แบบสำรวจความคิดเห็นต่อการให้บริการห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self – Access Center : SAC)
แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงความคิดเห็นและระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือ Self – Access Center (SAC) ของศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา (ศภอ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทั้งนี้ศูนย์ภาษาฯ จะได้นำผลจากการสำรวจไปเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงห้อง SAC ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของท่านมากที่สุด
ตอนที่ 1 สถานภาพผู้ตอบแบบประเมิน
คำชี้แจง โปรดเลือกข้อที่แสดงสถานภาพผู้ตอบแบบประเมิน
เพศ *
อายุ *
วุฒิการศึกษาสูงสุด *
ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน *
สังกัด/หน่วยงาน *
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง (SAC)
คำชี้แจง โปรดเลือกคำตอบที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
1.ท่านเข้ามาใช้บริการห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง (SAC) บ่อยมากน้องเพียงใด *
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง (SAC)
คำชี้แจง โปรดเลือกคำตอบที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
1.ท่านเคยใช้บริการที่ห้อง SAC หรือไม่ *
2.สาเหตุที่ท่านไม่เคยใช้บริการห้อง SAC คือข้อใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
ตอนที่ 4 โปรดเลือกข้อที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่านมากที่สุด
5 หมายถึง มากที่สุด 4 หมายถึง มาก 3 หมายถึง ปานกลาง 2 หมายถึง น้อย 1 หมายถึง น้อยที่สุด
1. Languages Media: สื่อทางด้านภาษาต่างๆ *
5
4
3
2
1
ปริมาณ/จำนวนเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ
คุณภาพ
ระดับความยากง่ายของเนื้อหา
ความหลากหลาย
ช่วยพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างๆ
2. ASEAN Media: สื่อทางด้านอาเซียนศึกษา *
5
4
3
2
1
ปริมาณ/จำนวนเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ
คุณภาพ
ระดับความยากง่ายของเนื้อหา
ความหลากหลาย
ช่วยพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างๆ
Atmosphere: สภาพแวดล้อม/สถานที่ตั้ง/บรรยากาศภายในห้อง เช่น จำนวนที่นั่ง แสงสว่าง
Staff: จำนวนเจ้าหน้าที่/ความกระตือรือร้น/การให้คำแนะนำ/ความช่วยเหลือ/ความเป็นมิตรของเจ้าหน้าที่
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการห้อง SAC ของ ศภอ.
Your answer
ขอขอบคุณที่ร่วมแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลเพิ่มเติม
ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา (ศภอ.) ณ ชั้น 7 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตึก IT)
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา // โทร. 073 - 299620
Facebook Page: https://goo.gl/MOXQsj
Email: clas@yru.ac.th
Website: clas.yru.ac.th
YouTube: https://goo.gl/eFTSX3
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms