แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

1. เพื่อทราบระดับความพึงพอใจในการใช้บริการจากบัณฑิตวิทยาลัย
2. เพื่อทราบรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการ
3. เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการให้บริการของบัณฑิตวิทยาลัย

  โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน
  ขั้นตอนการให้บริการมีความเหมาะสม
  มีการให้บริการตามลำดับ ก่อน-หลัง
  ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม
  Please enter one response per row
  ให้บริการด้วยความสุภาพเป็นมิตร
  มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ
  มีความรู้ความสามารถในการให้บริการ
  ความชัดเจนในการตอบข้อซักถาม
  ความชัดเจนในการชี้แจงและให้คำแนะนำ
  ความรวดเร็วในการให้บริการ
  การมีบุคลิกภาพ และการแต่งกายที่เหมาะสม
  ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของมหาวิทยาลัย และให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์
  Please enter one response per row
  การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น แบบฟอร์มต่าง ๆ แหล่งการเรียนรู้ 
  การบริการด้านประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Website / Facebook
  การเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์
  สถานที่ให้บริการสะอาด ติดต่อสะดวก
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question