بسم الله الرحمن الرحيم

سأصليه سقر * وما أدريك ما سقر * لا تبقي ولا تذر * لواحة للبشر * عليها تسعة عشر

Basmala consists of 4 words

Word number

Word

Arabic Spelling

GV of individual letters

GV of word

1

BiSM

ب س مـ

2 60 40

102

2

ALLaH

ا ل ل ه

1 30 30 5

66

3

ALRĤMaN

ا ل ر ح مـ ن

1 30 200 8 40 50

329

4

ALRaĤYM

ا ل ر ح ى مـ

1 30 200 8 10 40

289

                                                                      SUM

786

GV: is an abbreviation for gematrical value. It is a decimal numeral system in which the 28 letters of the Arabic alphabet are assigned numerical values. They have been used in the Arabic-speaking world before the revelation of the Quran, during it and until about two centuries after it. So, it has been widely-known since before the 8th century Arabic numerals. In modern Arabic, the word abjadīyah means 'alphabet' in general. For more information : Click here


 ++ = Cumulative

                          Difference 2 = Total GV - Word GV ++  

        Difference 3 = Word GV - Word GV ++

        Difference 4 = Total GV - Letters GV ++

     

Orange Color For Repeated Formulas for illustration

Table 1:- 406 and unique values Formulas:-

No

Formula

Description

1

406 is the sum of the values of the 10 different letters that compose Basmala, Tn28 which is count of Arabic letters

2

There are 28 palindromic Triangular numbers below 10^10.

Palindromic Triangular numbers are Triangular numbers read the same rtl or ltr

3

The Sum of the 28 Triangular Numbers
from 1 to 28 is 4060 (406x10)

406 = original number

10 = sum of digits “4+0+6”

406 is the only triangular number that has this property

4

406(786)

1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45, 55, 66, 78, 91, 105, 120, 136, 153, 171, 190, 210, 231, 253, 276, 300, 325, 351, 378, 406

406 or 786 followed by the 28 triangular numbers from 1 to 406

5

326  648

406 is the 326th composite number

786 is the 648th composite number

6

786  648,137    

406  326,79

648 composites,

137 primes

until 786

326 composites, 79 primes until 406

7

200,60,50,40,30,10,8,5,2,1

10 unique letters values descending

8

1,3,15,36,55,465,820,1275,1830,20100

Tn of 10 unique letters values ascending

9

2,60,40,1,30,5,200,8,50,10

10,406

10

2,1 60,1 40,3 1,3 30,4 5,1 200,2 8,2 50,1 10,1

10,406

occurrence of each letter in basmala

11

2,1  60,2  40,3,12,19  1,4,8,14   30,5,6,9,15   5,7   200,10,16  8,11,17  50,13   10,18

10,19

where the letters appeared in the 19 letters positions

12

406,786

2,1  60,2  40,3,12,19  1,4,8,14   30,5,6,9,15   5,7   200,10,16  8,11,17  50,13   10,18

13

102 66 329 289

406,786

14

406

102 36 258 10

2 60 40 1 30 5 200 8 50 10

15

10

1133412211

occurences

16

NON REPITITVE LETTERS (B,S,H,N,Y) - TOTAL GV 127

5 LETTERS

REPETITIVE LETTERS (M,A,L,R,HH) - TOTAL GV 279

5 LETTERS

127,279,10 = 19x669890
Table 2:- Basic Harmonies:-

No

Formula

Description

1

168<>618

2

24<>42

3

24     168  

42     618  

786

4

66     786

24     26040             130305

42     13020084050 13020081040

5

Word 2 and Word 4 with same digits sum for words and letters

Word 2 (12,12)

Word 4 (19,19)

Word 1 and Word 3 with same difference

Word 1 (3,12)

12-3   = 9

Word 3 (14,23)

23-14 = 9

3 for digits sum of words

12 for digits sum of letters

14 for digits sum of words

23 for digits sum of letters

6

39<>75

7

NON REPITITVE LETTERS (B,S,H,N,Y) - TOTAL GV 127

5 LETTERS

REPETITIVE LETTERS (M,A,L,R,HH) - TOTAL GV 279

5 LETTERS

127,279,10 = 19x669890

8

FIRST LETTERS APPEARED IN A SEQUENCE WITHOUT REPITITION (B,S,M,A,L) – with total GV 133 = 19x7

5 LETTERS

LETTERS APPEARED AFTER FIRST REPITITION

(H,R,HH,N,Y) –

5 LETTERS

9

Non Initialed letters (B)

1 LETTER

Initialed letters (S,M,A,L,H,R,HH,N,Y)

9 LETTERS

19Table 3: Main Values Formulas:-

No

Formula

Description

1

1+2+3+4 = 10 (1+0 = 1)

10 the count of unique letters is the Tn of 4 the count of words

Sum digits of 10 is 1, which is verse number

2

10 = 1+9 (1+0 = 1)

Sum Digits of 19 the count of total letters is 10, which is the count of unique letters.

3

1 786 = 19x94

1 406 = 19x74

786 4 1    (4 words, verse 1)

4

786 4 10  (4 words, 10 unique letters)

5

4 19 786  (4 words, 19 letters)

4 10 21    (sum digits of above)

6

4+19 = 23

19-4  = 15


1  15 786 

7

23 786 1

8

786 1 23 29

23 = 19+4

29 = 19+10

9

14 29  786 1

14 = 10+4

29 = 19+10

10

786 1 9 15

9   = 19-10

15 = 19-4

11

9 6 786

9 = 19-10

6 = 10-4

12

1 23 786 406

13

12345678910  

786 1

14

12345678910

1234  

786 1

15

786 1 

1234  

12345678910111213141516171819

16

786 1 

1234  

12345678910

12345678910111213141516171819

17

786 1 

19181716151413121110987654321

10987654321

4321

18

1234

12345678910

12345678910111213141516171819  

786,406

19

Tn of 4   = 10

Tn of 10 = 55

55,10              = 19x290

10 55  786 11 = 19x5556769

20

Verse 1

+ (1+2+3+4 words)

+ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10 unique letters)

= 66 (GV OF ALLAH)

21

1,2,3,4 + 1 = 1235 = 19x65

(not that tn4 = 10 and tn10 = 55 ... 10+55 = 65)

22

786 is 4th permutation index, reflecting 4 words

23

4,10,19              1

24

4,10,19    102,66,329,289

25

4+10+19 = 33

1,33 = 19x7

(1 for verse 1, and 33 for total words, unique letters, and letters)

26

1,4,10,19 786

27

12345678910111213141516171819 1234

28

12345678910111213141516171819 12345678910

29

786  12345678910111213141516171819

30

786  12345678910   12345678910111213141516171819

31

12345678910 + 12345678910111213141516171819 = 12345678910111213153861850729

12345678910111213153861850729    786        = 19x649772574216379639676939512094

32

10266329289 260401303051302008405013020081040

1234               12345678910111213141516171819

33

260401303051302008405013020081040

26040130    5      2008    50              10

34

26040130    5      2008    50              10
786
260401303051302008405013020081040Table 4:-       1 and 11 Formulas:-

No

Formula

x = property

1

1 33

33 is the count of digits of the 19 values expressing Basmala letters

it is also the sum of the main three aspects composing the values of Basmala (words,unique letters, total letters)

4+10+19 = 33

2

4 10 19  1

The (33) detailed into 4,10,19 beside (1)

3

1 102

102 is the value of the 1st word

4

2,60,40 102   11 

2,60,40 is the detailed value of 102

5

1 140

140 is the sum of first and last letters of each of the Basmala words

6

1 406

406 is the sum of the unique Basmala letters values

7

1 786

786 is the sum of the Basmala letters values

8

1 13,773 786

1 10,21   786

13 indicates the sum of vowels letters (1+1+1+10)


773 indicates the sum of non-vowel letters (2+60+40+30+5+30+200+8+40+50+30+200+8+40)

786 indicates the sum of Basmala letters (13+773=786)

10 indicates sum digits of 406, and 21 indicates sum digits of 786

9

13,773         1

10

786     13,773

11

       66            48          1

66 indicates sum of digits of 19 Basmala letters

48 indicates sum of digits of 4 Basmala words

12

       66,     19  48,     4  1

13

       66,33,19  48,11,4  1

33 indicates digits count of letters
11 indicates digits count of words

14

1     48,     4    66,     19

15

1     19 3466

16

1     19 371319

17

1     19 102 168 497 786

18

1     1234 3466

19

1 4  3466 1234

20

11   4

words

21

11   19 10

letters, count of unique letters

22

11   19 10266329289

letters, GV of words

23

11   3466 10 19

24

11                 21

sum of digits of total

25

11   48 66     21

sum of digits of words,

sum of digits of letters,

sum of digits of total

26

11   40

last letter value

27

201  66  923  982       11

reversed values of words

28

10 786                        11

unique letters, total

Table 5:- Count of Digits and Sum of Digits Formulas:-

No

Formula

Description

1

  2+6+0+4+0  

+1+3+0+3+0+5  

+1+3+0+2+0+0+8+4+0+5+0  

+1+3+0+2+0+0+8+1+0+4+0

= 66

Sum of Digits of Basmala letters is equal to 66, which is the GV of ALLAH

2

  1+0+2

+6+6

+3+2+9

+2+8+9

= 48

48 = 29+19

48 = 67-19

4+8 = 12

6+6 = 12

Sum of Digits of Basmala words is equal to 48

3

66+48 = 114

 (114 Quranic Suras)

Sum of Digits of Letters + Sum Of Digits of words = 114 which is also the count of Quranic Suras

4

7+8+6 = 21

 2+6+0+4+0  

+1+3+0+3+0+5  

+1+3+0+2+0+0+8+4+0+5+0  

+1+3+0+2+0+0+8+1+0+4+0

= 66

21,
66 = 19x114 (Quranic Suras)

5

21   786

66   2,60,40  1,30,30,5  1,30,200,8,40,50  1,30,200,8,10,40

6

       102         66             329                       289                         48      
     
2,60,40   1,30,30,5  1,30,200,8,40,50  1,30,200,8,10,40    66 

7

  11 48,66,21 = 19x
 
11           21 = 19x

 
 21,11  
21 digits sum beside 11 compose

2,1,1,1 which indicates the first letter of each word

8

  2+6+0+4+0  

  2+6+0+4+0  

+1+3+0+3+0+5
+1+3            +5
   

+1+3+0+2+0+0+8+4+0+5+0
                        +8  

+1+3+0+2+0+0+8+1+0+4+0

= 29

29+66 = 95 = 19x5

Digits in red indicate unique different digits composing letters values, they add up to 29.

The sum of digits of all letters values in black is 66

9

   1+0+2

   1+0+2

   6 6

 +6

  3 2 9

+3    9

  2 8 9

   +8

= 29

48-29 = 19 (repeating digits sum)

Digits in red indicate unique different digits composing words values, they add up to 29 just like letters.

The sum of digits of all letters values in black is 48

10

Sum of Digits composing words is 48

Sum of Unique Digits composing words is 29

48+29 = 77

Words are located in verse (1) and their count is (4)

77 1 4 = 19x406

406 is the sum of unique letters values of Basmala

11

1+0+2       +6          +3+9    + 8     are the unique digits of words
2+6+0+4   +1+3+5  +8                  are the unique digits of letters


common between them:- 1,0,2,6,3,8 (sum = 20)

appears in words only   :- 9

appears in letters only   :- 4,5 (4+5 = 9)

20 common between them, and 9 is different in each set

20,9 = 19x11 (11 indicates 1:1)

Sum of all digits composing both words and letters = 20+9+4+5 =
38 = 19x2

12

Digits common in words and letters are 102638 = 19x5402

1026 related to bsm allah which is composed with (102,66) in words and (2,6,0,4,0 1,3,0,3,0,5) in letters = 19x54

38 related to alr7mn alr7em which is composed with (329,289) in words and (1,30,200,8,40,50 1,30,200,8,10,40) in letters = 19x2

13

  2+6+0+4+0  

+1+3+0+5  

+2+0+0+8+5+0  

+1+0

=
37

37= 66-29 (the difference between sum digits of total letters and sum unique digits of total letters)

37+29 = 66 (GV of ALLAH)

37 is the sum of digits of the 10 values corresponding the the 10 unique letters

14

  1+0+2
+3+6

+2+5+8

+1+0

= 28

28+48 = 76 = 19x4
28+29 = 57 = 19x3
66-28  = 38 = 19x2

28 is the sum of digits of unique letters summed in words

15

786                                                                                  (3 digits)

102 66 329 289                                                               (11 digits)

2,60,40  1,30,30,5  1,30,200,8,40,50  1,30,200,8,10,40 (33 digits)

33 = 3 x11

33 digits sum values = 66 = 33x2

11 digits of words values are indicating 4 words

11,4 = 19x6 (Quranic Suras)

16

      786 (10)

      102         66             329                       289

      2,60,40  1,30,30,5  1,30,200,8,40,50  1,30,200,8,10,40

17

      786 (10)

      2,60,40  1,30,30,5  1,30,200,8,40,50  1,30,200,8,10,40    
     
102         66             329                       289

18

      786

48  102         66             329                       289

66  2,60,40  1,30,30,5  1,30,200,8,40,50  1,30,200,8,10,40

19

      786

66  2,60,40  1,30,30,5  1,30,200,8,40,50  1,30,200,8,10,40    
48  
102         66             329                       289

20

786

1,1   2,0   3,2

4,6   5,6

6,3   7,2   8,9

9,2 10,8 11,9

By writing down 786 followed by 102,66,329,289   each digit preceded by its position from 1 to 11

21

1,1   2,0   3,2      3

4,6   5,6              2

6,3   7,2   8,9      3

9,2 10,8 11,9      3

786

By writing down  102,66,329,289   each digit preceded by its position from 1 to 11, followed by count of digits in each word (3,2,3,3) followed by 786

22

786

1,2 0,1 2,3

6,1 6,1

3,2 2,1 9,3

2,1 8,2 9,3

By writing down 786 followed by 102,66,329,289   each digit succeeded by its position inside the word from smaller to bigger

23

3

1,2 0,1 2,3

12

6,1 6,1

14

3,2 2,1 9,3

19

2,1 8,2 9,3

786

24

2,1 3,0 1,2

1,6 1,6

2,3 3,2 1,9

3,2 2,8 1,9

25

1,1   2,0   3,2         102    3

4,6   5,6                 66      2

6,3   7,2   8,9         329    3

9,2 10,8 11,9         289    3  

26

   3            1,1   2,0   3,2 

   12          4,6   5,6     

   14          6,3   7,2   8,9 

   19          9,2 10,8 11,9 

27

3 3            1,1   2,0   3,2 

2 12          4,6   5,6     

3 14          6,3   7,2   8,9 

3 19          9,2 10,8 11,9 

786

28

   3   102   1,1   2,0   3,2 

   12  66    4,6   5,6     

   14  329  6,3   7,2   8,9 

   19  289  9,2 10,8 11,9 

786

29

786

  1,2   2,6   3,0   4,4   5,0 

  6,1   7,3   8,0   9,3 10,0 11,5 

12,1 13,3 14,0 15,2 16,0 17,0 18,8 19,4 20,0 21,5 22,0 

23,1 24,3 25,0 26,2 27,0 28,0 29,8 30,1 31,0 32,4 33,0 

By writing down 786 followed by 26040 130305 13020084050 1302001040   each digit preceded by its position from 1 to 33

786

2,2 4,6 1,0 3,4 1,0

2,1 3,3 1,0 3,3 4,5

2,1 4,3 1,0 3,2 1,0 1,0 7,8 5,4 1,0 6,5 1,0

2,1 4,3 1,0 3,2 1,0 1,0 6,8 2,1 5,4

786 followed by each seperated digit of letters values preceded by its position in the word ascendingly

30

  1,2   2,6   3,0   4,4   5,0                                                        5

  6,1   7,3   8,0   9,3 10,0 11,5                                                6

12,1 13,3 14,0 15,2 16,0 17,0 18,8 19,4 20,0 21,5 22,0        11  

23,1 24,3 25,0 26,2 27,0 28,0 29,8 30,1 31,0 32,4 33,0        11

786

By writing down  26040 130305 13020084050 1302001040    each digit preceded by its position from 1 to 33, followed by count of digits in each word (5,6,11,11) followed by 786

31

102 66 329 289                                                    11

26040 130305 13020084050 1302001040          33

786

By writing down 102,66,329,289 followed by 11 (count of their digits) followed by 26040 130305 13020084050 1302001040 followed by 33 (fount of their digits) followed by 786

32

786  

48  11  

102 66 329 289

66  33  

26040 130305 13020084050 13020081040  

33

33  66  

26040 130305 13020084050 13020081040  

11  48  

102 66 329 289

34

26040 130305 13020084050 13020081040 

33  66  

102 66 329 289 

11 48

35

102 66 329 289

26040 130305 13020084050 13020081040  

44

44=11+33

36

26040 130305 13020084050 13020081040  

102 66 329 289

44

37

3 102

2 66

3 329

3 289

786

By writing down count of digits of each word value, followed by word value, ended with 786

38

3 102

2 66

3 329

3 289

5  26040

6  130305

11 13020084050

11 13020081040

786

By writing down count of digits of each word value, followed by word value, then count of digits of each word value (in detailed letters), followed by value of detailed letters in each word, ended with 786

39

26040                        5  12

130305                      6  12

13020084050           11 23

13020081040           11 19  

102                            3   3

66                              2  12  

329                            3  14

289                            3  19

786

40

  1,2   2,6   3,0   4,4   5,0 

  6,1   7,3   8,0   9,3 10,0 11,5 

12,1 13,3 14,0 15,2 16,0 17,0 18,8 19,4 20,0 21,5 22,0 

23,1 24,3 25,0 26,2 27,0 28,0 29,8 30,1 31,0 32,4 33,0 

1,2 0,1 2,3

6,1 6,1

3,2 2,1 9,3

2,1 8,2 9,3 

1

41

15

24

37

38

42

3     12   15

12   12   24

14   23   37

19   19   38

43

12 19 23

unique digits sum of letters

44

786

12 12 23 19  

3   12 14 19 

45

12 12 23 19  

3   12 14 19

786

46

786

3    102    12   26040

12   66     12   130305

14   329   23   13020084050

19   289   19   13020081040

47

3  21

11 48

33 66

1

Table 6:- Firsts and Lasts Formulas:-

No

Formula

Desription

1

1 0 2 

6    6 

3 2 9 

2 8 9

First Digits are 1,6,3,2

Last Digits are 2,6,9,9

1 +    2,6,9,9  +   1,6,3,2      = 4332 = 19x19x12

1 + 6,2,6,9,9    7,1,6,3,2      = 19x329998507

      6,2,6,9,9 + 7,1,6,3,2 - 1 = 134330 = 19x7070

Sum of First and Last Digits = 1+6+3+2  +2+6+9+9

= 38

2

1 0 2 

6    6 

3 2 9 

2 8 9

1    9

102,66,329,289 is not divisible by 19. If you take away the first digit OR the last digit OR both of them it will be a multiple of 19

 02,66,329,28
9 = 19x

102,66,329,28   = 19x

First Digit is 1

Last Digit is 9

Together 19

3

7 8 6

7    6 

First Digit is 7

Last Digit is 6

Together 76

4

40-2 = 38

First Letter Value is 2

Last Letter Value is 40

5

51+6

= 57

Largest sum of first and last letters values   is 51 (1+50)

Smallest sum of first and last letters values is 6 (1+5)

6

49,4

Largest  difference of first and last letters values is 49 (50-1)

Smallest difference of first and last letters values is 4  (5-1)

7

51,49

Largest sum of first and last letters values is 51

Largest difference of first and last letters values is 49

8

1   38 4 49 39

Verse 1,

Differences between first and last letters

9

38 4 49 39   786 1

10

102,66,329,289 +

240,15,150,140

= 34281479429

Symmetry in being same numbers of digits

3,2,3,3

3,2,3,3

words combined

+

first and last letter of each word combined

11

2 40   26040  

1 5     130305

1 50   13020084050

1 40   13020081040

12

1      2,1 1,2 1,3 1,4

Verse (1),

First letter value of each word succeeded with word position from 1 to 4

13

1,2 2,1 3,1 4,1       1

First letter value of each word preceded with word position from 1 to 4,

Verse(1)

14

786

     102,1  

     289,4

15

786

     1,102  

     4,289

16

786

     1,4

     102,289

17

     102,289

     1,4

1

18

786

3   102,1  

19 289,4

19

3   102  

19 289

20

786    

     2 60 40  

     1 30 200 8 10 40

21

     2 60 40                    1

     1 30 200 8 10 40     4

22

1   2 60 40                    

4   1 30 200 8 10 40    

1

23

786 102 187 289

187 = 289-102

24

786  22

22  = 3+19

(sum digits of 102 and 289)

25

22 19 3 786

26

102 289 3 19 22

27

786  391

391 = 102+289

28

83    391

83 = 42+41
first and last of first and last words

391=102+289

29

391 102 289

30

102 289 83 42,41 391

31

102           289  

2 60 40     1 30 200 8 10 40  

 786

32

2 60 40                        102  

1 30 200 8 10 40         289

 

786

33

1   3   102

4   6   289

34

3 6 1 = 19x19

3 letters in first word,


6 letters in last word

1 is verse number

35

41,42

Sum of first and last letters values in last  word is 42

Sum of first and last letters values in first word is 41

36

786 41

41 sum of first and last letters in last word

37

102,289

42,41

38

83

2 40 1 40

83 = 42+41

39

83 391

83   = 42+41

391 = 102+289

40

83

1   2,40   42

4   1,40   41

41

1   2,40   42  

4   1,40   41

 391

42

2+8+9 = 19
2      9 = 29

43

1+3+0+2+0+0+8+1+0+4+0 = 19

44

last letter in alr7ym is 40, its 6th letter in the word

40,6 = 406 (sum of unique letters in Basmala)

45

First letter in Alr7ym is A (1) and last letter is M (40)

1,40 = 140 (sum of first and last letters in Basmala words)

46

102       26040

3           12

sum digits

47

102       26040

3           5

count digits

48

26040   5  

102       3

count digitsTable 7:- 11x4 Formulas

11 indicates sura (1) verse (1) or indicates 11 digits representing Basmala words

4 indicates 4 words composing Basmala

together 114 = 19x6 and it is equal to count of Quranic Suras

No

Formula

Description

1

11  

786          19 

4

2

11

786 3466 19 

4

3

11  

786  371319 

4

4

11

102 66 329 289  

4

5

11

2 60 40   1 30 30 5    1 30 200 8 40 50     1 30 200 8 10 40  

4  

6

11

2             1                 1                              1

4

7

11

2 60 40

1 30 30 5

1 30 200 8 40 50

1 30 200 8 10 40

102  

66    

329    

289  

4

8

11

2 60 40                                             1

1 30 30 5                                          2

1 30 200 8 40 50                              3

1 30 200 8 10 40                              4

102                                                   1

66                                                     2

329                                                   3

289                                                   4

4

9

11   3 12 14 19 21    4

10

11            48 66        4

11

11   114   66 48  

12

11

12 260 340                                       1

41 530 630 75                                  2

81 930 10200 118 1240 1350          3

141 1530 16200 178 1810 1940      4  

786

4

13

11  

2 60 40 1 30 30 5 1 30 200 8 40 50 1 30 200 8 10 40   66    

102 66 329 289                                                              48    

786

4

14

11  

3466  

3331  

786  

4

3 3 3 1 is for unique letters in arrange of their appearance

15

11  

3466  

1355  

786  

4

1 3 5 5 is for letters appeared in other words in the sentence

16

11  

3466  

1355  

3331

4

3 3 3 1 and 1 3 5 5 combined

17

11  105  70 335 295  786 4

value + letters then 786

18

11  684 720 457 497  786 4

difference between 786,

786

19

11  36   0  263 223  786 4

difference between 66,

786

20

11  0    4   2   2   786 4

letters where God occur,

786

21

11  3    0   4   4   786 4

letters where God do not occur,

786

22

11

3  102  

1  66

3  329

1  289

4  786  

permutation of all values of words and of total

23

11   2699 6   4

end digits of each value of the words and the total

24

11

122          2 60 40

1221        1 30 30 5

123122    1 30 200 8 40 50

123122    1 30 200 8 10 40  

786  

4

permutation of all values of letters,

786

Table 8:- 1x 2x 3x 4x Formula:-

No

       Formula 1x 2x 3x 4x (1 2 3 4 indicate the 4 words)

x= property

1

1 3               

2 4      

3 6                

4 6

Count Letters

2

1 3               

2 7      

3 13                

4 19

Count Letters ++

3

4 6
3 6
2 4
1
3               

Count Letters arranged from Last Word to First Word

4

1 3               

2 8      

3 18                

4 24

Count letters * Word Position  (1 to 4)

5

1 3    19  786            

2 4    19  786 

3 6    19  786           

4 6    19  786

Count Letters,


Total Letters,

Total GV

6

1 3    786  10          

2 4    786  10 

3 6    786  10       

4 6    786  10

Count Letters,

Total GV,

Total Unique Letters

7

1 0             

2 4      

3 2                

4 2

Count Letters (A,L,H) which compose word ALLAH

8

1 3    0    3           

2 4    4    0 

3 6    2    4           

4 6    2    4

____________
 
3 = 0 + 3
 
4 = 4 + 0

   6 = 2 + 4

   6 = 2 + 4

Count Letters,


Count Letters (A,L,H) which compose word ALLAH

Count Letters (B,S,M,R,HH,N,Y) which don`t compose word ALLAH

9

4 6    4    2
3 6    4    2    
2 4    0    4    
1
3    3    0             

___________

   6 = 4 + 2
 
6 = 4 + 2

   4 = 0 + 4

   3 = 3 + 0

           

Count Letters,

Count Letters (B,S,M,R,HH,N,Y) which don`t compose word ALLAH


Count Letters (A,L,H) which compose word ALLAH (arranged from Last Word to First Word)

10

1 102 0             

2 66   4      

3 329 2                

4 289 2

Word GV,


Count Letters (A,L,H) which compose word ALLAH

11

1 102 1 
2
66   3     

3 329 5    

4 289 5

Word GV,


Count Letters that appear in the other words

12

1 102               

2 66      

3 329                

4 289

Word GV

13

1 201                

2 66      

3 923                

4 982

Word GV REV.

14

1 0 201                

2 4 66      

3 2 923                

4 2 982

Count Letters (A,L,H) which compose word ALLAH

Word GV REV.

15

1 102                

2 168    

3 497                

4 786

Word GV ++

16

1 1,786  102     

2 1,786  66
3 1,786  329      

4 1,786  289

Verse Number,

Total GV,

Word GV

17

1    786  102         

2    786  66
3    786  329        

4    786  289

Total GV,

Word GV

18

1    786  102   786    

2    786  66     786 
3    786  329   786   

4    786  289   786 

Total GV,

Word GV,

Total GV

19

1    786  102   3   

2    786  66     7
3    786  329   13   

4    786  289   19

Total GV,

Word GV,

Count Letters ++

20

1    102  786   3   

2    66    786   4
3    329  786   6 

4    289  786   6

Word GV,

Total GV,

Count Letters

21

1    786  102         

2    786  168
3    786  497        

4    786  786

Total GV,

GV ++

22

1    102  684        

2    66    720

3    329  457        

4    289  497

Word GV,

Difference 1

23

1    102  684        

2    168  618

3    497  289       

4    786  0

GV ++,

Difference 2

24
24(b)

1                                  684                

2                                  618  

3                                  289              

4                                  0

784 724                      684   1          

683 653 623               618   2    

617 587 387 379 339 289   3            

288 258 58 50 40       0       4

Difference 2

Difference 4

25

1    684  102  102 

2    618  66    168

3    289  329  497  

4    0      289  786

Difference 2,

Word GV,


GV ++

26

1            102  102        

2            168  66 
3            497  329         

4            786  289 

GV ++,

Word GV

27

1    0      102  102        

2    102  168  66 
3    168  497  329         

4    497  786  289 

Difference 3,


GV ++,

Word GV

28

1    102  102  3  3

2    66    168  4  7

3    329  497  6  13

4    289  786  6  19

Word GV,

GV ++,

Count Letters,

Count Letters ++

29

1    105              

2    70  

3    335              

4    295

Word GV
+ Count Letters

30

1    105  2,60,40                  102    3

2    70    1,30,30,5               66      4

3    335  1,30,200,8,40,50   329    6     

4    295  1,30,200,8,10,40   289    6

(Word GV
+ Count Letters),

Letters GV,

Word GV,

Count Letters

31

1    36              

2    0 

3    263            

4    223

Difference between Word GV and 66 (GV of ALLAH)

32

1    102  36              

2    66    0 

3    329  263            

4    289  223

Word GV,

Difference between Word GV and 66 (GV of ALLAH)

