แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์ศูนย์คอมพิวเตอร์
เว็บไซต์ : //ccenter.yru.ac.th
ท่านทราบหรือค้นพบเว็บไซต์นี้โดยวิธี *
แบบประเมินเว็บไซต์นี้ เป็นแบบประเมินสำหรับผู้เชี่ยวชาญ และผู้ใช้บริการทำการประเมินคุณภาพของเว็บไซต์ในด้านต่างๆ เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้มีประโยชน์ และคุณภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป
Required
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบประเมิน
1. เพศ
2. สถานะของผู้ใช้บริการ
ตอนที่ 2 ประเมินระดับคุณภาพของเว็บไซต์แยกตามรายด้าน
ด้านการกำหนดวัตถุประสงค์และผู้ใช้บริการเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
พอใช้
น้อย
น้อยที่สุด
1. ความชัดเจนในการกำหนดวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์
2. การกำหนดกลุ่มเป้าหมายของผู้ใช้บริการชัดเจน
3. เนื้อหาและสารสนเทศที่ให้บริการเหมาะสมกับผู้ใช้บริการ
4. ระดับภาษาที่ใช้ในเว็บไซต์เหมาะสมกับผู้ใช้บริการ
ด้านเนื้อหาและสารสนเทศของเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
พอใช้
น้อย
น้อยที่สุด
1. เนื้อหาและสารสนเทศถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นข้อมูลจริง
2. เนื้อหาและสารสนเทศมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
3. ลิงก์ภายนอกในเว็บไซต์ ช่วยเพิ่มความรู้ความเข้าใจ
4. เนื้อหาและสารสนเทศหลักในเว็บไซต์เป็นของหน่วยงานไม่อ้างอิงจากแหล่งอื่นๆ
5. ภาพกราฟิกและภาพเคลื่อนไหวที่ใช้ในเว็บช่วยเสริมความชัดเจนของเนื้อหาและสารสนเทศ
6. เนื้อหาและสารสนเทศในเว็บไซต์แบ่งหมวดหมู่ชัดเจนง่ายต่อการทำความเข้าใจ
7. เว็บไซต์ให้ข้อมูลและสารสนเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและไม่มีป้ายโฆษณา (Banner)
8. ข้อมูลและสารสนเทศหลักๆ ที่นำเสนอเป็นของหน่วยงานเอง
โครงสร้างและความง่ายต่อการใช้
ดีมาก
ดี
พอใช้
น้อย
น้อยที่สุด
1. ภาพหรือกราฟิกในเว็บไซต์เพื่อการนำเสนอสารสนเทศ
2. รูปแบบและขนาดหน้าจอภาพมีความเหมาะสม
3. เว็บไซต์เชื่อถือได้ทุกครั้ง เมื่อเข้าใช้สารสนเทศของเว็บไซต์
4. เว็บไซต์มีความสมบูรณ์และเกิดข้อผิดพลาดน้อย
5. รูปแบบและขนาดตัวอักษรที่ใช้ในเว็บไซต์เหมาะสม
6. โครงร่างสีตัวอักษรและสีพื้นที่ใช้ในเว็บไซต์เหมาะสม
7. ความง่ายต่อการใช้สำหรับผู้บกพร่องหรือพิการทางร่างกาย
คุณค่าต่อการศึกษา/การให้ความรู้
ดีมาก
ดี
พอใช้
น้อย
น้อยที่สุด
1. สารสนเทศที่นำเสนอในเว็บไซต์เหมาะสมและตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
2. ข้อมูลและสารสนเทศของเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านทำความเข้าใจ
3. เว็บลิงก์ต่างๆ ในเว็บไซต์ทำงานได้ ไม่มีข้อผิดพลาด
4. เว็บไซต์มีอีเมล์ รายละเอียดการติดต่อหรือช่องทางการติดต่อ
คุณภาพด้านเทคนิค
ดีมาก
ดี
พอใช้
น้อย
น้อยที่สุด
1. ลิงก์ภายนอกสามารถเชื่อมโยงไปยังเป้าหมายปลายทางได้
2. แฟ้มข้อมูลและสารสนเทศดาวน์โหลด (Download) ได้ง่าย
3. ปุ่มเมนูสำหรับสืบค้นเนื้อหาในเว็บมีความชัดเจน ใช้งานง่าย
4. ความเร็วในการดาวน์โหลด (Download) ไฟล์และข้อมูลในเว็บ
5. เว็บไซต์สนับสนุนการค้นหาพบได้โดย Search Engine
6. การใช้เทคนิคต่างๆ ในเว็บไซต์น่าสนใจ
ตอนที่ 3
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms