohu v TEAMS (název ELEKTRONIKA - Elektrický obvod), termín vypracování je do 29.10 do 23:59.

Práce bude známkována

(Více informací k zadání hledej na TEAMS)

 - Vypracovat práci - založena v TEAMS (ELEKTRONIKA - Elektrický obvod) , termín vypracování je do 29.10 

Práce z minulé hodiny (měly by být založený v deskách)

Technické kreslení

Na hodiny si noste: tužku na rýsování, trojúhelník s ryskou, pravítko, kružítko, úhloměr, papírové desky s chlopněmi.

Audiovizuální technika

19.10. - 23.10. - DISTANČNÍ VÝUKA

Téma týdne: Digitální úprava fotografie

Potřeby:

PO

1.úkol

Vypracujte prosím DÚ založen v TEAMS pod názvem 2) Úprava fotografie, termín je do 23.10 do 23:59 (materiály k práci = 4 fotografie naleznete na teams v 1.zadání, které jste měli odevzdat již do 16.10, pokud někdo neodevzdal, bude nucen si pořídit 4 fotografie znovu (květina, strom, výtvor člověka a panoráma).

Postup a samotná úprava fotografie je popsána v těchto videích zde:

https://youtu.be/DHsPIUrtAZI

a zde:

https://youtu.be/14T3je86AJg

Program používaný pro úpravu fotografií je zdarma a online na internetu spustitelný v prohlížeči internetu:

https://photoeditor.polarr.com/

Práce bude známkována

(Více informací k zadání hledej na TEAMS)

 - Vypracovat práci - založena v TEAMS (2) úprava fotografie) , termín vypracování je do 23.10 

Programování

19.10. - 23.10. - DISTANČNÍ VÝUKA

Téma týdne: HTML (obrázky)

Potřeby: zakládací desky

ST-

1.úkol

Vypracujte prosím DÚ založen v TEAMS pod názvem 1) HTML stránky, termín je do 21.10 do 13:30 (materiály k práci naleznete na teams v sekci soubory 2.hodina). Práce bude známkována

2.úkol

Prostudujte si materiál v TEAMS v sekci soubory 3.hodina. Poté vypracujte DÚ, v TEAMS se objeví tento úkol 21.10. po 14h. s názvem 2) HTML stránky (obrázky), termín splnění je do 3.11 do 23:59, práce bude známkována

(Více informací k zadání hledej na TEAMS)

 - Vypracovat práci z minulé hodiny - založena v TEAMS (HTML) , termín vypracování je do 21.10

 - 21.10. po 14h se objeví zadání nové úlohy v TEAMS s názvem 2) HTML stránky (obrázky). Vypracuj ho za přispění materiálu, který se nachází v sekci soubory 3.hodina - zde je prezentace. Termín vypracování je do 3.11

Práce z minulých hodin:

Péče o domácnost

Informace pro rodiče a žáky:

Datum

Informace:

16. 11.

Ředitelské volno

28. 10. + 29. - 30. 10.

Státní svátek a podzimní prázdniny

14. 10. - 23. 10.

Distanční výuka

28. 9.

Státní svátek

7. - 8. září

Výukový seminář Cesta světla na Olšině (7.9. sraz v 7:15, 8.9. v 15:40 návrat do Frymburku), cena 600,- (prosím zaslat na online třídní fond do pátku 4. 9. 2020)

3. - 4. září

Dle rozvrhu - bez odpoledního vyučování, končíme 6. hodinu

2. září

Učebnice, třídnické hodiny, plánování školního roku, bezpečnost, školní řád, bezpečnost a ochrana zdraví, končíme 6. hodinu

1. září

Zahájení školního roku

8:30 sraz před školou; 9:30 svačina a odchod domů

Opatření na ZŠ

Naší snahou je minimalizovat setkávání žáků z různých tříd. Bude proto omezen volný pohyb žáků o přestávkách po budově školy.

Nedoprovázejte prosím své děti do šatny. Věřte, že to Vaše dítě s případnou pomocí třídních učitelek zvládne.

V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý žák školy důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.

Prosím rodiče, aby upřednostnili bezkontaktní komunikaci s vyučujícími (e-mail, telefon). Aktualizujte si u třídních učitelů tyto údaje.

Pokud je nutné, navštívit ZŠ k osobnímu jednání prosím o domluvení schůzky s vyučujícím a to na dobu po 15.30, kdy se žáci v budově již nevyskytují. Schůzka bude probíhat pouze ve sborovně.

Pro návštěvy a jednání cizích osob je určená pouze sborovna. Volný pohyb po budově školy je zakázán.

Neposílejte své dítě do školy, pokud vykazuje známky infekčního onemocnění (zvýšená teplota, kašel, rýma…)

Pokud se u Vašeho dítěte vyskytnou příznaky infekčního onemocnění, bude izolováno od ostatních. Vy budete o této situaci okamžitě vyrozuměni a své dítě si neprodleně vyzvednete.

Na oběd chodí žáci 8. třídy vždy po šesté vyučovací hodině a budou mít určená místa k sezení.

Důležité odkazy:

www.skolaonline.cz - Rozvrh žáka, prospěch, komunikace s vyučujícím

www.skolniprogram.cz - Stav účtu žáka pro školní platby