แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของ ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา (ศภอ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
แบบประเมินชุดนี้ เป็นการประเมินความพึงพอใจด้านการให้บริการของ ศภอ. ซึ่งเป็นหน่วยงานสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดย ศภอ. จะนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงการให้บริการและการดำเนินงานของ ศภอ. ต่อไป
ตอนที่ 1 สถานภาพผู้ตอบแบบประเมิน
คำชี้แจง โปรดเลือกข้อที่แสดงสถานภาพผู้ตอบแบบประเมิน
เพศ *
อายุ *
วุฒิการศึกษาสูงสุด *
ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน *
สังกัด/หน่วยงาน *
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการรับบริการจากศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา
คำชี้แจง โปรดเลือกระดับความคิดเห็นให้ตรงกับความคิดเห็นของท่าน ซึ่งมีความหมายของระดับความคิดเห็นดังนี้ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด
*
5
4
3
2
1
การเข้าใช้บริการห้องสืบค้นด้วยตนเอง (ห้อง Self Access Center: SAC)
การเข้าใช้บริการโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ Speexx
การจัดอบรม/กิจกรรมทางภาษาอังกฤษ เช่น การจัดอบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันออกเสียงภาษาอังกฤษ เป็นต้น
การจัดอบรม/กิจกรรมทางภาษาจีน เช่น ประกวดทำอาหารแดนมังกร เป็นต้น
การจัดอบรม/กิจกรรมทางภาษาไทย เช่น ประกวดคัดลายมือภาษาไทย เป็นต้น
การจัดอบรม/กิจกรรมทางภาษามลายู เช่น แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษามลายู เป็นต้น
การจัดอบรม/กิจกรรมทางภาษาอาหรับ เช่น ประกวดคัดตัวอักษรอาหรับ เป็นต้น
การจัดอบรม/กิจกรรมด้านอาเซียนศึกษา เช่น แข่งขันตอบคำถามอาเซียน เป็นต้น
การเข้าถึงการประชาสัมพันธ์ในการจัดกิจกรรมต่างๆ
การใช้บริการการแปล
โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจด้านการให้บริการของศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
*
5
4
3
2
1
การให้บริการสะดวกรวดเร็ว
มีความกระตือรือร้นที่จะให้บริการ
กริยาสุภาพอ่อนน้อม
โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ตอนที่ 4 ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ
*
5
4
3
2
1
สถานที่จัดกิจกรรมมีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย
มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม
สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่ใช้ในการกิจกรรมเพียงพอและเหมาะสม
โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
ข้อเสนอแนะ
Your answer
ข้อมูลเพิ่มเติม
ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา (ศภอ.) ณ ชั้น 7 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตึก IT)
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา // โทร. 073 - 299620
Facebook Page: https://goo.gl/MOXQsj
Email: clas@yru.ac.th
Website: clas.yru.ac.th
YouTube: https://goo.gl/eFTSX3
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms