UN}M ≥ sL ë

W‡M‡‡ ë

‡ ±¥≥μ WM V — μ v —œUBë Êu L)«Ë WF U ë

© Â ≤∞±¥ WM u UÄ ¥ ® o «u*«

±∏ œb‡‡‡‡Fë © —dJÄ ®W HBë rÁ—

π

±≥

±∑

≤±

≤∞±¥ WM u UÄ ¥ v ©—dJÄ® ±∏ œbFë ≠ WOL dë ...b d'« ≤

∫ œb‡‡‡‡Fë U‡ u‡‡ ‡ Ä

WO dFë dBÄ W —uNL fOz— —«dÁ

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ v UL? ô« ÊUJ ù« ÊQ? v ≤∞±¥ WM Ã ≥≥ rÁ— Êu U?I —«dÁ

¡«—“uë fK Ä fOz— «—«dÁ

ÆÆÆ W dA? ë œ—«u*« WOL?M à vÄuIë fK:« qOJA ? ≤∞±¥ WM à ∑∞μ rÁ— —«dÁ

vM?Hë rO?KF??? K?à Èc???O???HM ?ë fK:« q?OJA??? ? ≤∞±¥ WM ?à ∑∞∂ rÁ— —«d???Á

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ vMN?*« V —b?? ëË

«—U??N??Ä W?O??LM ?à Èc?O??HM? ë fK:« qOJ?A? ? ≤∞±¥ WM à ∑∞∑ rÁ— —«d??Á

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W dA? ë ÈuIë

WE U? ??Ä pKÄ v{«—_« lDÁ iF h?O?B? ? ≤∞±¥ WM? Ã ∑∞π rÁ— —«d?Á

ÆÆÆÆ UNOK? ÷«d _« iF WÄUÁù UN?'« iF à  ̈ ÊU:U  ̈ ¡UMO? ‰UL≤∞±¥ WM u UÄ ¥ v ©—dJÄ® ±∏ œbFë ≠ WOL dë ...b d'« ≥

WO dFë dBÄ W —uNL fOz— —«dÁ

≤∞±¥ WM Ã ≥≥ rÁ— Êu UIÃU

wŽUL2łô« ÊUJÝù« ÊQý w

XÁR*« W —uNL'« fOz—

a ≤∞±¥ d UM sÄ dA sÄU ë v —œUBë ‰bF*« —u bë vK Ÿö ô« bF

a È—UIFë dNAë rOEM ±π¥∂ WM à ±±¥ rÁ— Êu UIë vK Ë

a WÃËbKà WÄUFë W “«u*« ÊQA ±π∑≥ WM à μ≥ rÁ— Êu UIë vK Ë

a dOLF ÃU W U)« ÂUJ _« iF ÊQA ±π∑¥ WM à ∂≤ rÁ— Êu UIë vK Ë

a ±π∑π WM à ¥≥ rÁ— Êu UIÃU —œUBë WOK;« ...—«œù« ÂUE Êu UÁ vK Ë

a ...b b'« WO «dLFë UFL :« ¡UA ≈ ÊQ v ±π∑π WM à μπ rÁ— Êu UIë vK Ë

a ±ππ∏ WM à ∏π rÁ— Êu UIÃU —œUBë «b «e*«Ë UBÁUM*« rOEM Êu UÁ vK Ë

a ≤∞∞± WM à ±¥∏ rÁ— Êu UIÃU —œUBë È—UIFë q uL ë Êu UÁ vK Ë

a ≤∞∞∏ WM ñ±π rÁ— Êu UIÃU —œUBë ¡UM ë Êu UÁ vK Ë

a ¡«—“uë fK Ä WI «uÄ bF Ë

a WÃËbë fK Ä ÁP —« UÄ vK ¡UM Ë

—d‡‡‡‡‡Á

∫ tB v ü« Êu UIë

©vÃË_« ...œU‡‡*«

W???O??LM? ë WD —U? ≈ v  ̈ W??O? «d??L???Fë U??F???L?? ???:«Ë o «d*«Ë ÊU?J ù« ...—«“Ë vÃu???

