სასწავლო პროექტის გეგმის შაბლონი

სასწავლო თემის ავტორი

სახელი და გვარი

ვარდო ხოზრევანიძე

რაიონი

ხელვაჩაური

სკოლა

სალიბაურის #2 საჯარო სკოლა

ქალაქი

ბათუმი

თემის  მონახაზი

თემის  დასახელება

ლიტერატურული სასამართლო- ,,ხევისბერი  გოჩა’’

თემის შინაარსი

    გაიაზრებენ სამართლებრივ აქტებს, საზოგადოებრივ პროცესებს და მაშინდელ სახელმწიფოებრივ მენტალიტეტს. შეაჯერებენ რამდენად ფასეული იყო მაშინდელ ეპოქაში ადათ-წესების დაცვის ტრადიცია, მოახდენენ ხევისბერი გოჩას გასამართლებას  დღევანდელი სამართლებრივი აქტების გამოყენებით, ასევე ქართული მენტალიტეტის ტრადიციების გათვალისწინებით, დაცვის მხარე წარმოადგენს  მასალას არგუმენტირებულად გოჩას გამართლების მიზნით, ხოლო მოსამართლე  გამოიტანს განაჩენს.

საგანი

ქართული  ენა და ლიტერატურა,  ისტ.

დონე/კლასი  

საშუალო საფეხური-XI კლასი

განხორციელების დროის ჩარჩო

5 დღე

თემის საფუძვლები

შინაარსობრივი სტანდარტები და ინდიკატორები

ქართ. XI. 1. მოსწავლეს შეუძლია საჯარო მოხსენების წარმოდგენა (ზეპირი გამოსვლა)  კონკრეტული აუდიტორიის წინაშე კონკრეტული მიზნით.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 • წინასწარ განსაზღვრავს საჯარო გამოსვლის მიზანს (აუდიტორიის ინფორმირება / დაინტერესება / გადარწმუნება / პროვოცირება...), არჩევს ტექსტის ტიპს, ენას და აგებს ზეპირი გამოსვლის ტექსტს კონკრეტული ამოცანის მიხედვით;
 • ითვალისწინებს აუდიტორიას (ვინ არის მსმენელი, რა სოციალურ-კულტურული ინტერესები და ცოდნის დონე აქვს აუდიტორიას, რამდენად იცნობს იგი განსახილველ საკითხს და ა.შ.);
 • წინასწარ მოფიქრებული გეგმის მიხედვით (შესავალი, ძირითადი ნაწილი, დასკვნები) გადმოსცემს სათქმელს;
 • მკაფიოდ,  ცხადად და გასაგებად აყალიბებს განსახილველი საკითხის არსს, პრობლემის განმსაზღვრელ ასპექტებს და საკუთარ მოსაზრებას;
 • საუბრობს  კონკრეტული თემის სპეციფიკის შესაბამისი ცნებებით, ტერმინებით, ფრაზებით, რომლებიც თავადაც კარგად აქვს გააზრებული და სხვებსაც აგებინებს (აზუსტებს, განმარტავს, პარალელს ავლებს და ა. შ.);

ის ტექნ. VI.3. მოსწავლეს შეუძლია  სხვადასხვა სახის ციფრული საშუალების შერჩევა და გამოყენება ინფორმაციის მოძიებისას და კვლევის პროცესში

შედეგი  თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 • ციფრული მასალის სხვადასხვა ფორმატის მქონე საცავებში (მაგალითად: მონაცემთა ბაზა, ინტერნეტი, ფაილების სისტემა, ფაილი) ძიებისას, ადარებს სხვადასხვა  ციფრულ საშუალებას. აფასებს და მსჯელობს ერთი საშუალების უპირატესობებზე მეორესთან შედარებით;
 • ინფორმაციის და ციფრული მასალის ძიებისას ეფექტიანად იყენებს გავრცელებული საძიებო სისტემების შესაძლებლობებს: ფლობს საძიებო სისტემის მაღალი დონის შესაძლებლობებს და საძიებო ფრაზების სინტაქსს. აფასებს და მსჯელობს ერთი სისტემის უპირატესობაზე მეორესთან შედარებით;

21-ე საუკუნის უნარ-ჩვევები

კრიტიკული აზროვნება და პრობლემების გადაჭრა

 • საღი მსჯელობა და აღქმა;
 • რთული არჩევანის გაკეთება და გადაწყვეტილებების მიღება;
 • სხვადასხვა სისტემას შორის ურთიერთდამოკიდებულების გააზრება;
 • მიზნობრივი კითხვების ფორმულირება და დასმა სხვადასხვა მოსაზრების

გასაცნობად და უკეთესი გადაწყვეტილებების მისაღებად;

 • ინფორმაციის კლასიფიკაცია, ანალიზი და სინთეზირება პრობლემების გადასაჭრელად და კითხვებზე პასუხების გასაცემად.

