មតិ និង ការស្នើយោបល់សម្រាប់កែលម្អសាលាអន្តរជាតិហ្សាម៉ាន់
សាលាអន្តរជាតិហ្សាម៉ាន់សូមទទួលស្វាគមន៍នូវមតិយោបល់ ដើម្បីជំរុញឱ្យកាន់តែមានភាពប្រសើរឡើង។

សំណួរស្ទង់មតិខាងក្រោមនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងជាកម្រងសំណួរ។
សូមលោកអ្នកឆ្លើយយល់ស្រប ឬមិនយល់ស្របទៅនឹងសំណួរទាំងនេះ ដោយ គ្រាន់តែចុចនៅក្នុងប្រអប់ដែលនៅជិតសំណួរនោះ។

ឈ្មោះអ្នកសំណូមពរ: *
Your answer
មុខរបរ:
Your answer
លេខទូរសព្ទទំនាក់ទំនង: *
Your answer
អ៊ីម៉ែល: *
Your answer
ឈ្មោះសិស្ស: *
Your answer
សិស្សថ្នាក់ទី: *
ថ្ងៃស្នើសុំ
MM
/
DD
/
YYYY
លោកអ្នកអាចឆ្លើយយល់ស្រប ឬមិនយល់ស្របទៅនឹងសំណួរទាំងអស់នេះ ហើយ លោកអ្នកគ្រាន់តែ គូសខ្វែង នៅក្នុងប្រអប់ដែលនៅជិតសំណួរដែលអ្នកគូស។: *
សុខុមាលភាព *
យល់ស្របខ្លាំង
យល់ស្រប
មិនយល់ស្រប
មិនប្រាកដ
កូនរបស់ខ្ញុំមានភាពសប្បាយរីករាយនៅសាលារៀន
សាលារៀនផ្តល់នូវសុវត្ថិភាពគ្រប់គ្រាន់
សាលាបានផ្តល់នូវជម្រើសម្ហូបអាហារដែលមានសុខភាពល្អ
សាលាបានជួយ និងលើកទឹកចិត្តកូនរបស់ខ្ញុំឱ្យទៅធ្វើលំហាត់ប្រាណ ឬចូលរួមក្នុងវិស័យ កីឡា
កូនរបស់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមានសុវត្ថិភាពពេលរៀននៅសាលារៀន
សម្ភារៈបរិក្ខារ *
យល់ស្របខ្លាំង
យល់ស្រប
មិនយល់ស្រប
មិនប្រាកដ
មានសកម្មភាពគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ ដែល កូនៗ ចូលចិត្តចូលរួម
អគារសិក្សានិងគ្រឿងបរិក្ខារសិក្សាភាគច្រើនគឺស្អាតល្អ
ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សាលាផ្តល់បទពិសោធន៍ដ៏សំខាន់
ការសិក្សា និងការបង្រៀន *
យល់ស្របខ្លាំង
យល់ស្រប
មិនយល់ស្រប
មិនប្រាកដ
ការដាក់កិច្ចការធ្វើនៅផ្ទះមានចំនួនសមរម្យ
កូនរបស់ខ្ញុំមានការអភិវឌ្ឍបានយ៉ាងល្អ
កម្មវិធីសិក្សានេះបានជួបតាមតម្រូវការរបស់កូនខ្ញុំ
កិច្ចការសាលាបានជួយឱ្យកូនខ្ញុំរីកលូតលាស់ផ្នែកបញ្ញា
ឥរិយាបថ *
យល់ស្របខ្លាំង
យល់ស្រប
មិនយល់ស្រប
មិនប្រាកដ
សាលាដោះស្រាយចំពោះឥរិយាបថមិនសមរម្យយ៉ាងមានប្រសិទ្ធិភាព
ខ្ញុំគិតថាប្រពន្ធ័គ្រប់គ្រងវិន័យក្នុងសាលាមានប្រសិទ្ធិភាព
គុណតម្លៃនៃការងានិងឥរិយាបថរបស់សាលារៀនជះឥទ្ធិពលល្អលើកូនរបស់ខ្ញុំ
ទំនាក់ទំនង *
យល់ស្របខ្លាំង
យល់ស្រប
មិនយល់ស្រប
មិនប្រាកដ
សាលាបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណូមពរ ឬ ការព្រួយបារម្ភរបស់ខ្ញុំ
សាលាជាកន្លែងដែលទទួលការស្វាគមន៍ និងមានភាពរស់រាយរាក់ទាក់
ខ្ញុំតែងតែទទួលបានដំណឹងអំពីការរីកចម្រើនរបស់កូនខ្ញុំជានិច្ច
សាលាទាក់ទងខ្ញុំបានទាន់ពេលវេលានិងមានភាពងាយស្រួល
បុគ្គលិកសាលាបានផ្ដល់ភាពងាយស្រួលទាក់ទងទៅកូនរបស់ខ្ញុំ
បុគ្គលិកសាលាបានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះកូនខ្ញុំបានយ៉ាងសមរម្យ
សន្និដ្ឋាន *
យល់ស្របខ្លាំង
យល់ស្រប
មិនយល់ស្រប
មិនប្រាកដ
សាលាមានការដឹកនាំនិងគ្រប់គ្រងបានល្អ
ខ្ញុំនឹងផ្តល់យោបល់ទៅមាតាបិតាដទៃទៀតពីចំណុចល្អរបស់សាលា
មតិយោបល់ *
យល់ស្របខ្លាំង
យល់ស្រប
មិនយល់ស្រប
មិនប្រាកដ
សាលាតែងតែអញ្ជើញខ្ញុំចូលរួមប្រជុំ និងកម្មវិធីពិសេសផ្សេងៗ
ខ្ញុំមានភាពងាយស្រួលក្នុងការចែករំលែកពីការព្រួយបារម្ភរបស់ខ្ញុំចំពោះកូនជាមួយនឹងគ្រូបង្រៀន
គ្រូបង្រៀនបានទាក់ទងមកខ្ញុំដោយផ្ទាល់ដើម្បីពិភាក្សាអំពីកូនរបស់ខ្ញុំពី ភាពខ្លាំងភាពខ្វះខាត និង ស្នាដៃផ្សេងៗ -ល-
គ្រូបង្រៀនបានផ្ដល់មតិយោបល់ពីរបៀបនៃការជម្រុញការសិក្សាកូនរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងសាលា
តើអ្នកបានប្រើប្រាស់កម្មវិធីប្រពន្ធ័ទិន្នន័យសម្រាប់មាតាបិតាដើម្បីតាមដានការរៀនសូត្ររបស់កូន​ ពិនិត្យការរីកចម្រើនរបស់កូនលោកអ្នក ឬ ការទំនាក់ទំនងជាមួយគ្រូរបស់កូនអ្នកបានទៀងទាត់ដែរឬទេ?
តើគ្រូបង្រៀនរបស់កូនអ្នកមានទំនាក់ទំនងទៅអ្នកបានទៀងទាត់ដែរឬទេ?
តើអ្នកបានចូលរួមការប្រជុំ មាតាបិតា-គ្រូបង្រៀន កាលពីឆ្នាំមុនដែរឬទេ?
តើមធ្យោបាយទំនាក់ទំនងមួយណាដែលអ្នកចូលចិត្តទាក់ទងជាមួយគ្រូបង្រៀនរបស់កូនអ្នក?
តាមគំនិតរបស់អ្នក​សូមធ្វើការផ្ដល់មតិយោបល់អំពីវិធីសាស្រ្តដែលសាលាអាចផ្សាភ្ជាប់ព័ត៌មានរវាង ឪពុកម្ដាយ និងសិស្សអំពីដំណើរការអប់រំឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរជាងមុន។
Your answer
សូមបញ្ជាក់ពីបញ្ហានានា ដែលលោកអ្នកកំពុងមានការព្រួយបារម្ភ៖ (រៀបរាប់លម្អិត)
Your answer
សូមបង្ហាញពីដំណោះស្រាយដែលលោកអ្នកបានស្នើឡើងខាងលើ៖
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Zaman International School of Cambodia. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms