Regulamin działania Akademickiego Klubu Wspinaczkowego 


I. Składki:

Wysokość składki AKW ustala Zarząd AKW, w roku 2015 wynosi ona:

II. Członkowie Klubu: 

Zgodnie z punktem III Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki §11. statutu AKW:

Prawa Członka Klubu mogą zostać zawieszone drogą wspólnej uchwały Zarządu AKW i Komisji Rewizyjnej AKW w przypadku naruszeń postanowień (…) Statutu lub Regulaminu, lub działania na szkodę Klubu.

1. Członkowie zwyczajni


Członkiem zwyczajnym w roku 2015 mogą być:

Prawa Członka zwyczajnego:

 

Ponadto:

Obowiązki Członka zwyczajnego:

2. Członkowie sympatycy

Członkiem sympatykiem w roku 2015 mogą być:

Prawa Członka sympatyka:

Ponadto:

Obowiązki Członka sympatyka:

Korzystanie z klubowej listy mail-owej

III. Korzystanie ze sprzętu

1. Odpowiedzialność:

   W przypadku zaginięcia lub trwałego uszkodzenia sprzętu, wypożyczający zwraca klubowi ekwiwalent pieniężny lub taki sam sprzęt pozbawiony wad w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc; w okresie tym wypożyczający nie może korzystać z innego sprzętu klubowego.

2. Prawo dostępu:


3. Pierwszeństwo wypożyczania sprzętu:

4. Obowiązki wypożyczającego:

5. Zadania Wiceprezesa ds. sprzętu.

Zarządzaniem sprzętem zajmuje się Wiceprezes ds. sprzętu.

Do jego zadań należy:

Załącznik

Wykaz przejść 2015:

W opisie drogi znaleźć się powinny:

Raport 2015: