Анина учионица

www.aninaucionica.wordpress.com

______________________________________________________________________________

ПРОГРАМ ТАКМИЧЕЊА ЗА 7. РАЗРЕД

Такмичење из књижевности на првом нивоу (школско) подразумеваће наставно градиво из 5. и 6. разреда , из области књижевност, као и савладано градиво из 7. разреда до краја првог полугодишта.

Општинско такмичење обухватиће и градиво из фебруара, а градско, тј, регионално, и оно из марта и априла.

За републички ниво такмичења ученици ће припремати градиво за 7. разред у целости. (Предлог распореда дат је у наставку).

Предлог дистрибуције градива по месецима

Септембар: народне лирске посленичке песме; Кујунџија и хитропреља; Живот и обичаји народа српскога (Моба и прело, Прело и супредак), Вук Стефановић Караџић Златна јабука и девет пауница (народна бајка); кратке фолклорне форме; уметнички и научнопопуларни текстови о природним лепотама и историјским споменицима Србије (избор).

Књижевнотеоријски појмови: народна лирска поезија (одлике и класификација); однос ауторске и народне лирике; особености лирске и епске народне поезије (сличности и разлике); врсте стиха у народној поезији; народна бајка (структура, фантастично и реалистично); приповедање, описивање, дијалог; главни јунак; симбол; (путопис, есеј).

Октобар: Васко Попа: Манасија; Милан Ракић : Симонида; Сима Пандуровић: Диоба Јакшића, Смрт војводе Пријезде (народне епске песме покосовског тематског круга)

Књижевнотеоријски појмови: ауторска (уметничка) лирска поезија; композиција лирске песме; народна епска поезија (одлике); сиже (распоред догађаја у књижевном делу); фазе у развоју радње; драма у ужем смислу; драма у стиху; народне спске песме старијих времена, (покосовски тематски круг); мотив, рима, дистих, терцина, десетерац, цезура, епитет, хипербола, метафора.

Новембар: Мали Радојица, Старина Новак и кнез Богосав, (Стари Вујадин), Иво Сенковић и ага од Рибника, Ропство Јанковић Стојана, Јанко Веселиновић: Хајдук Станко; Стефан Митров Љубиша:Кањош Мацедоновић (одломак).

Књижевнотеоријски појмови: словенска антитеза, стајаћи епитет, алегорија, градација; тужбалица; народне епске песме средњих времена (хајдучког и ускочког тематског круга); епски јунак, лик; роман, историјски роман, роман за децу и омладину; епски дестерац; композиција епског дела, фазе у развоју радње; приповетка, идеје (поруке); епско; иронично.

Децембар: Милутин Бојић: Плава гробница; Владислав Петковић Дис: Међу својима; Десанка Максимовић: Кравава бајка; Дневник Ане Франк; (Антоније Исаковић: Кашика)

Књижевнотеоријски појмови: карактеризација лика (социолошка и психолошка); атмосфера, роман (композиција и мотивација), епизода; хронолошко и ретроспективно приповедање; родољубива песма, елегија; дневник; приповедање у првом и трећем лицу; портрет; унутрашњи монолог, строфа, рефрен.

Јануар и фебруар: Обичаји о различниијем празницима (одломак из Живота и обичаја народа српскога, Вук Стефановић Караџић); Свети Сава у народној књижевности (избор легендарних прича и предања); Доситеј Обрадовић : Живот и прикљученија (одломак); Иво Андрић: Прича о кмету Симану(одломак).

Март: Јован Стерија Поповић:Покондирена тиква; Радоје Домановић: Мртво море ; Антон Павлович Чехов:Чиновникова смрт; Стеван Сремац: Поп Ћира и поп Спира; Бранислав Нушић: Власт(одломак)

Књижевнотеоријски појмови: комедија, комедија карактера, (комедија ситуације), дидаскалије; чин, појава, драмски дијалог, реплика; драмска радња, композициони елементи драмског текста; карактеризација ликова у драми; хумористчка проза; сатира, иронија, (сарказам), новела; унутрашњи монолог; алегорија.

Април: Портрети великих сликара и архитеката (одломак о Леонарду да Винчију), Ђорђо Вазари; Мирослав Антић: Плави чуперак (избор); Љубавни растанак; Александар Сергејевич Пушкин: Волео сам вас; ( Жак Превер : Врт ); Антоан де Сент Егзипери: Мали принц; Стеван Раичковић: Небо.

Књижевнотеоријски појмови: сажетак ( резиме); збирка лирске поезије; слободан стих; стилске фигуре (систематизација); љубавна песма; мисаона (рефлексивна) песма; песничка слика, мотив, тема, преводна књижевност; форме приповедања, (систематизација); песма у прози; ауторска бајка; пренесено значење речи и израза.

Мај-јун: Пеђа Милосављевић: Потера за пејзажима (одломак из есеја Зашто сликам); Павле Угринов: Стара породична кућа; Вељко Петровић: Јабука на друму;  Јован Дучић: Подне; Десанка Максимовић: Стрепња

Књижевнотеоријски појмови: приповетка, наратор; тачка гледшта, пејзаж; ентеријер и ектсеријер, статички и динамички мотиви; врсте стиха, катрен; опкорачење, лирски субјекат; дескрипција, афективно сећање; ( синестезија), контраст; описна песма; лирски субјекат (лирско ја); перспектива; врсте ауторске лирске поезије (дескриптивна, љубавна, родољубива,мисаона, социјална, елегија); функција мотива у композицији лирске песме; александринац; врсте риме.

Тумачења текста

Оспособљавање ученика за што самосталнијји приступ књижевном тексту: истраживање одређених вредности са становишта уоченог проблема, доказивање утисака и тврдњи, запажања и закључака подацима из текста.

Тумачење епских дела: уочавање узрочно-последичних веза поетских мотива и њихове функције (логичко и естетско условљавање сваке појединости).

Уочавање одлика фабула (миран и динамичан ток радње) и композиције (увод ,заплет, врхунац, расплет – без књижевно-теоријских дефиниција). Однос сижеа и фабуле. Уоквирена фабула. Увођење ученика у потпуниију анализу ликова (дијалог, унутрашњи монолог, физичке и карактерне особине, поступци), тематика (тематска грађа, главна тема; друге теме), мотива и песничких слика (психичка стања, драматичне ситуације, атмосфера, пејзажи). Тумачење идејног слоја текста.

Упућивање ученика у друштвено-историјску условљеност уметничког дела и однос писца према друштвеној стварности.

Анализа лирских дела: упућивање ученика у анализу мотива (међусобни однос и повезивање, удруживање у поетске слике). Уочавање међусобне условљености исказаних осећања, поетске слике, песничког језика и стила и тумачење песничких порука.

Проучавање драмских дела: упућивање ученика у анализу битних одлика драмских дела (дијалог, монолог, ремарке, драмска радња, ликови); сличности и разлике у односу на лирска и епска дела.

Књижевнотеоријски појмови

Лирика

Функција мотива у композицији лирске песме.

Језичко стилска изржајна срредства симбол, метафора, алегорија; словенска антитеза.

Слободни стих.

Основне лирске врсте; однос народне и ауторске лирике. Љубавна, елегична и рефлексивна песма. Посленичке народне лирске песме.

Песма у прози.

Епика

Фабула и сиже. Уоквирена фабула. Статички и динамички мотиви.

Композоција и мотивација. Епизода.

Идејни слој књижевног текста.Хумор, иронија и сатира у епском делу.

Врсте карактеризације књижевног лика.

Унутрашњи монолог.

Дневник. Легендарне приче. Врсте романа.

Драма

Драмска радња; етапе драмске радње: увод, заплет, врхунац, перипетија, расплет. Драмска ситуација.

Дидаскалије (ремарке) у драмском делу.

Врсте комедије: комедија карактера и комедија ситуације. Драма у ужем смислу.

Функционални појмови

Подстицати ученика на схватање и усвајање функционалних појмова: естетско, морално, психолошко, социјално, елегично, вишезначно, релативно, аналитичко, синтетичко, аргументовано.

(Преузето са: http://drustvosj.fil.bg.ac.rs)