Regulamin akcji “#IdealnaxAniamaluje"

1. Postanowienia ogólne

Organizatorem akcji i fundatorem nagród jest  Społeczny Instytut Wydawniczy Znak sp. z o.o. (dalej: Organizator) z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Kościuszki 37, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000064794, numer NIP: 676-007-57-68, z kapitałem zakładowym w wysokości 50 000 zł,  akcja przeprowadzana jest za pośrednictwem profilu na insragramie instagram.com/aniamaluje

Akcja jest organizowana od 13.08 do 20  sierpnia 2016 do godziny 23.59

Zadaniem uczestników jest wysłanie zdjęcia będacego własną interpretacją słowa “idealna”  Do zdjęcia  trzeba dodać hashtag #idealnaxAniamaluje oraz oznaczyć profil @aniamaluje na zdjęciu ,

Regulamin stanowi podstawę akcji i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

§ 2. Uczestnictwo

Uczestnictwo w akcji jest nieodpłatne. Uczestnikami mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.  Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w akcji tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych. Uczestnikami nie mogą być pracownicy organizatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo. Przystąpienie do akcji  jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie oraz posiada pełnię praw do publikowanych zdjęć.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w akcji

Uczestnicy konkursu przesyłają za posednictwem serwisu Instagram zdjęcie przedstawiające interpretację hasła “idealna”. Zdjęcia muszą być opatrzone hashtagiem #idealnaxaniamaluje oraz zawierać oznaczenie profilu @aniamaluje (na fotografii). Profile prezentujące zdjęcia muszą być publiczne.

Nadesłanie zdjęcia, o których mowa jest jednoczesne ze zgłoszeniem się uczestnika do udziału w akcji. Uczestnik zgłaszający się do akcji jednoznacznie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora do celów przeprowadzenia konkursu.

Korespondencja za pomocą wiadomości prywatnej , o której mowa w § 4 niniejszego regulaminu, powinna zawierać następujące informacje: imię i nazwisko uczestnika; telefon kontaktowy uczestnika oraz adres korespondencyjny na terenie RP. Organizator podejmie jedną próbę doręcznia nagrody, w razie jej niepowodzenia - nagroda przepada na korzyść organizatora.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców

Laureatów akcji (5 osób) wyłoni Anna Kęska, zarządzająca profilem instagram.com/aniamaluje w terminie do 7 dni roboczych od zakończenia akcji. Laureaci mają 3 dni na dostarczenie danych oraz adresów za pomocą wiadomość prywatnej na instagramie kierowanej do właścicielki konta @aniamaluje

§ 5. Nagrody

Zwycięzca otrzyma książkę "Idealna”autorstwa Magdy Stachuli. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikającymi z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika konkursu adresu lub innych danych lub niezareagowania na informację o wygranej w ciągu 3 dni. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika konkursu danych kontaktowych, adresu zamieszkania i innych danych służących do identyfikacji oraz za wszelkie niezgłoszone organizatorowi zmiany tych danych.

§ 6. Ochrona danych osobowych

Dane osobowe uczestnikóakcji będą przetwarzane w celach przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania i odbioru nagrody.

Dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: DzU z 2002 r. nr 101 poz. 926).

§ 7. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.