แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของ ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา (ศภอ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Sign in to Google to save your progress. Learn more
แบบประเมินชุดนี้ เป็นการประเมินความพึงพอใจด้านการให้บริการของ ศภอ.  ซึ่งเป็นหน่วยงานสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดย ศภอ. จะนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงการให้บริการและการดำเนินงานต่อไป
ตอนที่ 1 สถานภาพผู้ตอบแบบประเมิน
คำชี้แจง  โปรดเลือกข้อที่แสดงสถานภาพผู้ตอบแบบประเมิน
เพศ *
อายุ *
วุฒิการศึกษาสูงสุด *
ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน *
สังกัด/หน่วยงาน *
ตอนที่ 2 ท่านเคยใช้บริการศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มรย. หรือไม่
*
สาเหตุที่ท่านไม่เคยใช้บริการศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา
Clear selection
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจต่อการใช้ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา  
คำชี้แจง โปรดเลือกระดับความคิดเห็นให้ตรงกับความคิดเห็นของท่าน ซึ่งมีความหมายของระดับความคิดเห็นดังนี้ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด
*
5
4
3
2
1
การเข้าใช้บริการห้องสืบค้นด้วยตนเอง (ห้อง Self Access Center: SAC)
การเข้าใช้บริการโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ Speexx
การจัดอบรม/กิจกรรมทางภาษาอังกฤษ
การจัดอบรม/กิจกรรมทางภาษาจีน
การจัดอบรม/กิจกรรมทางภาษาไทย
การจัดอบรม/กิจกรรมทางภาษามลายู
การจัดอบรม/กิจกรรมทางภาษาอาหรับ
การจัดอบรม/กิจกรรมด้านอาเซียนศึกษา
การเข้าถึงการประชาสัมพันธ์ในการจัดกิจกรรม
การใช้บริการการแปล
โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจด้านการให้บริการของศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา
ตอนที่ 4 ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
*
5
4
3
2
1
การให้บริการสะดวกรวดเร็ว
มีความกระตือรือร้นที่จะให้บริการ
กริยาสุภาพอ่อนน้อม
โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ตอนที่ 5 ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ
*
5
4
3
2
1
สถานที่จัดกิจกรรมมีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย
มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม
สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่ใช้ในการกิจกรรมเพียงพอและเหมาะสม
โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
ข้อเสนอแนะ
ขอขอบคุณที่สละเวลา
ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา (ศภอ.) ณ ชั้น 7 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตึก IT)
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา // โทร. 073 - 299620
Facebook Page: https://goo.gl/MOXQsj
Email: clas@yru.ac.th
Website: clas.yru.ac.th
YouTube: https://goo.gl/eFTSX3
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. Report Abuse