แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้งานระบบ YRU TQF

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง
  สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็ว
  ระบบมีความปลอดภัยและเชื่อถือได้
  ข้อมูลเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้
  ความพึงพอใจในภาพรวม
  Please enter one response per row
  This is a required question