VEDTÆGTER for Lersøgrøftens Integrationsbyhaver

VEDTÆGTER for

Lersøgrøftens Integrationsbyhaver

§ 1. Foreningens navn og hjemsted

§ 2. Formål og virke

§ 3. Medlemmer

§ 4. Fællesarbejde/pligtarbejde

§ 5. Generalforsamlingen

§ 6. Bestyrelse og revisor

§ 7. Arbejdsgrupper

§ 8. Kontingent og haveleje

§ 9. Ventelister

§ 10. Tegningsret

§ 11. Regnskabsår

§ 12. Ordensbestemmelser

§ 13. Sponsorater og donationer

§ 14. Eksklusion

§ 15. Vedtægtsændringer og foreningens opløsning

BILAG 1

§ 1. Foreningens navn og hjemsted

§ 1. Foreningens navn er Lersøgrøftens Integrationsbyhaver.

§1.1 Foreningens hjemsted er Lersøgrøftarealet: Lersøstien 131a, 2100 København Ø København, Danmark.

§1.2 Foreningens postadresse er formandens.

§1.3 Foreningens hjemmeside er lersogroften.dk og e-mail mail@lersogroften.dk

§ 2. Formål og virke

§ 2. Foreningens formål er at drive integrationsbyhaver på Lersøgrøftarealet mellem Tagensvej og Lersø Parkallé. Dette sker med udgangspunkt i forenings visionsprogram og "Lersøparken og kolonihaveparken, Udviklingsplan 2009 - 2019" udarbejdet at København Kommune.

§ 2.1. Foreningen vil arbejde for, at sikre flere adgang til dyrkning i byen og adgang til meningsfyldt ophold i grønne omgivelser. Dette skal ske med udgangspunkt i arealet Lersøgrøften. Gennem dette virke skal foreningen arbejde for at styrke integration, naboskab og social sammenhængskraft i lokalområdet omkring haverne.

Principperne for fællesskabet defineres i foreningens husorden.

§ 2.2. Integrationsbyhaverne skal medvirke til at give praktisk forståelse og oplevelser der kan fremme forståelse for klima, økologi og bæredygtighed. Derfor skal haverne dyrkes efter økologiske principper.  Disse defineres nærmere i foreningens husorden.

2.3 Foreningen vil arbejde for, at integrationsbyhaverne fungerer i samspil, såvel mellem mennesker, som med den omkringliggende natur.

§ 2.4. Foreningen vil søge samarbejde med andre af lokalområdets aktører, foreninger og initiativtagere i overenstemmelse med forenings øvrige formål.

§ 2.5. Lersøgrøftens Integrationsbyhaver skal være åben for offentligheden hele året rundt.

§ 3. Medlemmer

§ 3. Som medlemmer optages myndige personer med fast og lovlig folkeregisteranmeldt bopæl i nærområdet – se Bilag 1 - på tidspunktet for opkrævning af haveleje/ kontingent. Medlemskab af foreningen tegnes for et år ad gangen. En person, der har betalt kontingent/ haveleje til den af bestyrelsen udmeldte dato og underskrevet lejekontrakt, optages som medlem af foreningen.

§3.1 Der kan kun være en have pr. husstand. Dog kan bestyrelsen give dispensation herfra, hvis der er tale om bofælleskaber eller kollektiver. Dispensationsansøgning skal sendes skriftligt til bestyrelsen.

§ 3.2. Halvdelen af foreningens haver er forbeholdt personer født i Danmark, og halvdelen af haverne er forbeholdt personer, der er født i et andet land end Danmark. Der føres to ventelister for at sikre dette.

§ 3.3 Er der haver, der ikke er udlejet pr. 15. april, kan bestyrelsen disponere over haverne som fælleshaver eller som projekthaver, der fremmer de i vedtægterner nævnte formål.

§ 3.4 Haver med lige numre tildeles personer født udenfor Danmark, og haver med ulige numre tildeles personer født i Danmark.  

§ 3.5 Intet medlem kan optages i foreningen uden bestyrelsens godkendelse.

§ 3.6 Når et medlem melder sig ud af foreningen, skal haven være afrenset og gennemgravet. Hvis medlemmet har indrettet sin have på en utraditionel måde med fx. flisegang, sten eller træer, skal haven tilbageføres til udgangspunktet, dvs. gravet jord i hele stykket. Kun hvis et medlem ønsker at overtage haven med den utraditionelle indretning, kan det udgående medlem efterlade sin have på anden vis end bar og gennemgravet.

§ 3.7. Foreningens medlemmer har pligt til at meddele ændring af folkeregisteradresse og e-mailadresse, sådan at de kan modtage vigtig information.

§ 3.8. Udmeldelse af foreningen sker automatisk når en person ikke betaler haveleje til den udmeldte dato.  Eller hvis et medlem har gæld til foreningen.

§ 4. Fællesarbejde/pligtarbejde

§ 4. Etablering og vedligeholdelse af fællesbygninger og fællesarealer varetages af foreningens medlemmer som fællesarbejde/pligtarbejde. Generalforsamlingen fastsætter, hvor mange arbejdsdage medlemmerne skal deltage i. Bestyrelsen indkalder til arbejdsdage.

§ 4.1. Hvert medlem har desuden pligt til at holde sin del af veje og stier uden for egen have.

§ 4.2. Hvis medlemmet ikke møder op til fællesarbejde/pligtarbejde, kan bestyrelsen idømme pågældende en bod, fastsat af generalforsamlingen, for hver udeblivelse. Pålagt bod er pligtig pengeydelse i lejeforholdet.

§ 5. Generalforsamlingen

§ 5. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

§ 5.1. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år den anden uge i marts måned. Bestyrelsen skal bekendtgøre tidspunkt og dato for generalforsamlingens afholdelse til medlemmerne senest den tredje mandag i januar måned.

Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

§ 5.2. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når generalforsamlingen eller et flertal af bestyrelsens medlemmer eller ¼ af foreningens medlemmer fremsætter skriftligt krav herom til bestyrelsen med angivelse af dagsordenen. Bestyrelsen er i så fald pligtig til at indkalde til generalforsamling inden 21 dage fra begæringensmodtagelse. Beslutninger på en ekstraordinær generalforsamling kan kun tages, hvis mindst 4/5 af de medlemmer, der har begæret generalforsamlingen, er til stede.

§ 5.3. Ordinær generalforsamling indkaldes via e-mail af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel, Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 8 dages varsel.

§ 5.4. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 1. februar. Indkomne forslag skal bekendtgøres til medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

§ 5.5. Ethvert medlem samt dennes husstand har adgang til generalforsamlingen.

§ 5.6. Bestyrelsen invitere andre til at deltage. Disse introduceret ved begyndelsen af generalforsamlingen og har ikke stemmeret.

§ 5.7. Ethvert medlem, der har betalt haveleje før generalforsamlingen, har 1 stemme. Det gældende princip er "én have, én stemme".

§5.8. Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal af de fremmødte. Med mindre der er tale om vedtægtsændringer eller opløsning af foreningen.

§ 5.9. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt. Hvert stemmeberettiget medlem, der deltager i en generalforsamling, kan dog højst medbringe én skriftlig fuldmagt.

§ 5.10. Referat fra generalforsamlinger underskrives af dirigenten, referenten samt foreningens formand. Referatet udsendes pr. mail til medlemmerne senest en måned efter generalforsamlingen.

§ 6. Bestyrelse og revisor

§ 6. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 5 personer, der alle sidder 2 år. I ulige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer. I lige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer. Hvert år vælges 2 suppleanter for ét år.

Ved valget af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter skal det sikres at mindst 2 bestyrelsesmedlemmer er født i Danmark, og mindst 2 er født i et andet land, og at den ene suppleant er født i Danmark og den anden i et andet land. Endvidere vælges hvert år revisor og revisorsuppleant.

§ 6.1. Bestyrelsen udfører sit hverv gennem møder. Der skal afholdes mindst 4

bestyrelsesmåder om året. Der skal foreligge en dagsorden til alle bestyrelsesmøder og udarbejdes beslutningsreferater, der samles i en protokol. Alle beslutningsreferater i protokollen underskrives af referenten og formanden.

§ 6.2 Hvis et bestyrelsesmedlem, kasserer eller formand flytter uden for foreningens optagelsesområde (se bilag 1), kan vedkommende fortsætte i sit tillidshverv og besidde et havelod valgperioden ud. Er vedkommende stadig fraflyttet ved valgperiodens ophør kan vedkommende ikke genopstille eller besidde havelod.

§ 6.3. § 6.3. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med formand og kasserer.

§ 6.4. Foreningen bruger e-mail som kommunikationsmiddel til medlemmerne. Informationer udsendes via foreningens nyhedsbrev.

§ 7. Arbejdsgrupper

§ 7. Generalforsamlingen eller bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper, fx til at varetage:

§ 7.1. Arbejdsgrupperne er åbne for alle foreningens medlemmer.

§ 7.2. Arbejdsgrupperne refererer til bestyrelsen vedrørende alle beslutninger, herunder økonomi.

§ 8. Kontingent og haveleje

§8 Foreningen opkræver af medlemmerne et årligt kontingent / haveleje, dette betales forud. Kontingent og andre gebyrer er til dækning af foreningens drift og aktiviteter.

§8.1. Kontingent fastsættes af den årlige generalforsamling.

§8.2. Kontingent / haveleje kan kun betales ved overførsel til foreningens konto. Indbetaling skal ske inden den af bestyrelsen anviste dato, og medlemmer der ikke rettidigt indbetaler kontingent, udmeldes af foreningen.

§ 9. Ventelister

§9 Foreningen holder venteliste, hvis der er flere, der ansøger, end der er haver. Ventelisten føres som 2 sideløbende lister, én for personer født i et andet land end Danmark og en for personer født i Danmark.

§9.1 Personer, der bor i nærområdet (se Bilag 1) på tidspunktet for opkrævning af ventelistegebyr, kan opskrives på en af foreningens 2 ventelister.  

§9.2 Personer opskrives på venteliste i den rækkefølge, ventelistegebyret modtages. Anciennitet regnes dermed fra dato for modtagelse af ventelistegebyr.

§ 9.3. Ventelisten lukkes, når antallet af personer på ventelisten overstiger 50% af antallet af haver, der er tilknyttet den pågældende venteliste.

§ 9.4. En person på ventelisten slettes, hvis vedkommende tre gange har sagt nej til at leje en have.

§ 9.5. Der betales et årligt ventelistegebyr til foreningen. Ventelistegebyret betales forud.

§ 9.6. Pladseringen på ventelisten bevares ved rettidigt betaling af det årlige ventelistegebyr.

§9.7 Medlemmer der vælger at opsige deres have, kan hvis de betaler ventelistegebyr ved udmeldelsen placeres på ventelisten med ancinitet efter deres originale opskrivning.

§ 9.8. Det årlige ventelistegebyr fastsættes på den årlige generalforsamling.

§ 10. Tegningsret

§ 10. Bestyrelsen tegnes juridisk og økonomisk af minimum 2 bestyrelsesmedlemmer.

Heraf skal enten formanden eller kassereren være repræsenteret. Foreningen må ikke stifte gæld.

§ 10.1. De tegningsberettigede opretter en bankkonto i foreningens navn.

§ 10.2. Bestyrelsen skal sikre sig, at foreningen tegner lovpligtige forsikringer.

§ 11. Regnskabsår

§ 11. Regnskabsåret er kalenderåret.

§ 12. Ordensbestemmelser

§ 12. Generalforsamlingen fastsætter ordensbestemmelser m.m., som skal være gældende inden for daghaveforeningens område.

§ 12.1. Bestyrelsen forvalter og administrerer efter ordensbestemmelserne m.m.

§ 13. Sponsorater og donationer

§ 13. Foreningen kan søge tilskud, støtte, sponsorater og donationer til materialer og aktiviteter, der understøtter foreningens formål.

§ 14. Eksklusion

§ 14. Et medlem kan ekskluderes af foreningen, hvis vedkommende trods påkrav ikke

betaler skyldigt beløb, hvis medlemmet forsømmer at vedligeholde sit haveareal i forhold til foreningens retningslinjer eller i øvrigt optræder til alvorlig skade eller ulempe for foreningen.

§ 14.1. Spørgsmål om eksklusion bestemmes af bestyrelsen.

§ 15. Vedtægtsændringer og foreningens opløsning

§15 Ændring af disse vedtægter, eller foreningens opløsning, kræver, at 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor på den ordinære generalforsamling. Hvis forslaget stilles til en ekstraordinær generalforsamling skal 2/3 af medlemerne stemme for.

§15.1 Foreningens eventuelle nettoformue skal efter opløsning udloddes til almennyttige formål, der ligger naturligt i forlængelse af foreningens formål, men som besluttes på den opløsende generalforsamling

BILAG 1

TIL VEDTÆGTER FOR H/F LERSØGRØFTENS

INTEGRATIONSBYHAVER

Nærområdet

Nærområdet for denne forening afgrænses af vejmidten på:

Jagtvej 131 -171 (ulige numre),

Vibenhus Runddel, Lyngbyvej 1 -155 (ulige numre),

Emdrupvej 1 - 99 (ulige numre),

Tuborgvej 171- 269 (ulige numre),

Frederiksborgvej 2 - 110 (lige numre),

Mimersgade 2 - 126A (lige numre),

som angivet på denne kortskitse:

Vedtaget på GF2017 den 11/3-2017logo_hvidt.jpg

side  af