แบบขอรับบริการสำหรับอาจารย์
ศูนย์อีเลิร์นนิ่งและนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยไอซีที
งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
โทรศัพท์(ภายใน) 23200 , 23203
------------------------------------
*
MM
/
DD
/
YYYY
1. ข้อมูลผู้รับบริการ
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ (ไทย) *
นามสกุล (ไทย) *
ตำแหน่ง *
สังกัดคณะ *
หลักสูตร *
เบอร์โทรศัพท์มือถือ *
e-Mail *
2. ประเด็นที่ขอรับบริการ
ประเด็นข้อที่ 2.4 และ 2.5 โปรดระบุ วัน/เดือน/ปี ที่จะรับบริการ
MM
/
DD
/
YYYY
2.9 ขอเปิดรายวิชาในระบบ YRU e-Learning (ชื่อรายวิชา)
2.10 บริการวิชาการด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (กรุณาเลือกข้อ 2.10.1-2.10.4)
2.11 อื่นๆ (โปรดระบุ)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. Report Abuse