Reseersättning för OK Hammaren, Orienteringssektionen

Detta dokument gäller de regler som tillämpas vid läger- och tävlingsresor för medlemmar inom OK Hammaren, boende i Sandviken med omnejd. För medlemmar boende på annan ort fattas beslut i de enskilda fallen. Dokumentet gäller från och med det datum som beslut om regelverkets fattats, datum enligt nedan, och gäller till dess att nya regler antagits.

Syftet med reseersättningen är framförallt att möjliggöra för våra ungdomar att förkovra sig genom att delta i tävlingar utom distriktet, i olika terrängtyper samt tuff konkurrens. För att stimulera till samåkning så utgår ersättning med 5 kr/person och mil, dock maximalt ersättning i nivå med Skatteverkets regler för skattefri ersättning. För 2014 innebär detta 18:50 kr/mil.

Ansökan om ersättning skall ske på särskild blankett och lämnas till styrelserepresentant.. Blanketten finns för utskrift på vår hemsida och skall, komplett ifylld, inkomma snarast möjligt efter genomförd resa, dock senast 1/12.

Ersättningen omfattar följande:

För ungdomar gäller även de tävlingar utanför distriktet som ungdomskommittén anser vara lämpliga, här utgår även ersättning för erforderliga ledare/chaufförer. Det åligger de tävlande att, innan resan görs, kontrollera om ersättning utgår.

OK Hammaren, 2014-09-28