Prosedyre for risikovurdering i Steinkjer klatreklubb

FORMÅL

Sikre at arrangement og aktiviteter i regi av klatreklubben, og i installasjoner/anlegg klubben har ansvar for, foregår på en forsvarlig og sikker måte.

Gi dem som klatrer gode og positive opplevelser med klatring.

OMFANG

Prosedyren gjelder alle aktiviteter som skjer i regi av klatreklubben, eller utføres av klatrere som er knyttet til klatreklubben.

DEFINISJONER

Arrangement: Organiserte klatreopplevelser i regi av Steinkjer klatreklubb der personer uten klatreerfaring er invitert til å delta. Dette kan være både betalte og ikke betalte klatreopplevelser.

Aktiviteter: all klatrerelatert aktivitet.

Installasjoner: selve klatreveggen inklusive festeanordning og alt som er monter i og på veggen.

Anlegg: både innendørs klatreanlegg og utendørs boltefelt.

ANSVAR

Sikkerhetsansvarlig i klubben har ansvar for at denne prosedyren følges

HANDLING

For hver aktivitet, arrangement og installasjon/anlegg klubben har ansvar for skal det utføres en risikoanalyse før aktiviteten, arrangementet eller installasjonen tas i bruk.

Bruk skjemaet ”mal for risikoanalyse” og før opp alle de forhold du mener kan ha innvirkning på sikkerheten.

Ranger deretter forholdene etter hvor sannsynlig det er at dette kan inntreffe kombinert med hvor alvorlig skaden kan bli om forholdet skulle inntreffe.

På bakgrunn av denne vurderingen settes opp en prioriteringsliste. Denne føres over i skjemaet tiltaksplan. I dette skjemaet skrives opp forslag til tiltak, hvem som har ansvar for å følge opp og tidsfrist for når tiltaket skal være utført.

Sikkerhetsansvarlig i klubben har ansvar for at handlingsplanen fortløpende følges opp.

Dersom samme arrangement skal gjennomføres flere ganger anbefales det å lage en rutine ELLER SJEKKLISTE for gjennomføring av denne typen arrangement på bakgrunn av risikovurderingen. Eksempelvis; rutiner ved barneklatring, rutiner for utleie av klatrehall osv. På den måten slipper man å gjennomføre en ny risikovurdering hver gang man skal gjennomføre den samme type arrangement, men sikrer likevel at arrangementet blir gjennomført på en sikker og god måte (dersom gode rutiner blir fulgt da…).