แบบสอบถามความพึงพอใจ ความรู้ความเข้าใจ และการนำไปใช้ของผู้อบรม การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร "องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา"

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
ณ ห้องรับรอง อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คำชี้แจง

แบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วนคือ

ส่วนที่ 1 สถานภาพทั่วไป

ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ ความรู้ความเข้าใจ และการนำไปใช้ในการเข้าร่วมการอบรม โดย

ระดับ 5 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ/การนำไปใช้อยู่ในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ/การนำไปใช้อยู่ในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ/การนำไปใช้อยู่ในระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ/การนำไปใช้อยู่ในระดับน้อย
ระดับ 1 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ/การนำไปใช้อยู่ในระดับน้อยที่สุด

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

  ส่วนที่ 1 สถานภาพทั่วไป

  This is a required question
  This is a required question

  ส่วนที่ 2 โปรดทำ เครื่องหมาย ( / ) ลงในช่อง”ระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ/การนำความรู้ไปใช้” ของท่านเพียงระดับเดียว โดยอ่านข้อความทุกข้อโดยละเอียด

  1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน
  2. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา
  3. การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรม
  4. มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม
  5. การใช้เวลาตามที่กำหนดไว้
  6. การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม
  Please enter one response per row
  1. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม
  2. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
  3. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม
  4. อาหาร และเครื่องดื่ม มีความเหมาะสม
  Please enter one response per row
  1. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน การอบรม
  2. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม
  Please enter one response per row
  1. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
  2. มีความมั่นใจและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้
  3. สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้
  Please enter one response per row
  This is a required question

  ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ

  This is a required question
  This is a required question