แบบขอรับบริการสำหรับอาจารย์

ศูนย์อีเลิร์นนิ่งและนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยไอซีที
งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
โทรศัพท์(ภายใน) 23200 , 23203
------------------------------------

  1. ข้อมูลผู้รับบริการ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  2. ประเด็นที่ขอรับบริการ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question