33

1    102  7 
2    
66    9     

3    329  6   

4    289  4

Word GV,

Mod 19 Of Word GV

34

1 3 102  7 
2 4
66    9     

3 6 329  6   

4 6 289  4

Count Letters,

Word GV,

Mod 19 Of Word GV

35

1 2 102             

2 6   66 

3 9 329             

4 9 289

Last Digit in Word GV,

Word GV

36

1 3                   

2 6      

3 12                  

4 8

Sum Of Unique Digits in Word GV

37

1 1,0,2   3         

2 6         6       

3 3,9      12         

4 8         8

Unique Digits in Word GV,

Sum Of Unique Digits in Word GV

38

1 4      102             

2 1      66      

3 4      329            

4 6      289

Permutation Index Rev,


Word GV

39

1 6      102 
2
1      66      

3 6      329    

4 6      289

Count  Maximum Possible Permutations of Word GV,

Word GV

40

1 6      3
2
1      4      

3 6      6  

4 6      6

Count  Maximum Possible Permutations of Word GV,

Count Letters

41

1 8                   

2 6      

3 32                    

4 59

Permutation Index Of Tn Of Word Value

42

1 102  012,021,102,120,201,210 
2
66    66    

3 329  239,293,329,392,923,932   

4 289  289,298,829,892,928,982

Word GV,

Maximum  Possible Permutations of Word GV

43

1 102  012,021,102 
2
66    66    

3 329  239,293,329   

4 289  289

Word GV,

Permutations of the word GV until the value

44

1 102  012,021,102     3
2
66    66                     1

3 329  239,293,329     3 

4 289  289                   1

Word GV,

Permutations of the word GV until the value,

Permutation Index of the Word GV

45

1 3                   

2 1      

3 3                    

4 1

Permutation Index of Word GV

46

1 3   3                   

2 1   4     

3 3   6                 

4 1   6

Permutation Index of Word GV,

Count Letters

47

1 3   3  102              

2 1   4  66

3 3   6  329            

4 1   6  289

Permutation Index of Word GV,

Count Letters,

Word GV

48

1 3   3               

2 1   12

3 3   14            

4 1   19

Permutation Index of Word GV,

Sum Digits of Word GV

49

1 3   3    12          

2 1   12  12

3 3   14  23          

4 1   19  19

Permutation Index of Word GV,

Sum Digits of Word GV,

Sum Digits of Letters GV

50

1 3   12            

2 12 12

3 14 23          

4 19 19

Sum Digits of Word GV,

Sum Digits of Letters GV

51

1 3   3                 

2 2   12  

3 3   14              

4 3   19

Count Of Digits in Word GV,

Sum Of Digits Of Word GV

52

1 2,60,40                 102     12  3   

2 1,30,30,5              66       12 12  

3 1,30,200,8,40,50  329     23 14  

4 1,30,200,8,10,40  289     19 19  

Letters GV,

Word GV,

Sum Digits of Letters GV,

Sum Digits of Word GV

53

1 3   12  21,602,403         

2 12 12  11,302,303,54

3 14 23  11,302,2003,84,405,506       

4 19 19  11,302,2003,84,105,406

Sum Digits of Word GV,

Sum Digits of Letters GV,

Letters GV succeeded  with their positions inside each word

54

1 3   12      102       21,602,403         

2 12 12      66         11,302,303,54

3 14 23      329       11,302,2003,84,405,506       

4 19 19      289       11,302,2003,84,105,406

Sum Digits of Word GV,

Sum Digits of Letters GV,

Word GV

Letters GV succeeded  with their positions inside each word

55

1                                      102       1,2,3,6,17,34,51 
2
                                      66         1,2,3,6,11,22,33     

3                                      329       1,7,47               

4                                      289       1,17

Word GV,

All other Value Divisors

56

1 2,60,40                         102       1,2,3,6,17,34,51 
2
1,30,30,5                      66         1,2,3,6,11,22,33     

3 1,30,200,8,40,50          329       1,7,47   

4 1,30,200,8,10,40          289       1,17

Letters GV,

Word GV,

All other Value Divisors

57

1 182                               102        

2 248                               66 
3 709                               329         

4 669                               289 

“ex: 182 = (2x1 + 60x1 + 40x3) … B (2) occured 1 time, S(60) occured 1 time, M (40) occured 3 times”

Word GV (based on each letter = its value * count of occurrences in basmala)


Word GV

58

58(b)

1 182  2,60,40                 102        

2 248  1,30,30,5              66 
3 709  1,30,200,8,40,50  329         

4 669  1,30,200,8,10,40  289 

2,60,120                        1

3,120,120,5                   2 

3,120,400,16,120,50     3

3,120,400,16,10,120     4 

Word GV (based on each letter = its value * count of occurrences in basmala),

Letters GV


Word GVLetters GV (based on each letter = its value * count of occurrences in basmala)

59

1 1,2,3,4,.....,100,101,102 
2
101,100,99,....68,67,66    

3 67,68,69,.....,327,328,329  

4 328,327,....,291,290,289

Connective Serial of Word GV

60

1 906                 

2 483     

3 3255                 

4 2845

“ex: 906 is sum of digits in serial of 102”

Sum of digits in the serial of each word GV

61

1 26                  

2 18      

3 66                  

4 61

Count Primes until Word GV

62

1 3 26                  

2 4 18      

3 6 66                  

4 6 61

Count Letters,

Count Primes until Word GV

63

1 2,60,40                  102  26                  

2 1,30,30,5               66    18      

3 1,30,200,8,40,50   329  66                  

4 1,30,200,8,10,40   289  61

Letters GV,


Word GV,

Count Primes until Word GV

64

1 26       2864                  

2 18       12186

3 66       585432329            

4 61       585432220

“ex: there are 2864 primes until 26040 which expresses BSM in letters”

Count Primes until Word GV,

Count primes until word value in combined letters

65

1 102     75      26      

2 66       47      18      

3 329     262    66    

4 289     227    61

Word GV,

Count Composites until Word GV,

Count Primes until Word GV

66

1 75       26      2,60,40

2 47       18      1,30,30,5  

3 262     66      1,30,200,8,40,50

4 227     61      1,30,200,8,10,40

Count Composites until Word GV,

Count Primes until Word GV,

Letters GV

67

1 2,60,40                    26    75    

2 1,30,30,5                 18    47       

3 1,30,200,8,40,50     66    262  

4 1,30,200,8,10,40     61    227  

Letters GV,

Count Primes until Word GV,

Count Composites until Word GV

68

1 2,60,40
2
1,30,30,5    

3 1,30,200,8,40,50    

4 1,30,200,8,10,40

Letters GV

69

1 04,06,2
2
5,03,03,1    

3 05,04,8,002,03,1    

4 04,01,8,002,03,1

Letters GV Rev.

70

1 2,60,40                     1,2,3
2
1,30,30,5                  4,5,6,7

3 1,30,200,8,40,50      8,9,10,11,12,13

4 1,30,200,8,10,40      14,15,16,17,18,19

Letters GV,

Letters Position inside whole Basmala from 1 to 19

71

1 3,62,43                        102
2
 5,35,36,12                    66

3 9,39,210,19,52,63        329

4 15,45,216,25,28,59      289

“ex 3,62,40 = (2,60,40) + (1,2,3) and 5,35,36,12 = (1,30,30,5) + (4,5,6,7)”

(Letters GV + their position in whole Basmala from 1 to 19),

Word GV

72

1 1,2,2                         2,60,40                    
2
1,2,2,1                      1,30,30,5

3 1,2,3,1,2,2                1,30,200,8,40,50    

4 1,2,3,1,2,2                1,30,200,8,10,40      

Permutation Index of each letter GV,

Letters GV

73

1 12,260,340
2 1
1,230,330,45    

3 11,230,3200,48,540,650    

4 11,230,3200,48,510,640

Letters GV preceded by its position inside the word

74

1 2,62,102
2
103,133,163,168    

3 169,199,399,407,447,497  

4 498,528,728,736,746,786

Letters GV ++

75

1 21,622,1023
2
1031,1332,1633,1684     

3 1691,1992,3993,4074,4475,4976   

4 4981,5282,7283,7364,7465,7866

Letters GV ++ succeeded by its position inside the word

76

1 7862,    78662  ,786102
2
786103,786133,786163,786168    

3 786169,786199,786399,786407,786447,786497  

4 786498,786528,786728,786736,786746,786786

Letters GV ++ preceded by TOTAL GV

77

1 1..2   3..60   59..40

2 39..1 2..30   (30)        29..5

3 4..1   2..30   31..200  199..8    9..40    41..50

4 49..1 2..30   31..200  199..8    8,9,10  11..40

Connective Serial of each Letter GV

78

1 1,2,3            2,60,40                     102
2
1,2,3,4         1,30,30,5                  66

3 1,2,3,4,5,6   1,30,200,8,40,50      329

4 1,2,3,4,5,6   1,30,200,8,10,40      289

Count Letters Serial,


Letters GV,


Word GV

79

1 102              1,2,3                         2,60,40                    
2
66                1,2,3,4                      1,30,30,5                  

3 329              1,2,3,4,5,6                1,30,200,8,40,50      

4 289              1,2,3,4,5,6                1,30,200,8,10,40

     

Word GV,

Count Letters Serial,

Letters GV

80

1 102              3                               21,602,403                   
2
66                4                               11,302,303,54                 

3 329              6                               11,302,2003,84,405,506     

4 289              6                               11,302,2003,84,105,406 

Word GV,

Count Letters,

Letters GV succeeded with its position inside the word

81

1  3                 102   3                      2,60,40                                               
2  
4                 66     1                      1,30,30,5                                           

3  6                 329   3                      1,30,200,8,40,50                             

4  6                 289   1                      1,30,200,8,10,40   

Count Letters,

Word GV,

Permutation Index Of Word GV,

Letters GV

82

1  3                 102   3                      2,60,40                     1,2,2                           
2  
4                 66     1                      1,30,30,5                  1,2,2,1                            

3  6                 329   3                      1,30,200,8,40,50      1,2,3,1,2,2                       

4  6                 289   1                      1,30,200,8,10,40      1,2,3,1,2,2

Count Letters,

Word GV,

Permutation Index Of Word GV,

Letters GV,

Permutation Index Of each Letter GV

83

1 26040         12

2 1305           9

3 200850       15

4 10               1

Unique Letters GV,

Sum of Digits of Unique Letters GV

84

1 42
2
6    

3 51    

4 41

Sum of first and last letters GV

85

1 2,40 42
2
1,5   6     

3 1,50 51   

4 1,40 41

First Letter GV,

Last Letter GV,

Sum of first and last letters GV

86

1 38    2,40
2
4      1,5       

3 49    1,50 

4 39    1,40

Difference between first and last letters GV,

First Letter GV,

Last Letter GV

87

1 38    2,40    3
2
4      1,5      4   

3 49    1,50    6

4 39    1,40    6

Difference between first and last letters GV,

First Letter GV,

Last Letter GV,

Count Letters

88

1 102  42  
2
66    6     

3 329  51    

4 289  41

Word GV,

Sum of first and last letters GV

89

1 102  42    1   3
2
66    6      4   7

3 329  51    8   13

4 289  41    14 19

Word GV,

Sum of first and last letters GV,

First Letter Position inside Basmala,

Last Letter Position inside Basmala

90

1 1   3         102   
2
4   7         66        

3 8   13       329    

4 14 19       289     

First Letter Position inside Basmala,

Last Letter Position inside Basmala,

Word GV

91

1 102  42  
2
168  48     

3 497  99   

4 786  140

Word GV ++

Sum of first and last letters GV ++,

92

1 786  102  2,40  
2
786  168  1,5     

3 786  497  1,50    

4 786  786  1,40

Total GV,

Word GV ++,

First Letter GV,

Last Letter GV,

93

1 786  102  40  
2
786  168   5     

3 786  497  50    

4 786  786  40

Total GV,

Word GV ++,

Last Letter GV,

94

1 102  786  40  
2
168  786  45     

3 497  786  95   

4 786  786  135

Word GV ++,

Total GV,

Last Letter GV++

95

1 62  
2
31   

3 201    

4 201

Sum of smallest and largest values in each word

96

1 62    58  
2
31    29

3 201  199  

4 201  199

Sum of smallest and largest values in each word,

Difference between smallest and largest values in each word

97

1 2 40  
2

3 40 

4 40

GV of B(2) OR M(40) ONLY

‘Where Lips touch each other’

98

1 42    2 40  
2

3 40    40 

4 40    40

Sum of GV (B+M),

GV Of B(2) OR M(40)

99

1 2 40 38  
2

3 40    40

4 40    40

GV Of B(2) OR M(40),

Difference of GV (M-B)

100

1 38  
2

3 40

4 40

Difference of GV (M-B)

Table 9:- Number Powers and Serials Formulas “Very Long Numbers”:-

No

Formula

Description

1

3,102
3^102

4,66
4^66

6,329
6^329

6,289

6^289

2

786^786

786

3

102^102
102

4

786^786

102^102

66^66
329^329
289^289

5

1.serial(786)


1.serial(102)

2.serial(66)

3.serial(329)

4.serial(289)

6

1.3.serial(102)

2.4.serial(66)

3.6.serial(329)

4.6.serial(289)


1.serial(786)

7

786

1.3.serial(102)

2.4.serial(66)

3.6.serial(329)

4.6.serial(289)

8

1     2 60 40

serial 2 . serial 60 . serial 40

2     1 30 30 5

serial 1 . serial 30 . serial 30 . serial 5

3     1 30 200 8 40 50

serial 1 . serial 30 . serial 200 . serial 8 . serial 40 . serial 50

4     1 30 200 8 10 40

serial 1 . serial 30 . serial 200 . serial 8 . serial 10 . serial 40

9

1     serial 3 . serial 102

serial 2 . serial 60 . serial 40

2     serial 4 . serial 66

serial 1 . serial 30 . serial 30 . serial 5

3     serial 6 . serial 329

serial 1 . serial 30 . serial 200 . serial 8 . serial 40 . serial 50

4     serial 6 . serial 289

serial 1 . serial 30 . serial 200 . serial 8 . serial 10 . serial 40

10

1     123 . serial 102

serial 2 . serial 62 . serial 102

2     4567 . serial 168

serial 103 . serial 133. serial 163. serial 168

3     8910111213 . serial 497

serial 169 . serial 199 . serial 399 . serial 407 . serial 447 . serial 497

4     141516171819 . serial 786

serial 498 . serial 528 . serial 728 . serial 736 . serial 746 . serial 786

11

786

serial 102

serial 2 . serial 60 . serial 40

serial 66

serial 1 . serial 30 . serial 30 . serial 5

serial 329

serial 1 . serial 30 . serial 200 . serial 8 . serial 40 . serial 50

serial 289

serial 1 . serial 30 . serial 200 . serial 8 . serial 10 . serial 40

12

serial 102

serial 2 . serial 60 . serial 40

1

serial 66

serial 1 . serial 30 . serial 30 . serial 5

2

serial 329

serial 1 . serial 30 . serial 200 . serial 8 . serial 40 . serial 50

3

serial 289

serial 1 . serial 30 . serial 200 . serial 8 . serial 10 . serial 40

4

786

13

serial_r 786

serial_r 102

serial_r 66

serial_r 329

serial_r 289

14

1 102

serial 2 . serial 60 . serial 40

2 66

serial 1 . serial 30 . serial 5

3 329

serial 200 . serial 8 . serial 50

4 289

serial 10
Table 10:- Combined Formulas

No

Formula

Description

1

3   102                         2,60,40

4   66                           1,30,30,5

6   329                         1,30,200,8,40,50

6   289                         1,30,200,8,10,40

2

3   2,60,40                   102

4   1,30,30,5                66    

6   1,30,200,8,40,50    329

6   1,30,200,8,10,40    289

3

3   102                         2

4   66                           1

6   329                         1

6   289                         1

4

3   3                             102

4   12                           66    

6   14                           329

6   19                           289

5

786 4

102      66          329                  289

6

786 4

102 1   66 2       329 3               289 4

7

786 19 4

26040  130305  13020084050  13020081040

8

786 3466

26040  130305  13020084050  13020081040

9

786

2      1      4      3

10

2 1   1 2   4 3   3 4
786

11

2      1      4      3
786

1      2      3      4

12

786

3      1      3      1

13

4

3      1      3      1

786

14

678 1  687 2  768 3  786 4

15

012 1 021 2 102      3
66                            1

239 1 293 2 329      3

289                          1

16

102   012,021,102   1

66     66                   2

329   239,293,329   3

289   289                 4

17

3131

012,021,102

66

239,293,329

289

18

102   5253  

66     2211

329   54285  

289   41905      

value,

tn value

19

8,6,32,59

103654

permutation index of tn of values,

sum of tn of values

20

786

102,66,329,289 2,60,40,1,30,30,5,130,200,8,40,50,1,30,200,8,10,40


786

2,60,40,1,30,30,5,130,200,8,40,50,1,30,200,8,10,40
102,66,329,289

406
102 36 258 10
2 60 40 1 30 5 200 8 50 10

21

102   2,60,40  

66     1,30,30,5  

329   1,30,200,8,40,50  

289   1,30,200,8,10,40  

786       

22

786

2,60,40,1,30,30,5,1,30,200,8,40,50,1,30,200,8,10,40
1

23

1

2,60,40,1,30,30,5,1,30,200,8,40,50,1,30,200,8,10,40 12345678910111213141516171819   

24

786  


26040                     123
1 30 30 5                1234
1 30 200 8 40 50    123456
1 30 200 8 10 40    123456    

25

123  + 4567  + 8910111213  + 141516171819

= 150426287722  

26

123                       1  

4567                     2  

8910111213         3  

141516171819     4

27

102                       123

66                         4567

329                       8910111213

289                       141516171819    

   

28

102 66 329 289

3                              123
4                              1234
6                              123456
6                              123456

29

102    1,3

66      2,4

329    3,6

289    4,6

30

          2,1   60,2   40,3

          1,4   30,5   30,6     5,7

          1,8   30,9   200,10 8,11 40,12 50,13

          1,14 30,15 200,16 8,17 10,18 40,19

31

          2,1   60,2   40,3                                            1

          1,4   30,5   30,6     5,7                                  2

          1,8   30,9   200,10 8,11 40,12 50,13            3

          1,14 30,15 200,16 8,17 10,18 40,19            4

32

          2,1   60,2   40,3                                            102

          1,4   30,5   30,6     5,7                                  66

          1,8   30,9   200,10 8,11 40,12 50,13            329

          1,14 30,15 200,16 8,17 10,18 40,19            289

33

102    2,1   60,2   40,3                                            

66      1,4   30,5   30,6     5,7                                  

329    1,8   30,9   200,10 8,11 40,12 50,13            

289    1,14 30,15 200,16 8,17 10,18 40,19            

34

3 8 18 24

Bsm ALLH (3 8)           = 19x2
Alr7mn Alr7ym (18 24) = 19x96

1x3

2x4

3x6

4x6

35

102 132 987 1156

786

1x102

2x66

3x329

4x289

36

786

102 336 1491 3144

1x102

2x168

3x497

4x786