ใบสมัครเข้าร่วมเครือข่ายความร่วมมือ

กิจกรรม อบรมและพัฒนาระบบการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วย Moodle
แก่โรงเรียนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
------------------------------------
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  การรับสมัครและสรรหา

  รับสมัครโรงเรียนที่สนใจ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 โดยมีวิธีการสมัคร ดังนี้ 1. กรอกใบสมัคร ส่งกลับมาตามที่อยู่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (eDLTV) 133 ถ.เทศบาล 3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 หรือส่งมาที่ e-Mail : ite@yru.ac.th 2. สมัครผ่านระบบออนไลน์ เข้าสู่เว็บไซต์ gg.gg/edlregis60-1 ให้กรอกรายละเอียด และคลิกปุ่มส่งฟอร์ม 3. ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนที่มีความพร้อม วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2560 ผ่านเว็บไซต์ aritc.yru.ac.th

  วิธีการ

  1. คัดเลือกโรงเรียนที่มีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเข้าร่วมโครงการ 2. จัดทำบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากับโรงเรียน 3. ติดตั้งระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ (LMS) ด้วย Moodle โดยใช้เครื่องแม่ข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 4. ฝึกอบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ (LMS) ด้วย Moodle เพื่อเป็นผู้ดูแลระบบบริหารจัดการความรู้ของโรงเรียน และฝึกอบรมการพัฒนาบทเรียนในระบบ (LMS) ด้วย Moodle เพื่อถ่ายทอดการพัฒนาบทเรียนให้กับบุคลากรในโรงเรียน 5. ติดตามและประเมินผล

  เป้าหมาย

  ทำความร่วมมือและพัฒนาระบบการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตกับโรงเรียนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 5 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน (อบรมให้ความรู้ของผู้ดูแลระบบ 10 คน)