แบบประเมินการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา (ศภอ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Sign in to Google to save your progress. Learn more
แบบประเมินนี้เป็นการประเมินผลการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา (ศภอ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ผู้บริหาร หมายถึง ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา
หมายเหตุ 1. ข้อมูลจากการแสดงความคิดเห็นของท่านจะไม่มีผลต่อการปฏิบัติงานของท่าน 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจะนำไปพัฒนาและปรับปรุงด้านดัชนีตัวบ่งชี้คุณภาพ เกณฑ์การตัดสินการประเมินใน ภาพรวมเท่านั้น ดังนั้นการตอบแบบประเมินตามความเป็นจริงจะทำให้สามารถปรับปรุงและพัฒนาการ บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตอนที่ 1 สถานภาพผู้ตอบแบบประเมิน
คำชี้แจง  โปรดเลือกข้อที่แสดงสถานภาพผู้ตอบแบบประเมิน
เพศ *
อายุ *
วุฒิการศึกษาสูงสุด *
ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน *
ตอนที่ 2 การแสดงความคิดเห็น
1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) *
5
4
3
2
1
1) มีการดำเนินการอย่างครบถ้วน ทั้งการวางแผน ระบบการทำงาน และการแก้ปัญหา
2) มีการจัดลำดับความสำคัญของงาน โดยมีการจัดสรรเวลาให้แต่ละงานอย่างเหมาะสม
3) สามารถให้คำปรึกษาและชี้แนะแนวทางในการพัฒนางาน หรือบูรณาการความรู้ทางด้านบริหารจัดการกับแนวทางการบริหารงาน
2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) *
5
4
3
2
1
1) มีการบริหารจัดการที่ได้ผลงานที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับเป้าหมาย งบประมาณ และเวลาที่ใช้
2) มีการนำข้อมูลสารสนเทศเป็นหลักสำคัญในการบริหารงาน
3) สามารถแนะแนวทาง แก้ไขปัญหาการทำงาน หรือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ที่เกิดขึ้นจากการทำงานของหน่วยงาน
3. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) *
5
4
3
2
1
1) มีระบบให้บุคลากรตระหนักในความรับผิดชอบต่อหน้าที่และศักยภาพของตนเอง
2) มีการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน อย่างทัดเทียมกัน
3) มีความสำนึกในการรับผิดชอบต่อหน้าที่ และยอมรับผลการดำเนินงาน ทั้งรับผิดและรับชอบ
4. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) *
5
4
3
2
1
1) บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีผลประโยชน์ด้านอื่นที่ขัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าที่
2) มีการบริหารงานสอดคล้องกับระบบการบริหารของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสอดคล้องกับความคาดหวังของความต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
3) มีการบริหารงานได้สำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
5. หลักความโปร่งใส (Transparency) *
5
4
3
2
1
1) มีระบบการตรวจสอบการทำงานภายในหน่วยงาน
2) มีการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานอย่างเปิดเผย และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างเสรีตามความเหมาะสม
3) มีการสื่อสารหรือแจ้งข้อมูลที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ในการทำงานอย่างสม่ำเสมอและถูกต้อง
6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) *
5
4
3
2
1
1) เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และร่วมแสดงความคิดเห็นของตนเองได้
2) มีการใช้กระบวนการตัดสินใจ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder) ที่เกี่ยวข้อง
3) มีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder) และนำไปปรับปรุงการบริหารงาน
7. หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) *
5
4
3
2
1
1) มีการกำหนดภาระหน้าที่หรือขั้นตอนการดำเนินงานของหน่วยงาน และมอบหมายงานแก่บุคลากรในหน่วยงานได้เหมาะสมกับปริมาณ และคุณภาพของงานที่ทำ
2) มีการมอบอำนาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดำเนินการให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน
3) มีการรับฟังความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงาน มีส่วนในการตัดสินใจเบื้องต้น และนำไปปรับปรุงการบริหารงาน
8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) *
5
4
3
2
1
1) มีการกำหนดขอบเขต อำนาจ และหน้าที่ในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน
2) มีการบริหารงานด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค และไม่เลือกปฏิบัติ
3) มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
9. หลักความเสมอภาค (Equity) *
5
4
3
2
1
1) มีการบริหารงาน โดยคำนึงถึงบุคลากรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้รับการปฏิบัติอย่างทัดเทียมกัน
2) มีการบริหารงาน โดยคำนึงถึงบุคลากรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้รับการบริการอย่างทัดเทียมกัน
3) เปิดโอกาสให้บุคลากรหรือทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็น ร่วมแก้ไขปัญหา และนำข้อมูลที่ได้มาปรับใช้ในการบริหารงาน
10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) *
5
4
3
2
1
1) มีการนำข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่ได้ทั้งจากภายในและภายนอกมาใช้ในการตัดสินใจการบริหารงาน
2) มีการใช้กระบวนการตัดสินใจเพื่อสรุปข้อคิดเห็น
3) มีการบริหารงานโดยยึดหลักฉันทามติ
ขอบคุณที่สละเวลาครับ :)
ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา (ศภอ.) ณ ชั้น 7 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตึก IT)
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา // โทร. 073 - 299620
Facebook Page: https://goo.gl/MOXQsj
Email: clas@yru.ac.th
Website: clas.yru.ac.th
YouTube: https://goo.gl/eFTSX3
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. Report Abuse