Õd Ë jOD Ë Õ«d Á«  ̈ v UL ô« ÊUJ ù« ZÄU d o ËË WÃËbKÃ W?O UL ô«Ë W œUB Áô«

rzö??Ä sJ ?Ä d??O? u ÷d?G?  ̈ U c?O?H?M vK ·«d? ù«Ë v U??L? ?? ô« ÊUJ ù« U? Ëd??A?Ä

Æ WD u *« ‰u bë ÈËcà ...dOG WOKzU v{«—√ lDÁË q bë ÈœËb Ä 5M «uLKÃ≤∞±¥ WM u UÄ ¥ v ©—dJÄ® ±∏ œbFë ≠ WOL dë ...b d'« ¥

©WO U‡ ë ...œU‡‡*«

∫ vK UÄ vK v UL ô« ÊUJ ù« ZÄU d ÂuI

ÊUJ ù« ...—«“Ë U œb?% v ë o UM*« v œËb?;« q bë ÈËcà WOMJ «b? Ë dO? u ≠ ±

Æ ...b b'« WO «dLFë UFL :«Ë UE U;U

W?O «d?L?Fë U?F?L? ?:« v ≤Â¥∞∞ vB?Á√ b? ¡UM Kà ...b?F?Ä v{«—√ lDÁ d?O? u ≠ ≤

Æ WD u *« ‰u bë »U _ ...b b'«

«—«d??Á ¡«—“uë fK ?Ä —b??B Ë  ̈ W?? d?Ië Ë√ d?? U? ?*« hO?B?? ? ë o? dD l “u?? ë r Ë

Æ v{«—_« Ë√ WOMJ ë «b uë Ác vK ‰uB Kà ÂbI sLO U d «u V «uë ◊ËdAÃU

©W ÃU‡ ë ...œU‡‡*«

 ̈v UL ô« ÊUJ ù« ZÄU d «b Ë sÄ ...b Ë sÄ d ?ÂQ bOH Ê√ s «uLKà “u ô

Æ ¡UM Kà ...bFÄ v{«—√ lDÁ Ë√ WOMJ «b Ë X U ¡«u

Æ dBIë ÁœôË√Ë t Ë“ sÄ ÊuJ v ë t d √Ë h Aë dE(« «c qLA Ë

©W‡F «dë ...œU‡‡*«

U?NÃU?L?F? ? U v U?L? ? ô« ÊUJ? ù« ZÄU d «b? Ë sÄ W?OMJ ...b? u lH? ?M sÄ Âe? K

Ÿ«u √ sÄ Ÿu? ÈQ U??N?O?K qÄU??F?? ë Ë√ U??N??O? ·d??B?? ë t??OK d?E Ë t d?? √Ë u ÁUM?J Ã

Æ v UL ô« ÊUJ ù« q u9 ‚ËbM WI «uÄ bF ô≈ öÄUF ë Ë√ U dB ë

©W ÄU)« ...œU‡‡*«

...b b‡‡?‡'« W‡‡‡O «d??L?Fë U‡‡‡F??L? ?:« v ¡U?M Kà ...b‡‡‡F??Ä ÷—√ W‡‡‡‡FD?I lH? M sÄ Âe?? K

U —d?I v ë j «u?CÃ«Ë ◊Ëd?AKà U?I? UN?OK ¡U?M ÃU  ̈ v U?L ? ô« ÊUJ ù« ZÄU? d à U?I? Ë

 ̈ t d‡‡‡ √Ë u‡‡‡? ÁUMJ à vM *« «b‡‡ ? U Âe? K U?L  ̈ ...b b?'« WO «d?LF?ë UF?L ?:« W ?O

œU?L?? ? « sÄ «uM? fL? —Ëd??Ä b?F ô≈ tMÄ ¡e?? È√ Ë√ vM *« v ·d??B? ë tà “u?? ôË

Æ ÷—_« WFDÁ tà WF U ë WM b*« WOLM “UN sÄ ‰UG ûà qÄUJÃU vM *« WO ö ...œUN≤∞±¥ WM u UÄ ¥ v ©—dJÄ® ±∏ œbFë ≠ WOL dë ...b d'« μ

©W œU ë ...œU‡‡*« WHÃU<U? r v UL ô« ÊUJ ù« ZÄU d v{«—√ Ë√ «b? Ë v ·dB q ö U lI

Æ tà «cOHM ...—œUBë «—«dIÃ«Ë Êu UIë «c ÂUJ _ vMOFë qO? ë Ë√ qO? Ë√ dN? oO u Ã«Ë È—UI?Fë dNA?ë W KBÄ vK dE U?L ¡«d ≈ Ë√ ô“U?M ë Ë√ öO?Âu ë ¡«d ≈ Ë√ U? dB? ë vK a —U ?ë U ≈ Ë√ o b?B ë Ë√ ÊUJ ù« ...—«“Ë WI? «uÄ bF ô≈ v U?L ô« ÊUJ ù« Z?ÄU d v{«—√ Ë√ «b Ë vK öÄU?FÄ È√ W?? ?? MÃU? v U??L?? ?? ô« ÊUJ ù« q? u9 ‚ËbM v W?K 2 W??O «d??L??Fë U???F??L?? ??:«Ë o «d*«Ë Æ v{«—_« lDIà W MÃU ...b b'« WO «dLFë UFL :« W O WI «uÄË WOMJ ë «b uKÃ

©WF U ë ...œU‡‡*« ±ππ∏ WM à ∏π rÁ— Êu U?IÃU —œUBë «b «e?*«Ë UB?ÁUM*« rOEM Êu UÁ ÂUJ √ Èd? ô U?NOK W‡?‡‡‡ÄUI*« W?OMJ ë «b‡‡?‡ uë Ë√ «b‡‡‡ uë ¡UM à ÷—√ s‡‡‡Ä t?B?OB? r U?Ä vK v U?L ? ô« ÊUJ ù« ZÄU d 5F?H MLK?à ¡UM Kà ...bF*« v{«—_« lDÁ Ë√ U?Nà WÄ“ö?ë WO?Äb)« Ë√ dO?F ? Ã«Ë hOB? ë r? Ê√ vK  ̈ v UL? ô« ÊUJ ù« ZÄU d? oKF ? Èd √ öÄU?F È√ Ë√ Æ ¡«—“uë fK Ä sÄ —«dÁ UN —bB v ë b «uIKà UI Ë

©WMÄU ë ...œU‡‡*« o «d*«Ë ÊUJ ù« d “Ë l åv UL ô« ÊUJ ù« q u9 ‚ËbM ò vL ‚ËbM QAM ...—«œ≈Ë q u9 ‚ËbMBë v?Ãu? Ë W —U? ? ? ô« W?O?B? ?Aë tà ÊuJ Ë  ̈ W?O «d?L?Fë U?F?L? ?:«Ë W?O?MN*«Ë W —U?? ? ë U??Äb?)«Ë  ̈ v U??L? ?? ô« ÊUJ ù« ZÄU d?? à W?OMJ? ë «b? uë ¡U??A ≈Ë Æ «b uë ÁcNà WÄ“öë ©WF U ë ...œU‡‡*«  ̈ ¡«—“uë f?K ????Ä fOz— s?‡‡?‡‡Ä —«d?‡‡‡?I qJ?A ...—«œ≈ f?K ????Ä ‚ËbMB?ë ...—«œ≈ vÃu????

∫ sÄ q W uC Ë  ̈ WO «dLFë UFL :«Ë o «d*«Ë ÊUJ ù« d “Ë W Uzd

Æ WOÃU*« d “Ë Æ vÃËbë ÊËUF Ã«Ë jOD ë d “Ë Æ W —«œù«Ë WOK;« WOLM ë d “Ë≤∞±¥ WM u UÄ ¥ v ©—dJÄ® ±∏ œbFë ≠ WOL dë ...b d'« ∂

Æ v UL ô« sÄUC ë d “Ë Æ WÃËbë fK Ä fOz— »«u b √ Æ ŸU bë ...—«“Ë q 2 Æ ‚ËbMBKà ÈcOHM ë d b*« ‚ËbMBë ◊U‡?‡‡AM WKB? *« ôU‡?‡‡:« v‡‡‡ ...d? ?)«Ë ...¡U?HJ?ë ÈË– sÄ ¡U?C? √ W? ?L?

Æ WO «dLFë UFL :«Ë o «d*«Ë ÊUJ ù« d “Ë rN d ÊUL zô«Ë œUB Áô« Êu v Ë

©...d UFë ...œU‡‡*« c? ? Ê√ tÃË Á—uÄ√ n d?B Ë t u? ? vK WML?ON?*« WDK ë u ‚ËbMBë ...—«œ≈ fK ?Ä

∫ v Q UÄ h _« vK Ë  ̈ tK √ sÄ TA √ Ècë ÷dGë oOI à UÄ“ô Á«d UÄ «—«dIë sÄ

Æ ‚ËbMBë ÷«d √ oOI% qHJ v ë WÄUFë W UO ë l{Ë ≠ ± Æ vÄU )« t U Ë ‚ËbMBë W “«uÄ ŸËdAÄ vK WI «u*« ≠ ≤ Æ WO M _«Ë WOK;« UN'« lÄ ÷ËdIë bI Ë U d Ã«Ë U NÃ«Ë U U ù« ‰u Á ≠ ≥ W —«œù«Ë W?OÃU*« Êu? ?AÃU WI?KF *« W?O?L?OEM ë «—«d?IÃ«Ë W?OK «bë `z«uKë —«b? ≈ ≠ ¥

Æ WÄuJ(« v UN ‰uLF*« `z«uKÃ«Ë b «uIÃU bOI ë ÊËœ t 5KÄUFÃ«Ë ‚ËbMBKà WOMHëË

Æ ‚ËbMBKà vLOEM ë qJONë œUL « ≠ μ Æ V U _« Ë√ 5 dB*« 5 —UA ô« «b « b «uÁ l{Ë ≠ ∂ Æ vÃU*« ÁeÂdÄË ‚ËbMBÃU qLFë dO s ÂbI v ë W —Ëbë d —UI ë v dEMë ≠ ∑ qzU ?Ä sÄ t{d W?O «dLFë UF?L :«Ë o «d*«Ë ÊUJ ù« d? “Ë Èd UÄ q v dEMë ≠ ∏

Æ ‚ËbMBë ’UB « v q b Æ ‚ËbMBë ‰«uÄ√ —UL « ≠ π Æ t U UB « iF t Oz— vÃ≈ Ë√ tzUC √ 5 sÄ WM' vÃ≈ bNF Ê√ fK LKÃË Æ ...œb Ä WLN0 ÂUOIë v tzUC √ b √ i uH tà “u ULÂ

©...dA W œU(« ...œU‡‡*« ∫ sÄ v UL ô« ÊUJ ù« q u9 ‚ËbM œ—«uÄ ÊuJ Æ ‚ËbMBë UN AM v ë v U *U ŸUH ô« q UIÄË —U ≈Ë lO WKOB ≠ ± Æ ...b b'« WO «dLFë UFL :« W O W “«uÄ sÄ ÈuM ë izUHë ≠ ≤≤∞±¥ WM u UÄ ¥ v ©—dJÄ® ±∏ œbFë ≠ WOL dë ...b d'« ∑

Æ ‚ËbMBë U ËdA* WÃËbë UNBB v ë «œUL ô« ≠ ≥ Æ WÃËbë U bIF v ë UOÁUH ô« v ‚ËbMBë ÷«d _ WBB<« mÃU *« ≠ ¥ —œU?Bë ¡UM ë Êu? U?ÁË Êu U?Ië «c ÂUJ _ U?I? U?N vC?I?*« U?Ä«d?Gë WKO?B? ≠ μ

≤∞∞∏ WM à ±±π rÁ— Êu UIÃU Æ ...—«œù« fK Ä UNK I v ë U U uÃ«Ë U d Ã«Ë U U ù«Ë U Në ≠ ∂ U b?IF v ë ÷Ëd?Ië v ◊d? A Ë  ̈ ...—«œù« fK ?Ä UN?OK o «u v ë ÷Ëd?Ië ≠ ∑ W?O?? —U?)« ...—«“Ë W?I?? «u?ÄË  ̈ vÃËbë ÊËU??F? Ã«Ë jOD ?? Ã«Ë W?OÃU*« v? —«“Ë W?I? «u??Ä ‚ËbMBë Æ W “«u*« v ...—dI*« œËb(« v WOK «bë ÷ËdIë ÊuJ Ë WO —U)« ÷ËdIKà W MÃU

Æ ‚ËbMBë ‰«uÄ√ —UL « bzU ≠ ∏ U??Âd?? Ë W?ÄU??Fë U?? ??O?N?Ã«Ë WÃËbKà W??ÂuKL*« v?{«—_« lO WKO??B?? sÄ ©•±® ≠ π

Æ ÂUFë ŸUDIë Æ WOK;« «b uKà WÂuKL*« v{«—_« lO WKOB sÄ ©•≤μ® ≠±∞

©...dA WO U ë ...œU‡‡*« W??OÃU?*« WM ë √b?? ? Ë  ̈ WÃËbKà W??ÄU???Fë W “«u*U o? K W?? U?? W? “«u??Ä ‚ËbMBK?à ÊuJ a —U sÄ vÃË_« W?M ë √b? Ë  ̈ U?NzU?N?? U vN? M Ë WÃËbK?à W?OÃU*« WM ë W «b l?Ä ‚ËbMBKà U uM W?‡‡‡ “«u*« izU? q?‡‡‡ d Ë  ̈ U‡‡N? «– W?OÃU*« WM ë W? U?NM vN? ?M Ë Êu U?Ië «c?N? qL?Fë  ̈ Áœ—«u?Ä tO? Ÿœu ÈeÂd*« p?M ÃU ’U »U? ‚ËbM?BKà ÊuJ Ë  ̈ WOÃU? ë W?OÃU*« WM ë vÃ≈ Æ WÄU ô«uÄ√ ‚ËbMBë ‰«uÄ√ ÊuJ Ë ©...dA W ÃU ë ...œU‡‡*«  ̈ W —U‡‡‡‡? ?ë U U‡‡‡ ?(« v‡‡‡ U‡?‡‡N ‰u?L?F*« b? «u?IKà U?I? Ë ‚ËbMBë U U? ? p 9

U U W? Á«dÄ U ? U LKà ÈeÂd*« “U?N'« vÃu Ë  ̈ nOÃUJ Kà ÂUE ‚ËbMBKà l?{u UL b?N?F? Ê√ ‚ËbMBë ...—«œ≈ fK: “u? ? Ë  ̈ tà WÃu?<« U? U?B?? ? öà U?I?? Ë pÃ–Ë ‚ËbMBë W U;« ‰UL √ sÄ tÄËeà Èd UÄ ¡«œQ 5O u? UIë 5F «d*« Ë√ 5 U;« sÄ d Â√ Ë√ b «uà ‚ËbMBK?à W bM ?? *« ...—u?B?Ã«Ë W?OK «b?ë W? ??Á«d*« ÂUE Ë W??O U?? ?(« W??LE _« l{ËË h ??HÃ«Ë Æ tà WI *« »UF _« ...—«œù« fK Ä œb Ë≤∞±¥ WM u UÄ ¥ v ©—dJÄ® ±∏ œbFë ≠ WOL dë ...b d'« ∏

©...dA WF «dë ...œU‡‡*« ¡«—“uë fK Ä fOz— sÄ —«d?Á WOÃU*« t KÄU?FÄ b b%Ë ‚ËbMBKà Èc?OHM ë d b*« 5OF? —bB

