Искане за провеждане на местен референдум с въпроси:                                                                                          БЛАНКА №……………

1. Подкрепяте ли Кметът на Община Ямбол да прекратява споразумение, да не сключва и/или да не изпълнява споразумение за интеграция на чужденци с предоставено убежище или международна закрила в Р България?

2. Подкрепяте ли да не се изграждат центрове за мигранти на територията на общината?

3. Подкрепяте ли мигрантите да бъдат екстрадирани извън територията на Р България?

4. Подкрепяте ли да бъдат създавани национални и/или местни референдуми за допитване до населението преди вземане на решения, касаещи в голяма степен гражданите на Р България, техните човешки права и обществен интерес?

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ                                                        ЕГН                          ПОСТОЯНЕН АДРЕС                                               ПОДПИС    ЗАБЕЛЕЖКИ

* В графа „Забележки“ се вписват данните за придружителя, ако лицето е с физически или зрителни увреждания.

*  Предоставените лични данни няма да бъдат използвани за други цели освен за провеждането на местен референдум.