การฝึกทำโครงงานคุณธรรม (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQ
1
ประทับเวลา
เลขที่ตามบัญชีเช็คชื่อประชุม
ชื่อ - สกุลโรงเรียนอำเภอชื่อโครงงานวัตถุประสงค์ปัญหาสาเหตุของปัญหาวิธีการแก้ไขปัญหา
ความเชื่อมโยงสู่คุณธรรมอัตลักษณ์
2
1/10/2017, 14:57:5432
นางสาววรรณพร ตรีชัยศรี
วัดร่องแซงฯหนองแคมารยาทไทย
1.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับมารยาท
2.เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตามมารยาทไทยได้ถูกต้อง
3.เพื่อให้นักเรียนรักความเป็นไทย
นักเรียนไม่มีมารยาท
นักเรียนไม่ให้ความสำคัญกับมารยาทไทย
ฝึกฝนมารยาทไทยให้กับนักเรียนทุกวัน
ให้นักเรียนรู้จักมารยาทไทย
3
1/10/2017, 15:01:4237
นางสาวกวินนา เพียรโนนลาว
วัดหนองปลาหมอหนองแคขยะทองคำ
1.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ในเรื่องของการจัดการขยะ (K)
2.นักเรียนสามารถคัดแยกขยะได้ (P)
3.เพื่อปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อการรับปิดชอบขยะในโรงเรียน
4.เพื่อเทิดพระเกียรติแด่ในหลวงรัชกาลที่9
เนื่องจากขยะในโรงเรียนมีจำนวนมาก
1.นักเรียนขาดระเบียบวินัยในการทิ้งขยะ
2.นักเรียนขาดความรู้ในเรื่องของขยะ ซึ่งทำให้ไม่ตระหนักถึงคุณค่าของขยะ
1.มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการแยกขยะ
2.ให้นักเรียนฝากขยะที่สามารถขายได้มาฝาก เพื่อแลกกับเงินออม
3.มีตาวิเศษคอยสอดส่อง
1.ความรับผิดชอบ
2.ความพอเพียง
3.ความมีวินัย
4
1/10/2017, 15:02:5640อนงค์นุช วิลาบุตรบ้านคลองห้า ฯหนองแค
หนูทำได้....แค่ไม่คุย
1.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และมีความเข้าใจในบทเรียนในห้องเรียน
2.ปลูกฝังความมีมารยามในห้องเรียน ความมีวินัยของนักเรียน
3.เพื่อเป็นการถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาชที่ 9
นักเรียนไม่ตั้งใจเรียน และไม่มีระเบียบวินัย
นักเรียนพูดคุยกันในขณะเรียน
1.สร้างข้อตกลงในห้องเรียน
2. ขอความร่วมมือนักเรียน แนะนำเกี่ยวกับมารยาทในห้องเรียน
ความมีวินัย
5
1/10/2017, 15:06:2030อารีย์รัตน์ จันทะนะ
วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
หนองแคเก็บหอมรอบริบ
1.เพื่อให้เด็กนักเรียนรู้จักการเก็บออม
2.เพื่อให้เด็กนักเรียนเก็บออมเงินไว้ใช้ในยามจำเป็น
3.เพื่อให้เด็กนักเรียนรู้จักความพอเพียง
เด็กนักเรียนใช้จ่ายฟุ่มเฟือย
เด็กนักเรียนไม่รู้จักคุณค่าของเงิน
นักเรียนเก็บออมเงินทุกวัน
มีความพอเพียง
6
1/10/2017, 15:08:1834ชมพูนุท นิลขำบ้านหนองจิกฯหนองแคทิ้งให้ลง ส่งให้ถึง
1.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการทิ้งและคัดแยกขยะ
2.เพื่อให้นักเรียนสามารถทิ้งขยะได้ลงถังและถูกประเภท
3.เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อปัญหาการทิ้งขยะไม่ลงถังและไม่คัดแยกขยะ
4.เพื่อเป็นการถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จประเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
บริเวณโรงเรียนมีขยะค่อนข้างมาก
นักเรียนทิ้งขยะไม่ลงถัง และไม่ถูกประเภท
1.ให้ความรู้เกี่ยวกับการทิ้งและคัดแยกประเภทขยะ
2.นำขยะตัวอย่าง มาให้นร.ลองคัดแยกหลังให้ความรู้
3.ทำตารางcheck listเด็กทุกระดับในเวรแต่ละวัน
4.เวรไหนทำได้ถูกต้องและสะอาดที่สุดมีรางวัลให้ (รางวัลเป็นอุปกรณ์การทำความสะอาด)
เชื่อมโยงกับด้านความรับผิดชอบต่อโรงเรียนและมีวินัยต่อตนเองและส่วนรวม
7
1/10/2017, 15:06:5831
นางสาว กนกวรรณ ลุนวงศ์
วัดร่องแซงฯหนองแคหนูน้อยไหว้สวย
1. เพื่อให้นักเรียนอธิบายการไหว้ที่ถูกต้องได้
2. เพื่อให้นักเรียนสามารถไหว้ได้ถูกต้อง ตามการไหว้ 3 ระดับ
3. นักเรียนรักความเป็นไทย
นักเรียนไหว้ไม่ถูกต้อง
นักเรียนไม่เห็นความสำคัญของการไหว้3ระดับ
คุณครูประจำชั้นฝึกฝนนักเรียนไหว้ 3 ระดับให้ถูกต้องทุกวัน
เห็นคุณค่าของการไหว้3ระดับ
8
1/10/2017, 15:09:5341
อุไรวรรณ เจริญครบุรี
บ้านคลองห้าฯหนองแค
เข้าแถวให้ดี มีรางวัล
1.เพื่อให้นักเรียนมีระเบียบวินัย
2.ปลูกฝังมีมารยาท และ รู้จักประโยชน์ส่วนรวม
3.เพื่อเป็นการถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาชที่ 9
นักเรียนไม่มีระเบียบวินัยในการเข้าแถว
นักเรียนหลอกล้อ เล่นในขณะเข้าแถว
1.สร้างข้อตกลงในการเข้าแถว
2. แนะนำเกี่ยวกับมารยาทในการเข้าแถว
ความมีวินัย
9
1/10/2017, 15:14:2329รุ่งทิพย์ เทือกคำ
โรงเรียนวัดหนองปลิง
หนองแค
เด็กทิ้งขยะไม่ถูกที่
-เพื่อให้เด็กรู้จักทิ้งขยะให้ถูกที่ -เพื่อให้เด็กมีความรับผิดชอบในการทิ้งขยะ -เพื่อปลูกฝังให้เด็กมีจิตสำนึกในการทิ้งขยะ -เพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9
โรงเรียนสกปรก เศษขยะเกลื่อนโรงเรียน
เด็กไม่ทิ้งขยะลงถัง
แนะนำและรณรงค์ให้เด็กๆทิ้งขยะให้ถูกที่ จัดกิจกรรม มดงานอนุบาลน้อย
โรงเรียนสะอาด น่าอยู่ คู่คุณธรรม
10
1/10/2017, 15:18:3438
นางสาวสุภาวดี บุญรอด
วัดหนองปลาหมอหนองแค
มดตะนอยอย่าส่งเสียงดัง
1.เพื่อให้นักเรียนเข้าใจความสำคัญในการเข้าแถวให้เป็นระเบียบ
2.เพื่อให้นักเรียนมีระเบียบวินัย
3.เพื่อปลูกฝังความมีระเบียบวินัยในการอยู่ร่วมกัน
4.เพื่อเป็นการถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
นักเรียนขาดระเบียบวินัยในการเข้าแถวและส่งเสียงดังขณะเข้าแถว
นักเรียนจับกลุ่มเล่น พูดคุยกันเสียงดังไม่จัดแถวให้เป็นระเบียบ
1.แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อเป็นกรรมการในการดำเนินงาน
2.สร้างข้อตกลงในการเข้าแถวให้เป็นระเบียบและไม่ส่งเสียงดัง
ความรับผิดชอบและความมีระเบียบวินัย
11
1/10/2017, 15:20:0535
เกียรติศักดิ์ กรุณา
วัดคลองห้าหนองแค
ไพเราะหน่อย น่ารักแน่😊
1.เพื่อให้นักเรียนรู้มารยาทการพูดจาให้ไพเราะทุกสถานการณ์
2.เพื่อให้นักเรียนพูดจาไพเราะ
3.เพื่อปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดีในการพูดจาให้ไพเราะ
4.เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่9
นักเรียนใช้คำพูดจาไม่ไพเราะ
1.นักเรียนเลือกใช้คำพูดไม่ถูกสำหรับบางสถานการณ์
2.นักเรียนลืมตัวขณะอยู่ต่อหน้าคุณครู
3.นักเรียนใช้การพูดจาแบบนี้อย่างเคยชิน
1.สอนนักเรียนให้รู้จักมารยาทการพูดจาในทุกๆสถานการณ์
2.จับคนพูดจาดี ให้รางวัล ประจำสัปดาห์
ศีล5
12
1/10/2017, 15:21:2558ดวงกมล คันตะลี
บ้านซับน้อยใต้สามัคคี
มวกเหล็ก
รองเท้าหนูอยู่ตรงไหน
1.เพื่อให้เด็กนักเรียนตระหนักถึงการมีระเบียบวินัยในการทอดรองเท้า
2.นักเรียนทุกคนสามารถถอดรองเท้าและจัดวางอย่างเป็นระเบียบ
3.เพื่อปลูกฝังความมีระเบียบและความรับชอบ
4.เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชการที่9
วางรองเท้าไม่เป็นระเบียบ
1.รีบ 2.ไม่รู้ตำแหน่งในการวางรองเท้า
3.แย่งกันวางรองเท้า
ทำสติกเกอร์สัญลักษณ์ประจำตัวเด็กไปติดไว้ที่ชั้นวางรองเพื่อให้นักเรียนวางรองเท้าในตำแหน่งของตัวเองและเป็นระเบียบ
ความมีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ
13
1/10/2017, 15:22:5255นางรัตติยากร อ่อนตา
ไทยรัฐวิทยา ๖๘(วัดเหวลาด)
มวกเหล็กทั้งหมดแถวตรง
เพื่อให้นักเรียนเข้าแถวเป็นระเบียบ
นักเรียนเข้าแถวไ่ม่เป็นระเบียบ
นักเรียนเข้าแถวไม่เป็นเป็นระเบียบ หยอกล้อ และคุยกันในแถว
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจแถว แบบกัลยานิมิต(พี่ดูแลน้อง)
ความมีระเบียบวินัย
14
1/10/2017, 15:41:1726นายมาโนช มิ่งนอกวัดเจริญธรรมวิหารแดง
สร้างความสุขกับการทาน
เพื่อให้นักเรียนรับประทานอาหารอย่างมีมารยาท ไม่ดัง การใช้อุปกรณ์การรับประทานอาหาร
นักเรียนคุยเสียงดังขณะรับประทานอาหาร
การมารับประทานอาหารไม่พร้อมกัน
จัดระเบียบการรับประทานอาหารใหม่
ระเบียบวินัย
15
1/10/2017, 15:45:5322
นางสาวอาภัสรา เพชรเกิด
วัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร)
วิหารแดงขยะจิ๋ว
1.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เรื่องการแยกขยะเเละลดขนาดของขยะ
2.เพื่อให้นักเรียนพับขยะเพื่อลดขนาดของขยะและทิ้งขยะลงถัง
3.เพื่อปลูกฝังการทิ้งขยะให้เป็นที่
4.เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
โรงเรียนไม่สะอาด
พื้นที่จัดเก็บขยะไม่เพียงพอ
สอนการพับถุงขยะเพื่อลดขนาดของขยะ
สำนึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี
16
1/10/2017, 15:46:2220
นางสาวชุติกาญจน์ ระหาร
วัดสองคอนกลางแก่งคอย
นักเรียนช่วงชั้นที่1วิ่งบนชั้นเรียน
1.แก้ปัญหาการวิ่งบนชั้นเรียน
2.ลดอุบัติเหตุ
3. เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย
4. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ร.9
นักเรียนวิ่งบนชั้นเรียน
นักเรียนหยอกล้อกันและเล่นบนชั้นเรียน
1. ตั้งกฏระเบียบและข้อตกลงร่วมกัน
2. จัดตั้งผู้สังเกตและรายงานผลประจำห้องเรียน
มีความรับผิดชอบ มีวินัย
17
1/10/2017, 15:47:2525สโรชา พูลธนะ
โีงเรียนชุมชนวัดวิหารแดงฯ
วิหารแดงหนูๆจ๋า ค่อยๆเดิน
1.เพื่อให้นักเรียนรู้จักการเดินแถวอย่างเป็นระเบียบ
2.เพื่อให้นักเรียนเดินแถวอย่างเป็นระเบียบ
3.เพื่อปลูกฝังระเบียบวินัยการเดินแถว
4.เพื่อเป็นการถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๙
นักเรียนเดินแถวไม่เป็นระเบียบ
นักเรียนวิ่งแซงแถวและเล่นกันขณะเดินแถว
1.สร้างข้อตกลงในการเดินแถว
2.ครูพานักเรียนเดินแถวกันอย่างมีระเบียบ
3.มีรางวัลและคำชมนักเรียนที่เดินแถวมีระเบียบ
มีระเบียบวินัย
18
1/10/2017, 15:47:3221สโรชา ทองดีอนุบาลวิหารแดงวิหารแดง
แมงจ๋าอย่ากินฟันหนูึ
1.เพื่อให้นักเรียนรู้และเข้าใจถึงความสำคัญของการแปรงฟัน
2.นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวิหารแดงแปรงฟันหลังรับประทานอาหาร
3.เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าการแปรงฟัน
4.เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแก่ในหลวงรัชกาลที่9
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวิหารแดงฟันผุ
นักเรียนไม่แปรงฟัน
นักเรียนชั้นอนุบาล-ป.6 แปรงฟันหลังรับประทานอาหาร
ความรับผิดชอบ
19
1/10/2017, 15:47:5027
นางสาวปรางกมล เพียรทำดี
วัดเกาะเซิงหวายวิหารแดงแถวตรงครบ 4 ทิศ
1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความมีระเบียบวินัยและความมีมารยาท
2. เพื่อให้นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติให้เป็นระเบียบ
3. เพื่อปลูกฝังความมีระเบียบวินัยและความมีมารยาทให้แก่นักเรียน
4.เพื่อเป็นการถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
นักเรียนโรงเรียนวัดเกาะเซิงหวายเข้าแถวไม่เป็นระเบียบ
พูดคุย หลอกล้อเล่นกันระหว่างเข้าแถว
1.ให้ความรู้นักเรียนเรื่องทิศทั้ง 4 และเรื่องมารยาทในการเข้าแถว
2. สร้างข้อตกลงในการเข้าแถวร่วมกัน
3. จัดทำแนวเส้น 4 ทิศ
4. ฝึกให้นักเรียนเข้าแถวร่วมกันตามทิศทั้ง 4
5. เมื่อนักเรียนปฏิบัติได้แล้ว นำเส้น 4 ทิศออก จากนั้นให้นักเรียนเข้าแถวด้วยตนเอง
ความมีระเบียบวินัยและความมีมารยาทที่ดี
20
1/10/2017, 15:48:2623
นางสาวจิรัชญา เหรียญทอง
วัดหนองหมูใต้ (ไพบูลย์วิทยาคาร)
วิหารแดงส่งงานกันเถอะ
1.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความขยันในการทำงานส่ง
2.เพื่อให้นักเรียนส่งงานตามเวลาที่กำหนด
3.เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความขยันมากขึ้น
4.เพื่อเป็นการถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
นักเรียนไม่ส่งงานตามกำหนด
ไม่ขยันทำงานและเล่นกับเพื่อน
1.สร้างข้อตกลงในการส่งงาน
2.ทำสมุดส่งงานและให้คะแนน
ด้านความรับผิดชอบ
21
1/10/2017, 15:48:4715นายอดิศร ฉิมไธสงวัดโคดกรุงแก่งคอย
โรงเรียนสวยด้วยมือเรา
1.เพื่อให้นักเรียนทิ้งขยะให้ถูกที่
2.เพื่อให้เด็กรู้จักการคัดแยกขยะ
3.เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรักษ์สิ่งแวดล้อม
4.เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็พระเจ้าอยู่หัว
โรงเรียนไม่สะอาด
นักเรียนทิ้งขยะไม่ถูกที่
1. สอนให้นักเรียนรู้จักผลที่จะเกิดตามมา
2. จัดกิจกรรมขยะแลกเงิน
3. ติดป้ายบอกตำแหน่งให้ชัดเจน
มีความรับผิดชอบ
มีระเบียบวินัย
22
1/10/2017, 15:48:5024อานนท์ รุ่งแจ้ง
โรงเรียนวัดบ้านลำ(บ้านลำวิทยาคาร)
วิหารแดง
เธอจ๋า อย่าลืมฉัน(รองเท้า)
1. เพื่อทำให้รู้ถึงความสำคัญของการใส่รองเท้าทุกครั้งที่ออกจากอาคารเรียน
2.
เพื่อทำให้นักเรียนใส่รองเท้าทุกครั้งที่ออกจากอาคารเรียน
3.
เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนใส่รองเท้าทุกครั้งที่ออกนอกอาคารเรียน
4. เพื่อเป็นพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9
นักเรียนไม่สวมรองเท้าขณะออกนอกอาคารเรียน ไม่สวมใส่รองเท้าขณะเดินบนพื้นหญ้า สนามปูน และบริเวณโรงเรียนที่ไม่ใช่ห้องเรียน
นักเรียนขี้เกียจเดินไปยังชั้นรองเท้าที่ตั้งอยู่อีกด้านหนึ่งของอาคารเรียน เนื่องจากเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก
สร้างข้อระเบียบการถอดเเละใส่รองเท้าในบริเวณโรงเรียนและจัดตั้งการตรวจดูแลควบคุม
ความมีวินัย
23
1/10/2017, 15:48:5717จารุณี จันทรญาติอนุบาลทับกวางแก่งคอยทั้งหมดแถวตรง
1.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าแถวทำกิจกรรมหน้าเสาธง
2.เพื่อให้นักเรียนมีระเบียบวินัยในการเข้าแถวทำกิจกรรมหน้าเสาธง
3.เพื่อปลูกฝังระเบียบวินัยในการเข้าแถวทำกิจกรรมหน้าเสาธง
4.เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
นักเรียนไม่มีระเบียบวินัยในการเข้าแถวทำกิจกรรมหน้าเสาธง
นักเรียนคุยและหยอกล้อกันขณะทำกิจกรรมหน้าเสาธง
1.สร้างข้อตกลงในการเข้าแถว
ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
2.ขอความร่วมมือนักเรียนทุกคนให้ตั้งใจทำกิจกรรมหน้าธง ไม่คุย ไม่หยอกล้อกัน
ความมีระเบียบวินัย
24
1/10/2017, 15:59:397จุฑามาศ มาดีบ้านหนองผักบุ้งแก่งคอยช่วยปิดหน่อยค่ะประหยัดไฟฟ้าค่าไฟเเพงไม่ปิดไฟ ปิดพัดลม
มีป้ายบอกที่สวิตช์ไฟ
มีวินัย
25
1/10/2017, 16:02:4611ศิริอร บรรพโตบ้านป่าวังกวางแก่งคอยฟันสวยด้วยมือฉัน
1.นักเรียนได้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแปรงฟัน
2.นักเรียนมีจิตสำนึกในการแปรงฟัน
3.นักเรียนแปรงฟันเป็นประจำทุกวัน
4.เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชการที่9
ฟันผุนักเรียนไม่แปรงฟัน
เปิดเพลงแปรงฟันในเวลากลางวันแล้วให้นักเรียนทุกคนเริ่มแปรงฟันพร้อมกัน
ความมีวินัย
26
1/10/2017, 16:04:063แพรวพรรณ อินทนิจอินทนิจแก่งคอย
เด็กดีมีวินัยในการเข้าแถว
1.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการเข้าแถว
2.เพื่อให้นักเรียนเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบ
3.เพื่อให้นักเรียนมีจิตสำนึกที่ดีในการเข้าแถว
4.เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงราชกาลที่9
นักเรียนเข้าแถวไม่เป็นระเบียบ
นักเรียนยอกล้อกันในขณะเข้าแถว
1.ครูให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยในการเข้าแถว
2.ฝึกปฏิบัติให้นักเรียนเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบ
อิริโอตะปะ
27
1/10/2017, 16:04:0613นายจิตรกร เรือนสอน
โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า
แก่งคอย
โรงเรียนสวยด้วยมือหนู
1.เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับความรับผิดชอบ(K)
2.เพื่อให้นักเรียนทิ้งขยะได้ถูกที่(P)
3.นักเรียนมีความรับผิดชอบ(A)
4.เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่9
โรงเรียนสกปรก
นักเรียนทิ้งขยะไม่ถูกที่
ให้นักเรียนทิ้งขยะให้ถูกที่
ความรับผิดชอบ
28
1/10/2017, 16:04:3414นางสาวไอลดา ชัยแก้ววัดโป่งก้อนเส้าแก่งคอย
ทิ้งขยะให้ถูกที่ เป็นคนดีของโรงเรียน
1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ในการคัดแยกขยะ
2. เพื่อให้นักเรียนคัดแยกขยะได้
3. เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของขยะ
4. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
นักเรียนทิ้งขยะไม่ถูกที่
ทิ้งขยะไม่ถูกที่
จัดตั้งธนาคารขยะ รณรงค์เรื่องการทิ้งขยะ
การมีวินัยในตนเอง
29
1/10/2017, 16:05:0212นางสาวณัชชา แสนกล้าบ้านป่าวังกวางแก่งคอยทิ้งตรงนี้นะจ๊ะ
1.เพื่อให้นักเรียนเข้าใจถึงการรักษาความสะอาด
2.นักเรียนสามารถนำขยะไปทิ้งให้ถูกที่
3.นักเรียนตระหนักถึงการรักษาความสะอาดจะทำให้ห้องเรียนน่าอยู่น่าเรียน
4.เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
ห้องเรียนสกปรกเต็มไปด้วยเศษกระดาษ
นักเรียนฉีกกระดาษเล่นและทิ้งในห้องเรียน
1.สร้างความเข้าใจในการทิ้งขยะให้ถูกที่
2.ตั้งกฏกติกาในห้องเรียน
ความมีระเบียบ
30
1/10/2017, 16:06:266ธนาวัฒน์ นกไทยวัดเตาปูนแก่งคอย
ห้องเรียนสะอาดด้วยตัวเรา
เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการรักษาความสะอาด
เพื่อให้นักเรียนช่วยกันทำความสะอาดห้องเรียนประจำทุกวัน
เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการรักษาความสะอาด
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแก่ในหลวงร9
ห้องเรียนไม่สะอาด
นักเรียนทิ้งขยะในห้องเรียน
ให้นักเรียนช่วยกันดูแลทำความสะอาดห้อง
จัดเวรดูแลความสะอาด
ความมีวินัย
31
1/10/2017, 16:06:479อรัญญา เข่งพิมลวัดนาบุญแก่งคอยแยกประเภทให้หนูที
1.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เรื่องการแยกขยะ
2.เพื่อให้นักเรียนแยกขยะให้ถูกประเภท
3.เพื่อให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการรักษาความสะอาด
4.เพื่อให้ถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่9
นักเรียนทิ้งขยะไม่ถูกถังที่โรงเรียนจัดให้
นักเรียนทิ้งขยะไม่ถูกประเภท
1.สอนการแยกประเภทของขยะ
2.สอนให้นักเรียนเห็นคุณค่าของขยะ
ความมีวินัย
32
1/10/2017, 16:09:585
นางสาวจุฑามาศ บำรุงราษฎร์
วัดโป่งมงคลแก่งคอยหนูน้อยรักระเบียบ
1.เพื่อให้เด็กรู้จักการจัดเรียงของใช้อย่างเป็นระเบียบ
2.เพื่อให้เด็กสามารถปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันได้
3.เพื่อสร้างจิตสำนึกมีความรับผิดชอบสิ่งของของตนเองอย่างมีระเบียบ
4.เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช
เด็กไม่จัดสิ่งของของตนเอง วางสิ่งของไม่เป็นระเบียบ เช่น กระเป๋า รองเท้า แก้วน้ำ
เด็กขาดระเบียบวินัยและไม่เห็นค่าของสิ่งของตนเอง
สอนให้เด็กเห็นค่าของสิ่งของของตนเองและรู้จักเก็บของอย่างเป็นระเบียบ โดยการอบรม และสอนให้เด็กเก็บอย่างถูกวิธี
ด้านความมีระเบียบวินัย
33
1/10/2017, 16:10:372
นางสาวภิญญลักษณ์ โสภณเจริญทัศน์
วัดสุนทริกาวาสแก่งคอยเด็กไทยไหว้สวย
1. เพื่อให้เด็กได้รู้จักระดับการไหว้ที่ถูกต้อง
2. เพื่อให้เด็กได้ปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้
3. เพื่อให้เด็กมีจิตสำนึกที่ดีและภาคภูมิใจในการไหว้ของไทย
4. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุยเดช
ไหว้ไม่สวย
เด็กไม่รู้ระดับการไหว้ที่ถูกต้อง
1. ครูสอนระดับการไหว้ที่ถูกต้องก่อนเข้าเรียนทุกวัน
2. ให้นักเรียนฝึกทำตามจนไหว้สวยและถูกต้อง
มีระเบียบวินัย
34
1/10/2017, 16:11:294
นางสาวณัฐธินันท์ มีวรรณะ
ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1
แก่งคอย
อ่านต่อไปให้เห็นอนาคต
1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของการสอบ
2. นักเรียนอ่านข้อสอบในการทำข้อสอบทุกวิชา
3. นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของคะแนน และอนาคตของตนเองที่เกี่ยวข้องกับการทำข้อสอบแต่ละครั้ง
4. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช (รัชกาลที่ 9)
นักเรียนไม่อ่านข้อสอบ
นักเรียนไม่ใส่ใจ ไม่เห็นคุณค่าของการสอบ
จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักในคุณค่าของการทำข้อสอบให้แก่นักเรียน ว่ามีความสัมพันธ์กับชีวิตและอนาคตของตนเอง เพื่อให้นักเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญมากขึ้น
ความซื่อสัตย์ต่อตนเอง
35
1/10/2017, 16:11:304
นางสาวณัฐธินันท์ มีวรรณะ
ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1
แก่งคอย
อ่านต่อไปให้เห็นอนาคต
1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของการสอบ
2. นักเรียนอ่านข้อสอบในการทำข้อสอบทุกวิชา
3. นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของคะแนน และอนาคตของตนเองที่เกี่ยวข้องกับการทำข้อสอบแต่ละครั้ง
4. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช (รัชกาลที่ 9)
นักเรียนไม่อ่านข้อสอบ
นักเรียนไม่ใส่ใจ ไม่เห็นคุณค่าของการสอบ
จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักในคุณค่าของการทำข้อสอบให้แก่นักเรียน ว่ามีความสัมพันธ์กับชีวิตและอนาคตของตนเอง เพื่อให้นักเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญมากขึ้น
ความซื่อสัตย์ต่อตนเอง
36
1/10/2017, 16:12:4010
เกียรติศักดิ์ หาหอม
นิคมทับกวางสวเคราะห์2
แก่งคอย
โต๊ะสะอาดปราศจากรอยขีดเขียน
1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เรื่องประโยชน์ของความสะอาด
2. เพื่อให้นักเรียนรักษาความสะอาดทั้งบนโต๊ะ
3. เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของโต๊ะนักเรียน
4. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
โต๊ะมีความสกปรก มีรอยขีดเขียนบนโต๊ะ
นักเรียนชอบขีดเขียนโต๊ะ วาดภาพ เขียนคำต่างๆลงบนโต๊ะ
สร้างความตระหนักให้นักเรียนรักความสะอาด สร้างข้อตกลงในการใช้ห้โต๊ะเรียน ให้นักเรียนเห็นคุณค่าของโต๊ะเรียน
ด้านความมีวินัย
37
1/10/2017, 16:13:363แพรวพรรณ อินทนิจวัดท่าคล้อแก่งคอย
เด็กดีทีวินัยในการเข้าแถว
1.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ในการเข้าแถวที่ถูกต้อง
2.เพื่อให้นักเรียนเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบ
3.เพื่อให้นักเรียนมีจิตสำนึกที่ดีในการเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบ
4.เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระเจ้าอยู่หัวราชกาลที่9
นักเรียนเข้าแถวไม่เป็นระเบียบ
นักเรียนหยอกล้อกันในขณะเข้าแถว
1.ครูให้ความรู้ความเข้าใจในการเข้าแถว
2.ฝึกปฏิบัติให้นักเรียนเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบ
ความมีวินัย
38
1/10/2017, 16:14:5218
นางสาวชนานันท์ โสภี
วัดบ้านดงแก่งคอย
โรงเรียนสวยด้วยมือเรา
1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบ
2. เพื่อให้นักเรียนทิ้งขยะให้ถูกที่
3. เพื่อปลูกฝังความรับผิดชอบให้แก่นักเรียน
4. เพื่อเป็นการถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ 9)
นักเรียนทิ้งขยะไม่ถูกที่
นักเรียนขาดความรับผิดชอบ
1. สร้างแรงบันดาลใจ
2. แบ่งเขตรับผิดชอบเป็นสี
3. ให้ทำความสะอาดบริเวณที่รับผิดชอบ
4. มอบธงสะอาดให้เขตที่ได้รับคะแนนมากสุดในสัปดาห์
ความรับผิดชอบ
39
1/10/2017, 16:15:521
นายสมศักดิ์ วงค์อินตา
บ้านหนองสองห้องแก่งคอยสามัคคีคือพลัง
ให้ความรู้เกี่ยวกับความสามัคคี
ให้นักเรียนรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันและอยู่ร่วมกันอย่าง
นกเรียนเห็นค่าของความสามัคคี
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่9
นักเรียนขาดความสามัคคี
นักเรียนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว
จัดกิจกรรมเสริมสร้างและปลูกฝังความสามัคคี
ความสามัคคี
40
1/10/2017, 16:16:5469
นางสาวธนิษฐา แสงสว่าง
อนุบาลมวกเหล็กมวกเหล็กรีบๆหน่อยนะจ๊ะ
เพื่อให้ทุกคนตรงต่อเวลา
มาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ตรงเวลา
ขาดการบริหารจัดการเวลา
ความมีวินัย
ความมีระเบียบวินัยในตนเอง
41
1/10/2017, 16:18:2128
ศุภรัตน์ แก้วเกลี้ยง
วัดสร้างบุญวิหารแดงหนูน้อยนั่งน่ารัก
1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการนั่งอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย
2.เพื่อให้นักเรียนมีมารยาทในการนั่งอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย
3.เพื่อปลูกฝังมารยาทในการนั่งอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย
4.เพื่อเป็นการถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
นักเรียนนั่งไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย
นักเรียนไม่ได้รับการฝึกการนั่งอย่างมีระเบียบเรียบร้อย
นักเรียนฝึกการนั่งอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย
ด้านความมีระเบียบวินัย
42
1/10/2017, 16:20:1266
ศักดิ์สิทธิ์ โสโคกกรวด
บ้านโป่งไทรมวกเหล็กเธอจ๋ามาไวๆเพื่อให้ตรงต่อเวลาการมาสายตื่นสายตื่นเช้าขึ้นการมีวินัย
43
1/10/2017, 16:20:3465จริยา คลคงบ้านหนองเอี่ยวมวกเหล็กรีบหน่อยเธอจ๋า
1 ให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเวลาซึ่งเป็นสิ่งสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคม
2. ให้ผู้เข้าอบรมเข้าอบรมตามเวลาที่กำหนด
3. ให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาเวลา
4. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง ร.9
ผู้เข้าอบรมบางกลุ่มเข้าร่วมกิจกรรมไม่ทันเวลา
การไม่รักษาเวลา
ส่งเสริมรณรงค์ให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เห็นถึงความสำคัญของการเป็นผู้ที่ตรงต่อเวลา
วินัยในตัวเอง
44
1/10/2017, 16:20:3963
นางสาวทิตยา เผือกพันธ์
วัดสวนทองรวมมิตรมวกเหล็ก
เด็กไทยใจใส ใส่ใจเข้าคิว
1 เพื่อให้นักเรียนเข้าใจวินัยในการเข้าแถวต่อถิว
2 เพื่อให้นักเรียนมีวินัยในการเข้าแถว
3 เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงการเข้าแถว
นักเรียนไม่เข้าแถว
นักเรียนมักจะจับกลุ่มคุยกันเป็นกลุ่ม ไม่ต่อแถวเข้าคิว
ให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยในการเข้าแถว ให้สติ๊กเกอร์ยิ้มกับคนที่เข้าแถว
ระเบียบวินัย
45
1/10/2017, 16:21:1772
นางสาวณัฐฐา วีระชวนะศักดิ์
ย้านหนองโป่งมวกเหล็ก
โรงเรียนจ๋า ขยะลาก่อน
เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เรื่องการทิ้งขยะ
โรงเรียนสกปรก
นักเรียนทิ้งขยะไม่ลงถัง
ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของขยะ
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร.9
46
1/10/2017, 16:22:2642ภัทรพล สิทธิกูล
หินกอง(พิบูลอนุสรณ์)
หนองแค
นักเรียนไม่เข้าแถวชื้ออาหาร
เพื่อให้นักเรียนเข้าแถวอย้างเป็นระเบียบในการชื้อข้าวตอนพักกลางวัน
นักเรียนไม่เข้าแถวชื้ออาหาร
นักเรียนขาดวินัยในตนเอง
1. แต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนร่วมกับครูวางกฎของโรงเรียน
2.กรรมการนักเรียนดูแลความเรียบร้อยตอนพีักกลางวัน
3.ครูกำกับติดตามดูแลประเมินผล
อัตลีักษณ์ มีวินัย ยิ้มไหว้ทักทายกัน
เชื่อมโยงกับ การมีวินัย
47
1/10/2017, 16:22:3280นางสาววรรษมน วิลัยอนุบาลวังม่วงวังม่วง
ขยะเอ่ย...เจ้าจะอยู่ไหน
เพื่อให้นักเรียนสามารถคัดแยกขยะได้
กลิ่นเหม็นที่เกิดจากขยะเน่าเสีย
นักเรียนทิ้งขยะรวมกันโดยไม่แยกขยะ
จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ
อริยสัจ4
48
1/10/2017, 16:23:1161นายเฉลิมรัตน์บ้านซับกระดานมวกเหล็ก
รีบหน่อย รีบหน่อยเธอจ๋า
เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาเวลา
ครูอบรมไม่รักษาเวลา
การบริหารจัดการเวลาไม่ดี
ให้ความรู้การรักษาเวลากับคนหมู่มาก
ความมีวินัย
49
1/10/2017, 16:23:4639
นางสาวธัญญารัตน์ สมุติรัมย์
วัดหนองผักชีหนองแค
หนองผักชีสวยด้วยมือเรา
1.เพื่อให้นักเรียนเข้าใจและมีความรู้ในการทิ้งขยะให้ถูกที่ (K)
2.เพื่อให้นักเรียนทิ้งขยะให้ถูกที่ (P)
3.เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงการทิ้งขยะให้ถูกที่ (A)
จากกการสังเกตบริเวณโรงเรียงวัดหนองผักชี พบว่ามีขยะ เศษถุงพลาสติก กระดาษ เกลื่อนโรงเรียน ทำให้โรงเรียนไม่สะอาด ไม่น่าอยู่
ดังนั้น โรงเรียนวัดหนองผักชีจึงเล็งเห็นปัญหาดังกล่า จึงได้จัดทำโครงงาน หนองผักชีสวยด้วยมือเราขึ้นเพื่อให้นักเรียนทิ้งขยะให้ถูกที่
นักเรียนทิ้งขยะไม่ถูกที่
1.จัดทำมุมถังขยะบริเวณโรงเรียน
2.ให้ความรู้เกี่ยวกับการทิ้งขยะให้ถูกที่
3.ครูคอยสังเกตพฤติกรรมนักเรียนและบริเวณโรงเรียนในแต่ละวัน
ความรับผิดชอบ
50
1/10/2017, 16:24:2060
นางสาวกมลรัตน์ ชูมณี
บ้านซับน้อยเหนือมวกเหล็กเธอจ๋ามาไวๆ
เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงการตรงต่อเวลา
การตรงต่อเวลาตื่นสาย
นอนให้ไวขึ้น ตั้งนาฬิกาปลุก
ด้านวินัย ความรับผิดชอบ
51
1/10/2017, 16:27:0848นางสาวนารี เทพกลาง
วัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)
หนองแค
โรงเรียนสะอาดด้วยมือเรา
1.นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการมีวินัยในการทิ้งขยะ
2.นักเรียนทิ้งขยะอย่างถูกต้อง
3.นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการมีวินัย
4.ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงร.๙
โรงเรียนไม่สะอาด
นักเรียนทิ้งขยะไม่ถูกที่
ปลูกจิตสำนึกในการทิ้งขยะให้ถูกที่ และสร้างวินัยในการทิ้งขยะ
ความมีวินัย
52
1/10/2017, 16:27:1570
นางสาวภควดี มาตย์นอก
อนุบาลมวกเหล็กมวกเหล็ก
รีบหน่อย รีบหน่อยเธอจ๋า
เพื่อให้ผู้เข้าอบรบมาเข้าร่วมกิจกรรมให้ตรงต่อเวลา
ผู้เข้าอบรมบางคนมาร่วมกิจกรรมช้า
ผู้เข้าอบรมบางคนบริการจัดการเวลาไม่เป็น
วางแผนการใช้เวลาให้เหมาะสม
ความมีวินัยในตนเอง
53
1/10/2017, 16:27:2278
นางสาวเพ็ญประภา วัชระรังษี
อนุบาลวังม่วงวังม่วง
ขยะเอ่ย...เจ้าจะไปอยู่ไหน
เพื่อให้นักเรียนสามารถคัดแยกขยะได้
กลิ่นเหม็นที่เกิดจากขยะเน่าเสีย
นักเรียนทิ้งขยะรวมกันโดยไม่แยกขยะ
จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ
อริยสัจ4
54
1/10/2017, 16:27:4764
นายวุฒิภัทร ปัญจันทร์สิงห์
โรงเรียนบ้านคลองม่วงเหนือ
มวกเหล็กหนูจ๋าอย่าทิ้ง
1 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาขยะ
2 เพื่อให้นักเรียนสามารถทิ้งขยะได้ถูกที่
3 เพื่อปลูกฝังทัศนคติที่ดีในเรื่องของความสะอาด
4 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
นักเรียนทิ้งขยะไม่ถูกที่
1 ถังขยะไม่เพียงพอ ทั่วถึง
1 สร้างเจตคติที่ดีในเรื่องของขยะ
2 ชี้แนะให้เห็นถึงผลเสียของการทิ้งขยะ
3 จัดสรรถังขยะให้เพียงพอ ทั่วถึงในบริเวณโรงเรียน
1 ความมีวินัย
2 ความรับผิดชอบ
55
1/10/2017, 16:29:3359
นางสาวเพียงใจ ภูกองไชย
บ้านลำสมพุงมวกเหล็กเธอจ๋า มาไวไว
1. เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงการตรงต่อเวลา
2. เพื่อให้สามารถวางแผนการบริหารเวลาได้อย่างเหมาะสม
3. เพื่อปลูกฝังความมีวินัยในการตรงต่อเวลา
4. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
การตรงต่อเวลา
ตื่นสาย,แต่งตัวนาน,เล่นโทรศัพท์
ตื่นให้เป็นเวลา, วาฃแผนและจัดการเวลาให้เหมาะสมในแต่ละวันตามความเหมาะสม
เชื่อมโยงในด้านความรับผิดชอบและความมีวินัย
56
1/10/2017, 16:30:0678นางดาราพร นวลมะณีย์อนุบาลวังม่วงวังม่วง
ขยะเอ๋ย...เจ้าจะไปอยู่ไหน
1.เพื่อให้เด็กสามารถแยกขยะได้
2.นักเรียนมีจิตสำนึกที่ดีในการรักษาความสะอาด
3.นักเรียนรู้จักประเภทของขยะ
4.เพื่อเป็นการถวายราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9
เนื่องจากนักเรียนในโรงเรียนทิ้งขยะลงถังขยะยังไม่ถูกประเภททำให้ขยะที่ทิ้งลงถังขยะปนกันหลายประเภทและก่อให้เกิดปัญหากลิ่นเน่าเหม็นขาดจิตสำนึกในการรักษาความสะอาด
นักเรียนทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทาง
1.จัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนในการแยกประเภทขยะ
2.สร้างความตระหนักถึงผลเสียที่ทิ้งขยะถูกประภท
อริยสัจ4
57
1/10/2017, 16:32:2677คณิตฐา ไก่แก้วอนุบาลวังม่วงวังม่วง
ขยะเอ่ย..เจ้าจะไปอยู่ไหน
1.เพื่อให้นักเรียนสามารถแยกขยะได้
2.นักเรียนมีจิตสำนึกที่ดีในการรักษาความสะอาด
3.นักเรียนรู้จักประเภทของขยะ
3.เพื่อเป็นการถวายราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หังรัชกาลที่ 9
เนื่องจากขยะในโรงเรียน ทิ้งลงถังไม่ถูกประเภททำให้ขยะทั่ทิ้งปนกันหลายประเภทและก่อให้เกิดปัญหาเน่าเหม็น ขาดจิตสำนึกในการรักษาความสะอาด
นักเรียนทิ้งขยะโดยไม่แยกประเภท
1.จัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนในการแยกประเภทของขยะ
2.สร้างความตระหนักถึงผลเสียที่ทิ้งขยะไม่ถูกประเภท
หลักธรรมอริยสัจ 4
58
1/10/2017, 16:32:5247มะลิวัลย์ แจ่มใสอนุบาลหนองแคฯหนองแคหนูจ๋าอย่าเสียงดัง
เพื่อให้นักเรียนไม่คุยกันไม่หยอกล้อกัน
นักเรียนคุยกันส่งเสียงดัง
นักเรียนไม่มีการควบคุมตนเองนักเรียนโดนเพื่อนแกล้งชวนคุย
ครูให้นักเรียนนั่งสมาธิเพื่อเรียกสติคืนมาเพื่อให้นักเรียนเตรียม
ให้นักเรียนหยุดส่งเสียงไม่คุยกัน
59
1/10/2017, 16:42:1052เบ็ญจวรรณ สิงห์กุลวัดราษฎร์บำรุงหนองแคยกโต๊ะไม่มีขยะ
เพื่อให้ห้องเรียนสะอาด
ห้องเรียนสกปรก
นักเรียนทิ้งขยะไว้ใต้โต๊ะ
ยกเก้าอี้ทุกครั้งที่ออกจากห้องเรียน
วินัย ความสะอาด
60
1/10/2017, 16:46:0882
นางสาวกนกวรรณ หุ่นวัน
อนุบาลหนองเเคหนองเเค
ขยะเอ๋ย เจ้าจะไปอยู่ไหน
1. เพื่อให้เด็กสามารถคัดเเยกขยะได้
2. นัเรียนมีจิตสำนึกที่ดีในการรักษาความสะอาด
3. นักเรียนรู้จักประเภทขยะ
4. ถวายเป็นพระราชกุศล
นักเรียนทิ้งขยะไม่เป็นที่ ทำให้เกิดการเน่าเสีย
เนื่องจากนักเรียนขาดจิตาำนึกในการทิ้งขยะ ไม่เเยกขยะให้ถูกประเภท
1.จัดอบรมให้ความรู้เเก่นักเรียน ในการเเยกประเภทขยะ
2. สร้างความตระหนักถึงผลเสีย ที่ทิ้งขยะไม่ถูกประเภท
อิทธิบาท 4 คือ กระบวนกนรสำคัญในการเเก้ปัญหา
61
1/10/2017, 16:47:0244ศิริพร กาสีบ้านใหม่ทุ่งดินขอฯหนองแค5 ส ที่รัก
1.เพื่อให้นักเรียนทำเขตหน้าที่รับผิดชอบ 5 ส
2.ปลูกฝังจิตสำนึกให้นักเรียน
3.เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ร.9
โรงเรียนไม่สะอาด
นักเรียนไม่ทำเขตหน้าที่รับผิดชอบ
มอบหมายให้ตัวแทนนักเรียนตรวจเขตหน้าที่รับผิดชอบทุกวันโดยใช้แบบบันทึกการตรวจเขตพื้นที่ 5.ส
ความมีวินัยและความรับผิดชอบ
62
1/10/2017, 22:12:2582
สุนทรี จันทร์พงษ์ศรี
บ้านหนองเอี่ยวมวกเหล็ก
ชีวิตปลอดภัย แค่มีวินัยจราจร
เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการใส่ใจวินัยจราจร
นร.มักละเลยต่อการปฏิบัติตามกฏจราจร (ไม่ใส่หมวกกันน็อก)
นักเรียนขาดวินัย
รณรงค์การใส่หมวก
ออกกฏระเบียบการนำจักรยานยนตร์มาโรงเรียน
มีวินัย
63
1/10/2017, 22:31:5450
นางสาวเจนจิรา อ่วมทอน
วัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์)
หนองแคBye Bye เจ้าขยะ
นักเรียนทิ้งขยะให้ลงถัง
มีขยะเยอะ
นักเรียนทิ้งขยะไม่ลงถัง ทำให้บริเวณต่างๆของโรงเรียนไม่สะอาดเพราะมีขยะเยอะ
1.ประชาสัมพันธ์เรื่องการทิ้งขยะให้ลงถัง
2.แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็นสี เพื่อรับผิดชอบการดูแลความสะอาดบริเวณต่างๆของโรงเรียน
3.ประธานสีและคณะทำงาน เป็นผู้ตรวจสอบความสะอาด
ความมีวินัย และความรับผิดชอบต่อหน้าที่
64
1/10/2017, 22:34:5651
ชญาน์นันท์ พันธุรัตน์
วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)
หนองแค5 ส...ที่รัก
1. เพื่อให้ นร มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรม 5 ส ใน รร
2. เพื่อให้ นร ช่วยกันทำความสะอาดบริเวณต่างๆ ของ รร
3. เพื่อปลูกฝังความรับผิดชอบให้แก่ นร
4. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
โรงเรียนไม่สอาด
นร. ทิ้งขยะไม่เป็นที่ และไม่ช่วยกันทำความสะอาดบริเวณที่รับผิดชอบ
1. ทำข้อตกลงเรื่องการกัดกิจกรรม 5 ส โดยการแบ่ง นร เป็นระดับชั้นรับผิดชอบบริเวณที่ได้รับมอบหมาย
2. ขอความร่วมมือจาก นร ทุกคนให้ช่วยกันทำความสะอาด บริเวณต่างๆ ที่รับผิดชอบให้สะอาดอยู่เสมอ
ความมีวินัย และความรับผิดชอบ
65
1/10/2017, 22:45:3862
นางสาวอารีรัตน์ บัวบาน
บ้านหลังเขามวกเหล็กโรงเรียนน่าอยู่
1. เพื่อให้โรงเรียนสะอาด
2. เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดี
3. เพื่อปลูกฝังความรับผิดชอบให้กับนักเรียน
4. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9
โรงเรียนไม่สะอาด
1. นักเรียนทิ้งขยะไม่ลงถัง
2. นักเรียนขาดความรับผิดชอบ
แบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบในแต่ละสายชั้น โดยเน้นให้รุ่นพี่ทำเป็นตัวอย่างให้น้องๆ เห็น จะได้ปฏิบัติตาม และตั้งให้กรรมการนักเรียนตรวจเขตพื้นที่ ที่รับผิดชอบและรายผลให้ทราบ
นักเรียนทุกคนรู้จักหน้าที่ และรับผิดชอบหน้าที่ของตนเองด้วยความเต็มใจ
66
1/10/2017, 22:48:0745
นางสาวธาราทิพย์ กุลพ่วง
บ้านใหม่ทุ่งดินขอ (เรืองฉายอุปถัมภ์)
หนองแคสองตาดู สองหูฟัง
1.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมารยาทในการพูดและฟัง
2.เพื่อให้นักเรียนตั้งใจฟังขณะครูสอน
3.เพื่อปลูกฝังมารยาทในการพูดและฟังให้นักเรียน
4.เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
นักเรียนเรียนไม่เข้าใจ
นักเรียนไม่ตั้งใจฟังขณะครูสอน พูดแทรก
1.ตั้งกฎของห้องเรียน
2.กระตุ้นให้เด็กมีส่วนร่วม
3.ใช้วิธีเสริมแรง (ให้รางวัลเด็กเรียนดี)
เชื่อมโยงสู่คุณธรรมเป้าหมาย : ความรับผิดชอบ
พฤติกรรมข่งชี้เชิงบวก : นักเรียนตั้งใจเรียน
67
2/10/2017, 6:13:2649
นางเบญจมาพร วิวรรณธนานุตร์
วัดราษเจริญฯหนองแคโปรดทิ้งมาทีฉัน
1.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมีมารยาทในการทิ้งขยะ
2.เพื่อปลูกฝังมารยาทและความมีระเบียบวินัย
3.เพื่อเป็นการถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9
เด็กเหลาสีแล้วไม่ทิ้งลงถังขยะ
เด็กขาดความมีวินัย
1.สร้างข้อตกลงในการใช้สี
2.แรงเสริม คำชม เมื่อมีเด็กเหลาสีแล้วทิ้งลงถัง
เด็กดีสร้างได้
68
2/10/2017, 8:36:0219
นางสาวสมฤดี หอมจิตร
วัดบึงไม้แก่งคอย
ห้องเรียนสวยด้วยมือเรา
1.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการรักษาความสะอาด
2.เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนรักษาความสะอาด
3.เพื่อให้ห้องเรียนไม่มีขยะบนพื้นห้อง
4.เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
1.บริเวณพื้นที่ในห้องเรียนมีเศษขยะบนพื้นห้องและรอบๆ ห้องเรียน
2.การทิ้งขยะไม่เป็นที่และไม่มีการเก็บทิ้งเมื่อใช้แล้ว
3.ไม่มีการแยกประเภทขยะ
1.นักเรียนในห้องไม่ใส่ใจ ไม่ร่วมมือกันรักษาความสะอาดและทิ้งขยะไม่ถูกที่
2.นักเรียนไม่เห็นคุณค่าและไม่ให้ความสำคัญในการเก็บและแยกขยะ
1.ครูและนักเรียนร่วมกันประชุมวางแผน และสร้างข้อตกลงในการใช้ก้องเรียน
2.จัดแบ่งเวรทำความสะอาดห้องเรียนในแต่ละวัน
3.ทำตารางเช็คการทำเวรประจำวัน
ความรับผิดชอบ
ความมีวินัย
69
2/10/2017, 10:26:4343
นางสาวเสาวลักษณ์ บุญเมือง
วัดหนองตะเฆ่หนองแคกองทัพพร้อมเพรียง
1.K นักเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบในการเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบ
2.P นักเรียนเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบ
3.A เพื่อปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบ
4.เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
นักเรียนเข้าแถวไม่เป็นระเบียบ
1.นักเรียนเล่นกันในแถว
2.นักเรียนคุยกันในแถว
1. เรียนรู้วิธีการเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบ
2. สร้างกฎระเบียบร่วมกัน
ความมีระเบียบวินัย
70
2/10/2017, 13:14:1271
นายสุนันท์ วงษ์จันทร์
อนุบาลมวกเหล็กมวกเหล็ก
โรงเรียนจ๋า ขยะลาก่อน
1.เพื่อให้นักเรียนรู้วิธีจัดการกับขยะ
ขยะในโรงเรียน
นักเรียนทิ้งขยะไม่ลงถัง
1.จัดให้มีถังขยะเพิ่มมากขึ้น
2.อบรมให้ความรู้เรื่องปัญหาของขยะ
3.ให้นักเรียนช่วยกันเก็บขยะหลังกิจกรรมหน้าเสาธงทุกวัน
1.ความสะอาด
2.ความรับผิดชอบ
3.ความมีระเบียบวินัย
4.มีความซื่อสัตย์
71
2/10/2017, 19:44:2368
นางสาวพัชราพร พลั่วบุตร
บ้านซับบอนแก่งคอยเธอจ๋ามาไวๆ
1.เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงการตรงต่อเวลา
2.เพื่อให้ทุกคนสามารถวางแผนการบริหารเวลาได้อย่างเหมาะสม
3.เพื่อปลูกฝังความมีวินัยในการตรงต่อเวลา
4.เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9
การตรงต่อเวลาแต่งตัวนาน,ตื่นสาย
มีกิจกรรมนันทนาการที่สอดแทรกความรู้และความสำคัญของการตรงต่อเวลาให้ทุกคนได้ตระหนักถึง
ความมีวินัย และความรับผิดชอบ
72