Æ «uM Àö ...b* pÃ–Ë  ̈ WO «dLFë UFL :«Ë o «d*«Ë ÊUJ ù« d “Ë Õ«d Á« vK ¡UM

Æ dOGÃ«Ë ¡UCIë ÂUÄ√ ‚ËbMBë ÈcOHM ë d b*« q 1Ë ©...dA W ÄU)« ...œU‡‡*« ÊUJ ù« d “Ë lÄ ‚UH ôU ‰bFë d “Ë sÄ —«dÁ r b b? —bB s|cë 5KÄUFKà ÊuJ lI UÄ U S oKF? ULO vzUCIë j Cë È—u?ÄQÄ WH  ̈ WO «dLFë U?FL :«Ë o «d*«Ë Æ tà «cOHM ...—œUBë «—«dIÃ«Ë Êu UIë «c ÂUJ _ UHÃU Ä ©...dA W œU ë ...œU‡‡*« b e ô ...bÄ f ?(U VÁUF  ̈ d ¬ Êu U?Á UNOK hM b? √ W uI W Q ‰ö? ù« Âb lÄ vÃœ√ sÄ q  ̈ 5 u?I?Fë 5 U Èb? S Ë√  ̈ t?OM ·ô¬ ...d?A? “ËU?& ô W?Ä«d?G Ë WM vK ...b Ë vK ‰uB?(« bBI v UL ? ô« ÊUJ ùU WOMF*« UN'« ÂU?Ä√ WIOI(« ·ö? vK U UO WOMJ? ë ...b uë œd W «œù« WÃU? v WLJ;« vCI Ë  ̈ ÷—√ W?FDÁ Ë√ WOMJ ?ë «b uë sÄ Æ UNML sÄ Áœ«b - UÄ œ— lÄ  ̈ ÷—_« WFDÁ Ë√ WO U? ë ...dI?Hë v tOK ’u‡?‡‡BM*« d‡‡‡E(« nÃU‡‡ sÄ q U?N «– W uI?FÃU VÁUF U?LÂ

Æ Êu UIë «c sÄ W œU ë ...œU*« sÄ ©...dA WF U ë ...œU‡‡*« Õ«d? Á« vK ¡UM  ̈ Êu U?Ië «c ÂUJ √ c?OHM à W?Ä“öë «—«d?Ië ¡«—“uë fK Ä —b?B

Æ WO «dLFë UFL :«Ë o «d*«Ë ÊUJ ù« d “Ë sÄ ©...dA WMÄU ë ...œU‡‡*« vÃU? ?ë Âu?Oë sÄ «—U? ?? ? « t qL??F Ë  ̈ W?O?L?? dë ...b d?'« v Êu U??I —«d?Ië «c d??AM

Æ tÄUJ √ nÃU rJ q vGK Ë  ̈ ÁdA a —U Ã

‡ ±¥≥μ WM V — μ v W —uNL'« W Uzd —b

Æ © Â ≤∞±¥ WM u UÄ ¥ o «u*« ® —u‡BMÄ vÃb‡≤∞±¥ WM u UÄ ¥ v ©—dJÄ® ±∏ œbFë ≠ WOL dë ...b d'« π

¡«—“uë fK Ä fOz— —«dÁ ≤∞±¥ WM à ∑∞μ rÁ—

¡«—“uë fK Ä fOz—

a ≤∞±¥ d UM sÄ dA sÄU ë v —œUBë ‰bF*« —u bë vK Ÿö ô« bF

a W cOHM ë t zôË ≤∞∞≥ WM à ±≤ rÁ— Êu UIÃU —œUBë qLFë Êu UÁ vK Ë vK _« fK:« U? UB? «Ë q?OJA ≤∞∞≥ WM à ≤≤π rÁ— W? —uN?L'« fOz— —«d?Á vK Ë

a W dA ë œ—«u*« WOLM Ã

¡«—“uë f‡‡K ?Ä fOz— i u‡‡‡H? ≤∞±¥ WM à ∑μ r‡‡Á— W —uN?L'« fOz— —«d?Á vK Ë

a U UB ô« iF v

¡«—“u‡‡‡‡Ã« f?K ?Ä fOz— —«d‡‡‡‡I WK?JA*« W‡‡‡ —«“uë WM ?Kë t? {d?‡‡‡ U‡‡‡‡Ä v‡?‡‡K ¡UM Ë

a ≤∞±¥ WM à ≥∂≤ rÁ— a ¡«—“uë fK Ä WI «uÄ bF Ë

∫ —d‡‡‡‡‡Á

©vÃË_« ...œU‡‡*«

¡«—“uë fK? ?Ä f?Oz— W‡‡‡? Uzd W d‡?‡‡A?? ë œ—«u‡‡?‡*« W??O?L?M à v‡‡?‡Äu??Ië f‡K:« q?JA

