แบบประเมินความพึงพอใจ “กิจกรรมวัยมันส์วัยกู๋”
คำชี้แจง  แบบประเมินนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมวัยมันส์วัยกู๋
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
Clear selection
คณะ
Clear selection
ตอนที่ 2  ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การนำไปใช้ ต่อการเข้าร่วมกิจกรรม
1. ด้านความรู้ความเข้าใจ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรุง
1.1 ความรู้ ความเข้าใจก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
1.2 ความรู้ ความเข้าใจในหลังการเข้าร่วมกิจกรรม
1.3 สามารถจัดระบบความคิด/ประมวลความคิดสู่การประยุกต์ใช้เพื่อการเรียนรู้
Clear selection
2. ด้านการนำความรู้ไปใช้
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรุง
สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการเรียนรู้
สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ / ถ่ายทอดแก่เพื่อนได้
สามารถให้คำปรึกษาแก่เพื่อนได้
มีความมั่นใจในการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้
Clear selection
3. ด้านวิทยากร
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรุง
3.1 การเตรียมตัวและความพร้อมของวิทยากร
3.2 การถ่ายทอดของวิทยากร
3.3 สามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและตรงประเด็น
3.4 ใช้ภาษาที่เหมาะสมและเข้าใจง่าย
Clear selection
4. ด้านสถานที่ / ระยะเวลา
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
พอใช้
ปรัปบรุง
4.1 สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม
4.2 ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
4.3 ระยะเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมมีความเหมาะสม
Clear selection
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. Report Abuse