Nationalekonomiska teorier

Uppgift: Att i grupp skapa en informativ presentation om en nationalekonomisk teori

Presentationen ska vara max 10 sidor lång och den ska innehålla information om gruppens nationalekonomiska teori utifrån det centrala innehållet i samhällskunskap 2

Nationalekonomiska teoriers framväxt och genomslagskraft utifrån historiska villkor och motsättningar, till exempel merkantilism, ekonomisk liberalism, marxism , keynesianism och monetarism. Frågor om tillväxt, makt, inflytande, ett hållbart samhälle, miljö och resursfördelning i relation till de ekonomiska teorierna.

Följande information ska finnas med i presentationen

Rekommenderade källor: Reflex 123, NE.se, SO-rummet,  prezi: Nationalekonomiska teorier - samhällskunskap 2 (Linnea Bengtsson), prezi: Nationalekonomiska teorier (Gustav Wigren), politiska partiers hemsidor, dagstidningar

Tidsplan

Vecka 3: Introduktion

Vecka 4: Jobba med presentationen

Vecka 5: Jobba med presentationen

Vecka 6: Kamratbedömning på tisdagen

Vecka 7: Redovisningar

Vecka 9: Prov

Grupper och teorier

Sidnummer hänvisar till Reflex 123

Klassisk nationalekonomi

sidorna 383 - 390

Marxism

sidorna 391 - 395

Keynsianism

sidorna 396 - 400

Monetarism

sidorna 401 - 404

Bedömningen kommer att baseras på gruppens presentation, gruppen feedback på pargruppens utkast till presentation och en individuell examinationsuppgift (ev open book-test).

Aktuella kunskapskrav samhällskunskap 2

SAMSAM 02

E

C

A

Eleven kan * redogöra
för några centrala teorier och
diskutera deras styrkor och svagheter.

* översiktligt

* utförligt

* utförligt och nyanserat

Dessutom kan eleven * redogöra för hur teorierna påverkar nutidens ekonomiska, politiska och sociala förhållanden samt hur dessa förhållanden kan förstås utifrån teorierna.

* översiktligt

* utförligt

* utförligt och nyanserat

Eleven kan analysera
komplexa samhällsfrågor och identifiera orsaker och
konsekvenser. I analysen
använder eleven * samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt värderar dem med ** omdömen.

* med viss säkerhet

* med viss säkerhet och enkla omdömen


* med säkerhet

** nyanserade omdömen

Eleven diskuterar *
orsakerna samt politiska, ekonomiska och sociala konsekvenser av olika lösningar på samhällsfrågor.

* översiktligt

* utförligt

* utförligt och nyanserat

Eleven kan *, och på ett
strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulerar ** sig i förhållande till källorna

* med viss säkerhet

* med viss säkerhet

** självständigt

* med säkerhet  

** självständigt

Aktuella kunskapskrav kommunikation

4

Eleven söker * och bearbetar information från olika källor samt värderar den med ** omdömen.

* med viss säkerhet

** enkla

* med viss säkerhet

** nyanserade

* med säkerhet

** nyanserade

5

Eleven planerar, såväl självständigt som i samarbete med andra, en presentation i ett bestämt syfte.

Eleven planerar, såväl självständigt som i samarbete med andra, en presentation i ett bestämt syfte.

Eleven planerar, såväl självständigt som i samarbete med andra, en presentation i ett bestämt syfte.

6

I planeringen identifierar eleven kritiska moment och förebygger hinder som kan uppstå under genomförandet.

7

Utifrån planeringen genomför  eleven presentationen * med handledare **.

 

*i samråd

* efter samråd

* efter samråd
** samt anpassar vid behov genomförandet till ändrade förutsättningar.