แบบฟอร์มแนะนำ/เสนอซื้อหนังสือ

ขั้นตอนการแนะนำ/เสนอซื้อหนังสือเพื่อนำมาไว้บริการในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ผู้แนะนำ/เสนอสั่งซื้อ โปรดตรวจสอบชื่อหนังสือจากฐานข้อมูลบรรณานุกรมของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ http://opac.yru.ac.th/ ว่ามีรายการหนังสือดังกล่าวอยู่ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติหรือไม่
2. กรอกรายละเอียดของหนังสือและรายละเอียดของผู้แนะนำ/เสนอสั่งซื้อ ในแบบฟอร์ม
3. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอซื้อหนังสือเฉพาะอาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเท่านั้น และขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการสั่งซื้อในกรณีที่รายละเอียดของผู้เสนอซื้อและ/หรือรายละเอียดของหนังสือไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจน

  ข้อมูลทั่วไป

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  รายการหนังสือที่ต้องการแนะนำ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Must be a whole number
  This is a required question
  Must be a number
  This is a required question
  Must be a whole number
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  แบบประเมินความพึงพอใจการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

  หมายเหตุ

  - การจัดซื้อหนังสือภาษาไทย 1 ชื่อเรื่อง/ 3 เล่ม - การจัดซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ 1 ชื่อเรื่อง/ 1 เล่ม - กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน และตอบกลับทาง email : thancanok.j@yru.ac.th - สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ tel. 23400 นางสาวธัญชนก จิตสุวรรณ์ หรือ นางสาวเกดแก้ว ผลผลา (งาน วารสาร) 23402 ชั้น 2 ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบ และแจ้งกลับไปทางอีเมล์ yru.ac.th ของผู้เสนอรายการทรัพยากรสารสนเทศ