DEPARTAMENT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA

CRITERIS D’AVALUACIÓ  I  QUALIFICACIÓ 

 CURS 2016 – 2017

ESO

A cada avaluació es considerarà matèria avaluable la impartida dins del període d’avaluació i els conceptes bàsics desenvolupats amb anterioritat.

A cada avaluació es realitzarà, al menys dues proves escrites. Les proves podran ser de tipus teòric i /o pràctic.

A cada avaluació els alumnes hauran de presentar, en la forma i data establertes, les activitats, treballs...encarregats pel professor/a. Serà condició indispensable per aprovar l’assignatura.

Per obtenir la qualificació positiva l’alumne haurà d’haver assolit els continguts bàsics tant a les proves escrites com a les feines encarregades pel professor. Haurà d’expressar-se correctament demostrant que ha assimilat els conceptes bàsics, saber situar els fets i fenòmens geogràfics, històrics i artístics i interrelacionar-los i realitzar, de forma adient a la seva edat i nivell, resums i esquemes. Es podrà rebaixar la nota de l’exercici per una inadequada presentació, per faltes ortogràfiques, sintàctiques i /o errors greus. No se qualificarà positivament la pregunta on la resposta presenti errors de conceptes elementals i bàsics.

Per a la qualificació global de cada avaluació es tindran en compte no tan sols la nota de les proves escrites sinó, a més, totes les activitats de l’alumne susceptibles d’avaluació, la participació a la classe i a les activitats fora de l’aula, la continuïtat en el treball i progressió en l’assimilació de continguts, la realització dels treballs i la seva correcta presentació i en la data indicada.

Per a la recuperació es seguiran els mateixos criteris que per a l’avaluació.

La qualificació positiva d’una avaluació no implica la recuperació de l’anterior/s.

Els alumnes amb assignatures pendents seran orientats i dirigits pel professor del curs actual per facilitar la recuperació.

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ:

1r i 2n d'ESO: Proves escrites 70 %

Deures, treballs de classe, etc.. 30%

A 1r ESO: El darrer 15% es valorarà diversos aspectes del Projecte: participació, actitud i feina final realitzada

3r i 4t ESO  Proves escrites 80%

Deures, treballs de classe, etc.. 20%

La nota final de juny serà la mitjana de les tres avaluacions sempre i quan estiguin aprovades amb un 5 o més.

SISTEMA DE RECUPERACIÓ DURANT EL CURS

Els alumnes que no obtinguin qualificació positiva faran un exercici de recuperació de la temàtica de l’avaluació corresponent. El professor realitzarà també un seguiment personalitzat del progrés de cadascun dels alumnes.

Si l’avaluació de juny és negativa, el professor indicarà a l’alumne les feines necessàries per recuperar l’assignatura en el setembre. Les feines són obligatòries i hauran de lliurar-se el dia de la prova escrita.

Els criteris de qualificació de la convocatòria de setembre són els mateixos del curs.

SISTEMA DE RECUPERACIÓ DE PENDENTS

Els alumnes amb la matèria pendent han de realitzar un treball dividit en dos blocs, i fer una prova escrita de cada bloc. Els treballs es lliuraran en el moment de cada prova.

Els criteris de qualificació de pendents són els mateixos del curs.

BATXILLERAT

PROCEDIMENTS D’AVALUACIÓ

El principal instrument d’avaluació serà la prova escrita, que constarà de preguntes teòriques i/o pràctiques que s’hauran de desenvolupar.

Al llarg del curs, es realitzaran comentaris de texts, mapes, gràfics, taules, imatges, i definicions de conceptes.

També s’avaluaran les activitats fetes, l’actitud participativa i l’assistència a classe.

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

1r de Batx.: Història del Món Contemporani i Economia

La feina realitzada pels alumnes, seguint el projecte a21, serà considerada com a part important de la nota d’avaluació:

Per poder aprovar l’assignatura al Juny totes les avaluacions han d’estar aprovades.

 2n de Batx.: Història d’Espanya, Història de l’Art, Geografia d’Espanya i Economia

La nota de cada avaluació serà:

-  90% exàmens

- 10% treballs i actitud.

Si durant el període d’una avaluació es fa més d’una prova escrita, per poder fer la mitjana,  la nota de cada examen ha de ser superior a un 4.

Per poder aprovar l’assignatura al Juny totes les avaluacions han d’estar aprovades.

         

RECUPERACIONS I REPETICIÓ D’EXÀMENS

No es repetirà cap examen.

En casos extraordinaris, el Departament pot acceptar la repetició d’un examen. En aquest cas, l’alumne ha de presentar una instància dirigida a la cap del  Departament adjuntant els documents que justifiquin la seva absència. El Departament decidirà si accepta  o no la justificació i si permet la repetició de l’examen.

La qualificació positiva d’una avaluació no suposa la recuperació de l’anterior.

         Els alumnes de Batxiller amb alguna avaluació suspesa la podran recuperar a traves d’un examen que serà convocat pel professor/ra el dia i hora que aquest/a consideri més convenient.

         Per poder aprovar l’assignatura al juny, totes les avaluacions han d’estar aprovades.

En el cas de suspendre l’assignatura al juny, es farà un examen global el mes de setembre.

Els alumnes de 2n amb alguna matèria pendent de 1r, han de realitzar un treball dividit en dos blocs i fer una prova escrita de cada bloc. Els treballs es lliuraran en el moment de cada prova.

L’alumne que falti a classe, a les proves escrites, i demostri signes evidents d’abandonament de l’assignatura, serà proposat via tutor/cap d’estudis perquè perdi el dret a l’avaluació contínua.