კომუნიკაცია და თანამშრომლობა

 • იდეებისა და აზრის ნათლად და ეფექტურად გამოხატვა წერილობითი თუ სიტყვიერი ფორმით;
 • სხვადასხვა ჯგუფთან ეფექტური მუშაობის უნარის დემონსტრირება;

მოსწავლეების ამოცანები/სწავლის შედეგები

  სამართლებრივი პრინციპების დანერგვა და განმტკიცება;  

   ინფორმაციის მოპოვება სამართლებრივი აქტების შესახებ;  

   საკუთარი დამოკიდებულების განსაზღვრა და პოზიციის არგუმენტებით დაცვა;                             პრეზენტაცია, ნაწარმოების პერსონაჟის გასამართლება;

  დაცვის მხარის მოსაზრების  წარდგენა;                                                                                  როლური თამაში.

მიმართულების მიმცემი საკვანძო შეკითხვები

ზოგადი კითხვა

რატომ ჩადის  ადამიანი დანაშაულს?

თემატური კითხვები

სიყვარული   თუ  მოვალეობა?

შინაარსობრივი კითხვები

რატომ  მოკლა  ხევისბერმა  შვილი?

შეფასების გეგმა

შეფასების დროის ჩარჩო

პროექტზე მუშაობის  დაწყებამდე

მოსწავლეები მუშაობენ პროექტებზე და ასრულებენ დავალებებს

პროექტზე მუშაობის  დასრულების შემდეგ

 • შეკითხვების დასმა
 • დღიურები
 • შეკითხვების დასმა
 • მოკლე ჩანაწერები
 • უკუკავშირის ფორმა
 • პრეზენტაციის რუბრიკა
 • ბლოგის, ან ამბის რუბრიკა
 • ვიკის კატალოგი
 • შეკითხვების დასმა
 • ბლოგის, ან მოთხრობის რუბრიკა 
 • პრეზენტაციის რუბრიკა
 • დღიურები

შეფასების/შეფასების ინსტრუმენტების მოკლე მონახაზი

შეკითხვების დასმა ხდება მთელი პროექტის განმავლობაში, რომ შემოწმდეს მოსწავლის  აზროვნება და  მიეცეს ანალიზის შესაძლებლობა. მოკლე ჩანაწერები ხელს უწყობს მასწავლებელს, თვალი მიადევნოს თითოეული მოსწავლის საჭიროებებს. ჩანაწერები, ასევე, საშუალებას მოგცემთ განსაზღვროთ,  რამდენად კარგად  ესმით მოსწავლეებს გარკვეული ცნებები და  გამოიყენოთ გაუგებარი ცნებების ხელმეორედ შესწავლისთვის. პრეზენტაციის რუბრიკას მოსწავლეები იყენებენ მასწავლებლის შეფასებამდე საკუთარი პრეზენტაციების შესაფასებლად. ბლოგი, ან რუბრიკა წარმოგვიდგენს ნაშრომების შემოწმების  კრიტერიუმს სხვადასხვა გადმოსახედიდან; მათ მოსწავლეები იყენებენ წერის დროს  საბოლოო პროდუქტის შეფასებისას. როდესაც მოსწავლეები  ასრულებენ მონახაზს, თანატოლთა უკუკავშირის ფორმა გამოიყენება ერთმანეთისთვის   უკუკავშირის მისაცემად და საბოლოო შედეგის შესასწორებლად. მოსწავლეები  იყენებენ  ვიკის კრიტერიუმების ჩამონათვალს, რომ დაგეგმონ და შეამოწმონ თავიანთი პროგრესი ვიკის შექმნის პროცესში. დღიურებიდან მოსწავლეების  პასუხები ზოგად შეკითხვაზე  გვაწვდიან ინფორმაციას,   როგორ დააკავშირეს ნაშრომები პროექტის ფართო მნიშვნელობის საკითხებთან.

სხვა საკითხები

საბაზისო უნარ-ჩვევები

 • ტექსტის დამუშავების უნარ-ჩვევა.
 • ინტერნეტ ძიება.
 • ფაილის მოხმარების უნარ-ჩვევა.

ელექტრონულ ცხრილში მუშაობის გამოცდილება.

სასწავლო პროცედურები

1-ლი დღე-ტექსტის დაყოფა თავებად, კომენტირებული  კითხვა;

მე-2  დღე-როლების  განაწილება და  შესაბამისი არგუმენტირებული  მასალის შეგროვება:

მე-3 დღე-პრეზენტაციის  მომზადებაზე  მუშაობა:

მე-4  დღე- ლიტერატურული  სასამართლო- ხევისბერი  გოჩას  გასამართლება.

დიფერენცირებული სწავლება

სპეციალური საჭიროებები

 • შექმენით მოდიფიკაციები მოსწავლის IEP-ში (ინდივიდუალურ სასწავლო გეგმაში);
 • გამოიყენეთ ჯგუფური მუშაობის ტექნიკა;
 • უზრუნველყავით მოსწავლეები სხვადასხვა ნაწერითა და ზეპირი ინსტრუქციებით; 
 • იმუშავეთ მშობელთან, ან  მასწავლებლის თანაშემწესთან დამატებითი დახმარებისთვის; 
 • გამოიყენეთ მასწავლებლის მიერ შექმნილი ნიმუშები მოსწავლეების მუშაობის წარმართვისთვის;
 • გამოიყენეთ დადებითი უკუკავშირი თითოეული დავალების შესრულების შემდეგ.

არაქართულენოვანი

მოსწავლეები (მოსწავლეები, რომლებისთვის სწავლების ენა არ არის მშობლიური)

 • მოსწავლეებმა ერთმანეთს გაუზიარონ  მოძიებული ინფორმაციები;
 • გამოიყენონ ჯგუფური მუშაობის ტექნიკა;
 • გამოიყენონ ვიზუალური თვალსაჩინოებები და  ილუსტრაციები, ლექსიკისა და შინაარსის გაგების გასავითარებლად; 
 • წაახალისონ  ინგლისური ენის მცოდნე მოსწავლეები, დაეხმარონ დანარჩენ მოსწავლეებს.

მაღალი აკადემიური მოსწრების მოსწავლეები

 • მოსწავლეებმა დაწერონ ესე, ,, რატომ მოკლა ხევისბერმა შვილი’’.

სასწავლო თემისთვის საჭირო მასალები

ტექნოლოგია – ტექნიკა (მონიშნეთ პროექტისათვის  საჭირო ტექნოლოგიური უზრუნველყოფა)

 ფოტოკამერა

 კომპიუტერი (ები)

 ციფრული კამერა

 DVD ფლეიერი

 ინტერნეტკავშირი

 ლაზერული დისკი

 საბეჭდი მანქანა/პრინტერი

 პროექტორი

 სკანერი

 ტელევიზორი

 VCR, ვიდეო

 ვიდეოკამერა

 ვიდეო საკონფერენციო აღჭურვილობა.

 სხვა      

ტექნოლოგია – პროგრამული უზრუნველყოფა (მონიშნეთ პროექტის ფარგლებში გამოყენებული პროგრამა/პროგრამები )

 მონაცემთა ბაზა/ცხრილები

 საგამომცემლო პროგრამები

 ელფოსტის პროგრამა

 ენციკლოპედია კომპაქტდისკზე

 ფოტო/სურათების დამუშავება

 ინტერნეტძიება

 მულტიმედია

 ვებგვერდის შექმნა

 ვორდის პროგრამა

 სხვა      

ბეჭდვითი მასალები

სახელმძღვანელოები, სასწავლო გზამკვლევები, მოთხრობები, ლაბორატორიის სახელმძღვანელოები, ბიბლიოგრაფიული მასალები და ა.შ.

ინვენტარი/მასალები

ძირითადი მასალები, რომლებიც თემის ჩასატარებლად შეუკვეთეთ ან შეაგროვეთ და რომლებიც კურსის კონკრეტულ საკითხებს უკავშირდება. საჭირო არაა ყოველდღიური მასალების შეტანა, რომლებიც ისედაც ხელმისაწვდომია კლასში.

ინტერნეტრესურსები

ვებმისამართები (URLs), რომლებიც ხელს უწყობს თემის მიზნების მიღწევას.

სხვა რესურსები

საველე ვიზიტები, ექსპერიმენტები, მოწვეული სტუმრები, მენტორები, მოსწავლეები სხვა ჯგუფებიდან, ადგილობრივი თემის/საზოგადოების წარმომადგენლები, მშობლები და ა.შ.

ყველა უფლება დაცულია © ინტელის კორპორაცია, 2011 წელი. საავტორო უფლებები ვრცელდება ინტელზე, ინტელის ლოგოზე, ინტელის საგანმანათლებლო ინიციატივაზე, ინტელის სასწავლო პროგრამაზე ა.შ.შ.-ში და სხვა ქვეყნებში. *სხვა სახელსა და სავაჭრო ნიშანზე სხვა კომპანიის საკუთრების უფლება შეიძლება გავრცელდეს

        Page  of