Dermatoglyphics

Dermatoglypsy Singapore Yn it senario hawwe jo in pear ûndersyksstúdzjes makke oer it potinsjeel fan jo bern en sykje op manieren om jo feardigens te identifisearjen, kinne jo Dermatoglyphics of DMIT fine. Datselde jildt mei dyjingen dy't yntinsivearje wiene om te ûntdekken oft der ferbining is tusken har fingerprints neist har natuerlike natuerwittens en kapten. DMIT freget om te ûndersykjen fan de soarten fan 'e fingerprints op 10 fingerbegripen fan in persoan. Fingerprinten wurde gebrûk makke fan in spesifyk te identifisearjen, josels dat se ûnderskiede en regelmjittich binne yn ien libben tiid. Hoe kin in bern fan de DMIT profitearje? Earst, jo soene jo natuerlike krêft en swakkens jo bern sjen litte. Tsjintwurdich wurde jo ynformearre oer hoe't jo in omjouwing geunstich bouwe foar harren algemiene ûntjouwing. Hjirnei leare jo oer de motivaasje fan jo bern, sadat jo de nedige stipje kinne op 'e moaiste wize wei. Lêstendich kinne jo mentoring-oanfragen brûke dy't it bêste oerienkomme mei har