logo.png

TxtAnalyser 1.0.70

version 1.0.3

sidst opdateret 07.29.2016

TxtAnalyser bliver udviklet med støtte fra Undervisningsministeriet, Finansministeriet og KL.

1 Om programmet

2 Installation og log ind

2.1 Chrome

2.2 iPad

2.3 Adgang til programmer fra kontosiden

3 Kategorier

3.1 Stort begyndelsesbogstav

3.2 Nutids-r

3.3 Sammensatte ord

3.4 Kongruens nominalfraser

3.5 Stavekontrol

3.6 Tegnsætning

4 Programmet i Google Docs og Word Online

4.1 Log ind

4.2 Start og stop programmet

4.3 Visning

4.4 Identificering af fejl

4.4.1 Find, erstat og ignorer

4.4.2 Forklaringer

4.4.3 Opslag

4.4.4 Sætningsstatistik

4.5 Indstillinger

5. Programmet på iPad

5.1 Visning på iPad

5.2 Filhåndtering på iPad

5.3 Indstillinger på iPad

5.4 Indstilling af kategorier og fejlrapportering

6. Administration og log

6.1 Adgang til administration

6.2 Se din egen statistisk

6.3 Administration af hold

6.4 Administration af kategorier og fejlrapportering for hold

6.4.1 Administration af kategorier for hold

6.4.2 Administration af fejlrapportering for hold

6.5 Upload og automatisk analyse af tekster

7. Support og videovejledninger

1 Om programmet

TxtAnalyser er et sproganalyse- og korrektionsværktøj, som automatisk kan måle og analysere elevers skriveudvikling og -kompetencer, fx med henblik på at fastsætte individuelle læringsmål for den enkelte elev som herved får støtte og bliver målt efter sit behov. Med TxtAnalyser kan du danne dig et overblik over skriveprocessen for hver elev samt overordnet for klassen, og på den måde kan den skriftlige progression analyseres både for den enkelte elev og på tværs af klassetrin. I dagligdagen kan det være svært at se, om elever med forskellige forudsætninger får det optimale ud af undervisningen, men med TxtAnalyser kan du få et overblik over, om eleverne flytter sig som forventet. Den datamængde, som programmet indsamler på baggrund af elevernes tekster, bliver løbende behandlet, hvilket munder ud i oversigter over de enkelte elevers og klassens samlede niveau. Derved kan du få et overblik over klassens faglige standpunkt samt følge med i, hvad den enkelte elev får ud af undervisningen. Det kan du bl.a. bruge til at formulere læringsmål og tilrettelægge din undervisning, så den bedst muligt matcher den enkelte elevs behov. Disse data kan samtidig bruges i samarbejdet mellem eksempelvis læsevejledere, forældre og skolen generelt for at identificere indsatsområder.

Ved at benytte TxtAnalyser kan eleven få hjælp til at identificere hvor i teksten, der er grammatiske fejl, og hvordan de skal rettes. Læreren kan via administrationspanelet tilpasse den enkelte elevs behov for støtte og vælge om programmet løbende skal underrette eleven om eventuelle fejl samt hvilke fejl, der skal underrettes om. Disse underretninger kan indstilles til at have karakter af hints, så eleverne motiveres til at se deres egen tekst igennem for selv at finde det sted, hvor der skal foretages en rettelse.

Elevens data gemmes i en brugerprofil og følger eleven gennem hele skoletiden - også i tilfælde af skoleskift. TxtAnalyser kører automatisk i dagligdagen og er ikke bundet til en årlig test, men reflekterer derimod den generelle skriftlige udvikling hos hver elev. Du får derfor dagligt et overblik over progressionen for hver elev. Du kan også spare tid på rettearbejde, da programmet kan foretage en “grov-analyse” over grammatiske fejl i en elevtekst, hvilket giver dig mere tid til eksempelvis at vejlede og hjælpe den enkelte elev.

2 Installation og log ind

2.1 Chrome

Programmet kan installeres på to måder:

 1. Det kan automatisk rulles ud via Chrome Management-modulet
 2. Det kan installeres via Chrome Web Store

Når det er installeret, så logger du ind med dit Uni-login eller med dit Wizkids-login.

2.2 iPad

Programmet installeres fra App Store. Når det er installeret, så logger du ind med dit Uni-login eller med dit Wizkids-login.

2.3 Adgang til programmer fra kontosiden

Du kan finde installationslink til både Chrome- og iPad-versionerne fra din kontoside, når du logger ind på ta.wizkids.dk.

3 Kategorier

Programmet kan analysere og korrigere fejl indenfor følgende kategorier på dansk:

 1. Stort begyndelsesbogstav
 2. Nutids-r
 3. Sammensatte ord
 4. Kongruens i navnefraser
 5. Stavekontrol
 6. Tegnsætning

Hver kategori har en eller flere underkategorier, som giver programmet mulighed for at analysere og registrere fejl på et mere fintmasket niveau.

3.1 Stort begyndelsesbogstav

I kategorien stort begyndelsesbogstav er der 2 underkategorier:

 1. Starten af en sætning
 2. Egennavn

Hvis man starter en sætning med lille begyndelsesbogstav, eller hvis man skriver et navn med lille begyndelsesbogstav, så vil programmet analysere det som en fejl og foreslå ordet med stort begyndelsesbogstav.

Hvis man starter en sætning med lille begyndelsesbogstav, og ordet er et navn, så vil fejlen blive identificeret som “Starten af en sætning”.

Skærmbillede 2016-04-15 kl. 10.02.10.png

3.2 Nutids-r

I kategorien Nutids-r er der 2 underkategorier:

 1. Manglende nutids-r
 2. Tilføjet nutids-r

Manglende nutids-r er fx hvis du skriver:

Jeg køre en tur

Her mangler nutids-r’et, og derfor vil fejlen blive kategoriseret under Manglende nutids-r.

Tilføjet nutids-r er fx hvis du skriver:

Jeg skal kører en tur

Skærmbillede 2016-04-19 kl. 15.34.24.png

Her skal der ikke være et r, og derfor vil fejlen blive kategoriseret under Tilføjet nutids-r.

3.3 Sammensatte ord

I kategorien sammensatte ord er der 3 underkategorier:

 1. Navneord + navneord
 2. Navneord + navneord (måske)
 3. Andre ordklasser

Navneord + navneord er sammensatte ord hvor begge ord er klassificeret som navneord, fx

Et nyt skole år er startet

Her vil fejlen blive registreret som navneord + navneord, og brugeren vil få et korrekturforslag med det korrekt sammensatte ord.

Skærmbillede 2016-04-15 kl. 10.05.28.png

Navneord + navneord (måske) er sammensatte ord hvor begge ord er klassificeret som navneord, men hvor programmet ikke kender det sammensatte ord, fx

Jeg har en plastik violin

Skærmbillede 2016-04-15 kl. 14.41.36.png

Her vil fejlen blive registreret som navneord + navneord (måske), og brugeren får ikke et korrekturforslag, men derimod en advarsel om at der står to navneord umiddelbart efter hinanden, hvilket er usandsynligt. Denne fejl bliver kun vist, når programmet ikke har et passende korrekturforslag.

Andre ordklasser er sammensatte ord som består af forskellige ordklasser, fx

Jeg skal produkt udvikle

Her vil fejlen blive registreret som andre ordklasser, fordi produkt er et navneord og udvikle er et udsagnsord. Fejlen bliver kun registreret, hvis programmet har set de tilsvarende to ord som et sammensat ord.

Skærmbillede 2016-04-15 kl. 10.07.04.png

3.4 Kongruens nominalfraser

Programmet kan tjekke for kongruens i nominalfraser. Kongruens eller overensstemmelse betyder i denne sammenhæng at der er overensstemmelse mellem køn, tal og/eller bestemthed i danske nominalfraser.

For eksempel vil programmet ikke acceptere:

Min store hus eller Mit stor hus

Fejlen bliver registreret som en kongruensfejl indenfor en passende underkategori. For eksempel vil Mit stor hus blive registreret i underkategorien: Køn (tillægsord + navneord), da der mangler overensstemmelse i køn mellem de to ord/ordklasser.

Skærmbillede 2016-04-19 kl. 15.35.40.png

3.5 Stavekontrol

I kategorien stavekontrol er der tre underkategorier:

 1. Forvekslingsord
 2. Fonetisk stavefejl
 3. Tastefejl

Forvekslingsord er ord som udtales éns mens staves på forskellige måder, fx

Jeg sidder ved boret

Her bliver fejlen registreret som et forvekslingsord, og det korrekte alternativ bordet vil blive foreslået. Fejl i kategorien forvekslingsord bestemmes ud fra konteksten som ordet indgår i.

Fonetisk stavefejl er fejl, hvor brugeren staver et ord forkert men på en måde, hvor det kan udtales som et korrekt stavet ord, fx

Jeg har en hæsd.

Her vil programmet identificere fejlen og som oftest foreslå et eller flere alternative korrekt stavede ord.

Tastefejl er den sidste af de tre underkategorier. Den vil markere noget som en fejl, hvis det ikke passer ind i de to andre underkategorier, og hvis det ikke ligner et korrekt, velformet ord.

3.6 Tegnsætning

I kategorien tegnsætning er der følgende underkategorier:

 1. Blanktegn efter punktum
 2. Blanktegn efter komma
 3. Flere blanktegn
 4. Lange sætninger

De tre underkategorier for blanktegn registrerer fejl, hvis en bruger har sat for mange mellemrum, eller hvis en bruger har glemt at sætte mellemrum efter komma og punktum.

Skærmbillede 2016-04-15 kl. 10.08.18.png

Skærmbillede 2016-04-15 kl. 10.08.53.png

Den fjerde underkategori identificerer lange sætninger. Hvis en sætning indeholder flere end 35 ord, så kan programmet blive for unøjagtigt. Samtidig har undersøgelser påvist, at langt de fleste sætninger indeholder færre end 35 ord i gennemsnit.

Hvis programmet ser en lang sætning, vil den informere brugeren om at sætningen er for lang, og at programmet ikke kan analysere den pågældende sætning.

Skærmbillede 2016-04-15 kl. 10.09.45.png 

4 Programmet i Google Docs og Word Online

Programmet installeres som en udvidelse til Google Chrome og fungerer i Google Docs og i Word Online. Skærmbilleder i dette afsnit tager udgangspunkt i Google Docs, men det fungerer og ser ud på samme måde i Word Online.

Når TxtAnalyser er installeret, og du ikke er logget ind, kan du se program-ikonet med et gult udråbstegn. Udråbstegnet indikerer, at du ikke er logget ind.

Skærmbillede 2016-04-15 kl. 14.43.06.png

4.1 Log ind

Du kan enten logge ind med Uni-login eller med Wizkids-login. Hvis du allerede benytter AppWriter, så kan du benytte det samme login til TxtAnalyser, hvis du har licens til programmet.

Skærmbillede 2016-04-15 kl. 10.10.41.png

4.2 Start og stop programmet

Når programmet er installeret, fungerer det i Google Docs.

Når du klikker på program-ikonet i browserlinjen, så kan du aktivere eller deaktivere programmet i Google Docs eller i Word Online ved at slå knappen fra eller til. Som udgangspunkt er den slået til.

Skærmbillede 2016-06-02 kl. 11.49.44.png

Når du står andre steder i browseren og klikker på den, så vil du se, at det ikke er muligt at aktivere den fx i Gmail.

Skærmbillede 2016-06-02 kl. 13.33.38.png

Så det er kun på sider, hvor du får mulighed for at aktivere den, at den vil fungere.

4.3 Visning

Når programmet er aktivt, åbner den et ekstra vindue i Google Docs eller i Word Online. Vinduet vil automatisk placere sig i øverste højre hjørne ved siden af dit dokument.

Skærmbillede 2016-04-15 kl. 09.44.38.png

Det er muligt at flytte vinduet ved at trykke med musen og trække det et andet sted hen. Det er også muligt at forstørre eller formindske vinduet ved at trække i det med musen. Hvis du gerne vil tilbage til udgangspunktet, kan du klikke på pilen i øverste højre hjørne

skærm.png

4.4 Identificering af fejl

Programmet kører i realtid i dokumentet, og når en fejl detekteres, bliver den enten markeret med blå eller med gul farve.

Den blå farve indikerer at programmet har fundet en fejl, som den er sikker på er en fejl. Den gule farve indikerer at programmet har fundet en usandsynlig kombination af ord og/eller ordklasser, og den advarer derfor brugeren om, at der kan være en fejl i ordet eller frasen.

Her er et ord, hvori der er fundet en fejl markeret med blåt, og korrekturforslaget står umiddelbart nedenunder markeret med grønt.

Skærmbillede 2016-04-15 kl. 09.52.13.png

4.4.1 Find, erstat og ignorer

De tre funktioner: find, erstat og ignorer står nedenunder korrekturforslaget. Erstat bruges til at erstatte ordet, ignorer bruges hvis programmet har fundet en fejl, der ikke er en fejl, eller hvis brugeren ikke ønsker at rette fejlen.

Find bruges hvis du har et langt dokument. Alle fejl markeres i dokumentet med farvemarkeringer, men programmet viser altid den fejl som er tættest på markøren. Hvis du for eksempel står på side 3 i dit dokument, og programmet viser en fejl, som du ikke kan finde, så kan du klikke på Find for at gå direkte til fejlen.

4.4.2 Forklaringer

Når programmet finder en fejl, vil ordet eller frasen, der er fejl i, blive vist øverst i vinduet. Herefter kan der være et alternativt forslag, fx hvis du staver et ord forkert. Så vil programmet ofte foreslå et alternativt ord til dig.

Dernæst er der en forklaring, og forklaringen kan bestå af flere dele. Der er altid en tekstforklaring, og der er ofte en film til at underbygge forklaringen. Filmen vises under Vis mere.

Skærmbillede 2016-04-15 kl. 09.53.37.png

Tekstforklaringerne kan vises på flere forskellige sprog. Under indstillinger kan man indstille det sprog som forklaringerne skal vises på. Det er muligt at få vist forklaringer på dansk, arabisk, engelsk, svensk og tyrkisk.

Skærmbillede 2016-06-02 kl. 13.36.41.png

4.4.3 Opslag

Du kan dobbeltklikke på et vilkårligt ord i dit dokument, så vises ordklassen samt alle bøjninger for det ord i programvinduet.

Skærmbillede 2016-04-06 kl. 13.33.45.png

Hvis der er tale om et ord med flere ordklasser, fx lege, så vises begge ordklasser, og de forskellige ordklassers bøjning vises, når brugeren klikker på ordet i vinduet.

Her har brugeren valgt hhv. lege som navneord og udsagnsord.

Skærmbillede 2016-04-06 kl. 13.30.18.pngSkærmbillede 2016-04-06 kl. 13.30.09.png

Når et ord er valgt, erstattes Find og Ignorer-funktionerne af Slå op, som slår ordet op i Den Danske Ordbog.

4.4.4 Sætningsstatistik

TxtAnalyser indeholder en log over sætningsstatistik. Det er muligt at se statistik for sætninger for et dokument i selve TxtAnalyser-programvinduet, men det er også muligt at se en samlet sætningsstatistik på tværs af alle dine dokumenter.

Hvis du har et dokument åbent, kan du klikke på TxtAnalyser i menuen og vælge “Vis dokumentstatistik”

Skærmbillede 2016-05-03 kl. 08.50.55.png

Herefter vil du se en samlet log over dit dokument

Skærmbillede 2016-05-03 kl. 08.52.01.png

Du kan se følgende:

 1. samlet antal ord i dokumentet
 2. gennemsnitlig sætningslængde
 3. antal ord i den længste sætning
 4. antal ord i den korteste sætning

Grafen viser antal ord i sætninger. For eksempel viser grafen i eksemplet at der findes én sætning med 10 ord i.

Når du er på din kontoside, kan du også se sætningsstatistik, men her er det en samlet oversigt på tværs af alle dine dokumenter

Skærmbillede 2016-05-03 kl. 08.56.20.png

Her kan du se antal sætninger per dato samt den gennemsnitlige sætningslængde og det gennemsnitlige antal tegn.

4.4.5 Undersøg

Undersøg-funktionen i programvinduet giver dig mulighed for at undersøge din tekst i forhold til ordklasser og grammatiske led.

Skærmbillede 2017-10-10 kl. 13.07.51.png

Når du klikker på et af elementerne i Undersøg, fx Navneord, bliver alle navneordene i din tekst markeret med en bestemt farve.

TxtAnalyser kan automatisk markere de tre store ordklasser: navneord, udsagnsord og tillægsord, og både navneord og udsagnsord kan yderligere specificeres i henholdsvis ental/flertal og nutid/datid. Desuden kan programmet markere grundled og genstandsled automatisk.

4.5 Indstillinger

Du åbner indstillinger ved at gå til menuen og vælge Indstillinger.

Skærmbillede 2016-05-03 kl. 08.50.05.png

Under indstillinger har du følgende muligheder:

 1. Visningssprog
 2. Grammatiksprog
 3. Kategorier
 4. Fejlrapportering
 5. Popup

Visningssproget giver dig mulighed for at skifte visningssprog på selve popup-dialogen og forklaringerne til de enkelte fejlkategorier. Her kan du skifte mellem de tilgængelige sprog, hvorimod grammatiksproget er selve sproget som bliver analyseret. Hvis du skriver engelsk, skal grammatiksproget skiftes til engelsk, og hvis visningssproget er sat til dansk, så vil programmet analysere engelske fejl, men give dig forklaringer på dansk. Det er lige nu muligt at skifte visningssproget til arabisk, engelsk, svensk og tyrkisk.

Skærmbillede 2016-06-01 kl. 15.07.37.png

Under kategorier kan du indstille hvilke kategorier, som programmet skal tage højde for, og under fejlrapportering kan du vælge hvilken form for rapportering du gerne vil have fra programmet. Du har følgende muligheder for rapportering:

 1. Vis fejl og rettelser
 1. Standard-indstillingen - her viser programmet alle fejl, forklaringer samt forslag til rettelser
 1. Vis fejl
 1. Her viser programmet alle fejl, men ikke forslag til rettelser
 1. Vis fejl uden information
 1. Her viser programmet alle fejl, men ikke med nogen ekstra informationer
 1. Ingen visning
 1. Her vises et tomt programvindue. Den logger en brugers fejl, men viser ingen information.

Skærmbillede 2016-04-15 kl. 09.55.54.png

Når du klikker på Min konto så kommer du til din konto-side hos Wizkids, hvor du kan se en log over din brug af programmet, samt hvilke fejl og hvor mange fejl indenfor hver fejlkategori du har.

5. Programmet på iPad

TxtAnalyser fungerer på samme måde på iPad som i Chrome browseren. Når du har installeret TxtAnalyser-appen, kan du logge ind med dit Uni-login eller med dit Wizkids-login.

IMG_0456.jpg

Herefter vil de indstillinger som du har foretaget enten via kontosiden på ta.wizkids.dk eller via Chrome browseren synkronisere og være de samme i TxtAnalyser på iPad. Appen kræver en aktiv internetforbindelse for at kunne logge og identificere fejl samt for at kunne tilgå dine indstillinger.

5.1 Visning på iPad

Når du er logget ind i TxtAnalyser, finder og viser TxtAnalyser fejl og korrektioner i højre sidebjælke. Den højre sidebjælke kommer automatisk frem når du har din iPad i landskabsindstilling, og hvis du vender den i portrætindstilling, så kan du trække fra højre mod midten for at få sidebjælken frem.

IMG_0457.jpg

5.2 Filhåndtering på iPad

Appen består af ét tekstfelt og to sidebjælker. Den er designet til at få rettet sin tekst, og derfor kan man skrive sin tekst ind eller indsætte en tekst fra udklipsholderen. Herefter bliver teksten rettet iht. de grammatiske kategorier som er aktive for brugeren.

Når din tekst er rettet, kan du via Del-funktionen, som tilgås ved at åbne den venstre sidebjælke, dele eller sende din tekst til andre apps - enten som en fil eller som indsat tekst. Eller du kan kopiere din tekst på normal vis og indsætte den i andre apps.

IMG_0458.jpg

5.3 Indstillinger på iPad

Du tilgår indstillingerne ved at åbne den venstre sidebjælke. Her har du følgende muligheder:

 1. Visningssprog
 1. her vælger du det sprog, som TxtAnalyser skal vise menuer, tekstforklaringer m.m. på
 1. Grammatiksprog
 1. her vælger du selve det sprog, som skal analyseres
 1. Del
 1. Del din tekst
 1. Profil
 1. Åbner en browser, så du kan få adgang til din kontoside
 1. Hjælp
 1. Åbner en liste over instruktionsvideoer
 1. Log ud

IMG_0459.jpg

Du kan ikke ligesom i Chrome indstille TxtAnalyser direkte fra appen. Hvis du vil indstille kategorier og fejlrapportering, skal du gå til indstillinger og vælge Profil. Herefter åbnes et browservindue hvor du får adgang til din kontoside, og gennem kontosiden kan du foretage de nødvendige indstillinger.

5.4 Indstilling af kategorier og fejlrapportering

Indstillingsmulighederne for kategorier og fejlrapportering kan justeres fra din kontoside på ta.wizkids.dk. Her kan du under din egen statistik vælge enten Kategorier eller Fejlrapportering.

indstil.png

Når du har valgt nogle andre indstillinger end standardindstillingerne i programmet, vil de være aktive, næste gang du logger ind på TxtAnalyser på iPad.

6. Administration og log

En stor del af programmets funktioner ligger i administrationsdelen. Her får du mulighed for at:

 1. se din egen log
 2. oprette og administrere hold og/eller enkelte elever
 3. trække rapporter ud for hold og elever
 4. uploade dokumenter og automatisk få dem rettet for grammatiske fejl

6.1 Adgang til administration

Der er to måder at tilgå administrationsdelen på.

1. Klik på Min konto fra selve programmet

Skærmbillede 2016-04-18 kl. 16.38.00.png

2. Gå til ta.wizkids.dk og log ind med dit bruger-login.

Skærmbillede 2016-04-18 kl. 16.38.58.png

6.2 Se din egen statistisk

Når du er inde på din konto-side, skal du vælge “Statistik” under TxtAnalyser

stat.png

Så vil du se en log over dig selv indenfor en given tidsperiode. Tabellen viser en oversigt over fejlkategorierne samt hvor mange fejl, der blevet logget indenfor hver kategori. Desuden viser den også hvor mange af fejlene du har rettet, og hvor mange fejl du har valgt at ignorere.

Det er muligt at klikke på en kategori og se fejlene logget i de forskellige underkategorier.

Skærmbillede 2016-04-18 kl. 16.42.24.png

Desuden kan du - ligesom under Indstillinger i selve programmet - også indstille typen for fejlrapportering samt hvilke kategorier, programmet skal tage højde for. De to funktioner tilgår  du nederst på din statistikoversigt.

stat2.png

6.3 Administration af hold

Hvis du er lærer kan du skabe et hold for din klasse eller for udvalgte elever. Det gør du ved at gå til Hold i venstremenuen og vælge Nyt hold.

Skærmbillede 2016-04-18 kl. 16.45.45.png

Herefter giver du dit hold et navn og opretter det

Skærmbillede 2016-04-18 kl. 16.48.16.png

Du kan nu sende holdlinket til de elever, som skal være med på holdet. Når de klikker på linket, kommer de automatisk med på dit hold. Den samme elev kan godt være på flere hold på samme tid.

Desuden har du følgende muligheder under administration af hold:

 1. Nulstil holdkode
 1. Her kan du nulstille holdkoden
 1. Holdredigering
 1. Her kan du omdøbe eller slette dit hold
 1. Stats
 1. Her kan du se en samlet log for alle de elever, der er med på dit hold.

