แบบประเมินความพึงพอใจด้านเว็บไซต์ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา
Sign in to Google to save your progress. Learn more
แบบประเมินนี้ เป็นการประเมินความพึงพอใจด้านเว็บไซต์ของ ศภอ.  ซึ่งเป็นหน่วยงานสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดย ศภอ. จะนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อสนองต่อการบริการให้มากที่สุด ซึ่งคำตอบของท่านทุกข้อมีความสำคัญยิ่ง
เว็บไซต์ ศภอ: http://clas.yru.ac.th
ตอนที่ 1 สถานภาพผู้ตอบแบบประเมิน
คำชี้แจง  โปรดเลือกข้อที่แสดงสถานภาพผู้ตอบแบบประเมิน
เพศ *
อายุ *
วุฒิการศึกษาสูงสุด *
ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน *
สังกัด/หน่วยงาน *
ตอนที่ 2 การแสดงความคิดเห็น
คำชี้แจง โปรดเลือกระดับความคิดเห็นให้ตรงกับความคิดเห็นของท่าน ซึ่งมีความหมายของระดับความคิดเห็นดังนี้ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด
*
5
4
3
2
1
รูปแบบการแสดงผลที่สื่อความหมายโดยภาพ ตัวอักษรและสี มีความน่าสนใจ เชิญชวนให้ติดตาม ได้แก่ รูปภาพ ตัวอักษรและสี มีความเหมาะสม
ข้อมูลเป็นประโยชน์ ตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานตามต้องการใช้งาน
ข้อมูลมีความทันสมัย กระชับ และน่าสนใจ
การเข้าถึงข้อมูล/ข่าวสารของการจัดกิจกรรมต่างๆ เป็นไปอย่างรวดเร็ว
การจัดหมวดหมู่ของข้อมูล เข้าใจง่ายและสะดวกต่อการค้นหา
ช่องทางการติดต่อสอบถามและการให้ข้อเสนอแนะ
ความพึงพอใจโดยรวมในการใช้เว็บไซต์
จุดเด่นของเว็บไซต์
จุดที่ควรปรับปรุง
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ขอบคุณสำหรับความร่วมมือ :)
ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา (ศภอ.) ณ ชั้น 7 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตึก IT)
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา   //  เบอร์โทรศัพท์ 073 - 299620
Facebook Page: https://goo.gl/MOXQsj
Email: clas@yru.ac.th
Website: clas.yru.ac.th
YouTube: https://goo.gl/eFTSX3
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. Report Abuse