U?Nà v ë W d?A? ë œ—«u*« W?O?LM? —ËU ?Ä c?O?HM? 5OMF*« U?N?'« ¡U? ƒ—Ë ¡«—“uë sÄ œb? Ë

 ̈ qLFë ‚u? rNÁU(≈Ë W d?A ë ÈuIë q?O Q Ë vMN*« V —b Ã«Ë vMHë rOKF? ë rEM ...d U ?Ä ö

∫ vÃU ë u Më vK pÖË

Æ rOKF Ã«Ë WO d ë d “Ë ≠ ±

Æ ...d NÃ«Ë WKÄUFë ÈuIë d “Ë ≠ ≤

Æ vLKFë Y Ã«Ë vÃUFë rOKF ë d “Ë ≠ ≥

Æ —UL ô«Ë W UMBÃ«Ë ...—U ë d “Ë ≠ ¥

Æ vÃËbë ÊËUF Ã«Ë jOD ë d “Ë ≠ μ≤∞±¥ WM u UÄ ¥ v ©—dJÄ® ±∏ œbFë ≠ WOL dë ...b d'« ±∞

Æ WOÃU*« d “Ë ≠ ∂ Æ W —«œù« WOLM Ã«Ë WOK;« WOLM ë d “Ë ≠ ∑ Æ WO «dLFë UFL :«Ë o «d*«Ë ÊUJ ù« d “Ë ≠ ∏ Æ v{«—_« ÕöB «Ë W «—eë d “Ë ≠ π Æ W UO ë d “Ë ≠ ±∞ Æ UÄuKF*« UO uÃuMJ Ë ôUB ô« d “Ë ≠ ±± Æ ÊUJ Ã«Ë W Bë d “Ë ≠ ±≤ Æ qIMë d “Ë ≠ ±≥ Æ v UL ô« sÄUC ë d “Ë ≠ ±¥ Æ W{U dÃ«Ë »U Aë d “Ë ≠ ±μ Æ vMN*« V —b Ã«Ë vMHë rOKF ë Õö ≈ ŸËdAÄ d bÄ ≠ ±∂ Æ ¡UB ù«Ë WÄUFë W F Kà ÈeÂd*« “UN'« fOz— ≠ ±∑ Æ ...—«œù«Ë rOEM Kà ÈeÂd*« “UN'« fOz— ≠ ±∏ Æ WOMF*« «œU%ô« Ë√ ULEM*« r —U ‰UL _« »U √ ÊuK 1 ¡UC √ W ö ≠ ±π Æ WOMF*« WO UIMë rN ULEMÄ r —U ‰ULFë ÊuK 1 ¡UC √ W ö ≠ ≤∞

©WO U ë ...œU‡‡*« Æ pÃcà ...—ËdCë X œ ULK Ë√ dN √ W q t Oz— sÄ ...u b fK:« lL ©W ÃU ë ...œU‡‡*« ∫ v üU W dA ë œ—«u*« WOLM à vÄuIë fK:« h W d‡‡‡A ë œ—«u‡‡*« W?OLM à W‡‡ c‡OHM ë U‡‡?‡O O «d ? ô«Ë WOÄuIë U U?O ë l{Ë ≠ ±

Æ UN «u √Ë UN U u Ä nK 0 V —b Ã«Ë rOKF ë rE ‰ö sÄ UNÄ«b «Ë W dA ë ÈuIë «—«b Ë «—UNÄ 5 à qÄU vÄuÁ ZÄU d l{Ë ≠ ≤

Æ WÃËbKà WO UL ô«Ë W œUB Áô« WOLM ë jD U UO « v K U0 q Ä_« «b ô« U?F?Áu? ë ·«d?A? ? «Ë W?O? «d? u1bë «d? R*«Ë q?L?Fë ‚u? U?ÄuKF?Ä W?F U? ?Ä ≠ ≥

Æ W dA ë ÈuIKà WOK I *«