6.4 Administration af kategorier og fejlrapportering for hold

Du kan på vegne af dit hold administrere hvilke kategorier, programmet skal tjekke for, samt hvordan fejlrapporteringen skal være. Så du kan tilpasse programmet til kun at tage højde for de sproglige elementer og konstruktioner, som er relevante for holdet.

6.4.1 Administration af kategorier for hold

Hvis du for eksempel kun har fokus på nutids-r i en periode, så kan du vælge Stats og vælge Kategorier

Skærmbillede 2016-04-18 kl. 16.49.47.png

Nu får du mulighed for at vælge hvilke kategorier der skal være aktive for dit hold. Hvis du kun vælger Nutids-r og vælger en udløbsperiode, så vil programmet kun tjekke for nutids-r for alle elever på dit hold indtil udløbsperioden er passeret. Herefter bliver alle kategorier automatisk slået til igen.

Det betyder at næste gang dine elever logger ind i programmet, så er det kun kategorien Nutids-r som er aktiv, og de får ikke mulighed for at overskrive denne indstilling før den udløbsdato, som du har sat, er passeret.

6.4.2 Administration af fejlrapportering for hold

Du kan på vegne af dit hold også administrere, hvordan programmet skal opføre sig. Når du vælger Stats og vælger Fejlrapportering, har du følgende muligheder:

 1. Vis fejl og rettelser
 1. Standard-indstillingen - her viser programmet alle fejl, forklaringer samt forslag til rettelser
 1. Vis fejl
 1. Her viser programmet alle fejl, men ikke forslag til rettelser
 1. Vis fejl uden information
 1. Her viser programmet alle fejl, men ikke med nogen ekstra informationer
 1. Ingen visning

Hvis du for eksempel vil have at programmet skal finde fejl i en sætning, men ikke sige hvad der er galt, skal du vælge Vis fejl uden information.

Skærmbillede 2016-04-18 kl. 16.50.38.png

6.5 Upload og automatisk analyse af tekster

Hvis du har et antal elevopgaver, som du gerne vil have rettet for grammatiske fejl, så kan du benytte upload-funktionen.

Her får du mulighed for at angive vælge hvilke kategorier, som programmet skal tjekke for samt uploade et eller flere dokumenter, som skal rettes.

Skærmbillede 2016-04-18 kl. 16.35.25.png

Programmet vil herefter analysere alle dokumenterne og give dig en samlet rapport for hvert dokument samt en samlet rapport på tværs af alle dokumenter.

Skærmbillede 2016-06-15 kl. 09.54.01.png

Ved at klikke på “Download rapport”, kan du downloade et regneark. Regnearket indeholder de samme informationer, som du kan se i oversigten, men også de specifikke fejl og konteksten, hvor fejlene indgår i. I regnearket kan du altså få et mere detaljeret overblik over fejlene i de uploadede dokumenter.

Skærmbillede 2016-06-02 kl. 08.55.18.png

Hvis du har har analyseret flere dokumenter på samme tid, så kan du se fejlene for hvert dokument i en separat fane i regnearket.

download.png

Hvis du gerne hurtigt vil have vist fejlene i et dokument, så kan du klikke på “Dokument”. Her kan du se de specifikke fejl, uden at du behøver at downloade en rapport.

Ved at køre musen henover de røde streger kan du se hvilken fejl TxtAnalyser har fundet. Det giver dig mulighed for fx at se om det er samme ord eller samme frase som dine elever har problemer med, og samtidig giver det dig mulighed for at tjekke om TxtAnalyser har identificeret fejlene korrekt.

.

Skærmbillede 2016-06-01 kl. 15.05.09.png

I rullemenuen kan du vælge mellem de forskellige dokumenter, som du har uploadet, hvis du har uploadet flere dokumenter på samme tid.

rullemenu.png

7. Support og videovejledninger

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, kan du kontakte Wizkids support på support@wizkids.dk

Du kan også se videovejledninger til TxtAnalyser på Wizkids’ YouTube-kanal ved at følge linket her.


Wizkids A/S - Vallensbæk Torvevej 9, 2620 Albertslund -  Tlf.: 3168 0200

www.wizkids.dk

support@wizkids.dk