2/10/2017, 21:16:1854
นายผดุงศักดิ์ รื่นถวิล
บ้านซับสนุ่นมวกเหล็กทั้งหมดแถวตรง
1.นักเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบในการเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบ
2.นักเรียนเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบ
นักเรียนไม่เล่นไม่คุยกันในแถว
3.เพื่อปลูกฟังทัศนคติที่ดีในการเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบ
4.เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
นักเรียนเข้าเเถวไม่เป็นระเบียบ
1.นักเรียนเล่นกันในแถว
2.นักเรียนคุยกันในแถว
ขอความร่วมมือ และ ทำกิจกรรมธงคนเก่ง แจกให้ห้องที่ไม่คุยไม่เล่นและเเถวที่เป็นระเบียบ
ความมีระเบียบวินัยในการเข้าแถว
73
2/10/2017, 22:51:1616วราภรณ์ รอดพิทักษ์วัดตาลเดี่ยวแก่งคอย
เข้าแถวดีๆไม่มีแซงคิว
1.เพื่อให้นักเรียนรู้จักเข้าแถวตามลำดับการมาก่อน-หลังเพื่อรับบริการ
2.เพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรมการเข้าแถวเพื่อรับบริการที่เป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น
3.เพื่อปลูกฝังความมีวินัยและจิตสำนึกที่ดีในการเข้าแถวเพื่อรับบริการต่างๆ โดยไม่แซงคิว
4.เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่9)
นักเรียนไม่เข้าแถว แย่งกันรับบริการต่างๆ
กลัวว่าตนเองจะไม่ได้เป็นที่หนึ่ง หรือไม่ได้รับบริการ
ให้ความเสมอภาค ให้บริการนักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
ความมีน้ำใจต่อกัน รู้จักแบ่งปันและเผื่อแผ่แก่ผู้อื่น
74
2/10/2017, 23:01:4967นางสาวยศวดี ภักดีคงบ้านซับบอนแก่งคอยเธอจ๋ามาไวๆ
1.เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงการตรงต่อเวลา
2.เพื่อให้ทุกคนสามารถวางแผนการบริหารเวลาได้อย่างเหมาะสม
3.เพื่อปลูกฝังความมีวินัยในการตรงต่อเวลา
4.เพื่อเป็นการถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
การตรงต่อเวลา
ตื่นสาย แต่งตัวนาน เล่นโทรศัพท์
ควรวางแผนเวลาให้เหมาะสม
ความรับผิดชอบ ความมีวินัย
75
3/10/2017, 12:23:5736
นางสาวธันยธร เครือรัฐติกาล
วัดคลองห้าหนองแคหนูจ้ามาเร็วหน่อย
1. เพื่อให้นักเรียนรู้และเข้าใจเรื่องความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา
2. เพื่อให้นักเรียนฝึกปฏิบัติตนให้มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา
3. เพื่อให้ปลูกฝังให้นักเรียนเห็รความสำคัญของความรับผิดชอบต่อหน้าที่และความตรงต่อเวลา
4. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
นักเรียนไม่ทำเวรในภายในโรงเรียนที่ตนรับผิดชอบ
นักเรียนบางคนมาโรงเรียนสาย และบางคนห่วงเล่น
ครูเวรตรวจการทำเวรของนักเรียนทุกวัน และให้รางวัลหรือคำชมเชยแก่นักเรียนประจำเขตที่ทำความสะอาดเรียบร้อย
คุณธรรมเป้าหมาย - ความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา
พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก - นักเรียนทุกคนทำความสะอาดเขตที่ตนรับผิดชอบได้สะอาดเรียบร้อยทุกวัน
76
19/10/2017, 8:41:3133
ชิดชนก กลางประพันธ์
วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)
หนองแคเก็บหอมรอมริบ
1.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ในการคัดแยกขยะทั้งในและนอกห้องเรียน(K)
2.เพื่อให้นักเรียน
ปัจจุบันปัญหาขยะเป็นปัญหาใหญ่ในโรงเรียน เพราะนักเรียนโดยส่วนมากกินขนม กินนม น้ำอัดลม แล้วทิ้งเศษขยะไม่เป็นที่ รวมถึงขยะอุปกรณ์การเรียนในห้งเรียนไม่ว่าจะเป็นไม้บรรทัด ดินสอ ยางลบ ที่นักเรียนทำตกหล่น หัก แล้วทิ้งไว้ในห้องเรียน ทางผู้จัดทำจึงอยากจะส่งเสริมให้ผู้เรียนมีรู้จักใช้ของให้คุ้าค่าและปลูกฝั่งนิสัยรักความสะอาด. การรับผิดชอบต่อสังคม โดยการนำขยะทั้งในและนอกห้องเรียนมาแลกเป็นแสตมป์เพื่อสละไว้แลกเป็นของรางวัลในช่วงสิ้นปีการศึกษา
1.นักเรียนทิ้งขยะไม่เป็นที่
2.นักเรียนใช้ของไม่คุ้มค่า
3.นักเรีนนคาดความรับผิดชอบ
ให้นักเรียนแยกขยะทั้งในและนอกห้องเรียนแล้วนำมาแลกแสตมป์สะสมกับคุณครูในเวลาหลังเลิกเรียน
การส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักมีความรับผิดชอบ
77
19/10/2017, 8:47:4733ชิดชนก กลางประพันธ์
วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)
หนองแคเก็บหอมรอบริบ
1.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ในการคัดแยกขยะทั้งในและนอกห้องเรียน(K)
2.เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการทิ้งขยะให้เป็นที่รู้จักการขัดแยกขยะ(P)
3.เพื่อให้นักเรียนมีความรับผิดชอบและใช้ของอย่างคุ้มค่า(A)
ปัจจุบันปัญหาขยะเป็นปัญหาใหญ่ในโรงเรียน เพราะนักเรียนโดยส่วนมากกินขนม กินนม น้ำอัดลม แล้วทิ้งเศษขยะไม่เป็นที่ รวมถึงขยะอุปกรณ์การเรียนในห้งเรียนไม่ว่าจะเป็นไม้บรรทัด ดินสอ ยางลบ ที่นักเรียนทำตกหล่น หัก แล้วทิ้งไว้ในห้องเรียน ทางผู้จัดทำจึงอยากจะส่งเสริมให้ผู้เรียนมีรู้จักใช้ของให้คุ้าค่าและปลูกฝั่งนิสัยรักความสะอาด. การรับผิดชอบต่อสังคม โดยการนำขยะทั้งในและนอกห้องเรียนมาแลกเป็นแสตมป์เพื่อสละไว้แลกเป็นของรางวัลในช่วงสิ้นปีการศึกษา
1.นักเรียนทิ้งขยะไม่เป็นที่
2.นักเรียนใช้ของไม่คุ้มค่า
3.นักเรีนนคาดความรับผิดชอบ
ให้นักเรียนแยกขยะทั้งในและนอกห้องเรียนแล้วนำมาแลกแสตมป์สะสมกับคุณครูในเวลาหลังเลิกเรียน
การส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการทิ้งขยะให้ถูกที่ และรู้จักใช้ของทุกอย่างให้คุ้มค่า
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
การตอบแบบฟอร์ม 1
 
 
Main menu